Chronisch zieken, allemaal aan het werk!

Chronisch zieken worden opgejaagd om hun arbeidsproductiviteit te verhogen

“Onder één paraplu trekken NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), Reumapatiëntenbond en VSN (Vereniging Spierziekten Nederland) gezamenlijk op om de arbeidsparticipatie van chronisch zieken te verhogen. Dat cijfer is 37 procent, en dat steekt schril af tegen de 66 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Het gaat om een enorm arbeidspotentieel, want ons land telt maar liefst 4,5 miljoen chronisch zieken.” Aldus “de maatschappelijke investeerder” Start Foundation, die samen met het VSB-Fonds het project “Werken aan werk” financiert, bedoeld om chronisch zieken de arbeidsmarkt op te jagen. In de neo-liberale strafstaat moet iedereen zo productief mogelijk worden gemaakt.

“De problemen die chronisch zieken ondervinden om aan het werk te blijven – of weer aan werk te komen – zijn voor zo’n 80 procent generiek. Denk daarbij aan zaken als concentratieproblemen en een sterk wisselend energiepatroon. De ene dag kun je alles aan, de andere dag is het knudde. Leg dat maar eens uit aan je baas, of aan je zwoegende collega’s”, stelt Start Foundation.

In het bestuur van Start Foundation zitten onder meer Anton Westerlaken, ex-CNV-voorzitter, en Jette Klijnsma, PvdA-Kamerlid, kwartiermaker van de VakBeweging, de opvolger van de FNV, en ex-minister van Sociale Zaken. Start Foundation werd eind 1998 opgericht en ging in 1999 met de eerste projecten aan de slag.

De opdracht luidde om te zorgen voor positieverbetering van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Start Foundation heeft een hoog PvdA- en FNV-gehalte. Sinds 1 januari 2009 is Han Noten voorzitter van de Raad van Advies, waaruit de nauwe relatie met de vakbonden blijkt. Zijn carrière is exemplarisch voor de dwarsverbanden tussen vakbondsbestuurders en het bedrijfsleven. Noten werkte ruim tien jaar voor de FNV in diverse functies. Hij werd daarna onder meer een van de drie directieleden van de NS, verantwoordelijk voor personeel en organisatie.

Na 2004 werd hij voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de PvdA. Commissariaten heeft hij onder meer bij Actiz, de vereniging voor zorginstellingen, en Smit International. Tot mei 2002 was stichting Start Foundation gelieerd aan Start Uitzendbureau, dat in 1977 werd opgericht. In 2002 werd Start Uitzendbureau overgenomen door de beursgenoteerde United Service Group (USG). De verkoopsom ging naar stichting Start (de oud-aandeelhouder van Start Uitzendbureau), die jaarlijks een bijdrage beschikbaar stelt aan Start Foundation om haar werk te kunnen doen.

Winstbejag

Is het door Start Foundation gefinancierde project “Werken aan werk” zo afkeurenswaardig? Het is toch goed dat er pogingen worden gedaan om ook chronisch zieken in staat te stellen om zich via betaald werk te ontplooien? Er zijn toch ook veel chronisch zieken die graag willen werken?

Wat daarbij opvalt, is dat er ideologische uitgangspunten worden gehanteerd over de betekenis van betaald werk. Betaald werk is goed voor iedereen, zo klinkt het. We moeten zoveel mogelijk mensen laten participeren via betaald werk, we moeten projecten opzetten om dat mogelijk te maken. De arbeidsparticipatie van chronisch zieken moet worden opgekrikt, dat is in het belang van henzelf. Aldus de mooie verhalen die dit soort projecten begeleiden.

Die projecten zijn niet zo onschuldig als ze op het eerste gezicht lijken. Wat in het oog springt, is dat over de falende werkgevers niet wordt gepraat. Het gaat om de eigenschappen van de chronisch zieke, hoe die kan worden gekneed, omgevormd en geïndoctrineerd om zijn of haar kansen op betaald werk te vergroten. En het gaat erom hoe zoveel mogelijk chronisch zieken productief kunnen worden gemaakt.

Deze uitgangspunten functioneren binnen de context van de neo-liberale strafstaat. Wat is dat? Dat is in de eerste plaats een ideologische constructie. “Werkgelegenheidsbeleid en mensen aan betaald werk helpen is de beste manier van armoedebestrijding”, zo valt te horen in kringen van beleidsmakers. “We moeten van een maatschappij waarin de uitkeringsgerechtigden aan hun lot werden overgelaten en alleen maar een uitkering kregen naar een participatiemaatschappij.” En: “Uitkeringen moeten er alleen zijn voor mensen die het echt nodig hebben, en dat zijn lang niet alle uitkeringsgerechtigden.

Daarom schaffen we de uitkering voor velen af, want dat zijn mensen die het niet echt nodig hebben.” Bovendien: “We sturen veel controleurs de straat op, koppelen databanken en voeren huisbezoeken in, want dan krijgen fraudeurs geen kans en blijft de rest van de maatschappij solidair met de uitkeringsgerechtigden.”

Deze constructie moet verbloemen dat er in het beleid van steeds meer marktwerking en in de kapitalistische economie van winstbejag met haar ver doorgevoerde automatisering, slechte arbeidsvoorwaarden voor velen en voortdurende economische crisis al sinds jaar en dag geen plaats is voor 2,5 miljoen volwassenen onder de 65 jaar. Want dat is het aantal mensen in Nederland tussen de 18 en 65 jaar dat geen betaald werk heeft. En men wil verbloemen dat daadwerkelijke gerichte armoedebestrijding (zoals betere voorzieningen voor zieken en gehandicapten, en een leefbare uitkering voor werklozen) taboe is.

Integendeel, er wordt rigoureus op de uitgaven bezuinigd, om zo de ondernemers en de banken voor hun verliezen door speculatie te compenseren. Daarbij moeten een heleboel mensen een groot deel van hun toch al niet erg hoge inkomen inleveren, en worden velen door beperking van de toetredingsvoorwaarden in de uitkeringen zelfs van een inkomen uitgesloten.

Alimentatie

Zoals gezegd, deze situatie bestaat al lang, ondanks alle mooie woorden, ondanks de voortdurend nieuwe maatregelen die men zegt te nemen om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Maar de neo-liberale strafstaat is meer dan een ideologische constructie.

Onder de vlag van die constructie wordt een reeks wettelijke maatregelen ingevoerd die tot doel heeft om de groepen op de onderste treden van de maatschappelijke statusladder, vaak chronisch zieken, streng te controleren. En een beleid te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk mensen gedwongen worden om banen te accepteren waarin ze zich niet kunnen ontplooien. Vaak onder slechte omstandigheden en voorwaarden moeten werken, omdat er geen alternatieven zijn. Bovendien willen beleidsmakers hen dwingen om steeds harder te werken. Een leger van handhavers, controleurs, rechercheurs en wijkagenten wordt over het land uitgespreid, waarbij iedere kleine misstap onmiddellijk leidt tot een lager inkomen.

Dat het project van de neo-liberale strafstaat naast het streven naar bezuinigingen vooral ook wordt ingegeven door disciplinering, blijkt uit de recente nieuwe wetgeving op het gebied van alimentatie. De alimentatierechten van ex-partners (meestal vrouwen) bij een echtscheiding worden ingeperkt.

Bij echtscheidingen is het vaak zo dat de man zich in een carrière heeft kunnen ontplooien en veel geld verdient, en dat de vrouw het huishouden deed en weinig arbeidsverleden heeft (in betaalde arbeid). Door de alimentatieverplichtingen van de man kan de vrouw zonder al te veel druk van buiten haar eigen keuzen maken.

Strikt genomen hoefden de alimentatieverplichtingen van de man vanuit een oogpunt van overheidsbezuinigingen niet ingevoerd te worden. Het is immers de man met een hoog inkomen die betaalt. Sterker nog, het kon de overheid wel eens meer geld gaan kosten, want bij vrouwen in de bijstand worden de alimentatiebijdragen verrekend met de bijstandsuitkering. Maar op deze wijze worden veel vrouwen wel gedwongen zich eerder op de arbeidsmarkt te begeven, waarbij ze gedwongen zullen zijn om ieder pulpbaantje te nemen, omdat ze anders zonder inkomsten zitten.

In mijn ogen versterkt het op het eerste gezicht onschuldige project van Start Foundation en haar partners de ideologische constructie van de neo-liberale strafstaat en sluit daar naadloos op aan.

Het is een project waarin illusies tot werkelijkheid worden verheven. Gezien de massawerkloosheid, de economische crisis, de absolute autonomie van werkgevers in hun personeelsbeleid en het feit dat zij onder concurrerende omstandigheden hun bedrijf overeind moeten houden, is het onmogelijk dat chronisch zieken en gehandicapten op grote schaal aan het betaalde werk zouden komen.

Ja, veel chronisch zieken willen graag betaald werk. Maar niet als ideologische constructie waarbij geabstraheerd wordt wat het werk concreet inhoudt. Wanneer chronisch zieken zeggen dat ze graag betaald werk willen, bedoelen ze een redelijke baan onder redelijke voorwaarden met concreet werk waarin ze zich kunnen ontplooien. En waarbij ze niet gedwongen worden om werk te nemen dat hen helemaal niet ligt of waarvan de voorwaarden slecht zijn.

Solidariteit

Het uitgangspunt van Start Foundation en de belangenorganisaties van chronisch zieken is niet: wat is onder de huidige omstandigheden in het belang van chronisch zieken, hoe kunnen zij zich onder de huidige omstandigheden handhaven en hoe kunnen zij zich ondanks alles sowieso nog ontplooien, en hoe kunnen we het schaarse geld dat we hebben daarvoor inzetten.

Nee, de houding van die organisaties is: nadenken over een zeer beperkt project, eenzijdig gericht op het aan betaald werk helpen van chronisch zieken, waarin veel geld wordt gestoken op basis van het uitgangspunt “betaald werk is goed voor elk”. Ook mensen met tamelijk ernstige chronische aandoeningen moeten aan het betaalde werk, zo stelt men, want dat is goed voor hen, daarmee geheel werkende binnen de verbloemende ideologische constructie van de neo-liberale strafstaat.

Het project geeft deze constructie bovendien nieuwe argumenten en een nieuw elan. Tot nu toe waren mensen met een chronische ziekte in de ogen van de burgers en ook in allerlei regelingen vrijgesteld. Zij hoefden niet te werken, ze waren verexcuseerd, ze konden hun gang gaan en kregen een uitkering. Maar in het kader van het streven naar een allesomvattende disciplinering moet dat anders.

In de neo-liberale strafstaat moet iedereen tot op het bot productief gemaakt worden voor de werkgevers, wie of wat je ook bent. Het verplicht werken met behoud van uitkering voor arbeidsongeschikten in de bijstand is een al ingevoerde maatregel. Waardoor chronisch zieken in de bijstand ernstig worden getroffen, via het keiharde wederkerigheidsprincipe zonder aanzien des persoons. Steeds meer gemeenten leggen dwangarbeid in principe aan alle bijstandsgerechtigden op, ongeacht of ze wel kunnen werken. Nu wordt ook de vrijstelling van chronisch zieken via een omweg ideologisch aangevallen: ook zij moeten gekneed, bijgeschoold en ingezet worden in de carousel van de strijd om de schaarse vacatures. Excuses dat ze niet kunnen werken, worden niet langer aanvaard. Nu zeggen burgers nog tegen hen: ”Oh, je bent chronisch ziek, dan hoef je niet te werken, maak er wat van, voor zover het nog kan”.

Maar in de nabije toekomst dreigen steeds meer discussies te komen als: “Oh, ben je chronisch ziek? Maar je kunt toch wel werken? Ik ken een project waar chronisch zieken ook aan het werk kwamen. Ze hebben het erg naar hun zin, dus jij kunt het ook, al heb je kanker. Dat is ook beter voor jezelf.” Zo wordt in het kader van de ideologische constructie van de neo-liberale strafstaat in ogenschijnlijk onschuldige, geïsoleerde projecten de solidariteit afgebroken, waarbij het respect verdwijnt voor zieke mensen.

Dit stuk is eerder verschenen op Doorbraak.eu; auteur Piet van der Lende.

8 gedachten over “Chronisch zieken, allemaal aan het werk!”

 1. Er klopt niets van die cijfers. Er zijn 10 miljoen potentieel werkenden in NL, als de arbeidsparticipatie van 4,5 miljoen 37% is en van het totaal 66%, dan moet 5,5 mio een arbeidsparticipiatie van vrijwel 100% hebben en dat is niet waar.

 2. waar blyven de moderne vakbonden???
  in het kapitalistische model wil de werkgever een superman/vrouw, hard werkend tegen zo laag mogelijke kosten.
  In een vrye socialistische samenleving werkt ieder naar vermogen.
  en probeert niet zn handicap ten gelde te maken.

  maar ja denk eens aan de omzetten van zorgmanagers, hulpverleners, uitkeringsamtenaren en sociale rechercheurs?/

 3. Ik heb 15 jaar gewerkt in de reintegratie- en zorgsector en heb dus een aardig inkijkje gehad in de uitingen en drijfveren van de diverse stakeholders. Hieronder een fragment uit een verhaal wat ik hierover heb geschreven:

  “Nu, vijftien jaar later, is de grens van mijn incasseringsvermogen voor wat betreft machtsmisbruik, zelfverrijking, mismanagement, eigenbelang, protocollen en andere zinloze regelgeving ook bereikt, ik stop er weer mee.

  Vijftien jaar werken in de zorg, reïntegratie en zakelijke dienstverlening maken dat mijn oordeel over de stand van zaken van onze beschaving in het ogenschijnlijk democratische Nederland zwaar onderhevig is aan cynisme.

  Onder aanvoering van de ayatollahs Balkenende, Bos, Rouvoet en Donner werd er hard gewerkt aan een modelburger die braaf op 12-jarige leeftijd zijn beroepskeuze maakt en zijn opleidingen afrondt, daarna tot z’n 67e 40 uur per week hard werkt tegen een gematigd salaris evenals zijn vrouw, waarbij ayatollah Rouvoet de pedagogische ondersteuning levert voor de hard werkende ouders die geen tijd hebben voor hun kinderen.
  Dit is allemaal noodzakelijk omdat anders de ECONOMIE niet groeit.

  Oftewel: Geld is de nieuwe God met ayatollah Balkende als voorganger die de financieel-economische Shariarechtbank voorzit.

  De kinderen van deze hardwerkende modelburgers dienen geschoold te worden in een kwalitatief uitgehold systeem -de zgn. Onderwijsvernieuwing van dertien jaar geleden- waarin zo’n 55% van de leerplichtige jeugd via VMBO en MBO de weg kwijtraakt, want de helft valt voortijdig uit.
  De ontspoorde jongeren in kwestie worden psychiatrisch gelabeld, voorzien van medicijnen die de stemmingswisselingen afvlakken en de concentratie bevorderen, zodat ze hun door hard werken uitgewoonde ouders en hun veelgeplaagde docenten niet te veel tot last zijn.
  Mocht het desondanks toch niet lukken, dan verklaart men ze jonggehandicapt, geeft ze een Wajonguitkering en biedt ze aan in kavels aan de reïntegratiemarkt middels een aanbestedingsprocedure waarin de goedkoopste bieder de klus krijgt.

  Zowel de zorgsector als de reïntegratiebranche moesten in het kader van de terugtredende overheid aan de tucht van de markt worden overgeleverd die dat veel efficiënter zou kunnen.

  De trieste realiteit die ik heb waargenomen door deze marktwerking is dat er een markt is ontstaan die de belastingbetaler het tienvoudige kost dan wat het bieden van kwalitatief goed onderwijs of zorg zou kosten.
  Wat mij het meest is opgevallen is dat naarmate de organisaties groter worden en de geldstroom uit collectieve middelen voortkomt het grote graaien kan beginnen.

  Een sprekend voorbeeld: nadat onze overheid had besloten dat de normen voor de WAO aangescherpt dienden te worden, moest er een massale herkeuringsoperatie plaatsvinden.
  Deze herkeuringen dienden uitgevoerd te worden door de artsen van het UWV.
  Het UWV kreeg hierdoor capaciteitsproblemen en kreeg extra budget om externe artsen in te huren.
  Een UWV-arts mag volgens het geldende protocol per werkdag 6 keuringen uitvoeren, aan externe artsen werd geen enkele norm opgelegd, er werd afgerekend per keuring.
  Meerdere UWV-artsen zagen plotseling de hoofdprijs uit de keuringsbingo binnen handbereik.

  Men schrijve zich in bij de KvK, neemt 3 weken vakantie op en jast er 20 keuringen per vakantiedag door.
  Een deel van de keuringen werd gedaan door dossierstudie zonder de cliënt in kwestie ook maar te zien, de rest kreeg een gesprekje van hooguit 20 minuten.
  Met een enkele pennenstreek werd iemand die al 20 jaar zwaar leed onder reuma en ’s ochtends alleen al 2 uur nodig had om zich aan te kleden in een klap weer arbeidsgeschikt.
  Een van de artsen die deze constructie zo slim wist te benutten vertelde mij trots dat hij in 3 weken tijd een nieuwe Alfa Romeo had weten te verdienen.
  Blijkbaar was de cultuur binnen zijn werkomgeving zodanig dat deze academisch geschoolde medewerker er geen enkel beletsel in zag om hierover op te scheppen tegen mij.”

  En zo heb ik nog legio voorbeelden…..

 4. ik ben hier zo pissig over. Maak hier nu hetzelfde mee, ik heb 2 medewerksters uit een bijstandsituatie die lekker een paar uur per week op hun niveau in onze nog jonge onderneming meedraaien, ik heb helaas (nog) niet voldoende werk op dit moment.
  1 alleenstaande moeder met een chronisch ziek jong kindje en 1 solliciteert zich al 2 jaar suf en komt gewoon nergens aan de bak.
  Nu moeten ze van de gemeente op een industrieterrein in een schimmige loods reclamematerialen voor een commerciele partij inpakken. In zomerkleertjes op teenslippertjes tussen de vorkheftrucks.
  Ik vind er niks constructiefs aan, dit heeft toch niks met re-integratie te maken, dit is gewoon uitkeringstrekkertje pesten.

  Hoe werkt dit nu? Ik bedoel de gemeente betaald dat re-integratie bureau en die zullen ook wel vangen van de commerciele opdrachtgevers? Wat is nu de toegevoegde waarde voor de gemeente? Je zou zeggen het kost alleen maar meer geld bovenop de uitkering?

 5. In Duitsland was er ooit een man met een snor en een grove bek en die had er een Endlösung voor. Ook dat is productiviteit. Onze rechtse vrienden schijnen het echter nog niet door te hebben. Behalve de [url=http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl/]Breivik-aanhangers[/url] dan. Die vinden het allemaal prachtig, net als Geertje zelf. En zij zijn met meer dan wij hier allemaal denken.

 6. @#6 Ik heb hier bij een mw (dwarslaesie) gezien dat ze een bijdrage kreeg van de gemeente voor het plaatsen van een traplift, ze moest dan wel een verklaring tekenen wat er op neer kwam dat ze nooit van haar leven meer een beroep op WMO voorzieningen zou doen?!?!?!

 7. De levens van vele chronisch zieken en gehandicapten worden zwaar verpest door deze mentaliteit bij overheid, plaatselijk en landelijk.

  Degenen die kunnen en willen werken worden het onmogelijk gemaakt terwijl degenen die echt niet kunnen een korting (of zelfs volledig kwijtraken) van hun uitkering kunnen verwachten…

  Het is tijd voor een andere wind in Nederland, een linkse wind die lang gaat waaien en daarmee de puinhopen van jarenlang rechts beleid gaat opruimen.

 8. Ik ben mantelzorger. En zo werd me eerst door de aSociale Dienst zelf geadviseerd om PGB aan te vragen. Dat is tenslotte ook inkomen.
  Hoe wisten ze zelf ook niet, daarvoor moest ik, net toen ik een baan had, voor naar een mantelzorgburo.
  Die snapten er niks van en lieten me zelfs terug komen voor een gemeente ambtenaar die me niet bepaald enthousiast maakte.

  Op aandringen van mijn advokaat deed ik het toch maar, want een 32-urige werkweek was ook niet echt genoeg maar wel vermoeiend.

  Afijn de afwijzing is er. Nu ik weer werkloos ben kan ik zelf wel het huishouden doen.
  Ik had ze al eerlijk laten weten dat ik zelf het geld zou gebruiken als ondersteuning voor mijn vrouw.
  Die uren dat ik NIET (meer) kan werken. En beter je vrouw als baas dan …..
  Maar niet dus.

  Intussen was de situatie hier allang veranderd.
  De jongste zoon was na 2 jaar weer terug van zijn vader.
  Hij werd daar niet genoeg in de watten gelegd.
  Ik denk eerder zelfs dat zijn vrouw hem de deur uit keek en misschien wel met worden.
  Mijn vrouw is blind en hij zeer slechtziend net als de oudste was.
  Inmiddels ging het met zijn enigste ‘goeie’ oog ook bergafwaarts.

  Maar ja, ook ik zal er straks aan moeten geloven.
  Mantzelzorgers worden niet ontzien maar niet gezien.

Reacties zijn gesloten.