Factcheck: De massamisleiding in Trouw

Onderstaand artikel is overgenomen met toestemming van de auteur, vandyke en verscheen eerder op zijn website.

Op 30 oktober publiceerde het dagblad Trouw het artikel Immigratie is geen liefdadigheid van Nahed Selim. Daarin wordt – laat ik het diplomatiek uitdrukken – flink gegoocheld met de cijfers. In dit artikel neem ik die cijfers onder de loep.

Selim:

‘Nederland telt ongeveer 1, 8 miljoen niet-westerse allochtonen; de afgelopen tien jaar kwamen er elk jaar netto 36.000 immigranten bij.’


Onderstaande grafiek Laat de CBS-cijfers zien over de immigratie, de emigratie en het migratiesaldo van niet-westerse allochtonen voor de periode 1999 t/m 2008.

In de afgelopen tien jaar bedroeg de immigratie gemiddeld 50.000 per jaar. De emigratie bedroeg gemiddeld 34.000. Daarmee bedroeg de immigratie per saldo gemiddeld 16.000. En dus niet 36.000, zoals Selim stelt.Het is bovendien belangrijk om in de beoordeling van deze cijfers relevante beleidsontwikkelingen mee te nemen. Op 1 april 2001 werd de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht, met grote gevolgen voor (de instroom van) asielzoekers. Op 1 januari 2002 werd de inkomenseis voor gezinsvorming en –hereniging verhoogd van 70 naar 100 procent van het minimumloon. Beide ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor de instroom van immigranten. Een vergelijking van de periode voorafgaand aan deze wijzigingen met de periode erna is daarom zinvol. Onderstaande tabel vergelijkt de periode 1996 t/m 2001 met de periode 2002 t/m 2008.

In de periode 2002 t/m 2008 daalde het migratiesaldo met 85 procent ten opzichte van de periode 1996 t/m 2001. Het is dan ook onzin om net te doen alsof het nu allemaal nog hetzelfde is als in de vorige eeuw.

‘Daartegenover staat een emigratiegolf van – vermoedelijk hoogopgeleide – Nederlanders die zich elders vestigen, in 2009 maar liefst 110.000 mensen.’

Selim maakt niet duidelijk wat zij met ‘Nederlanders’ bedoelt, maar het ligt voor de hand dat ze spreekt over autochtonen. Uit de CBS-cijfers over de emigratie van herkomstgroepen voor 2008 waar ik ook meteen maar de immigratie en het migratiesaldo bij gegeven heb, blijkt dat slechts eenderde van de emigranten autochtoon is. Zie onderstaand figuur:

Bekend is dat de helft van de autochtone emigranten vroeg of laat weer terugkeert naar Nederland. De door de schrijfster gesuggereerde braindrain blijkt dus niet uit de cijfers. Bovendien zit er bij de emigratie van autochtonen nogal wat grensmigratie, mensen die in Duitsland of België gaan wonen maar gewoon in Nederland blijven werken. Zie ook dit artikel van het CBS. Er zit dus nogal een verschil tussen het werkelijke CBS-saldo van minder dan 20.000 en het getal van 110.000 van Selim. Waar Selim zich op baseert, vermeldt ze niet.

‘Van de anderhalf miljoen westerse allochtonen heeft vrijwel niemand écht last. Het immigratievraagstuk draait om de groepering waarvan de economische last dit jaar op aandringen van de PVV becijferd is. Ze kost volgens onderzoeksbureau NYfer jaarlijks ruim zeven miljard euro.’

Dat de eerste zin racistisch is, laat ik maar even liggen. Waar het mij om gaat is het overnemen van de conclusies van het rapport Nyfer. Dat mag, maar heeft Selim het rapport zelf wel eens gelezen? Naast andere fouten maakt Nyfer een kardinale fout door er bij de berekening van uit te gaan dat de huidige immigranten precies dezelfde kenmerken en motieven hebben als de immigranten die de afgelopen veertig 40 jaar naar Nederland zijn gekomen. Onderstaande grafiek laat de immigratiemotieven zien vanaf 1995. Het betreft hier niet-westerse allochtonen die niet (ook) de Nederlandse nationaliteit hebben.

De grafiek laat duidelijk zien dat er vanaf 2002 een scherpe daling is van het aantal asielzoekers en een sterke stijging van het aantal arbeidsmigranten (hoogopgeleiden). Ook veel meer studenten dan pakweg 10 jaar geleden. Zie ook dit artikel.Het klopt dat er in 2008 en 2009 een stijging is van het aantal asielzoekers, maar dit jaar zal het aantal asielzoekers uit niet-westerse landen vermoedelijk weer met een paar duizend dalen. Zie ook dit artikel.

De stijging van de gezinsmigratie zou heel goed verklaard kunnen worden door de sterke toename van het aantal kennismigranten. Als de helft van hen een partner zou laten overkomen en daar de helft weer van heeft gemiddeld één kind, dan kom je al gauw op duizenden gezinsmigranten.  Zo’n gekke gedachte is dat niet, want volgens de IND kwamen er vorig jaar alleen al uit kennismigratieland India 1300 gezinsherenigers naar Nederland. Het geeft ook aan hoezeer de instroom is veranderd, het is anno 2010 heel anders dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden toen in één jaar alleen al 28.000 Turkse en Marokkaanse gezinsherenigers naar Nederland kwamen. Niets kwaads over die mensen, maar echt hoog opgeleid was men niet. Nu vind je ook onder de gezinsmigranten veel hoogopgeleiden.

‘De leeftijd voor een bruid(egom) uit het buitenland gaat omhoog (naar 24 jaar) en voortaan mag je nog maar één keer per tien jaar een partner hierheen halen. Dat lijkt mij ruim voldoende. Deze verandering werkt slechts nadelig voor mannen met de onhebbelijke gewoonte om hun echtgenote, zodra ze iets mondiger is geworden, na drie jaar in te ruilen voor een jongere, gehoorzame importbruid.’

In 2009 haalden niet-westerse allochtone mannen en vrouwen in Nederland in totaal minder dan 3.000 ‘importbruiden’ (m/v) uit hun herkomstland. Over welk probleem hebben wij het dan?De schrijfster maakt een karikatuur van deze vorm van immigratie. Natuurlijk zijn er nare mannen, die nare dingen doen, maar veel vaker zijn het jonge mensen die toevallig grenzeloos verliefd worden. Ik pleit zeker niet voor onbeperkte immigratie, maar met deze aantallen kan er geen enkele sprake zijn van massaal misbruik en ik zie er al helemaal geen reden in om het huidige beleid nog verder te verscherpen. Overigens halen ook autochtonen ongeveer 3.000 ‘importbruiden’ (m/v) binnen, hetgeen het totaal aantal op 6.000 brengt. Zie ook dit artikel.

Tot slot nog deze opmerking van Selim:

Alle deuren dicht gooien kan niet, isolationisme is geen optie. Wel heerst in heel Europa momenteel een anti-immigratie-stemming. Dat betreur ik.’

Je moet toch maar durven, om na zoveel kwaadaardige onzin te hebben verkocht te roepen ‘Dat betreur ik’.

Een heel andere benadering van het artikel van Selim vindt u in een uitstekend artikel hier.

Met dank aan Johanna Nouri voor haar kritische opmerkingen.

2 gedachten over “Factcheck: De massamisleiding in Trouw”

  1. Er is in de pers een vreemd soort diversiteitsbeleid: allochtonen die een “kritische” (beter negatief-sceptische houding) aannemen tegenover migratie en migranten kunnen met gemak stukken schrijven waarin drogreden op drogreden wordt gestapeld, en waarin met cijfers wordt gegoocheld en die enorm vooringenomen zijn. Voorbeelden: Ayaan Hirsi Ali (haar opiniestukken zijn soms onthutsend zwak), Ellian (die soms onvoorstelbare drogredenen begaat) en Nahed Selim dus, die altijd goochelt met cijfers. Probleem van dit soort stukken : er wordt door de krant niks gefactchekt: het zijn opinieartikelen maar als er zulke vergissingen worden gemaakt zoals hierboven aangegeven, moeten we ons gaan afvragen of het verantwoord dat een kwaliteitskrant als Trouw zo’n stuk plaatst.

  2. Ik zou mij eerder afvragen of Trouw nog wel de kwalificatie “kwaliteitskrant” verdient. Ik zelf neig naar een ‘nee’.

Reacties zijn gesloten.