Een spook waart door Europa

Labour onder Corbyn: zoek dekking!

Hij staat niet op het punt te gaan regeren. Maar Jeremy Corbyn’s verkiezing op 12 september tot leider van de Britse oppositiepartij Labour, is verbijsterend. Zelfs de benoeming van een aantal meer gematigde leden op vooraanstaande posities, zal er weinig aan bijdragen de erfenis van decennia radicaal-linkse standpunten te doen vergeten. Zijn buitenlands beleid is al even opzienbarend als zijn Venezolaanse standpunten over economie (geld bijdrukken en staatsinterventies). Hij is uitgesproken anti-amerikaans, houdt niet van de NAVO, wil de Britse kernwapens schrappen, stelt het Westen verantwoordelijk voor de Russische invasie van de Oekraïne en zal onder geen enkele omstandigheid Britse troepen in het buitenland laten vechten. In het verleden ging hij om met terroristische organisaties als de IRA, Hamas en Hezbollah. Hij is weinig enthousiast over de Europese Unie, wat Cameron niet zal helpen in zijn pogingen een Brexit af te wenden. Ondertussen stromen de felicitaties binnen: van Bernie Sanders in Amerika, Duitsers met heimwee naar de DDR en van Argentinië’s Christina Kirchner, die gecharmeerd is van zijn idee de Falklands samen te besturen. 

The Economist

Voor de tweede keer dit jaar waart het spook van het communisme door Europa. Dat Corbyn – net als Varoufakis vóór hem – een linkse Keynesiaan is, doet er voor de neoliberalen niet toe: anno 2015 staat Keynesianisme gelijk aan communisme. Neocons, neoliberalen en pluchelinks zijn het over één ding eens: geen grotere bedreiging voor de status quo dan iemand die de heersende vrijemarktdogma’s ter discussie stelt. Die moet en zál Kaputt.  Bij Syriza is dat gelukt, of het bij Corbyn ook zal lukken, is voorlopig nog de vraag. Veel zal er van afhangen of Corbyn in staat is het enthousiasme van de afgelopen maanden om te zetten in een duurzame sociale beweging,  of dat alle energie gekanaliseerd zal worden in de partijbureaucratie. Indien het laatste, dan valt het ergste te vrezen. marx1index

Tot dan verbazen, verheugen én vermaken wij ons met en over de paniek bij rechts en pluchelinks. Wanneer je zóveel haat en afkeer oproept, doe je iets heel erg goed. Er is geen reden je te beklagen over die haat, integendeel: het is iets om trots op te zijn.

Een spook waart door Europa – het spook van het communisme. Alle machten van het oude Europa hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden, de paus en de tsaar, Metternich en Guizot, Franse radicalen en Duitse politiemannen.

Waar is de oppositiepartij, die niet door haar regerende tegenstanders als communistisch is gedoodverfd, waar de oppositiepartij die niet de meer vooruitstrevende mannen van de oppositie, zowel als haar reactionaire tegenstanders het brandmerkende verwijt van het communisme voor de voeten heeft teruggeworpen?

……

220px-Karl_Marx_001
Karl Marx
220px-Engels_1856
Friedrich Engels

De bourgeoisie heeft, waar zij tot de heerschappij is gekomen, alle feodale, aartsvaderlijke, idyllische verhoudingen vernield. Zij heeft de bontgeschakeerde feodale banden, die de mens aan de van nature boven hem geplaatste verbonden, onbarmhartig verscheurd en geen andere band tussen mens en mens overgelaten dan het naakte eigenbelang, dan de gevoelloze ‘contante betaling’. Zij heeft de heilige siddering van de vrome dweperij, van de ridderlijke geestdrift, van de kleinburgerlijke weemoed in het ijskoude water van egoïstische berekening verdronken. Zij heeft de persoonlijke waardigheid in de ruilwaarde opgelost en in de plaats van de talloze verleende en verworven vrijheden als enige vrijheid de gewetenloze handelsvrijheid gesteld. Zij heeft, met één woord, in de plaats van de met godsdienstige en staatkundige zinsbegoocheling omhulde uitbuiting de openlijke, schaamteloze, directe, dorre uitbuiting gesteld.

…..

De bourgeoisie heeft door haar exploitatie van de wereldmarkt de productie en consumptie van alle landen kosmopolitisch gemaakt. Zij heeft tot groot verdriet van de reactionairen aan de industrie de nationale bodem onder de voeten weggetrokken. De eeuwenoude nationale industrieën zijn vernietigd en worden nog dagelijks vernietigd. Zij worden verdrongen door nieuwe industrieën, waarvan de invoering tot een levenskwestie voor alle beschaafde volkeren wordt, door industrieën, die niet meer inheemse grondstoffen, maar grondstoffen uit de verste streken van de aarde verwerken en waarvan de fabrikaten niet alleen in het land zelf, maar in alle werelddelen tegelijk worden verbruikt. In de plaats van de oude, door producten van het eigen land bevredigde behoeften komen nieuwe, die de producten van de verste landen tot hun bevrediging vereisen. In de plaats van de oude lokale en nationale zelfgenoegzaamheid en afgeslotenheid komt er een veelzijdig verkeer, een veelzijdige afhankelijkheid van de volkeren onderling. De geestelijke voortbrengselen van de afzonderlijke naties worden gemeengoed. De nationale eenzijdigheid en beperktheid wordt meer en meer onmogelijk, en uit de vele nationale en lokale literaturen vormt zich een wereldliteratuur.

Karl Marx & Friedrich Engels – Het Communistisch Manifest

De vertaling van het manifest is van de hand van Herman Gorter. De volledige tekst vind je hier.

1 gedachte over “Een spook waart door Europa”

  1. Pingback: De nee-die-is-niet-Nederlandse klassieker du jour: La montagne / Het dorp | Krapuul

Reacties zijn gesloten.