De echo van Wilhelm Stuckart en Reinard Heydrich

Onlangs is er hier en daar enige commotie ontstaan over het feit dat ik de vice-premier van Nederland en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer Lodewijk Asscher consequent in één adem noem met de architecten van de Holocaust Wilhelm Stuckart en Reinhard Heydrich.

Eigenlijk is de commotie wat eerder begonnen toen onze J. v.d. Heuvel de etnisch registrerende minister goedbedoeld een praktisch voorbeeld uit de geschiedenis aanreikte inzake hoe je zoiets zou kunnen aanpakken.

Maar goed, laat ik het verder hebben over hoe ik hiermee ben omgegaan.

Niet alleen rabiaat-rechts vuil verweet mij het vermeende tere zieltje van de heer Asscher te krenken.

Waarbij ik mij overigens voor wat betreft dat rabiaat-rechtse vuil niet aan de indruk kan onttrekken dat het die lieden niet zozeer om de eventuele gemoedstoestand gaat van de persoon in kwestie of de vergelijking zelve maar dat er andere motieven achter zitten.

Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een recent hysterisch stukje van een massamoordverheerlijker (iemand die bewezen heeft in woord of daad massamoord als middel aan te prijzen om bepaalde doeleinden te bereiken en derhalve zélf de oorzaak is van die aanduiding) op de ‘verschillige’ VARA-site ‘JOOP.nl’.

Maar er zijn ook mensen die boven elke verdenking van het hebben van bruine opvattingen staan, die zich afgevraagd hebben of het in één adem noemen van Asscher met Stuckart en Heydrich wel kan.

Voor hen een toelichting of, zo u wilt, een soort van verantwoording.

Eerst even iets over het verwijt dat ik Asscher zou ‘uitschelden’ en dat wij op Krapuul.nl mensen zouden ‘uitschelden’.

Iemand uitschelden is iemand kwalificeren en betitelen zonder dat er enige aanleiding voor is dat te doen, en met het achterliggende doel die persoon of die groep van personen willens en wetens te kleineren, belachelijk te maken, schade te berokkenen in welke vorm dan ook of te krenken.

Zo zijn er die mensen, wier wieg of die van hun ouders in bijvoorbeeld Marokko heeft gestaan, uitschelden juist om dat feit en met het doel hen willens en wetens te kleineren, belachelijk te maken, schade te berokkenen in welke vorm ook of te krenken of vanwege al dat soort ‘nobele’ motieven tegelijk.

Bert Brussen van de ranzige site ‘TPO’, ook vaak te horen op Radio 1 (hetgeen iets zegt over het erbarmelijke niveau van die zender) is zo iemand.

Slechts een vluchtige blik op Twitter leert al heel gauw hoeveel van die Brussentjes en Niemöllertjes er nog meer rondlopen in Nederland, terwijl reeds ook een vrij oppervlakkige beschouwing van de zogenaamde gevestigde media al heel snel leert dat er in Nederland een groep van ongeveer een miljoen mensen is die echt dagelijks wel in één of andere vorm te horen krijgt dat ze er niet bij horen in ‘de participatiesamenleving’, en er ook nooit bij zullen horen.

Wij doen daar niet aan.

Wij duiden mensen aan op grond van hun daden en taalgebruik, op grond van bewezen kwaliteiten.

Dat is iets heel anders.

Zo kon ene meneer Rembrandt erg goed met een kwast overweg en thans wordt ie dan ook meestal aangeduid met de term ‘de schilder’ of ‘kunstenaar.’

Iemand die goed spijkers in een plank kan slaan en op die manier prachtige dingen kan maken…. dikke kans dat zo iemand betiteld wordt als ‘meubelmaker’ of ’timmerman’.

En zo is een niet al te snuggere premier die mensen die hun baan verloren zijn (en in zak en as zitten over hun toekomst en die van hun gezin) aanraadt niet te somberen en een auto te kopen en het huis te verbouwen, en zich vervolgens een paar weken later in Texas als een ‘red neck’ op een stier laat fotograferen, niet alleen een incompetente schoft maar wordt-ie op grond daarvan ook wel aangeduid als de zogeheten hi-ha-ho-howdy-premier.

Verder zijn parlements- en regeringsleden (waaronder de persoon waarover het hier verder zal gaan) die meegaan in een door een stel notoire racisten en NSB’ers (alweer kwalificaties) op touw gezette vertoning over ‘het Marokkanenprobleem’ (let u ook even op het woordje ‘het’ alsof het een objectief, vaststaand iets is waarover op zich geen discussie meer mogelijk is) een stelletje ruggengraatloze lafaards die je ook best als zodanig mag aanduiden al vinden ze zelf blijkbaar dat ze ‘voor de inhoud gaan.’

De Tweede Kamer wordt overigens, als ik het zo bekijk aan de hand van wat er gezegd wordt, gezien de symbolen die er gedragen worden en wie er op de gastenlijst staan, steeds meer een witwasmachine van nazistische ideeën

Iemand die etnisch registreert of daartoe regeringsbeleid ontwikkelt is op grond daarvan een ‘etnisch registreerder’.

Omdat dat laatstgenoemde ‘vak’ specifieke kenmerken heeft, worden beoefenaren van die bezigheid ook wel ‘schedelmeters’ genoemd of in één adem genoemd met diegenen die met de uitoefening van die hobby (ook die term zal ik straks duiden) een naam als geen ander hebben opgebouwd.

Het gaat dus uit van de persoon in kwestie zelve. Die geeft met zijn uitlatingen, met zijn daden en zijn voornemens er aanleiding toe zo betiteld te worden als-ie betiteld wordt.

Nog even een klein puntje dat van belang is: Krapuul.nl staat aan de kant van degenen die het slachtoffer zijn of worden van het neo-liberale, fascistische en racistische geweld op straat, in de media, op de werkvloeren, de politiek en overal waar het zich manifesteert als een bruin vergif in de ‘participatiesamenleving’ van de etnisch registreerders van dienst.

Wij zijn niet als TPO, GeenStijl, PowNed of al die andere bruine troep die met hun Streicher-achtige mentaliteit naar boven likken en huichelen en tegelijkertijd met een welhaast sadistisch genoegen naar onderen trappen, naar hen die zich niet of nauwelijks kunnen verdedigen.

Wij trappen naar daar waar het moet: naar boven.

En wie verder wil weten waar Krapuul.nl voor staat, nodig ik van harte uit de colofon op de website even te lezen.

Een colofon die heel erg goed bestand is tegen de stormen die de herfst af en toe met zich meebrengt.

Dan nu het ‘etnisch registreren’ als bezigheid.

Het is zo ongeveer het meest belachelijke dat je je als normaal, integer mens kunt voorstellen, ware het niet dat het zonder uitzondering altijd weer tot onvoorstelbaar veel ellende en bloedvergieten leidt.

Op grond van hun genen zijn mensen over de hele aardbol voor meer dan 99,9% identiek.

Zo is iemand van het negroïde ras vrijwel identiek aan iemand van wat men het blanke ras of het joodse ras of het indiaanse ras placht te noemen.

Het is wellicht jammer voor de al eerder genoemde Bert Brussen en soortgelijk spul, maar er volgt automatisch uit dat iemand die geboren is in Marokko voor meer dan 99,9% identiek is aan iemand die in Volendam is geboren.

Nou weet ik ook wel dat wetenschap en de objectief vaststaande feiten die de wetenschap oplevert niet besteed zijn aan de hooivork-brigades van vandaag, aan de meeste politici en broodschrijvertjes van vandaag en zeker niet aan degenen die zich naar het voorbeeld van Otmar von Verschuer en Josef Mengele opwerpen als een soort hedendaagse eugenetica-bedrijvers.

Is dat minder dan één tiende van een honderdste deel zo belangrijk voor het voortbestaan der mensheid en een gelukzalige toekomst dat je dat als beleidsmaker moet gaan uitvergroten en je daar door laten leiden in hetgeen je zegt en doet?

Omdat – en dat weten de beleidsmakers van dienst van vandaag zelf ook donders goed – de rationaliteit voor het uitvergroten van die verschillen compleet ontbreekt, worden er allerlei kunstmatige dingetjes bij gehaald als ‘geboortestreek’ of ‘nationaliteit.’

Dat is niets anders dan de vraag opwerpen of Pietje of Fatima aan de ene kant van een door mensen kunstmatig getrokken lijn op een heel klein stukje van deze planeet geboren is of toevallig net aan de andere kant.

En dat moet kennelijk het alles bepalende en doorslaggevende verschil uitmaken tussen Pietje uit Volendam of Fatima uit Marokko en… (zoals de geschiedenis iedere keer maar weer uitwijst) de levens ruïneren van diegenen die toevallig niet tot de eveneens toevallig op dat moment overheersende groep behoren.

Kortom: er wordt geen beleid gemaakt op grond van wat mensen bindt maar op grond van wat hen ook nog een heel klein beetje onderscheidt en dat slechts op een punt dat volstrekt irrelevant is, op basis van toevalligheden, kunstmatige gedrochten en andere hersenspinsels en de daarmee hand in hand gaande vooroordelen jegens deze of gene.

Dat heet in normaal Nederlands gewoon racisme.

Volgens mij is het meest doorslaggevende dat ons toevallig bindt, dat u of mij verbindt met iemand uit Afrika of Australië of waar ook, het onontkoombare feit dat we slechts één en dezelfde planeet hebben en rationeel kunnen bepalen of we daar verstandig mee willen omspringen of niet.

Of u dat nou leuk vindt of niet.

“Nationalisme is een kinderziekte. Het is de mazelen van de mensheid” schreef een groot geleerde ooit, en meer dan terecht.

Maar nee, Lodewijk Asscher wil heel minieme, op louter toeval berustende en volstrekt irrelevante verschilletjes tussen mensen uitvergroten en daar beleid op maken.

Net als Wilhelm Stuckart en Reinhard Heydrich dat deden, toen zij toevallig boven kwamen drijven in turbulente tijden en toevalligerwijs met een mate van macht toebedeeld werden die je ze in normale omstandigheden zeer zeker nooit zou hebben toevertrouwd.

En die heel minieme verschilletjes tussen mensen, die volkomen irrelevant zijn, worden vervolgens – ook door Lodewijk Asscher en alweer net als Wilhelm Stuckart en Reinhard Heydrich dat deden – door media en politici gepresenteerd in allerlei vormen en op allerlei manieren als ‘een bedreiging’ voor het bestaande en voor ‘de grootste groep’.

(Daar is Nederland in een recent rapport van de Raad van Europa ter zake nog voor gekielhaald.)

Vervolgens wordt die ‘bedreiging’ dan weer aangewend als rechtvaardiging voor de idioterie mensen te categoriseren en er iets van rationaliteit aan te verbinden.

Het is van een nauwelijks te bevatten stupiditeit.

Het is gespeend van elke vorm van noodzaak om mensen in te delen in categorieën. Vandaar ook de term ‘hobby’: het is als u het mij vraagt een soort bezigheidstherapie van duistere types die niks zinnigs te doen hebben, met teveel macht behept zijn door toevallige omstandigheden en kennelijk hier een soort eigenwaarde aan menen te kunnen ontlenen en ook menen dat te moeten doen namens de hele groep waartoe ze zichzelf blijkbaar rekenen.

Meer kan ik er in elk geval niet van maken.

Meer is het ook niet wat Wilhelm Stuckart en Reinhard Heydrich deden.

Het leverde uiteindelijk wel zes miljoen doden op omdat een hele maatschappij met al zijn economisch, cultureel, sociaal, politiek en militair potentieel naar die hersenspinsels werd ingericht.

Het leed dat het teweeg bracht is bijna tachtig jaar later nog steeds aanwezig en voelbaar.

Althans voor degenen die niet meteen beginnen te krijsen over ‘Godwins’.

De plannetjes waar de vice-premier zich mee bezighoudt zijn niks meer dan een levensgevaarlijk soort bezigheidstherapie..

En als nou iedere keer het maken van etnisch onderscheid tussen mensen zonder enige uitzondering vroeger of later leidt tot onvoorstelbaar veel ellende en bloedvergieten, tot oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid….wil Asscher, vice-premier in een regering met het niveau van ‘Zwarte Piet is nou eenmaal zwart’, de wereld dan in alle ernst wijsmaken dat als hij die bezigheid ter hand neemt het dan wel goed gaat?

Lodewijk Asscher? Vice-premier die praat over grote groepen mensen die toevallig aan de andere kant van kunstmatig getrokken lijnen op dit continent wonen in termen van natuurrampen?

Stuckart en Heydrich spraken over mensen als ‘ratten’, Wilders over ’tsunami’ en dan hebben we nummer zoveel met zijn grote bek die het heeft over ‘dijkdoorbraak’.

Je moet maar durven in relatie tot mensen en jezelf dan ook nog uiterst beschaafd vinden…

Lodewijk Asscher, de vice-premier die willens en wetens samenwerkt met een studentje geschiedenis die ‘niks met vergelijkingen met vroeger heeft’ (Comfortabel hè, de geschiedenis maar vergeten terwijl je je met je kornuiten overgeeft aan je maatschappelijk hooliganisme en alles wat je er niet aan bevalt wegpoetsen met de term ‘Godwin’. Hihaho! Zit niet te somberen….), een fascistisch eenmansgedrocht ‘een hele normale partij met hele normale standpunten’ vindt en geen flauw benul heeft met welke immense tragedie de ‘Hollandse Schouwburg’ is verbonden.

Een tragedie die voortkwam uit de hobby ‘etnisch registreren’ van een paar….

Maar….’Godwin’ nietwaar? Hihaho!

Lodewijk Asscher, die om zijn luizige baantje te kunnen behouden op de knietjes moest bij een ander zichzelf zeer beschaafd vindend heerschap dat nog niet zo heel lang geleden instemmend hartelijk zat te lachen om de suggestie van één of andere gek om de bewoners van de Gaza-strook letterlijk uit te roeien.

Lodewijk Asscher, vice-premier in een regering met niet alleen een student geschiedenis die van toeten noch blazen weet als premier, maar ook met een Schreibtischmörder genaamd Fred Teeven (Zelfde verhaal. Ook hier geldt: de betiteling ‘Schreibtischmörder’ heeft dat stuk ellende over zichzelf afgeroepen) die er geen been in ziet een meisje van zes met kanker medische hulp te onthouden en de grens over te trappen omdat ze geen Nanninga heet van achternaam.

Of een baby van nog geen twee maanden oud te deporteren naar een oorlogsgebied.

Nederland – waar de schreeuwerige bruine goegemeente met haar massale toegang tot vrijwel elk denkbaar massamedium compleet op tilt slaat wanneer er vergelijkingen gemaakt worden tussen de gang van zaken nu en die van destijds- is als een huis vol benzinedamp en Lodewijk Asscher staat er met een Zippo-aansteker bij te zwaaien terwijl een joelende menigte Brussentjes, Schutjes, Niemöllertjes, Nanninga’tjes en weet ik hoe het rabiaat rechtse gespuis nog meer heet hem aanmoedigt toch vooral de boel in de hens te laten vliegen.

De man is qua doen en laten welhaast de verpersoonlijking van een intense minachting voor het menselijk leven.

Zo iemand moet je vertrouwen met zijn plannen tot het etnisch registreren van mensen?

De dwaasheid van zoiets vermag ik niet te snappen.

Maar dat het levensgevaarlijk is, snap ik wel en dat is dan ook de reden waarom ik de vice premier van de regering ‘hihaho-zit niet te somberen, koop een auto’-Rutte – zoveel Lodewijk Asscher in één adem noem met de etnisch registreerders van weleer en dat ook zeker zal blijven doen.

Omdat de man het volkomen aan zichzelf te wijten heeft.

Lodewijk Asscher is de onheilspellende echo van Wilhelm Stuckart en Reinhard Heydrich.

En de stakkerds die zo hard roepen dat anderen ‘aangifte’ moeten doen: wat let jullie?

11 gedachten over “De echo van Wilhelm Stuckart en Reinard Heydrich”

 1. Vandaag ook in het nieuws dat het onacceptabel is dat 377.000 kinderen onder de armoede grens leven. Denk dat dat er in werkelijkheid veel meer zijn (schaamte kan rare dingen doen met mensen). Maar goed.

  En hoe reageert rechts weer op zulke keiharde cijfers ? Dat behoeft geen verdere uitleg helaas….

  Oplossen van de problemen is gelijk aan het oplossen van het rechtse gedachten goed(fout).

  Rechts praat ook graag over gelukzoekers…. ze veroordelen mensen voor menselijk gedrag. IEDER mens is bezig met zoeken naar geluk! Ze zijn fundamenteel gewoon dus fout.

 2. vdheuvel67 ‏@jvdheuvel67
  @FrontaalNaakt je bent een zielige narcist ik heb nooit 1 seconde ook maar iets in je gezien. Je bent niks.

  Mmmmwaaahhhh, ik moet zooooo lachen om al die linkse sukkeltjes , ze zijn haast nog erger dan die moslim idioten.

  Ik kom niet meer bij van het lachen, hahahahahaaa

 3. @2 Alleen al je naam al. Aan je minderwaardigheidscomplex kun je wat doen hoor.

  Al denk ik dat je een verloren ziel bent.

 4. Wat betreft de uitvoerders van dhr Asscher:

  Woensdrecht gelooft nog in sprookjes

  VVD-wethouder Groffen van de gemeente Woensdrecht (VVD, CDA, ABZ) gelooft ook nog in sprookjes. Iedere uitkeringsgerechtigde krijgt begeleiding van een zogeheten buddy voor ondersteuning en het op niveau brengen van sociale vaardigheden. Want zegt de wethouder het blijft de bedoeling om deze groep uiteindelijk terug aan het werk te krijgen.
  Bron: De Stem , Ben Koot en de Lange mars

  Wethouder Groffen van Woensdrecht weet waarschijnlijk best wel dat hij soms onzin verkoopt maar wat te zeggen van Joost Ansems, hoofd van de overkoepelende ISD Brabantse Wal die een stukje heeft geschreven genaamd:

  “Kiezen da’s pas divers”

  Joost mijmert over Bergen op Zoom en schrijft zijn monologen rond wat knullige plaatjes van die stad. Joost stelt dat zijn klanten iets te kiezen hebben terwijl hij toch echt niet meer doet dan wat hem van hogerhand wordt bevolen, en Joost imponeert daarmee dus als het soort ambtenaar dat beschouwend filosofe Hanna Arendt zo treffend heeft beschreven. Maar Joost heeft meer in zijn mars, denkt graag mee en kwijt zich vol ijver van zijn taak, en over soorten gesproken; kennelijk overtuigd van de superioriteit van de eigen soort gaat hij zo ver dat hij impliciet lijkt te stellen dat mensen in de WW, WIA etc wel van een andere, lagere soort moeten zijn. Joost staat volgens onze regering echter dicht bij de mensen en heeft wel een oplossing voor het probleem met deze mindere soorten: beleidsmatige kruisbestuiving met een andere soort om zo in de toekomst een betere soort te verkrijgen. Dit idee is niet nieuw en er is zelfs een heel boek op dit niveau volgeschreven met monologen over boven- en onder-soorten, wat te doen met verderfelijk soorten onder een adagium dat ook een zekere keuzevrijheid pretendeerde om dat soort tenminste tot na de poort rustig te houden.

  Een link naar het eerder genoemd boek is verboden dus zult u het hiermee moeten doen:

  http://www.bergenopzoom.nl/Bestuur_en_Organisatie/College_van_B_W/Bestuurlijk_verbonden_Monologen_aan_de_wortels_van_de_stad/Joost_Ansems
  Beantwoorden

  Ik vermoed ook dat wethouder Groffen van Woensdrecht bewust een groep mensen in feite degradeert tot slaaf/dwangarbeider met het oog op de komende bezuinigingen die de rijksoverheid met datzelfde oogmerk en dus bewust afschuift op lagere overheden. Meteen maar ‘Arbeit Macht Frei’ roepen gaat vooralsnog veel te ver maar de systematiek waarbij het altijd het bestuur is dat met een zeker oogmerk de aanzet geeft tot degradatie van grote groepen mensen is evident. Wat betreft deze systematiek en waartoe deze kan leiden volsta ik met een verwijzing naar:

  ‘Täter: Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden’ door Harald Welzer

  Wordt vervolgd want ISD Brabantse Wal blijkt qua uitvoering ook niet zo fris en houdt dienaangaand zelfs stukken achter bij inzage en er verdwijnen rapporten van de sociale recherche als er getuigen dreigen op te duiken en die als Einsatzgruppe wordt ingezet na kritische opmerkingen.

  Zie ook de Website ‘De Lange Mars’ : http://delangemars.nl/

 5. Erik kom eens met argumenten. Want met de van rechts bekende oneliners kom je er niet. Je staat nu eingenlijk een beetje voor joker. En dat weet jezelf ook wel. Reageer eens op je collega nitwit met homo in de naam. Wie doet er aan godwins?

 6. Kortom je staat weer schaakmat en dan gaat rechts op de geweldadige tour. Extreem rechts en moslim extremisten stonden in frankrijk hand en hand tegen het homohuwelijk te demonstreren. En in de balkan de SS trok ook op met moslim extremisten. Dat zijn feiten. Nu jij weer.

 7. En Pim fortuyn was homo en rechts. Verder vind ik zijn moord walgelijk en fout. Maar waarschijnlijk ben jij trots op Breivik. Wij sociaal bewogenen doen het via de rechtbank of met argumenten. Wat vin d je van ons VOC en NSB verleden. Geeft dat ons het recht andere volkeren te veroordelen? Houd je jezelf wel eens een spiegel voor? Denk je uberhaupt wel eens na over dingen. Of is Wilders woord wet? Ik vermoed dat je geen antwoord zult geven en om ons te overtuigen van je gelijk. Weet je welke partijen gastarbeiders hierheen hebben gehaald en waarom?

 8. ‘Eric’ Het valt op dat juist de lieden die zich als ‘links’ profileren rigoreus ‘om’ gaan als ze zelf directe bestuursveranwoordelijkheid voor de centjes moeten dragen. Waar ik het over heb is de doortrapte verhulling, het gebruik van eufemismen waar met name de zgn sociaal-democraten als Asscher en Aboutaleb zich bedienen en het uiteindelijk aanwijzen van een groep mensen als oorzaak van alle ellende daarbij anticiperend op een groep gewetenloze lieden en stomme honden die zich altijd weer lenen voor het vuile werk met als sluitstuk de pseudo-rechtspraak van instituties als de CRvB of RvS waar Mussolini de vingers bij zou hebben afgelikt. En wat te zeggen van het polder-accoord als toppunt van corporatisme waarbij de rechten van het individu geheel niet aan de orde zijn. Maar goed, lees ook eens wat Girard schrijft over het zondebok-mechanisme, of valt dit soms ook onder de theorie van Godwin?

Reacties zijn gesloten.