Extreme measures (1/2)

Dit is een gastbijdrage van Rik Wessels

“They are not alone. According to data pulled from real-time analytics tool Trendrr, 245,000 tweets containing “Egypt” were sent between midnight and 1:30 p.m. today, January 28. “(bron : Mashable )

Laatste weken – en dan met name laatste dagen – is mij herhaaldelijk gevraagd recente ontwikkelingen m.b.t. internet , social media en privacy te duiden ( dit natuurlijk naar aanleiding van de prominente rol die álle media speelden –en nog spelen – in Egypte en Tunesië ) en ik vond het tijd hier mijn licht eens over te laten schijnen .

Ik ga hierbij niet al te uitgebreid in de geschiedenis van Internet ,maar het is wél van belang eventjes aan te stippen waaruit Internet ( of het WWW) is voortgesproten :

In 1962 werd Joseph Carl Robnett Licklider  ( wikipedia ) aangenomen door het Amerikaanse ministerie van defensie om samen met anderen het zgn. DARPA uit te werken . DARPA –waar later ARPANET uit ontstond,de directe voorloper van Internet – bestond ( of zou bestaan ) uit een directe verbinding tussen drie computersystemen die zich niet fysiek in dezelfde ruimte bevonden . De ene computer stond in het Pentagon , terwijl de andere twee geplaatst waren in Cheyenne Mountain (NORAD) en bij SAC (Strategic Air Command ) .Ten einde dit te bewerkstelligen moesten Licklider en zijn mensen een uniform protocol ontwerpen om te zorgen dat deze 3 systemen met “elkaar konden praten “ . Daarin ligt de oorsprong van al hetgeen erna gebeurde. Deze protocollen waren immers de directe voorloper van het befaamde TCP/IP protocol (thans IP V6 ,hoewel we met zijn allen nog IP V4 gebruiken ,behoudens uitzonderingen ) en zonder deze uitvinding zou Internet onmogelijk zijn geweest . Dit is van enorm belang omdat hieruit blijkt dat Amerikaans ministerie van Defensie (vanaf nu afgekort met DoD) van het allerprilste begin betrokkenheid had bij ontwikkeling van deze technologie en die nog heeft . U moet dit in het achterhoofd houden wanneer u over Internet praat .

U zult zich misschien thans ook afvragen waarom nadruk zozeer gelegd wordt op de V.S.A. Dit komt omdat bijna alle beleid inzake Internet gecentraliseerd is in organisaties die óf daar ontstaan zijn óf er gevestigd (of beiden ) . Hoewel de Europese Commissie (vanaf nu EC ) veel van die dingen tracht te decentraliseren en internationaliseren  is hiervan vooralsnog weinig sprake . Dat betekent overigens niet dat deze organisaties niet onafhankelijk zouden zijn . Zij houden zich aan regels die wel zijn vastgelegd in internationaal verband .Voorbeeld is ICANN ( hier ) dat registratie van domeinnamen internationaal regelt .Maar het is evident dat VSA natuurlijk wel profiteert van het feit dat deze organisaties in “hun land” gevestigd zijn .

Globaal gesproken zijn er thans (schatting) 1,966,514,816 mensen die beschikking hebben over internet ( bron ) oftewel 28,7 % van de wereldbevolking . Uiteraard leven lang niet al deze gebruikers in een land waar vrije toegang wordt gegarandeerd dus “toegang “ betekent in dit verband niet “vrije toegang “. Iemand wie het alleen is toegestaan een email-service te gebruiken heeft volgens deze statistiek ook “toegang “….ik ga per regio/land ( al naargelang of het opportuun is in te “zoomen “op een land ) eens even opsommen wat zoal wel en niet is toegestaan ( dus nu,niet wat er gaat gebeuren of kan gebeuren ,let daarop ) .In een vervolgblog ga ik vervolgens praten over de toekomst en wat burgers moeten of kunnen doen om zich te verzekeren van vrije toegang tot internet.

Situatie zoals die nu is

Europa (west) ,EU : vrije toegang gegarandeerd door het zogenaamde USD ,pdf en door AVMSD ,informatie.individuele lidstaten plaatsen echter wel restricties op content :

*Frankrijk : plaatst restricties/filtert neo-nazi content

* Duitsland : idem

* Verenigd Koninkrijk : filtert sites die kinder-porno bevatten

* Noorwegen :idem

* Hongarije , dit land heeft onlangs een nieuwe mediawet ingevoerd die ook  directe impact heeft op toegankelijkheid internet-inhoud. Echter : deze wet stuit op zoveel bezwaren binnen  de gehele EU dat nog niet bekend is of en in welke vorm deze uiteindelijk van kracht zal worden . Laat ik er dit over zeggen : de wet is in overtreding van zowel Europees verdrag rechten van de mens  (ECHR,artikel 10 ) als AVMSD en dit heeft Neelie Kroes en diverse EP-leden doen besluiten opheldering te vragen en aan te dringen op wijziging . De hele wet hoort echter in prullenbak .mediawet uitleg edri

Rusland , vrije toegang ( evenwel niet gegarandeerd in de wet of enig directief)

Belarus ( Wit Rusland ), vrije toegang volgens wet.Evenwel : regering lapt regelmatig eigen wetgeving aan laars. Voor ,tijdens en na laatste verkiezingen werden sites van oppositie geblokkeerd voor algemene toegang .Kortom,in de praktijk géén vrije toegang

Azië , vrije toegang behalve in :

Noord Korea : niemand wéét wat de wet daar zegt maar er is zeer zware censuur m.b.t. internet ( blokkade c.q. filtering  :sites uit het westen en Google )

China : wet stipuleert vrije toegang ,maar Chinese regering heeft,volgens diezelfde wet, recht “in te grijpen wanneer dit in belang van welzijn staat is “ middels de zgn. Golden shield law  (wiki , human rights watch, cecc)

Iran : geen vrije toegang (bron ).Er is vrijwel niets bekend over de precieze wetgeving  in Iran m.b.t. toegang Internet maar alle rapporten wijzen op zeer zware filtering die plaatsvindt.

Vietnam : filtert  sites die kritisch zijn over regering óf die handelen over mensenrechten ook al is vrijheid van meningsuiting gegarandeerd middels artikel 69 van de grondwet  van het land ( bron ),men gebruikt hiervoor de mediawet die het land wél toestaat inhoud te blokkeren .

Pakistan: filtert stevig door middel van de Prevention of Electronic Crimes Ordinance (PECO, bron en hier ) en kan derhalve niet gezegd worden dat Internet toegang vrij is .

Burma (Myanmar) : geen vrije toegang ( moet ik hier werkelijk bronnen voor gaan aangeven?Nee ,toch?nou,vooruit dan : wiki )

Turkije (Azië of Europa? Zeg het maar..) : vrije toegang in wet vastgelegd .Echter:middels artikel 162  van de strafwet alsmede wet 5651 van de wet op online misdrijven en delicten heeft Turkije in 2008 korte tijd Youtube en bepaalde delen van Google geblokkeerd wegens belediging van Atatürk (dat is volgens die wet niet toegestaan ). De rechter stelde na korte procedure echter ISP’s in het gelijk ( bron )

Kazakhstan : moeilijk geval,maar geen vrije toegang. Ik durf dit te zeggen (ondanks hevige propaganda van pres. Nazarbayev  die het land als “modern”wil bestempelen ) omdat het hele internet ( toegang en inhoud) wordt gereguleerd door twee commissies van de zittende regering : Agency for Informatization and Communication (AIC) en Security Council (SC),laatste heeft als voorzitter President zélf , die beide op gezette tijden lijst samenstellen van sites waar toegang tot verschaft c.q. geblokkeerd dient te worden . Dat is in mijn beleefwereld geen vrije toegang ….

Saoedi Arabië : geen vrije toegang . Sites van oppositie , mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International , Gay rights sites , porno  etc. worden actief gefilterd . Alles wordt gereguleerd door CTIC ,een comité wat onder direct gezag staat van Koning.Alle media worden sterk gecensureerd op zowel toegang ertoe alsmede inhoud ervan . Het land staat in de top 10 van CPJ ( committee to protect journalists  ,anti-blogger landen) op plaats  5,vlak na Cuba …

Syrië : geen vrije toegang ( ook hier: moet ik echt bronnen noemen ? probeer de wikipedia )

Jordanië : geen vrije toegang . Alle media in het land vallen onder een generale “pers-wet “waarbij alle inhoud  – of het nu internet,krant ,TV of wat dan ook betreft- moet worden voorgelegd aan een door de staat gecontroleerd orgaan .

Oezbekistan :geen vrije toegang, alles is gereguleerd door de Mass Media Law (hier)die president verregaande bevoegdheden verstrekt toegang tot sites te blokkeren op basis van zowat alles

Let op : er is geen enkel bewijs dat er in Israel ook maar enige restrictie bestaat op Internet ( dit geven onafhankelijke organisaties zoals EDRI, Open net Initiative ,human rights watch en CPJ althans aan ) . We hebben het hier ook over door de overheid opgelegde restricties ( pesterijen of wat dan ook kan ik niet in beschouwing nemen omdat dat niet officieel beleid is ,in wet vastgelegd , en derhalve niet te bewijzen valt.Als je daarmee begint is het eind zoek  )

Afrika :

vrije toegang behalve in

Egypte : zoals bekend is er thans een revolutie (of poging daartoe ) gaande in dit land . Het regime van Hozni Mubarak gaf al geen volledig vrije toegang tot internet omdat sites werden gefilterd op content ( oppositie,human rights etc. )

Libië : geen vrije toegang (ook hier : zelf lezen ,lijkt me duidelijk dat president van dit land niet bekendstaat voor zijn hoog democratisch gehalte )

Ethiopië : geen vrije toegang . De door de staat gecontroleerde ETA staat in voor zowel toegankelijkheid alsmede filtering van internet ( en heeft monopolie )

Noord, Zuid-Amerika :

vrije toegang ,

Verenigde Staten:  Op 11-9-2001 boorden 2 vliegtuigen zich in het WTC in New York ( met alle gevolgen van dien) als onderdeel van een terroristische aanslag gepleegd door de groepering Al Qaida (wiki ) .Ik ga hier verder niet in op de aanslag zelf en alle complottheorieën die hierover op internet rondzwerven ( de meeste waarvan naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen ) ,maar wel op de onmiddellijke gevolgen voor datzelfde internet en toegang daartoe .

Na een oproep van de toenmalige president Bush ( call to action ) keurde het congres de inmiddels befaamde Patriot Act goed in een onwaarschijnlijk snelle procedure . Ik wil hier even één ding heel duidelijk stellen : Ik heb geen enkele reden de motivering van Bush óf het congres in twijfel te trekken om deze weg te bewandelen . Men moet zich heel goed realiseren –of een poging daartoe ondernemen – wat het betekend moet hebben voor zowel de president als congresleden om met zo’n verschrikkelijke aanslag geconfronteerd te worden. De druk om onmiddellijk actie te ondernemen was enorm .  Hierdoor werd echter de geboden voorzichtigheid bij het ontwerpen van wetgeving losgelaten .

De Patriot Act ( Patriot Act )– gemakshalve zo aangeduid – bestaat in feite uit een veelheid van wetten,bepalingen ,financiële kaders etc. die de toen acute noodzaak actie te ondernemen in één stuk probeerde vast te leggen . Het stuk bestaat dus uit :

* regeling of uitbreiding bevoegdheden intelligence agencies (NSA,FBI,CIA,DIA ,IRS,Secret Service etc.)

* privacy wetgeving

* appropriation wetgeving (de centjes …)

* accountability en oversight wetgeving ( toezicht)

*oprichting van ministerie van Homeland Security ,met bijbehorende nieuwe appropriation committee alsmede oversight cmte. van het congres

* aanpassing gerechtelijke procedures (opschorting van sommige rechtsbescherming,onderbrengen bij militaire rechtbanken van bepaalde delicten die onder PA vielen en daarin werden gedefinieerd )

Het is van het allergrootste belang te snappen wát de Patriot Act is alvorens erover te ouwehoeren ( de meeste mensen noemen de term en hebben geen benul wat het stuk inhoudt en wat het betekent ) .Het is dus níet “een wet “zoals uit bovenstaande blijkt .

Ook moet men begrijpen hoe procedures werkten vóór de PA werd ingevoerd . Ik ga dit kort omschrijven .In dit verband gebruik ik het voorbeeld voor wanneer de CIA iets wilde ondernemen . In het congres heb je twee soorten commissies : de zgn. Oversight (toezicht) commissie en de zgn. Appropriation commissie ( die gaan over het geld ) .Vroeger ging het als volgt :

* CIA stelt een briefing (president’s daily briefing ,PDB) op voor president en adviseert actie

* president schrijft een zgn. “finding “ oftewel wat hij vindt wat er moet gebeuren op basis van PDB

* finding wordt voorgelegd aan  Intelligence Oversight cmte ( deze hoeft deze finding niet goed te keuren,alleen op de hoogte gesteld te worden,zoiets als Commissie stiekum in NL)

* finding gaat naar Appropriation cmte. voor de centjes

*finding wordt uitgevoerd

je ziet al in één oogopslag waar het schoentje kan wringen . Als de appropr. commissie “nee”zegt is het uit met de pret,want geen geld. Iemand van de oversight commissie kan als “whistleblower “fungeren als hij/zij denkt dat bepaalde actie onverantwoord is . Door de PA moet echter niet meer vóóraf ingelicht worden .Dat is een van de bepalingen aangaande verregaande bevoegdheden van CIA en anderen . Met andere woorden , het agency moet niet meer toestemming vragen voor elke missie ,maar kan dit onderbrengen in een “pakket”maatregelen. Je hoeft geen genie te zijn om te snappen wat dat betekent . Daar komt nog bij dat we nu ook het Department of Homeland Security (vanaf nu DHS) erbij hebben gekregen. Als een agency nul op rekest krijgt bij de intelligence cmte’s brengen ze het dus gewoon onder bij homeland security .Het toezicht is dus gefragmenteerd en ,volgens critici van de PA, zelfs volledig afwezig . En dit is één voorbeeld . Als je de gehele PA leest zie je dat alle ministeries erbij betrokken zijn . Vandaar mijn opmerking : denk niet over de PA als zijnde een wet ,maar meer als een beleidsstuk .

Met de komst van DHS werden ook allerlei bepalingen aangaande internet van kracht ( met name op gebied van privacy bescherming en opsporing ) ,een kleine greep ( lees de hele tekst,inclusief verwijzingen op voornoemde pagina ) :

Sec. 201. Authority to intercept wire, oral, and electronic communications relating to terrorism. (toestemming te tappen)

Sec. 204. Clarification of intelligence exceptions from limitations on interception and disclosure of wire, oral, and electronic communications.(uitbreiding bevoegdheden voor surveillance )

Sec. 206. Roving surveillance authority under the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978. (dit is een amendement op bestaande wet FISA )

Sec. 212. Emergency disclosure of electronic communications to protect life and limb. ( vrijgeven van elektronische communicatie in geval van “nood “. Opschorting van toepassing briefgeheim op email verkeer derhalve )

Sec. 213. Authority for delaying notice of the execution of a warrant.(dit laatste grijpt in op rechtsbescherming,bv. in de zaak tegen Assange en Bradley Manning )

Sec. 217. Interception of computer trespasser communications. (tappen van verdachten van “hacking “)

Sec. 225. Immunity for compliance with FISA wiretap. (vrijwaringsclausule voor wanneer voornoemde FISA onverhoopt overtreden wordt )

Dit is slechts een kleine greep uit de bepalingen die zijn vervat in de PA . Let op : sommige ervan vallen onder DHS terwijl andere onder DoD of DoJ vallen .Dat is het probleem.

Wat betekent dit alles nu voor de vrijheid van communicatie en internet in V.S. ? Het zal duidelijk zijn dat die er niet op verbeterd zijn sinds de invoering van dit stuk. Ik dien hierbij op te merken dat er inmiddels talloze amendementen zijn gekomen op de bepalingen in het stuk en dat vrijwel al die amendementen restricties opleggen aan de eerder in de PA gedefinieerde wetten  .Met andere woorden : de PA is stevig afgezwakt sinds de invoering ervan. Maar dit gaat uiteraard niet echt snel,juist omdat er zoveel ministeries bij betrokken zijn . Toch ben ik uiteindelijk geneigd te zeggen dat Internet tamelijk vrij toegankelijk is in VSA .Behoudens filteren van expliciete sites (seksueel expliciet ) zoals kinderporno valt het nog best mee . Het 1st amendment van hun grondwet garandeert vrijheid van meningsuiting en daar wordt vooralsnog niet aan getornd. Of dat ook zo blijft is natuurlijk een ander verhaal ……

Canada : vrije toegang met uitzondering van “explicit material”, kinderporno is verboden .

Cuba : geen vrije toegang . Cuba staat hoog genoteerd op de watchlist van ONI (open net initiative ) alsmede CPJ en filtert op zowel toegankelijkheid als inhoud . De enige ISP, CENIAI , is staatseigendom .

Let op: Venezuela heeft volledig vrije toegang ,ondanks wat VSA hierover beweert ( en beweerd heeft in verleden) .

2 gedachten over “Extreme measures (1/2)”

  1. In het lijstje mis ik nog wel Australië, waar men ook voornemens is het internet te gaan filteren, en ook al in Australië gehoste sites uit de lucht haalt.

  2. inderdaad,heb ik over gelezen vermoed ik .Het is echter bij Australië niet zo dat men vrije toegang verhinderd. Het is eerder filter zoals bij UK, Duitsland voor bepaalde inhoud ( die dus niet betrekking heeft op mensenrechten)

Reacties zijn gesloten.