Geert Wilders doet net alsof hij Artikel 7 niet snapt

Geert Wilders zei aan het einde van de eerste dag van de regiezitting: “Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar vooral dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa zal blijven bestaan.”

Wat dat laatste betreft, heb ik goed nieuws. De afloop van dit proces zal hoe dan ook niks veranderen aan de vrijheid van meningsuiting in Nederland zoals wij die nu kennen. Vrijheid van meningsuiting betekent namelijk niet dat er geen strafbare uitspraken en uitingen bestaan. Het betekent dat je vooraf geen toestemming nodig hebt van de overheid om je mening in het openbaar te uiten of te publiceren.

Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

“Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” staat er niet voor niets.  Je kan achteraf wel degelijk ter verantwoording worden geroepen voor uitspraken die je in het openbaar hebt gedaan. Dat weet Geert Wilders donders goed. Hij heeft namelijk al een aantal keer aangifte gedaan van bedreiging. Als hij echt dacht dat iedereen maar alles mag roepen in dit land, dan zou hij niet naar de politie zijn gestapt.

In dit land en in elke andere democratische rechtstaat worden een aantal uitingen als strafbaar gezien. In ieder beschaafd land, ben je zonder meer strafbaar als je iemand vraagt om in ruil voor geld iemand te vermoorden. Aanzetten tot geweld, aanzetten tot andere misdaden, bedreiging, fraude, oplichting, smaad, laster, belediging en aanzetten tot haat zijn allemaal misdaden volgens het Nederlandse wetboek van Strafrecht.

De vraag in dit proces is dus niet of Geert Wilders toestemming had moeten vragen aan de overheid om zijn mening te mogen uiten.  Hij mag zeggen wat hij wil; hij en ieder ander persoon die zich op Nederland grondgebied bevindt.

De vraag is of Geert Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging van Moslims en het aanzetten tot haat tegen Moslims of dat hij slechts gebruik heeft gemaakt van zijn recht om kritiek te leveren op een ideologie waar hij het mee oneens is.

Artikel 137 c Wetboek van Strafrecht

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Artikel 137 d Wetboek van Strafrecht

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

De Hoge Raad heeft in verleden Leen van Dijke vrijgesproken van aanzetten tot haat. Van Dijke zou in de nieuwe Revu hebben gezegd: “Ja, waarom zou een praktiserend homoseksueel beter zijn dan een dief?’ Deze uitspraak werd gezien als het verwoorden van een mening die in een aantal Christelijke stromingen leeft. Helaas werd de uitspraak van Leen van Dijke onder vrijheid van Godsdienst geschaard. Aanzetten tot haat mag dus helaas in Nederland mits een politicus zich maar achter een georganiseerde religie verschuilt. Het is mogelijk dat Geert Wilders ook wordt vrijgesproken. Waarom zou een Godsdienst immers beter zijn dan een politieke ideologie? Anderzijds is het verbod op het aanzetten tot haat indertijd ingesteld om te voorkomen dat politici opnieuw ongestraft zouden kunnen aanzetten tot het vervolgen van hele groepen mensen.

Wilders heeft zonder meer uitspraken gedaan waarin hij heeft aangezet tot haat en discriminatie van Moslims en bepaalde etnische minderheden. Hij heeft gezegd dat er tientallen miljoenen Moslims uit Europa moeten worden gedeporteerd terwijl er nog geen 17 miljoen Moslims in de EU wonen. In zijn verkiezingsprogramma staat dat mensen met meer dan een nationaliteit hun passief kiesrecht moet worden afgenomen. Aangezien Marokkanen geen afstand kunnen doen van hun nationaliteit zouden zij zich niet meer verkiesbaar kunnen stellen als het aan Wilders ligt. Een hele etnische groep wordt dan achtergesteld. Helaas heeft het OM er voor gekozen om de meest haatdragende uitingen van Wilders buiten de tenlastelegging te houden. Dat neemt niet weg dat Artikel 137c en 137d zijn gemaakt voor politici zoals Wilders.

20 gedachten over “Geert Wilders doet net alsof hij Artikel 7 niet snapt”

 1. Uitstekend betoog. Zijn opmerking over Somaliërs vorig jaar rond kerstmis bevestigden nog eens dat de PVV niets anders is dan een racistische beweging en dat mensen die op die ‘partij’ stemmen instemmen met het door hen gepropageerde racisme. Weg ermee!

 2. Volledig mee eens Sofia en zoals gebruikelijk goed onderbouwd. De OM heeft de meest ernstige uitspraken uit de aanklacht weggelaten om, naar mijn mening, Wilders niet hoeven veroordelen.

  “Als hij echt dacht dat iedereen maar alles mag roepen in dit land, dan zou hij niet naar de politie zijn gestapt.”
  Dat is waar ik steeds op wijs, deze polderkampioen aangiften tegen linkse mensen, ondersteunt met zijn gedrag de stelling “Ik alleen heb het recht van Vrijheid van meningsuiting en jullie moeten zwijgen!”
  Kortom: Rechts heeft vrijheid van meningsuiting en Links heeft het recht om te zwijgen.
  (aldus Wilders en aanhang)

 3. Wilders weet dat zijn uitspraken niet te verdedigen zijn en houdt tijdens het proces zijn mond en probeert het met een variant op de onfeilbaarheid van de Paus: wat ik verkondig is De Waarheid, ‘deskundigen’ (welke elite?) zullen dat vaststellen. Met deze speech laat Wilders zijn dat hij niet uit is op waarheid maar bij volle bewustzijn aperte onzin verkondigt.
  De kern van de speech gaat niet eens over woestijnideologie, maar maakt “De elite”, mensen die kunnen lezen+schrijven+nadenken medeplichtig aan alles wat er misgaat. De speech bereidt zijn hordes voor, dat ze straks zullen weten dat bij een veroordeling het bewijs geleverd is dat ook de rechters heulen met de vijand. Weer meer stemmen!

 4. Het is jammer dat enkel uitspraken van voor 2009 beoordeeld worden. (ik weet niets van uitsluiting van de ergste uitspraken uit de aanklacht – mag dat zomaar?). De uitspraken die wel zijn toegelaten zijn mij al ernstig genoeg.

  volgens Mosko gaat het er vooral om aan te tonen dat zijn client er zelf in gelooft dat de islam een enorm gevaar is. want dan is het niet opzettelijk bedoeld als belediging of discriminatie en volgt vrijspraak,
  Dan kan nog wel feitelijk worden vastgesteld dat de uitlatingen an sich een belediging etc inhouden voor anderen, maar is Wilders toch ter goeder trouw. Het gaat dan slechts om een of andere gek die rare dingen roept die hij zelf gelooft .
  Ik neem aan dat Mosko een goeie advocaat is en dat hij Wilders zijn strategie heeft uitgelegd. Maar soms denk ik dat deze strategie tot niet anders kan leiden dan vrijspraak voor Wilders, doch dat dan tegelijkertijd komt vast te staan dat Wilders niet toerekeningsvatbaar is.

  Overigens ben ik van mening dat het ppv verkiezingsprogramma van 2010 onomstotelijk bewijs levert voor het aanzetten tot discrimniate. Maar dat ligt niet voor bij de rechter.

 5. De belangrijke vraag is eerder: hoe ruim willen we de vrijheid van meningsuiting hebben?

  Ik heb niks tegen een maatschappelijke discussie over Artikelen 137c, d, en e. Willen we die artikelen handhaven of niet?

  Is een samenleving waar alles zo nodig gezegd moet worden echt zo wenselijk? Daar experimenteren we nu zo’n 15 jaar mee en dat heeft een samenleving opgeleverd waar bedreigingen zo langzamerhand normaal zijn geworden. Waar slagzinnen en gescheld de plaats hebben ingenomen van genuanceerde discussie.

  Is het niet een beetje schijnheilig om mensen die zich grof uit laten tegen autoriteiten te straffen en ze te prijzen voor hun “moed” als ze een grote bek hebben tegen minderheden. Hoe moedig is dat eigenlijk? Belediging, intimidatie en bedreiging worden namelijk niet geaccepteerd als ze tegen leidinggevenden, politiemensen, leraren en andere ambtenaren gericht zijn. Als ik mijn leidinggevenden uitschelt dan kan dat in bepaalde gevallen leiden tot ontslag op staande voet. Bij ambtenaren kan dit leiden tot boetes en andere strafmaatregelen. Mensen met macht vinden dat ze dit niet hoeven accepteren. Waarom moeten leden van minderheden dit dan anders voelen?

  Die dubbele moraal in het vrijheid van meningsuiting debat wordt vrijwel volledig genegeerd. Het verschil tussen deze groepen mensen is macht.

  Ik vind zelf de grofheid in het discours in Nederland absoluut geen verrijking. Ik vind namelijk dat je tegen je gelijken en mensen met minder macht even hoffelijk dient te zijn als tegen mensen met meer macht.

  Ik zeg zelf “U” tegen iemand waar ik een dakloze krant van koop. Gewoon, omdat ik andere verkopers in winkels en op markten ook zo aanspreek.

  Ik vind dat je anderen moet behandelen zoals je zelf behandelt wil worden. Ik heb er zelf een hekel aan om met scheldwoorden en vooroordelen bestookt te worden dus ik doe dat ook niet bij anderen.

 6. @#5
  Ja, het OM formuleert de aanklacht. De rechter mag terecht alleen toetsen of iemand schuldig is aan de zaken die ten laste zijn gelegd. Het OM kan dus ervoor zorgen dat te ten laste legging zo is geformuleerd dat een veroordeling heel moeilijk wordt. Dat horen ze niet te doen, maar dat mogen ze wel.

  De werkelijke inzet hier is of artikelen 137c en d nog wel gebruikt kunnen worden. Als Wilders wordt veroordeeld dan procedeert Moszkowicz door tot de Hoge raad. Dat zou kunnen leiden tot een precedent dat artikelen 137 c t/m e even onschadelijk maakt als het verbod op smadelijke godslastering.

 7. Als Wilders zou kunnen beargumenteren dat hij er niet op uit is mensen lastig te vallen volgt vrijspraak en moeten klagers er maar aan wennen. Maar wat is het *doel* van zijn uitspraken? Niet om een geloof kritisch te beoordelen, maar om het uit te roeien. De enige manier om een geloof uit te roeien, of minimaal over de grens te jagen is de gelovigen aan te pakken en ze net zo lang te treiteren totdat ze hun geloof opgeven of verhuizen. Een ander doel is om medestanders te vinden die ook gelovigen gaan treiteren. Rare en kritische dingen zeggen mag in Nederland, gelovigen wegtreiteren mag niet. Een beweging op gang brengen met als doel mensen het land uit te treiteren mag ook niet.
  OM analyseert zijn uitspraken op het niveau van de zin, en kijkt niet daar het doel dat in alle uitspraken aanwijsbaar is. Ook als Wilders zou verklaren dat het zijn doel niet is, maar dat het een onderwerp is waarmee je kiezers trekt, is hij gevaarlijk bezig. Als neveneffect zijn er in het land namelijk genoeg mensen die een grotere hekel aan buitenlanders hebben gekregen dan wanneer Wilders zijn mond zou houden. Dit toont aan dat er daadwerkelijk haat gezaaid wordt.

 8. Het lijkt erop dat alleen anti-Islam uitspraken zijn opgenomen en uitspraken tegen Moslims als groep en Marokkanen als groep systematisch zijn weg gelaten.

  Natuurlijk mag je zeggen dat je niet in een Islamitische of een ander theocratie zou willen wonen. Je mag van mij ook zeggen dat je een bepaalde godsdienst achterlijk, immoreel of anderzijds onaangenaam vindt. Dat is al tientallen jaren terug bepaald.

  Ik hoop dat er mensen aangifte doen van het aanzetten puur en alleen tot haat tegen Marokkanen als etnische groep. Dan verschijnt er namelijk een heel ander plaatje. Alle maatregelen gericht tegen mensen met een dubbele nationaliteit zijn namelijk anti-Marokkaan maatregelen. Al die maatregelen treffen hen disproportioneel zwaar. Ze kunnen geen afstand doen van hun nationaliteit dus ze worden collectief gestraft voor hun afkomst.

 9. dus wilders kan ook veroordeeld worden
  Wilders heeft zonder meer uitspraken gedaan waarin hij heeft aangezet tot haat en discriminatie van Moslims en bepaalde etnische minderheden. Hij heeft gezegd dat er tientallen miljoenen Moslims uit Europa moeten worden gedeporteerd terwijl er nog geen 17 miljoen Moslims in de EU wonen. In zijn verkiezingsprogramma staat dat mensen met meer dan een nationaliteit hun passief kiesrecht moet worden afgenomen. Aangezien Marokkanen geen afstand kunnen doen van hun nationaliteit zouden zij zich niet meer verkiesbaar kunnen stellen als het aan Wilders ligt. Een hele etnische groep wordt dan achtergesteld. Helaas heeft het OM er voor gekozen om de meest haatdragende uitingen van Wilders buiten de tenlastelegging te houden. Dat neemt niet weg dat Artikel 137c en 137d zijn gemaakt voor politici zoals Wilders.
  DAN WORD PVV OOK OPGEHEVEN
  dan hebben wij allemaal rust van wilders en pvv
  wij zijn ook netals jullie ook gewoon mensen

 10. Laat die man toch gewoon zeggen wat hij wil!!!!!!!!!!!!!!!
  Waar maken jullie je eigen druk om!
  Echt super veel mensen stemmen op hem, dus met hem eens. Klaag je hun ook aan?? word druk in de recht zaal!
  of mag Wilders het niet zeggen omdat hij een publieke functie heeft?
  belachelijk heel dit proces en al jullie onredelijk commentaar

  P.s ik ben geen PVV stemmer

 11. Ja, belachelijk dat mensen met macht zich ook aan de wet horen te houden. Dat krijg je ervan als je in een democratische rechtstaat woont in plaats van in een corrupte dictatuur. 😆

 12. Joost Schreef:

  Laat die man toch gewoon zeggen wat hij wil!!!!!!!!!!!!!!!
  Waar maken jullie je eigen druk om!
  Echt super veel mensen stemmen op hem, dus met hem eens. Klaag je hun ook aan?? word druk in de recht zaal!
  of mag Wilders het niet zeggen omdat hij een publieke functie heeft?
  belachelijk heel dit proces en al jullie onredelijk commentaar
  P.s ik ben geen PVV stemmer

  Het gaat er om dat Wilders mensen van zaken beschuldigd die strafbaar zijn.
  Bovendien zijn z’n argumenten aantoonbare leugens en puur gericht om anderen bewust schade toe te brengen en bovendien mensen er toe aan te zetten hetzelfde te doen als hij

 13. Met andere woorden: hoe kan je beschuldigd worden van belediging, discriminatie en aanzetten tot haat jegens een bevolkingsgroep als je niet eerst vrij bent geweest om je mening te geven over deze bevolkingsgroep.

 14. Joost Schreef:

  Laat die man toch gewoon zeggen wat hij wil!!!!!!!!!!!!!!!
  Waar maken jullie je eigen druk om!
  Echt super veel mensen stemmen op hem, dus met hem eens. Klaag je hun ook aan?? word druk in de recht zaal!
  of mag Wilders het niet zeggen omdat hij een publieke functie heeft?
  belachelijk heel dit proces en al jullie onredelijk commentaar
  P.s ik ben geen PVV stemmer

  Super veel menschen stemde op Hitler en de partijen die met het collaboreerde , dus moeten we zijn ideeën ook maar vrij laten rondwoekeren ????

 15. Goed werk Sofia van der Linden, pluim !

  Ik volgde het proces al niet goed, pak af en toe wat op over uitspraken die op juridische gronden niet in de ten laste legging terecht kwamen.
  Ik kan me niet herinneren wat die gronden waren.

  De ernst waarmee stemmen werden geronseld, hier nog 3 uitspraken waarvan ik dacht te weten dat de 1ste niet ten laste is gelegd .

  “”Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij
  voorbaat een negatieve werking uit te gaan.'”

  “Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook niet-westerse allochtonen niet. Ze mogen trouwen, ze
  mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland.”

  “Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden
  opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden.”

  En verder:

  “‘De belangrijke vraag is eerder: hoe ruim willen we de vrijheid van meningsuiting hebben?”‘

  Goede vraag om daar eens over in discussie te gaan.
  Waar komt de bv.de verhuftering in de openbare omgang met elkaar , op de fora en bepaalde media vandaan?
  Waarom gaan mensen daarin steeds makkelijker even “los” , , kleppert doos van pandorra open en dicht of is er iet anders aan de hand?

  Wellicht is de in #6 gegeven aanzet een topic op de forum waard..

 16. Zoals we zo vaak zien bij sofia is zo’n reactie als @6 al een een bericht op de site waard. Ze heeft hem alleen in het verkeerde vakje getikt. 😀

Reacties zijn gesloten.