10 stappenplan Wolf in Nederland

Dit is een gastbijdrage van Rik Wessels

Eén van mijn favoriete schrijfsters op Huffingtonpost is Naomi Wolf ( http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf ) omdat ze zo treffend een tijdgeest weet weer te geven . In 2007 heeft zij het boek “The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot  “  ( Gegevens,inclusief ISBN) geschreven over haar “angst”dat de regering van Verenigde Staten langzaam aan het veranderen was in een totalitair regime . Ze gebruikte hiervoor wat ik gemakshalve het “Wolf’s 10 stappenplan “ noem. Dat stappenplan werd verkort en afzonderlijk gepubliceerd op Huffingtonpost website ( HIER) en beschrijft  hoe een gekozen regering te werk moet gaan om een gesloten samenleving te maken van een democratie . Ik begon me gaandeweg af te vragen of dit stappenplan niet het eigenlijke streven was van Wilders’ PVV ( en soortgelijke bewegingen in Europa ) en besloot aan de hand van elke stap eens te onderzoeken hoever we al “gekomen “ zijn bij implementeren van elke stap . Vandaar dit blog

Ik ga elke stap langs ( ga niet de hele beschrijving die Wolf eraan geeft 1-op-1 vertalen maar enkel wanneer er noodzaak is tot verduidelijking geef ik korte omschrijving ) en beschrijf óf de stap is uitgevoerd en/of er aanwijzingen zijn tot plannen de stap uit te voeren . Dit is geheel mijn eigen mening en eigen interpretatie van hoe de zaken er in Nederland voorstaan en bij iedere beschrijving is het natuurlijk ook aan  discussie onderhevig .Ik geef bij elke stap de oorspronkelijke tekst aan tussen haakjes……op het eind geef ik aan of ik deze stap van toepassing acht ( dus reeds geïmplementeerd ) op Nederland .

1) Roep een vreselijke interne en externe vijand in ( Invoke a terrifying internal and external enemy )

Een aantal citaten van dhr. Wilders :

“Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam. De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is een politieke ideologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou.”
Geert Wilders’ geplande speech in London, PVV-2 februari 2009

“De tsunami van islamisering vormt een directe bedreiging van het voortbestaan van de wereld zoals wij die kennen en is het begin van het einde van westerse normen en waarden als vrijheid, gelijkheid, tolerantie en scheiding van kerk en staat die ons terecht zo dierbaar zijn.”
Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007

Het lijkt mij duidelijk Dat PVV geen moeite heeft met deze stap . Vraag is nu of Nederland als geheel deze stap al heeft ingevoerd.Ik zou zeggen : ja. De laatste jaren hebben we stelselmatig gezien hoe de Islam wordt bestempeld als “gevaarlijk” en hier wordt ook aan meegewerkt door de media ( voor elke stap is ook van belang wat de media doen en welk gevoel er onder de bevolking heerst wat in grote mate wordt bepaald door die media ) . Was het vroeger “not done “ om verdachte van enig delict te duiden qua etnische afkomst –laat staan religieuze overtuiging – is  nu de éérste vraag die journalisten stellen “was het een Moslim? “ . De politiek voert allerlei maatregelen in die specifiek gericht zijn op één groep mensen en dat is gebaseerd op etniciteit en religieuze overtuiging ( denk hierbij bv. aan het Boerka-verbod dat gepland is ) . Kortom: er bestaat bij mij geen twijfel dat deze stap de facto is voltooid ,ook in Nederland .  JA

2 ) Creëer een Goelag (create a Gulag)

Hiermee duidt Naomi Wolf op de instelling van de gevangenis bij Guantanamo Bay ,Cuba waar mensen zonder enige vorm van proces worden vastgehouden . Is deze stap van toepassing op Nederland ? Wordt al pittiger . Men zou kunnen redeneren dat asielzoekers die worden vastgezet in detentiecentra op Schiphol – of elders,nadat ze ze afgewezen zijn – in feite ook worden vastgehouden zonder dat ze enig misdrijf hebben gepleegd en daarvoor zijn veroordeeld . Anders dan naar Nederland proberen te komen – waag te betwijfelen of je zulks als een delict kan beschouwen – hebben ze niks verkeerd gedaan . Toch lijkt het mij nogal ver gaan om dit aan te merken als buiten rechterlijke gevangenissen ( zoals dat wél het geval is bij Guantanamo Bay ) . Wel gaat men steeds verder in het detineren van “ongewenste elementen “ – ook in Nederland . Denk hierbij bv. aan het plan van Gerd Leers om centra op te richten om afgewezen gezinnen in op te sluiten . Deze stap is nog niet voltooid maar het heeft er alle schijn van dat men hard op weg is . NEE

3 ) creëer een “knokploeg” ( create a thug caste )

In de VS is het schering en inslag dat overheid private beveiligingsbureaus inzet om “veiligheid “ te waarborgen. Deze lieden hebben helemaal geen officieel gezag maar de facto dus wel . Kan hier kort over zijn : dit is in Nederland niet het geval en het ziet er helemaal niet naar uit dat dit ooit het geval zal zijn . Er is althans geen enkele aanwijzing voor. NEE

4) zet een intern surveillance netwerk op ( Set up an internal surveillance system )

Ten einde zeker te zijn dat alle stappen effectief worden geïmplementeerd zal je ook je bevolking op één of andere manier “in de gaten “ moeten houden . Dit is een wereldwijd punt van discussie nu  in zowat alle democratische landen . Het rapport van de commissie Faber ( hier te downloaden ) geeft overheden verregaande bevoegdheden ( onder het mom van bestrijding criminaliteit ) en lijkt aan te sturen op een algemene internettap. Deze stap is nog niet voltooid in Nederland maar men is hem aan het uitvoeren …. JA

5) Treiter maatschappelijke bewegingen ( Harass citizens’ groups )

Kan ik kort over zijn . Er is geen enkele aanwijzing dat deze stap wordt uitgevoerd of er zelfs maar plannen in die richting zijn . Let op : ik heb het hier over de overheid die  zich hiermee zou bezighouden …NEE

6) sluit mensen “zomaar” op om ze kort daarna vrij te laten (  Engage in arbitrary detention and release )

Ik heb het vermoeden dat dit al aan de gang is , ook in Nederland , hoewel deze stap veruit de “engste “is van het hele stel. Ik verwijs in dit verband naar de arrestatie van 12 Somaliërs  in het recente verleden op basis van zeer onduidelijke “aanwijzingen “die het OM zei te hebben maar die ze nooit hebben opgehoest  . We hebben dit ook eerder gezien in de “zaak Ikea “ waarbij een familie om obscure redenen werd opgepakt en vastgezet om even daarna weer vrij te komen. Nogmaals : alles staat ter discussie ,maar ik vind  dat er terdege aanwijzingen zijn voor implementatie van deze stap. JA

7) viseer sleutelfiguren in de maatschappij (  Target key individuals )

Wolf haalt hierbij gevallen van intimidatie aan die academici hebben ondervonden in VS als ze zich niet “schikten “ naar wat de overheid van hen vroeg ( vervalsen onderzoeksresultaten e.d. ) . Ik heb geen aanwijzingen dat Nederlandse overheid zich hiermee bezig houdt ,maar ik ben geen academicus . Vooralsnog is deze stap niet van toepassing . NEE

8 ) Beheers de media ( Control the press )

Dit is een moeilijke maar er zijn aanwijzingen dat men dit probeert . Het gaat hier niet enkel over het toepassen van censuur – zoals we al wél zien in Hongarije ( wel erg dichtbij) – maar ook over “sturen “ van media .  Ik vind dat de manier waarop er gediscussieerd wordt over de publieke omroep , om maar eens een voorbeeld te noemen , niet getuigen van diepe liefdegevoelens voor persvrijheid . Het moge duidelijk zijn dat PVV zéker niet veel  heeft met persvrijheid .Die vinden zowat gehele pers een “linkse kliek” . Stap is nog niet voltooid maar er zijn aanwijzingen dat men zeer zeker media van overheidswege probeert te manipuleren. NEE

9) afwijking van gangbare –door overheid gestuurde – mening staat gelijk met landverraad ( Dissent equals treason )

Kunnen we kort over zijn. Men kan in Nederland gewoon over  alles en nog wat mening vrij verkondigen . Geen aanwijzingen dat men dit probeert te veranderen ook.Waar men wel voor moet waken is dat een bepaalde mening gemeengoed wordt en dat men in de maatschappij zelf een afwijkende mening als gevaarlijk gaat beschouwen. In dit verband zijn er meer en sterkere waarborgen vereist , vind ik. Zelfs als de overheid deze stap niet implementeert- en daar ook geen plannen voor heeft –  kan je wel de facto een situatie krijgen dat mensen een afwijkende mening niet meer durven verkondigen . Maar je hebt in Nederland geen “dissidenten” ….NEE

10) Schort de rechtsstaat op (  Suspend the rule of law )

Er zijn aanwijzingen dat men in Nederland steeds “losser “wordt met bescherming rechten van verdachten . Men is voor van alles en nog wat bv. snelrecht aan het invoeren waarbij het nog maar de vraag is of je op den duur die rechten nog kan waarborgen . Ook gaat men steeds meer schuiven wat betreft nakomen van door Nederland ondertekende internationale verdragen ( denk hierbij aan Universele verklaring rechten van de mens , VN kinderrechtenverdrag i.v.m. de zaken Abiram en Sahar en zo zijn er nog voorbeelden te bedenken ) . Deze stap is nog niet geïmplementeerd maar waakzaamheid blijft geboden. Denk hierbij ook bv. aan de uitspraak van Wilders waarbij hij betrouwbaarheid van de rechtsstaat direct koppelde aan vraag of hij werd vrijgesproken of niet. NEE

Ziet er niet slecht uit zou je zo zeggen op eerste zicht ,niet waar ? Slechts 3 stappen die ik reeds uitgevoerd acht .. maar hierbij dient te worden opgemerkt dat er bij verschillende stappen aanwijzingen zijn dat men hard op weg is ze wel uit te voeren en dat het mij bij een enkele stap aan kennis ontbeert of er al dan niet sprake van is (van intimidatie  academici is mij  niet bekend óf het gebeurt )  . Al met al zou je prefereren dat er bij geen enkele stap JA zou staan . Ik ben zeker dat we het daar over eens zullen zijn .

Dit alles blijft natuurlijk gewoon mijn mening en is verder volstrekt irrelevant ( hoogstens kan men erover discussiëren of bepaalde stappen al dan niet worden uitgevoerd of dat reeds zijn ) ware het niet dat het feit dat ik dit stukje schrijf op zich al een teken is. Ik zou hier –pak hem beet – 20 jaar geleden niet eens over gepeinsd hebben .Er is dus een en ander veranderd gedurende die tijd.

Ik dien in dit verband nog iets hee duidelijk te maken : het onderliggend motief voor implementatie van deze stappen is niet het vestigen van een gesloten samenleving ,maar het is wel het gevolg daarvan. De Amerikaanse overheid werd op 11-9-2001 geconfronteerd met een vreselijke aanslag en de overheid zal op zich volstrekt te goeder getrouw hebben gehandeld ten einde hiermee om te gaan . Althans : toen men begon. Maar men heeft een monster gecreëerd en dat kan men nu niet meer zo snel ongedaan maken. Om een citaat te gebruiken:

“Security and military forces are dependent upon fear and secrecy.”

(Andy Yee , “Politics of fear “ , link )

en eens de geest uit de fles is ,krijg je hem er niet meer in. men heeft het “military industrial complex “ en de “intelligence agencies “ middels de Patriot Act zoveel macht toegekend dat deze in feite een “staat binnen de staat “zijn gaan vormen . Die zijn niet geneigd deze bevoegdheden weer af te staan .Dus wat begon als een “adequate respons “ op een terroristische aanslag is verworden tot een aanslag op de eigen democratie . Naomi Wolf maakt zich dus terecht zorgen .

Natuurlijk zijn we in Nederland nog lang niet zover dat we alle stappen uitgevoerd hebben ,maar ik denk dat we het snel eens zullen zijn dat waakzaamheid geboden is .

Tot slot geef ik u nog drie citaten mee van , toepasselijk in dit verband , Amerikaanse presidenten :

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.

Dwight D. Eisenhower

“When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.”

Thomas Jefferson

En, speciaal voor dhr. Wilders :

“For in the final analysis, our most basic common link, is that we all inhabit this small planet, we all breathe the same air, we all cherish our children’s futures, and we are all mortal. “

John F. Kennedy

Bronnen:

Naomi Wolf,”The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot,” Chelsea Green Publishing, Sept 2007

Andy Yee , Politics of Fear , January 2011 , www.openDemocracy.net

Quotationspage , http://www.quotationspage.com

www.watwilwilders.nl

37 gedachten over “10 stappenplan Wolf in Nederland”

 1. ad 5: ik vind het dreigen om de subsidie van het ICCO te korten als ze steun blijven verlenen aan een site die standpunten verkondigt die strijdig zijn met het NL regeringsbeleid toch behoorlijk in de buurt komen.

  1. het gebeurt door de overheid en 2. is m.i. zeker een vorm van treiteren.

 2. Goed,mochten er meer voorbeelden komen ( ook voor andere stappen ) die aanwijzingen kunnen vormen dat de desbetreffende stap wel degelijk wordt uitgevoerd,moeten we dat meenemen in de discussie 😉

 3. @Rik, wat een interessant stuk.

  ik denk ad 5 dat er wel iets concreets aan het schuiven is. De plannen van het kabinet om de kunstsubsidies en de subsidies op milieu- en natuurbeheer organisaties ‘aan te pakken’, zijn een indicatie. Evenals nu de discussie over het feit of er nog organisaties mogen bestaan in het middenveld die een mening verkondigen die de op dat moment zittende overheid niet bevalt. Zoals de NGO ICCO, waarbij de overheid zich ook nog eens mengt in de uitgaven van een organisatie die ook geld van particulieren krijgt.
  Dit standpunt heeft opvallend veel steun, valt me op. Overal, in allerlei sociale en andere media, gaan deze stemmen op. ”Wie betaalt, bepaalt”, wordt er gezegd, want waarom zou je je eigen oppositie gaan financieren, is de redenering.

 4. Leerzaam stuk van Rik Wessels! Ik zou bij 3) wel even willen wijzen op de PVV-voorstellen voor gemeentelijke knokploegen in Almere.
  💡

 5. Wat betreft 10 en het schuiven met internationale verdragen: Het principe dat internationaal recht gaat voor nationaal recht klopt, echter voordat bepalingen van internationaal recht in de jurispredentie doorsijpelen kost altijd veel tijd. Tussen het ondertekenen van zo’n verdrag en het doorvoeren daarvan in de Nederlandse wetgeving en rechtspraak duurt jaren. De invloed van bepalingen uit bv EVRM is juist de laatste 10-15 jaar aan het toenemen. Wat naar voren komt is dat in rechtzaken steeds vaker gevraagd wordt om toetsing aan internationale en europese verdragen en dat dan blijkt dat de nederlandse wet achterloopt met implementatie. . Het is dus eerder zo dat zaken zoals van Abiram en Sahar in het verleden, vaker geruisloos kansloos waren en dat er nu steeds vaker met succes een beroep op internationale verdragen slaagt. Uiteraard roept dit wrijving op, want wat Nederland wil blijkt niet altijd te mogen van Europa.

 6. De Goelag. Guantanomo bay is vooral voor het vashouden van niet-amerikanen, die buiten amerika zijn opgepakt. Dat doet Nederland niet geloof ik.
  Je noemt het vastzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers terecht als een aanwijzing dat er een neiging is die kant uit. Het kan volgens de nederlandse regels, maar klopt niet met het rechtsprincipe: Geen straf zonder schuld. In Nederland zijn het mn kinderen die hierdoor getroffen worden. Want kinderen van asielzoekers worden samen met hun ouders vastgezet, maar ook onhandelbare kinderen die eigenlijk in een inrichting moeten voor een behandeling komen steeds vaker in een gesloten detentie omdat het ontbreekt aan behandelplaatsen.
  Een andere ontwikkeling: uitlevering aan Amerika. Normaal zijn in uitleveringsverdragen een aantal beperkingen opgelegd die de verdachte moeten beschermen. bv geen uitlevering aan een land dat de doodstraf oplegt, of geen uitlevering voor een feit dat hier niet strafbaar is. Het verdrag met de VS schijnt daarop een uitzondering te zijn.Als de VS om uitlevering vragen is het zo goed als zeker dat wordt uitgeleverd.

 7. Ik zie al wel dat ik t.z.t. een vervolgblogje zal moeten schrijven dat de de discussie naar aanleiding van dit stukje zal moeten proberen duiden . Intussen gewoon voorbeeldjes blijven insturen die al dan niet aanwijzingen verschaffen a.u.b..

  even een paar opmerkingen alvast: er moet wel sprake zijn van een waarneembaar patroon wanneer het om gevallen gaat die op invoering van stap wijzen .En ,heel belangrijk , het moet van overheidswege worden uitgevoerd ( wat de PVV wil invoeren is irrelevant vooralsnog ).

  Dit hele verhaal hangt uiteraard ook samen met dieperliggende motieven(uiteindelijk kom je op puur sociologische factoren terecht,in dit verband verwijs ik naar https://krapuul.nl/blog/23921/samenvatting-van-bertrand-russells-authority-and-the-individual/ en https://krapuul.nl/blog/23779/de-wet-van-de-self-fulfilling-prophecy/ ) .Want we hebben het nú over Wilders maar we weten allemaal dat dit soort figuren constant opduiken doorheen geschiedenis .Het is alleen zo dat ze voorheen geen machtsbasis van betekenis hadden ( na ’45 dan ) .

 8. Als je Naomi Wolfs plan naast het PVV programma en/of gedrag legt dan zie je opeens wat meer overeenkomsten.
  Goelag > Ja adminitratieve detentie
  Knokploeg > Veel PVV leden zouden daar niet mistaan en Wilders lijfwachten staan ook als nogal agressief bekend
  Treiter maatschappelijke bewegingen > PVV wil subsidie van maatschappelijke bewegingen stopzetten en deze anderzijds hinderen als ze het met de PVV oneens zijn
  Target Key individuals > demonisering van Job Cohen onder andere
  afwijking van gangbare mening staat gelijk met landverraad > PVV-ers maken graag Linksere mensen uit voor landverraders die ons aan de Islam willen uitleveren
  Schort de rechtsstaat op > dat zou de PVV zo doen als ze de kans kregen. Ze willen graag dat mensen voor het minste of geringste voor lange tijd kunnen worden vastgezet. Ze willen politieagenten mensen laten verminken en doodschieten op straat dus ja dan heb je geen rechtstaat meer.

 9. #10 Rik Nog wat tips voor je vervolgblogje. Je hebt een interessant onderwerp aangesneden. Ik heb het artikel van Naomi nu gelezen en vind dat volgende ontwikkelingen ook aanwijzingen opleveren. Er is sprake van nieuwe wetgeving of een voorstel daarvoor, dus geinitieerd door de staat

  creer een gulag: Wolf specificeert dat als het vestigen van een gebied buiten de normale rechtsorde.
  ( in navolging van de war on terror) is behoorlijk wat nieuwe wetgeving gemaakt en dat heeft al tot diverse arrestaties geleid.

  – Het nu mogelijk is om mensen op basis van een zogenaamde verdenking (dat kan bij wijze van spreken een anonieme tip zijn), voor twee jaar vast te zetten zonder dat een rechter deze hechtenis hoeft te beoordelen en zonder dat de verdediging mag inzien wat de beschuldiging is.
  Er is dan wel geen sprake van een buitenrechterlijke gevangenis, maar de neiging tot buitenrechterlijke hechtenis. De rechter oordeelt nog wel over de verlenging van de hechtenis, maar er is 2 jaar lang geen mogelijkheid voor verdediging. Dit staat op gespannen voet met het EVRM.

  Verder is er nogal wat wetgeving die de privacy aantast. Ik weet niet onder welk van de 10 dat geplaatst zou moeten worden
  http://www.geenflauwekul.nl/content/view/531/110/

  – Treiter maatschappelijke bewegingen; door Wolf o.a. uitgelegd als het in de gaten houden/infiltreren van bepaalde groeperingen; en het benoemen van dierenactivisme als terrorisme.

  Dit valt gewoon onder het werk van de aivd. (vroeger bvd) https://www.aivd.nl/ Kijk eens bij dierenextremisme.
  Over hoe de bvd met infiltranten werkt een voorbeeld http://www.burojansen.nl/artikelen/tips2b.htm

  ik heb weinig reden te geloven dat de aivd het veel anders zal doen. Uiteraard worden groepen als afa, kraakbeweging ddl en edl gewoon in de gaten gehouden.
  Misschien niet zozeer treiteren als wel lastig vallen en mogelijk oneigenllijke beïnvloeding.
  Maar ach dat is niet iets van de laatste jaren.

  Een andere bedenkelijke ontwikkelling is te lezen in het regeerakkoord van CDA en VVD met gedoogsteun van PVV:
  “Indien gedrag of kleding van iemand feitelijk zijn kansen op beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt beperkt, volgt een weigering, korting of intrekking van een uitkering op
  grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Zo nodig zal het kabinet daartoe met een voorstel komen.”
  De impact van deze vage omschrijving over afwijkend gedrag geeft erg veel ruimte om mensen die op een of andere manier iets onwelgevalligs doen (in de ogen van bijstandsambtenaar of beleidsmaker) buiten spel te zetten door inkomen te weigeren. Een werkloze die bv lid is van een bepaalde actiegroep kan dan beter maar zijn lidmaatschap opzeggen, als het niet lukt om werk te vinden. Stoppen met roken, oorringetje uit, tatoeage verwijderen, representatief kleden, geen hoofddoekje, niet meelopen in demonstraties, niet schrijven op Krapuul. Het wordt mogelijk al dit soort dingen volkomen willekeurig af te dwingen. Nu nog alleen bij mensen die geen baan hebben.

  Hoe ‘normaal’ moet je zijn om een baan te bemachtigen.
  Stel je bent een moslim of hebt een arabisch lijkende achternaam. Dat leidt nu al tot discriminatie op de arbeidsmarkt dus werkeloosheid. Hoe wordt dat dan beoordeeld als je een uitkering aanvraagt?
  Bovendien is dat deels al staande praktijk, wordt door dit voornemen enkel nog wat verder opgerekt.

 10. @ lieke:
  weet dat blog onvolledig was met betrekking tot aanstaande ontwikkelingen ,vandaar dat ik ook vaak zeg dat er wel degelijk indicaties zijn van plannen om een stap te implementeren .Probleem is ook dat je vaak een definitie zelf moet invullen ten einde tot een conclusie te komen. Wat is “treiteren “? Wanneer houdt normaal toezicht op en verandert het in door de staat georganiseerd bespioneren van eigen bevolking?

  Dat zijn zeer rekbare begrippen en ik ben gewoon heel voorzichtig geweest met mijn conclusies . Het feit dat het stukje discussie oproept was ook het eigenlijke doel. Mensen leven vrijheid ( in alle opzichten ) voor lief en zijn totaal niet bezig met het bewaken van die vrijheid . Dat moet veranderen en mensen moeten dat zélf doen . Dat is de reden voor Wolf het boek te schrijven en is ook mijn bedoeling .

  Mensen die me volgen op twitter ( http://twitter.com/#!/rikwes66 ) weten ook dat ik zeer uitgesproken mening heb over net-neutraliteit en privacy issues in het algemeen . Gaandeweg – zoals beschreven in je link http://www.geenflauwekul.nl/content/view/531/110/ – worden beiden steeds verder uitgehold onder het mom van terrorisme bestrijding of criminaliteitsbestrijding . Dan hebben ze het in het artikel niet eens over ACTA en IPRED ( beide verdragen samen gaan eigenlijk gewoon privacy op internet totaal afschaffen en dan op globaal niveau ) .Deze dingen worden ook niet ingevoerd na een terdege publiek debat maar in achterkamertjes er doorheen gedrukt .De meeste mensen zijn zich totaal niet bewust van de implicaties van dat soort dingen ( zo ze al op de hoogte zijn van het bestaan ervan) .Volgende plannen omvatten o.a. ( let op : dit wordt over de hele wereld ingevoerd ,niet enkel in NL of EU ):
  – registratie van aan domeinen gerelateerde IP-adressen in geval iemand illegaal download ( deze gegevens worden uitgewisseld tussen landen )
  – ISP’s verplichten NAW-gegevens aan overheid te verstrekken wanneer deze “gegronde “redenen aanvoert inzage in die gegevens nodig te hebben .Doet ISP dat niet dan kan bedrijf beboet worden .
  – Filters aanbrengen ten einde bepaalde content te blokkeren ( kinderporno, maar eens je filters implementeert kan je die voor álle doeleinden gaan gebruiken )
  – een internet kill-switch ( gewoon héél internet eruit ) of mogelijkheid bepaalde diensten te blokkeren ( hangt samen met die filters, denk hierbij aan Usenet, Twitter,Facebook , specifieke sites etc.)

  Ik ben er thans zeker van dat AIVD ook gewoon sites zoals deze “in de gaten houdt “voor mogelijk “extremisme “en ten alle tijde over kan gaan tot meer stringente maatregelen jegens diegene die erop actief zijn . Ik maak me geen illusies dat je gewoon geregistreerd staat als “verdacht “zodra je al te kritisch bent .

  Maar ik zal zeker een vervolg-blog pennen dat dieper ingaat op de mogelijkheid of zelfs waarschijnlijkheid van verdere invoering van de 10 stappen.

 11. Heb het gelezen en voelde me zeer vereerd 🙂
  Overigens doet men aan “dichterlijke vrijheid “in het citeren van mijn stukje (bv. suggereren dat ik zeg dat stap 3 geïmplementeerd is terwijl daar toch-nog even kijken- een duidelijk NEE achter staat) .Maar zoals ik reeds aangaf op twitter,ben thans bezig met pennen vervolg blogje .Niet geheel overbodig na recente gebeurtenissen ,lijkt me zo .

 12. Ja het zijn duidelijk geen vaste lezers van dit blog; dat ze uitgerekend bij dit gematigde stukje over de zeik zijn gegaan geeft dat wel aan. 😀

 13. De nederlander wordt al jaren getreiterd door de politiek met allerlei onnodige verboden.
  Is de linkse (CDA,PVDA) politiek daar niet schuldig aan aangezien we nog geen rechtse regering hebben gehad.
  En volgens mij nog steeds niet hebben.

 14. #18 @jj

  Het CDA links noemen is een extreemrechts standpunt. We hebben een rechtse minderheidsregering, gedoogd door een extreemrechtse partij.

  Er was in Nederland nog nooit een regering met een linkse meerderheid. We hebben daarentegen talloze rechtse regeringen gehad.

 15. De huidige regering niet rechts noemen is zeker een extreem rechts standpunt.

  Het is overigens rechts om burgers te treiteren met onnodige verboden.

  Er is in Nederland geen terrorisme probleem. Er was geen reden om veiligheidsdiensten, OM en politie meer bevoegdheden te geven. Theo Van Gogh had nog geleefd als de AIVD wat minder lui was geweest of gewoon Van Gogh had verteld dat hij werd gevolgd door Mohammed B. Ja, ze hadden Mohammed B en zijn vriendjes gewoon in de smiezen.

  Er is ook geen enkele reden om van elke Nederlander het internetgebruik bij te houden. Daarmee wordt iedereen als een potentiële misdadiger behandeld. Dat gaat tegen de principes van de rechtstaat in en schend het recht op een eigen levenssfeer.

  CDA en VVD zijn verantwoordelijk voor het merendeel van alle repressieve wetten en maatregelen die de afgelopen 30 jaar zijn ingevoerd. Mijn grootste verwijt aan de linkse partijen is dat ze geen van allen het lef hebben om te eisen dat al deze onnodige wetten en maatregelen keihard worden afgeschaft.

 16. @20: leuk Sofia dat je die twee slachtoffers van linkse zijde noemt. Vergeet trouwens niet ook eens de linkse stappen naast de versie van Wolf te leggen en verbaas je erover hoe ver het al is. Wilders als vijand neer zetten gaat jullie ook goed af moet ik zeggen. Peace.

 17. Sofia van der Linde Schreef:

  Mijn grootste verwijt aan de linkse partijen is dat ze geen van allen het lef hebben om te eisen dat al deze onnodige wetten en maatregelen keihard worden afgeschaft.

  Hier ben ik het met Sofia 1000% eens! 😡

 18. jj Schreef:

  De nederlander wordt al jaren getreiterd door de politiek met allerlei onnodige verboden.
  Is de linkse (CDA,PVDA) politiek daar niet schuldig aan aangezien we nog geen rechtse regering hebben gehad.
  En volgens mij nog steeds niet hebben.

  Blijkbaar houden sommige nog een natte droom over een extreem-rechts nazi-regering (PVV) in Nederland. Slaapt Opstelten nog lekker?

 19. #21 Freddy,

  Voel je vooral vrij om zelf Linkse maatregelen naast het plan Wolf te leggen. Zet er dan wel bij welke partij en bij voorkeur ook welke personen die Linkse maatregelen hebben voorgesteld.

  Ik vind het vreemd dat je Theo van Gogh en Mohammed B slachtoffers van Linkse zijde noemt. Mohammed B. is een gewelddadige religieuze reactionair dus extreem rechts. Hij is ook geen slachtoffer maar een dader. Jammer dat hij mogelijk vast kwam te zitten in het rouwproces om zijn moeder, maar dat maakt hem niet minder een moordenaar. Theo van Gogh is dus door een extreem rechtse Moslim vermoord. Ik zie hier geen slachtoffers van Links.

  Als de AIVD Theo Van Gogh gewoon had verteld dat hij werd gevolgd door een militante Moslim dan had Van Gogh waarschijnlijke andere keuzes gemaakt omtrent zijn persoonlijke veiligheid. Dan was hij waarschijnlijk niet in zijn eentje zonder kogelvrijvest telkens dezelfde route naar werk blijven fietsen. De AIVD is voor diens fouten beloont met extra bevoegdheden en budget. Dat is krom.

 20. Mo B is de ultieme bevestiging van het gevaar van de islamisering van NL. Maar zoek het lekker zelf uit, jullie weten het allemaal zo goed. De geschiedenis van de islam rechtvaardigd op zijn minst een gepast wantrouwen, maar dat is hier niet aan de orde begrijp ik. Mijn god wat een onnozelheid.

 21. Vraagt niemand zich af waarom Van Gogh beveiligd had moeten worden? Vraagt niemand hier zich af waarom iemand 24 uur bewaakt moet worden om zijn mening? Echt, wat een tenenkrommende links geïndoctrineerde zooi hier, verschrikkelijk. Ik wens niemand fysiek ongemak toe, ook al heeft die een andere mening. (ja,ja, de regels)

 22. @ #26
  Wist je dat Gerard Spong ook bedreigd werd en als gevolg van die bedreigingen een tijd lang beveiligd werd. raad eens uit welke hoek die bedreigingen kwamen?? Juist ja, uit de hoek van de xenofobe, extreem rechtse PVV tuig. In tegenstelling tot Wilders zat Spong zich echter niet te wentelen in het slachtofferschap.
  Beste Freddy, flikker dus maar lekker op met je domme praatjes

 23. Van Gogh dacht niet dat iemand gek genoeg zou zijn om hem aan te vallen. Dat heeft hij diverse keren gezegd. De AIVD had hem uit die droom moeten helpen.

  Rosenmuller is zo zwaar bedreigd dat hij uit de politiek is gestapt. Westbroek eveneens. Tal van bekende- en onbekende Nederlanders worden bedreigd. Bedreigingen komen van alle kanten van het politieke spectrum.

 24. Deze site maakt zich schuldig aan overtreding van regel H van zijn eigen regels. Ben klaar hier. Peace.

 25. Freddy Schreef:

  Mo B is de ultieme bevestiging van het gevaar van de islamisering van NL. Maar zoek het lekker zelf uit, jullie weten het allemaal zo goed. De geschiedenis van de islam rechtvaardigd op zijn minst een gepast wantrouwen, maar dat is hier niet aan de orde begrijp ik. Mijn god wat een onnozelheid.

  Henken en Ingrids zijn niet te beroerd om massaal op vreetvakantie te gaan naar moslimlanden als Tunesië en Egypte. Ik hoorde ze alweer mutsen op de journaals over hun gemist last-minute boekingsgenot.
  Dus met die angst voor Musulmannen valt het wel mee dunkt me als wakker hardwerkend Nederland het zogenaamde `islamiseringsgevaar’ 😆 dat er volgens PVV-fascho’s zou zijn, zelf opzoekt.
  Wat mij betreft mogen de rebellerende autochtone Egyptische mohammedanen ook het Suezkanaal dichtgooien, zijn we tevens van die ordinaire cuise-schepenplaag naar het Verre Oosten af. 🙂

 26. 1) Roep een vreselijke interne en externe vijand in ( Invoke a terrifying internal and external enemy )

  PVV-fascho’s , xenofobe, extreem rechtse PVV tuig,een extreem-rechts nazi-regering (PVV) in Nederland,

  dat was 1

 27. 3 ) creëer een “knokploeg” ( create a thug caste ):

  AFA, krakers, wat dacht u van onze eigen hermandat? nooit te beroerd om Henk en Ingrid op de bon te scheuren,

  dat was 3 (aan 2 wordt nog gewerkt)

 28. Over 8 : beheers de media kan ik kort zijn, op Powned en de Tros na, is de media inclusief de commerciëlen in handen van links en linksachtige organisaties en partijen.

 29. Dat van die vakanties naar Moslimlanden snap ik ook niet helemaal, zeker ook de z.g. “vluchtelingen” die naar land van ontvluchte herkomst gaan op vakantie, maar ja dat zijn dan ook geen echte vluchtelingen hè.

 30. Let op bij : dit blog gaat het over de overheid als zodanig ( niet PVV of welke andere partij dan ook ,nee : de overheid ) . Je moet daar wel onderscheid in maken. Wolf – en ik – stellen duidelijk dat de overheid álle stappen moet invoeren ( niet slechts enkele ) alvorens sprake is van een gesloten samenleving .Heb de indruk dat discussie enigszins afdwaalt naar een “als…dan ” verhaal .

Reacties zijn gesloten.