Vrouwen en religie: een ongemakkelijke combinatie

Het was gisteren vrouwendag. Geen beter moment dus voor de PVV om haar onderzoek naar geweld tegen vrouwen binnen de islam uit te brengen. Hierin worden diverse voorbeelden van vrouwenonderdrukking onder de aandacht gebracht. Dit schijnt ook relatief vaker voor te komen bij de Islamitische immigranten. Ik ga ervan uit dat deze gegevens allemaal statistisch zijn onderzocht en als dat zo is, is dat meer dan zorgelijk.

Het onderzoek van de PVV legt echter weer geforceerd de directe link naar uitsluitend de Islam en de Koran. Hier staan vele vrouwonvriendelijke passages in maar de vraag is of we deze niet bij alle heilige boeken en religies terugvinden?

Laten we bijvoorbeeld de Bijbel er eens naast leggen. Enkele voorbeelden uit het Oude Testament:

In Deuteronomium 21:11-14 lezen we dat als er zich een mooie vrouw onder de krijgsgevangenen bevindt, men deze thuis mag uitproberen en mocht zij niet bevallen alsnog wegsturen.

In Efeziers 5:22-23 leest men letterlijk ‘Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan Den Here, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is.’

In Genesis 19:8 lezen we dat Lot zijn twee maagdelijke dochters aanbiedt aan zijn gasten.
Vervolgens lezen we dan in het Nieuwe Testament bij Petrus dat dit gedrag van Lot nog eens goedgekeurd wordt ook.

Na deze kleine bloemlezing uit enkele passages wordt het, dacht ik, wel duidelijk. De bijbel barst uit zijn voegen van de vrouwonvriendelijke voorbeelden.
Je moet er dus ook niet aan denken dat er in Nederland nog christenen bestaan die ook maar enige importantie aan de bijbel toekennen.

Nederland is een moderne democratie met gelukkig een scheiding van kerk en staat. Zowel christenen als moslims zijn verplicht om zich te houden aan wetten die niks met religie hebben. De gelijke rechten van vrouwen zijn daarin verankerd.
Elk vrouwonvriendelijk gedrag is crimineel en dient gewoon bestraft te worden.
De link naar een religie leggen is dus mogelijk maar je kan daarbij het christendom ook niet ontzien. De SGP is het levende voorbeeld waarbij, weliswaar subtiel, maar toch overduidelijk de vrouw een mindere positie bekleedt in het leven. Vrouwelijke SGP politici zul je niet vinden in Nederland.

Het feit is gewoon dat gelijke rechten voor vrouwen alleen maar door duidelijke wetten en keiharde handhaving daarvan gerealiseerd worden. In een land zonder regering en in chaos sneuvelen helaas meestal als eerste de rechten van vrouwen en ja, dit is ook het geval in overwegend christelijke landen.

Kinderen die religieus worden opgevoed waarbij de bijbel en de Koran nog dagelijks een rol speelt, krijgen dit nog altijd met de paplepel ingegoten. Alleen als de religieuze boeken helemaal verdwijnen of ongebruikt onder een grote laag stof op de zolders verdwijnen, maakt de volledige vrouwelijke gelijkheid een kans.

12 gedachten over “Vrouwen en religie: een ongemakkelijke combinatie”

 1. Ik ga maar even voorbij aan het door elkaar halen van religie en godsdienst, want dat is gemeengoed.

  De idee dat geloof/godsdienst afhankelijk is van een stapel papier die door een gezelschap baardige mannen tot heilig en onschendbaar verklaard is (met de christelijke bijbel is dit in de vijfde eeuw gebeurd) berust op een misverstand. Een modern misverstand. De letterknechterij heeft zich ontwikkeld vanaf de ontwikkeling van de boekdrukkunst en het binnen bereik komen van iedereen van de teksten die bij de eredienst gebruikt (kunnen) worden. Met als modernste dieptepunt het fundamentalisme: dit is van kaft tot kaft Gods woord.

  Ik twijfel aan de zin ervan maar wie ben ik – de feministische theologie alleen al weerlegt het idee dat vrouwenonderdrukking een kwestie van godsdienst is.

 2. Een pvv er verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.
  Onverdraagzaam blijven ze.
  Ik ben christelijk opgevoed, maar mijn ouders hebben me wel opgevoed met het idee dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.
  Bovendien hebben ze me geleerd dat discriminatie uit den boze is.
  En, heel belangrijk, het geloof of niet geloven van andere mensen te respecteren.
  En als het over de SGP gaat, dat is de pvv van de christenen.
  Onverdraagzaam, drammerig, en, tegen beter weten in, gelijk willen hebben.

 3. En vergeet de Thora niet. Net zo vrouwonvriendelijk. Maar daar mag vast niet over gepraat worden, want dan ben je natuurlijk gelijk anti-semiet.
  Elke groepering die om welke reden dan ook een andere bevolkingsgroep onderdrukt deugt niet. Geloof, religie, sekse, land van herkomst, beroepsgroep, noem maar op. Allemaal niet goed!

 4. Ha leuk! Knippen en plakken uit de Bijbel en dat op Sjabbat

  “Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zich zelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken. Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest”
  1 Timotheus 2:9-14
  “Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.”
  1 Korintiërs 11:3
  “Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.”
  1 Korintiërs 11:9-10
  “Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken.”
  1 Korintiërs 14:34-35
  “Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.”
  Efeziërs 5:22-23
  “Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in den Heere.”
  Kolossenzen 3:18
  “Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden;”
  1 Petrus 3:1
  “Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben; Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelver stad, en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzake, dat zij niet geroepen heeft in de stad, en den man, ter oorzake dat hij zijns naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.”
  Deuteronomium 22:23-24

  Deze laatste gaat over verkrachting volgens de bijbel moet een vrouw die in een stad wordt verkracht worden gestenigd.

 5. In de recente jaren waren de Surinaamse Hindoevrouwen altijd in extreme mate oververtegenwoordigd , maar dat is een groep die tegenwoordig van hun pandits te horen krijgt PVV te stemmen , dus daar zwijgt men over ..

 6. ‘Ik ga ervan uit dat deze gegevens allemaal statistisch zijn onderzocht en als dat zo is, is dat meer dan zorgelijk.’

  Sinds wanneer laat iemand van de PVV-parlementariers zich ook maar iets aan feiten gelegen liggen? Sinds wanneer controleren ze iets en sinds wanneer begrijpen ze iets van statistieken?
  Er worden in bovenstaande zin uit het stuk nogal wat aannames gedaan!

 7. @6 tsja dat waren nog eens tijden
  mannen wisten waar ze aan toe waren en vrouwen wisten wat ze moesten doen. Lekker overzichtelijk allemaal.

  Tegenwoordig weten mannen niet wat ze moeten doen
  en vrouwen doen maar wat.

  Is dat nou een verbetering ((-;

 8. Even over de kwaliteit van het PVV-onderzoek. Ik heb twee willekeurige dingen nagetrokken, bijde bleken niet helemaal in orde.

  Een van de “bronnen” over wereldwijde erenmoorden van het PVV onderzoek, blz. 9: http://www.meforum.org/2646/worldwide-trends-in-honor-killings Daarin de VN schat de jaarlijkse erenmoorden wereldwijd op 5000, maar neeee, “That number might be reasonable for Pakistan alone, but worldwide the numbers are much greater.” Uiteraard zonder verdere aangaven van bronnen. Over de betrouwbaarheid van deze site mag iedereen zelf oordelen.

  PVV onderzoek, blz. 12: “En elk jaar worden er ook in Nederland tot wel 50 meisjes besneden.”
  Conclusie aangehaald onderzoek: “Daaruit concluderen we dat er jaarlijks 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes het risico lopen om besneden te worden. Voor een deel van deze meisjes wordt het risico pas reëel wanneer zij een bezoek brengen aan het land van herkomst.”

  Natuurlijk staan er een hoop meer dingen in, maar niet al te veel cijfers. Opvallend is, dat de “Middle East Quarterly” wel vaker als bron wordt vermeld. Ons kent ons.
  Ik moedig iedereen aan, uit te zoeken, welke “feiten” in dit “onderzoek” kloppen, of niet, of half en ze hier te publiceren.

 9. Bovendien:
  6. Huiselijk geweld komt alleen voor onder allochtonen. Dat is een fabeltje. Huiselijk geweld komt onder álle bevolkingsgroepen voor: onder autochtonen en allochtonen, laagopgeleiden en hoogopgeleiden, religieuzen en niet-religieuzen, heteroseksuelen en homoseksuelen. Zo’n 40 % van de autochtone bevolking heeft ervaring met huiselijk geweld.
  Wel klopt het dat bij de vrouwenopvang relatief veel allochtone vrouwen onderdak vinden. Maar dit komt omdat allochtone vrouwen minder plekken hebben om naar toe te gaan wanneer zij bij hun partner weg willen dan autochtone vrouwen. Autochtone vrouwen hebben vaker een beter netwerk in Nederland en verblijven eerder bij een vriend(in) of familielid. Zij kloppen daarom minder snel aan bij de vrouwenopvang.
  http://www.zilverenkracht.nl/weca/Doc/10vooroordelen.pdf

 10. Meneer van Bhemmel:’de gelijke rechten zijn daarin verankerd’, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat in deze ‘moderne democratie’ vrouwen voor hetzelfde werk nog steeds minder betaalt krijgen als mannen? 😡

Reacties zijn gesloten.