Tijdlijn: Mauro

Op 26 mei 2010 besluit een rechter dat de zaak rond de dan 18-jarige Mauro Manuel zó complex is, dat hij meer tijd en een paar extra collega’s nodig heeft om tot een zorgvuldig oordeel te kunnen komen (waarna Mauro vervolgens in het gelijk werd gesteld). De zaak is inderdaad nogal ingewikkeld en op sommige momenten zelfs best wel een chaos.

Ondanks dat er maar vier procedures zijn geweest (een asielaanvraag, een aanvraag voor een verblijfsvergunning in het kader van art. 8 EVRM en twee adoptieverzoeken), lijken het er soms wel tien of meer; niet in het minst omdat door de vele politieke roerigheden van de afgelopen jaren veel kersverse bewindslieden op stel en sprong beslissingen moesten nemen.

27 oktober 2011: na een roerig Kamerdebat is de goede moed nog steeds niet op!

Een overzicht van alle gebeurtenissen, inclusief een aantal politieke wentelingen die ongetwijfeld hebben meegeholpen de afwikkeling wat minder gladjes te laten verlopen:

november 1975: In Angola breekt een burgeroorlog uit. Deze zal bijna 30 jaar duren.

1991-1992: Korte periode van voorzichtige vrede.

14 november 1992: Mauro wordt geboren; de gevechten zijn inmiddels net weer opgelaaid.

1998: Er komt een immigrantenstroom vanuit Angola naar Nederland op gang. Tussen 1998 en 2003 zullen ruim tienduizend Angolezen in Nederland asiel aanvragen, meer dan alle andere Europese landen bij elkaar.

23 november 2000: In Nederland wordt de Vreemdelingenwet herzien, deze treedt op 1 april 2001 in werking.

13 maart 2002: In Angola worden alle militaire akties beëindigd, maar het land is één grote chaos, er is gebrek aan alles en de infrastructuur is totaal verwoest. “Holanda” wordt door veel jongeren gezien als een ideale plaats om een toekomst op te bouwen of de militaire dienst te ontlopen, al beseffen ze niet dat de regels een jaar geladen flink zijn aangescherpt.

15 mei 2002: Tweede-Kamerverkiezingen. Grote winnaars zijn LPF en CDA.

22 juli 2002: Hildebrand Nawijn (LPF) wordt minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Nederland telt op dat moment zo’n 4.000 à 4.500 minderjarige Angolese asielzoekers.

16 oktober 2002: Kabinet Balkenende I valt.

±oktober/november 2002: Mauro wordt als 9-jarig (mogelijk 10-jarig) jongetje op het vliegtuig naar Portugal gezet, vanwaar hij onder begeleiding van een kennis van zijn ouders per bus naar Nederland reist. De bedoeling is dat hij in Nederland naar school gaat. Hij verblijft eerst bij zijn (half?)zus, die evenals een aantal van zijn broers reeds in Nederland is. Na een half jaar dumpt ze hem op het politiebureau en verdwijnt spoorloos. Volgens een intern CDA-feitenrelaas arriveert Mauro pas in 2003 als hij “dus” 11 is, maar dit klopt met geen enkele andere bron.

22 januari 2003: Tweede-Kamerverkiezingen.

±mei 2003: Mauro wordt tijdelijk bij een pleeggezin in Budel ondergebracht. Hij is een van de jongste Angolese AMA’s die bij een pleeggezin komt. De stroom immigranten vanuit Angola komt rond deze tijd vrij abrupt tot stilstand, in de komende jaren zullen het er bij elkaar minder dan 100 zijn.

±mei 2003: De IND meldt in een brief dat Mauro niet zonder meer in Nederland kan blijven (d.w.z. hij moet terug of er moet een verblijfsvergunning worden aangevraagd).

27 mei 2003: Rita Verdonk (VVD) wordt Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.

3 juni 2003: Er wordt een asielaanvraag voor Mauro ingediend.

augustus 2003: Mauro komt bij zijn huidige pleegouders Hans en Anita in Oostrum. (Andere bronnen noemen data van juni t/m september; augustus staat echter in twee rechtbankverslagen.)

9 september 2003: Stichting Nidos krijgt de tijdelijke voogdij, vanaf 10 september woont Mauro officieel bij Hans en Anita.

18 september 2003: De asielaanvraag wordt afgewezen, de afwijzing zal echter na een jaar weer worden ingetrokken.

24 september 2003: Minister Verdonk opent een weeshuis in Angola, waaraan door de NL Staat 700.000 euro is bijgedragen. Dankzij deze “adequate opvang” kan de IND nu ook minderjarige Angolezen terugsturen. Ze laat een zeer slechte indruk achter, pers en politici omschrijven haar als “onbeschoft”.

9 oktober 2003: Beroep tegen afwijzing van 18 september.

3 september 2004: De afwijzing wordt door het ministerie ingetrokken; er zouden mogelijk communicatieproblemen zijn geweest omdat de tolk slechthorend was.

2005: Er wordt een klacht ingediend: waarom duurt de afhandeling zo lang?

januari-april 2006: Rita Verdonk vs. Taida Pasic.

13 februari 2006: Aanvullende hoorzitting. Mauro (13 jaar) zegt een- tot tweemaal per maand telefonisch contact met zijn biologische moeder te hebben, maar er is een toenemende taalbarrière. Het is niet zeker waar Mauro’s vader verblijft.

2 mei 2006: Asielverzoek afgewezen (bijna 3 jaar na indiening).

29 mei 2006: Beroep tegen afwijzing asielverzoek aangetekend.

30 juni 2006: Kabinet Balkenende II komt ten val wegens Hirsi Ali vs. Verdonk.

1 augustus 2006: Stichting VluchtelingenWerk start Project Perspectief om AMA’s (waaronder veel Angolezen) beter te kunnen begeleiden en te helpen bij terugkeer. Ondanks dat in plaats van 98% nog maar 5% in de illegaliteit verdwijnt, wordt het project na 5 jaar door minister Leers stopgezet “wegens gebrek aan succes”.

17 augustus 2006: Er is een adoptieprocedure gestart, vandaag is de eerste zittingsdatum.

22 november 2006: Tweede-Kamerverkiezingen.

13 december 2006: Rita Verdonk moet Vreemdelingenzaken overdragen aan Ernst Hirsch Ballin.

21 februari 2007: Beroep asielaanvraag afgewezen. Hoewel Mauro vanaf dit moment “vertrekplichtig” is en de minister enige “op uitzetting gerichte handelingen” verricht, wordt er door niemand (inclusief de in januari 2007 opgerichte Dienst Terugkeer & Vertrek) veel haast gemaakt. Er loopt immers nog een adoptieprocedure en de familie wil geen slapende honden wakker maken. (Door het “adequate” beleid van Verdonk is de algemene stemming onder asielzoekers vrij paniekerig geworden.) De biologische ouders van Mauro zijn inmiddels gescheiden.

22 februari 2007: Nebahat Albayrak (PvdA) wordt staatssecretaris Vreemdelingenzaken onder justitieminister Ernst Hirsch Ballin (CDA). (Albayrak heeft dus niet in 2007 besloten dat Mauro terugmoest.)

7 maart 2007: Adoptie-aanvraag wordt afgewezen. Mauro zou geen “belang” bij adoptie hebben en er zou onvoldoende bekend zijn welke toekomstmogelijkheden zijn natuurlijke ouders hebben.

21 maart 2007: Hoger beroep aangetekend tegen uitspraak 21 februari 2007.

4 juni 2007: Hoger beroep wordt niet ontvankelijk verklaard.

9 november 2007: Uit een artikel in Trouw blijkt dat het door Verdonk geopende Angolese weeshuis een zeperd is waar amper gebruik van wordt gemaakt en alleen maar “handig” is voor Justitie als grond voor uitwijzing. (In de diverse beschikkingen rond Mauro wordt regelmatig naar deze opvangmogelijkheid verwezen.) Van de 4.000 à 4.500 Angolese AMA’s zijn er nog 646 in Nederland.

april 2008: De Dienst Terugkeer en Vertrek start het terugkeertraject op, maar er zijn nog geen inreispapieren beschikbaar.

18 juni 2008: Ondanks dat Mauro al 16 maanden vertrekplichtig is, krijgen Hans en Anita alsnog de voogdij toegewezen. Er wordt een begin gemaakt met een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning, maar hiervan wordt afgezien ten gunste van een tweede adoptieverzoek. Mauro krijgt (ergens dit jaar) een wekelijkse meldplicht opgelegd.

10 december 2008: Tweede adoptieverzoek afgewezen. Er zou onvoldoende zijn aangetoond dat de ouder(s) met de adoptie instemmen.

juli 2009: De Angolese autoriteiten zeggen een noodpaspoort toe.

3 augustus 2009: Minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin schrijft de pleegfamilie geen gronden te zien voor toepassing van zijn discretionaire bevoegdheid.

3 september 2009: Staatssecretaris Albayrak wordt door Ger Koopmans (CDA) verzocht alsnog haar bevoegdheid te gebruiken.

22 september 2009: Mauro te gast in Hart van Nederland.

14 oktober 2009: De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) komt met het “rapport Kalverboer”: bij terugzending naar Angola zal Mauro voor een tweede maal worden gescheiden van zijn primaire verzorgers, wat onherroepelijk zal leiden tot een volledige breuk in zijn ontwikkeling. Dit is “een onacceptabel en onverantwoord risico”.

2 november 2009: Albayrak antwoordt CDA, PvdA en SP dat ze voor Mauro geen uitzondering zal maken.

12 november 2009: Er wordt een aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning in het kader van art. 8 EVRM (recht op gezinsleven).

19 november 2009: Staatsecretaris Albayrak weigert de verblijfsvergunning. De pleegfamilie wordt verweten te lang met deze aanvraag te hebben gewacht, niet te hebben meegewerkt met uitzetting, maar in plaats daarvan zich te hebben gericht op adoptie van Mauro. Dat er slechts drie maanden zijn verstreken sinds de beslissing van Hirsch Ballin en 2½ week sinds haar laatste antwoord doet kennelijk niet ter zake.

20 november 2009: Bezwaar aangetekend.

11 januari 2010: “Brief Rasenberg” (voormalig voogd namens Nidos): Mauro dient zich in Nederland te ontwikkelen omdat de betrokkenheid en betrouwbaarheid van de biologische moeder “gering” is (kontakt leggen blijkt erg lastig) en “afwijkend van wat bekend is over andere Angolese/Afrikaanse families” haar zoon in het geheel niet steunt.

28 januari 2010: Bezwaar door Albayrak ongegrond verklaard. Nog dezelfde dag gaat Mauro in beroep, zowel het rapport van de RUG als de brief van Nidos zouden door IND en Albayrak niet of nauwelijks zijn bekeken.

20 februari 2010: Kabinet Balkenende IV valt.

begin 2010: Mauro ontvangt het in juli 2009 toegezegde (nood)paspoort. De geboortedatum in het paspoort blijkt drie dagen af te wijken en de naam van zijn vader (Estevao) is gebruikt. Niemand besteedt er veel aandacht aan, want voor de EVRM-procedure zijn 100% correcte inreispapieren voor Angola niet echt van belang.

31 maart 2010: Eerste zitting beroepsprocedure. De IND wordt door de rechter diverse keren gevraagd wat zij tot nu toe hebben gedaan, maar ze kunnen hier geen duidelijk antwoord op geven.

19 april 2010: Voortzetting eerste zitting.

21 april 2010: Motie Spekman-Anker: kinderen die mede door toedoen van de overheid meer dan 8 jaar in Nederland verblijven (waarvan minimaal 2 jaar legaal), dienen een verblijfsvergunning te krijgen. De motie wordt op 22 april door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen, maar de minister wil de motie niet uitvoeren.

20 mei 2010: “Rapport Schippers”: ondersteuning brief Rasenberg van 11 januari 2010.

26 mei 2010: De rechter besluit dat de zaak te complex is, daarom zal op 3 juni a.s. opnieuw met meerdere rechters naar de zaak worden gekeken.

3 juni 2010: Tweede behandeling beroep. De bedoeling is om vóór 15 juli uitspraak te doen, maar dit lukt niet.

9 juni 2010: Tweede-Kamerverkiezingen. Grote winnaars zijn VVD en PVV.

4 oktober 2010: De rechtbank verklaart het beroep gegrond. Mauro dient per 20 mei 2010 (dus met terugwerkende kracht) een verblijfsvergunning te krijgen. (Volgens één bron is zelfs gezegd dat dit al 5 jaar eerder had moeten gebeuren). De rechtbank vergeet echter Mauro en/of zijn advocaat op de hoogte te stellen en Justitie “vergeet” zelfs ruim een jaar de uitspraak te publiceren.

5 oktober 2010: Bij de pleegouders arriveert een brief waarin staat dat er vóór 8 oktober 2010 een uitspraak komt (die dus al geweest is).

7 oktober 2010: Pleegmoeder Anita belt nu zelf maar naar de rechtbank en krijgt te horen dat de uitspraak in het nadeel van Mauro is uitgevallen. Vrijwel tegelijkertijd arriveert een fax bij de advocaat waarin staat dat de uitspraak wél positief is.

14 oktober 2010: Gerd Leers (CDA) wordt Minister voor Immigratie en Asiel.

1 november 2010: (volgens één andere bron 2 november): De kersverse minister Leers tekent op de laatst mogelijke dag alsnog hoger beroep aan. (Zie ook: Waarom wilde Leers per se in hoger beroep?)

25 november 2010: Leers verwijst naar het hoger beroep na Kamervragen van PvdA en SP d.d. 11 oktober om aandacht voor de zaak.

8 april 2011: Leers haalt bakzeil in de zaak-Sahar. Verwesterde Afghaanse meisjes mogen blijven, jongetjes en andere nationaliteiten echter niet.

16 juni 2011: Het hoger beroep wordt toegekend (NB: zoals altijd bij een hoger beroep is dit op formele gronden, dus niet inhoudelijk). Mauro (inmiddels 18) kan volgens de rechtbank niet afdoende bewijzen dat zijn natuurlijke moeder niet bereid is hem in Angola op te vangen. (Geheel in tegenstelling hiermee vond de rechter in de eerdere beroepszaak dat het aan de IND en het ministerie is om aan te tonen dat de moeder hier wél toe bereid en in staat is.) Bovendien is er in Angola een opvangmogelijkheid (hoewel erg beperkt, zie 9 november 2007) waar Mauro terecht zou kunnen.

27 juni 2011: Mauro schrijft een persoonlijke brief aan Leers.

28 juni 2011: (volgens één bron 22 juni): Defence For Children organiseert een demonstratie, waarbij een ruime Kamermeerderheid (inclusief CDA en VVD) hun steun aan Mauro betuigt middels een potje voetballen op Het Plein in Den Haag. Leers belooft de zaak nader te zullen bekijken.

19 september 2011: Leers antwoordt SP, CDA, PvdA, GL, D66 en CU schriftelijk het verzoek van d.d. 23 juni niet te zullen honoreren. Mauro en zijn advocaat moeten via de media vernemen dat er een brief van Leers onderweg is waarin staat dat hij niet in Nederland kan blijven.

27 september 2011: Er is nog steeds een Kamermeerderheid vóór een verblijfsvergunning. Leers zegt opnieuw toe de zaak te zullen bekijken.

25 oktober 2011: PvdA en ChristenUnie komen met een initiatiefwet: kinderen die alleen naar Nederland vluchten moeten na 5 jaar een verblijfsvergunning krijgen. Leers komt met het idee van een studievisum voor Mauro, hoewel goedkeuring in Angola zal moeten worden afgewacht.

26 oktober 2011: Defence for Children stelt dat een studievisum geen optie is omdat Mauro juist zo snel mogelijk aan het werk wil. Het CDA doet draai draai draai en staat plotseling achter Leers.

27 oktober 2011: Volgens een bron binnen de Tweede Kamer dreigt Geert Wilders (PVV) tijdens een besloten beraad de stekker uit het kabinet te trekken als Mauro niet wordt uitgezet. Er volgt een roerige en langdurige Kamerzitting, maar de stemming over vrijwel alle moties wordt verplaatst naar 1 november.

28 oktober 2011: Minister Leers zegt dat zijn besluit vaststaat, ongeacht wat er verder gebeurt op de komende CDA-ledenvergadering of in de Tweede Kamer. Tijdens Pauw & Witteman krijgt Mauro van staatssecretaris Henk Bleker (CDA) een briefje toegeschoven waarin Bleker aangeeft Mauro’s pleegmoeder als zijn echte moeder te beschouwen. (Of zoiets.)

29 oktober 2011: Het CDA-congres neemt een resolutie van de afdeling Drenthe aan waarin staat dat het uitzetten van jonge asielzoekers met of zonder diploma ongewenst is en niet strookt met de CDA-uitgangspunten. Wat dit precies voor Mauro betekent, wordt door voor- en tegenstanders van uitzetting verschillend uitgelegd. Leers zegt “positieve verwachtingen” te hebben over de kansen van Mauro op een studievisum.

31 oktober 2001: Een drukke dag: UNICEF waarschuwt dat een uitzetting internationale verdragen schendt, “Mauro” doet een oproep aan de Tweede Kamer die al snel van een goedbedoelende iemand anders afkomstig blijkt te zijn, de NOS zet het door de CDA-fractie gebruikte feitenrelaas online (waar enige fouten in staan), de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) verzoekt Leers met klem om Mauro (en 20 vergelijkbare gevallen) een verblijfsvergunning te geven en de voorzitter van het Curaçaose parlement vindt dat Mauro en zijn pleegfamilie dan maar naar Curaçao moeten komen.

1 november 2011: Zowel de motie die Leers oproept zijn discretionaire bevoegdheid ten behoeve van Mauro te gebruiken als een algemene motie over het toekennen van een verblijfsvergunning aan personen als Mauro worden met 72-78 verworpen. Naast het SGP stemmen ook “dissidenten” Ferrier en Koppejan tegen.

2 november 2011: Na ruim een jaar publiceert de overheid eindelijk de op 4 oktober 2010 door Mauro gewonnen beroepszaak. Ter vergelijking: de uitspraak in het door Leers aangespannen hoger beroep stond al na 12 dagen online.

7 november 2011: Het AD plaatst een artikel over de 21-jarige Patricio dos Santos. Hij is een van de ±75 jongeren die in hetzelfde schuitje als Mauro zit.

8 november 2011: De motie van D66 en GroenLinks waarin wordt gevraagd Mauro zijn studievisum in Nederland af te laten wachten, wordt met steun van het CDA aangenomen.

29 november 2011: Mauro twittert dat hij inmiddels een tijdelijk visum heeft, waarmee hij nog minstens 2 jaar in Nederland kan blijven.

2 december 2011: Uit een naar de media gelekte vertrouwelijke brief van Leers aan de Kamer blijkt dat er een paspoort uit 2002 en een latere identiteitskaart zijn opgedoken, waarin dezelfde geboortedatum en achternaam als in het noodpaspoort staan. Mauro zegt van deze documenten niet op de hoogte te zijn en Leers besluit het hem niet aan te rekenen. De Telegraaf brult echter meteen dat “Mauro loog voor asiel”, hoewel ze daar geen enkel bewijs voor hebben. (Zoals wel vaker. Zucht.) Meer over Mauro’s paspoort hier.

28 maart 2013: Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt aan persbureau Novum dat Mauro alsnog een verblijfsvergunning heeft gekregen in het kader van het zogenaamde kinderpardon.

22.
bronnen o.a.:
http://ombudsman.vara.nl/Mauro.9083.0.html
http://www.kunstengalgos.nl/Mauro.htm
http://poli2020.com/2011/06/26/mauro-nederlan/
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/631656/2002/07/02/Angolese-jongeren-zien-Nederland-als-paradijs.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/2995903/2011/10/27/Ook-PvdA-staatssecretaris-wilde-Mauro-terugsturen-CDA-in-fractieberaad.dhtml
http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/%29/components/actueel/rtlnieuws/2011/10_oktober/29/verrijkingsonderdelen/mauro-tijdlijn.xml
http://nos.nl/artikel/309156-holland-was-hip-bij-angolezen.html
http://download.omroep.nl/nos/docs/311011_feitenrelaas_mauro.pdf
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/8804/Politiek/article/detail/3008301/2011/11/01/Live-hoe-gaat-de-Kamer-nu-verder-met-de-kwestie-Mauro.dhtml
http://www.radio1.nl/contents/37571-proef-jonge-asielzoekers-stopgezet?autostart=66705
http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnBG7390.html
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2011/11/rechtbank-amsterdam-beslist-positief-in.html
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BA1356
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ9503
en extraveel kudo’s voor onze eigen jvdh voor het opspeuren van dat ene onvindbare document!

85 gedachten over “Tijdlijn: Mauro”

 1. En het is dus Gerd ‘schrijnend’ Leers zelf die uit allemacht nog in beroep is gegaan op het allerlaatste moment om Mauro er alsnog uit te kunnen zetten.

 2. 27 oktober 2011: Tijdens een besloten beraad dreigt Geert Wilders (PVV) de stekker uit het kabinet te trekken als Mauro niet wordt uitgezet.

  Als dat geen reden is om hem niet uit te zetten dan weet ik het ook niet.

 3. @2 Dat vind ik zelf ook een van de merkwaardigste punten (na de dove tolk en de voogdij voor iemand die hier helemaal niet hoorde te zijn)… een heel roedel rechters stelt hoe complex de zaak is, Leers zit koud in het zadel en tekent “even” hoger beroep aan, kennelijk alleen maar omdat de termijn verloopt. 😐

 4. DSW! Wat een werk weer! Geweldig. 🙂
  Zal poes Poes wel beledigd zijn dat je haar te weinig aandacht hebt gegeven, ga het maar gauw goedmaken.

 5. Hulde voor dit overzichtelijke overzicht, om het maar eens wat dubbelop te zeggen.
  Kleine opmerking: bij 13 februari 2006 wordt vermeld dat Mauro dan 11 jaar is. Als hij op 14 november 1992 is geboren, is hij dan 13. Kleinigheidje, dat ik alleen noem omdat het overzichtig zo zorgvuldig is.

 6. @8 Thank you! :mrgreen:

  *note to self: na 12 uur rechtbankverslagen doorspitten niet meer hoofdrekenen* 😛

 7. Waar is de verklaring van de rechtbank va 4 oktober en de fax van 7 oktober? Dat zijn toch cruciale stukken? Kan daar niks mee gedaan worden?

 8. Marcel Schreef:

  Waar is de verklaring van de rechtbank va 4 oktober en de fax van 7 oktober?

  De uitspraak van 4 oktober 2010 zit als aanhangsel bij deze lap tekst (pagina 10 t/m 17):
  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:BKeEfAXCea0J:www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/pdf/download.asp%3Fverdict_filename%3D201010430_1_V1.pdf+4+oktober+2010+vreemdeling+gegrond+beroep+angolees&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESiQFYpuc5RaiWnOtq-M-5H_Q82NHPo1EAXdM-TI2syYaFnj1aPyyZVH1WnHplMHshwlyvwJCo_Zjr-b62QwzVPqNnUtpJ_WIwOBvl19XZcB_YHdafL2swLyM4jI1lO6WPYl8jM3&sig=AHIEtbQcT4CawAH-7AmvsGCyIg2KxfCRXw
  (was helaas niet als zelfstandig stuk op internet gezet; dit was dus het stuk dat jvdh voor mij had gevonden)

  OCR-tekstbestand van de uitspraak: https://krapuul.nl/wp-content/uploads/mauro20101004beroep.txt

  De fax van 7 oktober heb ik niet, maar het verhaal van de fax en het foute telefoontje staat hier: http://www.kunstengalgos.nl/Mauro.htm

  Dat zijn toch cruciale stukken? Kan daar niks mee gedaan worden?

  Daar heb ik inderdaad wat mee gedaan, ik heb die lap 3 keer gelezen… pfff… 😛

  Maar ik denk zeker dat er nog iets mee gaat gebeuren als ze naar “Europa” stappen, want de meervoudige rechtbank heeft er een hoop werk van gemaakt.

 9. wat is er met de biologische moeder van mauro aan de hand eigenlijk?waarom wil iemand niet terug naar zijn moeder?
  Ik bedoel hij is enorm zwart,nigeriaans en heeft ook zon moeder en dorpsgenoten..waarom blijft mauro nu zo graag bij zijn blanke tijdelijke pleegmoeder? om dat blanke stiefbroertje?of dat ie hutspot zo lekker vind?
  Ik begrijp de hele situatie niet dat hij zijn familie en moeder niet wil zien

 10. Ik zei enorm zwart erbij vanwege dat hij zich toch wel anders zal voelen en omgeving ook wat niet altijd leuk is voor hem lijkt me daarom

 11. @Kevin LEZEN wat er staat, asjeblief! Ouders gescheiden, zus heeft hem op straat gezet, spreekt geen portugees meer. Moeder wil hem niet terug.
  Wat wil je nog meer?

 12. Dank voor dit overzicht! Het is duidelijk: Mauro, noch zijn ouders, treft enige blaam! Mauro moet blijven! En Leers liegt als hij zegt dat er geen ruimte is. De discretionaire bevoegdheid is de ultieme ruimte.

 13. Leers had zelfs nog een ultiemere ruimte als hij ervoor had gekozen niet in hoger beroep te gaan. “Ik heb me neergelegd bij de beslissing van de meervoudige rechtbank”… wie had hem dat kwalijk kunnen nemen?

 14. Op twitter kreeg ik van iemand (die het kan weten) de volgende DM:

  tijdslijn : op 19 sept offic brief afwijzing verblijf, 28 sept belofte leers om opnieuw te kijken kan ook 27 september zijn.

 15. De info vanaf 16 juni 2011 kan inderdaad nog iets gevulder, maar dat is omdat daar de rechtbankverslagen ophielden… ik ga dit + overige latere info morgen wel even inpassen.

  Overigens geldt voor iedereen: aanvullingen en verbeteringen altijd welkom! (mits uit openbare bron – geheime Kamerstukken zijn natuurlijk altijd leuk, maar daar kunnen we niets uit publiceren) 😉

 16. Pracht overzicht. Dank! Vreemd hoe het werkt: men geeft impliciet toe dat er fouten zijn gemaakt inzake Mauro Manuel. Dan lijken excuses èn een verblijfsvergunning mij op hun plaats. Een jongeman laten boeten voor fouten die hij niet heeft gemaakt is in mijn ogen – en zacht gezegd – onrechtvaardig. En was er niet iets als de Conventie van Genève? De Bijbel (met dat stukje over het herbergen van vreemdelingen) laat ik dan nog buiten beschouwing. De voorzitter van de SGP-jongeren vindt dat Mauro het land uit moet “want de wet is de wet” en had het over “De oppositie” die moeilijk doet. Ik vroeg hem (via Twitter) sinds wanneer de SGP volgens hem in de regering zit. Volgende week vrijdag geeft hij mij in een persoonlijk gesprek tekst en uitleg. Over waarom hij weigert via het openbare medium “Twitter” mijn vraag te beantwoorden en over de vraag wat volgens de SGP zwaarder weegt: de “wetten van het land”, danwel de Bijbel, danwel de regels opgesteld in De Conventie van Genève. In Delft. Ik ben benieuwd hoe “Christelijk” de SGP daadwerkelijk blijkt te zijn…

 17. Goed, onbevooroordeeld overzicht,
  De overheid heeft niet strak geacteerd, daar kun je wat van vinden.
  Bij mij ontstaat een beeld van een bewuste poging van de familie van Mauro om het de overheid zo moeilijk mogelijk te maken om de waarheid te achterhalen om zo door de mazen van de wet te kunnen glippen: een moeder die onvindbaar is (maar wel regelmatig contact heeft), een halfzus die opeens weg is en hem niet meer wil hebben, etc.
  De overheid is vanaf de eerste uitspraak duidelijk geweest: hij is geen vluchteling en moet weg.
  De minister heeft getracht hem binnen te houden, maar iedereen die hem op basis van dossierkennis geadviseerd heeft zegt hetzelfde: geen aanknopngspunten in het dossier om anders te oordelen.

 18. @13: Kevin:

  Kevin 1, 2 of 3? Ik raak een beetje in de war van de Kevins, had je al eerder hier gepost een maand ofzo terug? \
  Ik weet eigenlijk niet of het mogelijk is hier een nick te nemen die er eerder ook al was.

 19. Klaas van K Schreef:

  (maar wel regelmatig contact heeft)

  Er is één officiële bevestiging dat Mauro ruim 5½ jaar geleden 1 à 2 keer per maand contact met zijn biologische moeder zou hebben gehad, al werden de taalproblemen toen al steeds groter.

  Hoe vertaal je dat naar “heeft nog steeds regelmatig contact”? Heb je daar een bron voor?

 20. Klaas van K Schreef:

  Bij mij ontstaat een beeld van een bewuste poging van de familie van Mauro om het de overheid zo moeilijk mogelijk te maken om de waarheid te achterhalen om zo door de mazen van de wet te kunnen glippen: een moeder die onvindbaar is (maar wel regelmatig contact heeft),

  Wat een kortzichtig en lasterlijk geneuzel. Heb je daar bewijs voor?
  Iets brallen n.a.v. vermoedens kunnen we allemáál wel!

 21. @27, nee, ik dacht dit op te maken uit de tijdlijn :
  13 februari 2006: Aanvullende hoorzitting. Mauro (13 jaar) zegt een- tot tweemaal per maand telefonisch contact met zijn biologische moeder te hebben, maar er is een toenemende taalbarrière

 22. @28: Ik heb geen bewijs, zoals ik al zij: het beeld ontstaat bij mij.. Wel even goed lezen he.
  Heb jij trouwens bewijs voor het tegendeel of bral je gewoon met de rest mee?
  Wel is bekend dat de mensen die ingeschakeld zijn om het dossier te beoordelen los van elkaar allemaal tot de conclusie komen dat er geen grond is om niet uit te wijzen. Ook de rechters zien die grond niet.
  De minister heeft het gelijkheidsprincipe in acht te nemen. Als hij Mauro toelaat dan moet hij iedereen met een soortgelijk verhaal toelaten. Dat geldt voor mensen die ooit zijn uitgewezen, voor de 75 mensen die nu nog in Nederland zijn en voor de mensen die in de toekomst nog naar Nederland komen. Het zal zeker een aanzuigende werking hebben.

 23. Klaas van K Schreef:

  Wel is bekend dat de mensen die ingeschakeld zijn om het dossier te beoordelen los van elkaar allemaal tot de conclusie komen dat er geen grond is om niet uit te wijzen.

  Dat had ik je op dag 1 al kunnen vertellen, want dat geldt voor iedereen die niet in het bezit is van de NL nationaliteit (= 6.983.268.850 mensen). Is dus een non-argument.

  De minister heeft het gelijkheidsprincipe in acht te nemen. Als hij Mauro toelaat dan moet hij iedereen met een soortgelijk verhaal toelaten.

  Onjuist; beslissingen via de discretionaire bevoegdheid zijn niet toegestaan als jurisprudentie.

  Dat geldt voor mensen die ooit zijn uitgewezen, voor de 75 mensen die nu nog in Nederland zijn en voor de mensen die in de toekomst nog naar Nederland komen.

  Dat is de standaard “we gaan dit kruispunt niet veiliger maken want dat is niet eerlijk tegenover andere/eerdere verkeersslachtoffers”-flauwekul. Discretionair = geen jurisprudentie.

  Bovendien had Leers er simpelweg mee kunnen volstaan niet in hoger beroep te gaan en het oordeel van de meervoudige rechtbank te accepteren.

 24. DarkSkywise Schreef:

  Bovendien had Leers er simpelweg mee kunnen volstaan niet in hoger beroep te gaan en het oordeel van de meervoudige rechtbank te accepteren.

  Damn right. Die Leers met zijn leugenachtige rotkop heeft zijn eigen migraine veroorzaakt.

 25. Uitzetten die jongen, hij moest al lang weg. Als hij mag blijven dan heeft dat een aanzuigend effect.
  En is de PvdA helemaal van de pot gerukt? Een verblijfsvergunning voor jonge asielzoekers die hier al 5 jaar zijn? Dan komen ze massaal naar Nederland en blijven de door produceren en na 5 jaar zijn ze binnen…

 26. @35 Discretionaire bevoegdheid = geen jurisprudentie = geen aanzuigend effect.

  Niet in beroep gaan tegen uitspraak meervoudige rechtbank = wél jurisprudentie = evenzo geen aanzuigend effect want vergelijkbare nieuwkomers kunnen geen beroep doen op art. 8 EVRM.

  Motie Spekman / Anker = niet bedoeld voor minderjarigen die “door produceren” maar die hier mede door een falende overheid (staat expliciet in de motie) meer dan 5 jaar zitten.

  En is de PvdA helemaal van de pot gerukt?

  Motie is door een meerderheid van de TK aangenomen, dus niet alleen door de PvdA.

 27. Zeeland Schreef:

  Dan komen ze massaal naar Nederland en blijven de door produceren en na 5 jaar zijn ze binnen…

  Best. Welkom wat mij betreft, kunnen bruine elementen als jij opkrassen, samen met de schijtmeeuwen.

 28. Er is nog iets – iets wat ook in dit overzicht onvoldoende belicht wordt : en dat is dat beleid wat mogelijk maakt(e) dat minderjarige kinderen hier bij een pleeggezin ( volstrekt legaal) worden ondergebracht ,zich hier wortelen en opleiding(en ) genieten per definitie “vernederlandsen” .Je kan :

  a) niet van de pleegouders verwachten dat ze meewerken aan een uitzetting ( dat is hun taak niet,hun taak is kind opvoeden)

  b) geen beleid voeren waarbij men ervan uitgaat dat je deze kinderen,eens ze meerderjarig zijn volgens de wet ,alsnog kunnen worden uitgezet .Ze zijn immers in de loop van de jaren compleet geïntegreerd in NL samenleving en hebben hier ook een gezinsband ontwikkeld in het pleeggezin .

  Met andere woorden: het beleid zélf is in principale al flauwekul en druist in tegen verschillende internationale verdragen ( die met open ogen ook door Nederland zijn ondertekend )

  Ik snap wel dat men hier een overzicht van de ” zaak Mauro” wil geven ,maar men moet zich ook afvragen of hele beleid niet ondeugdelijk is .Naar mijn mening is dat dus zo .

 29. Zeeland Schreef:

  Uitzetten die jongen, hij moest al lang weg. Als hij mag blijven dan heeft dat een aanzuigend effect.

  Kun jij niet gewoon samen met Johan Robesin gaan controleren of ze die Hedwigepolder al laten onderlopen? En pas terugmelden als het er twee meter onder water staat hè.

 30. DarkSkywise Schreef:

  Mauro mag in Nederland zijn aanvraag voor een studievisum afwachten

  Mauro heeft al meerdere keren aangegeven dat hij dat niet wil.
  Ik vind dit zelfs een chantagemiddel tegen hem
  Daarbij geeft ook geen garantie voor een definitief verblijf

 31. @31
  Je eerste punt snap ik niet. Ik heb gelezen dat er meerdere keren aan een commisie is gevraagd om de zaak te bekijken. Elke keer werd geconcludeerd dat Mauro geen schrijnend geval was en in zijn eigen land voldoende mogelijkheden heeft om weer te wortelen.

  Dat de discretionaire bevoegdheid niet toegestaan is als jurisprudentie wist ik niet. Dat geeft Leers inderdaad de ruimte om een uitzonderling te maken. Maar welke grond zou hij moeten noemen? Dit wordt moeilijk. Alles wat hij noemt zal wel degelijk als jurisprudentie aangewend worden, of dit nu mag of niet. Hij zou zich alleen kunnen beroepen op het ontstane media-rumoer of hij moet weg kunnen komen met het niet geven van argumentatie.

  Je laatste opmerking: helemaal mee eens, dit had in alle stilte geregeld kunnen worden.

 32. Het interne feitenrelaas dat het CDA in de Kamer rondstuurde bevat nogal wat fouten. 😮

  Deze is bv erg opvallend: Mauro komt (volgens het relaas) op 11-jarige leeftijd in 2003, dwz. in november of december naar Nederland, verblijft een half jaar bij zijn zus en vraagt in 2003 asiel aan. Euh… hoeveel maanden heeft 2003? 18? :mrgreen:

  Verder wordt er vreselijk snel over de uitspraak van 4 oktober 2010 heengestapt en er wordt zwaar geïnsinueerd dat de afwijzing in het daaropvolgende hoger beroep (in opdracht van Leers) gebaseerd is op de deskundigenrapporten. Dit is natuurlijk onmogelijk, omdat een hoger beroep procedureel is en niet inhoudelijk.

  Overigens best wel humor dat ik eergisteren nog zei: “geheime Kamerstukken zijn natuurlijk altijd leuk” en dat de NOS er blijmoedig meteen eentje online zet.

  *gaat het stuk later nog doorspitten, staan diverse interessante data in*

 33. Klaas van K Schreef:

  Je eerste punt snap ik niet.

  De enige daadwerkelijke grond om iemand NIET te kunnen uitzetten is dat die persoon de NL nationaliteit heeft. “Geen grond voor niet uitzetten” geldt dus voor iedereen die niet in het bezit is van de NL nationaliteit.

  Ik heb gelezen dat er meerdere keren aan een commisie is gevraagd om de zaak te bekijken. Elke keer werd geconcludeerd dat Mauro geen schrijnend geval was en in zijn eigen land voldoende mogelijkheden heeft om weer te wortelen.

  Er zijn drie rapporten, van 14 oktober 2009 (RUG), 11 januari 2010 (Rasenberg) en 20 mei 2010 (Schippers). Alle drie stellen ze dat Mauro NIET naar Angola moet worden teruggestuurd; de RUG spreekt zelfs van een “onacceptabel en onverantwoord risico”.

  Dat de discretionaire bevoegdheid niet toegestaan is als jurisprudentie wist ik niet.

  Daarom is zoiets er juist. Een schrijnend geval heeft schrijnend kunnen worden omdat de wetgeving er niet in heeft voorzien. Dat gebeurt regelmatig bij wetten omdat je nooit iedere mogelijkheid in de wet kunt vastleggen en daarom zijn er dus bv hardheidsclausules (voor als een wet onbedoelde extreme gevolgen heeft), de discretionaire bevoegdheid en (in een aantal gevallen) de voorzieningenrechter (een uitspraak in een kort geding kan evenmin als jurisprudentie worden gebruikt). Omdat deze in feite tegen de regelgeving ingaan, moeten derden zich daar niet op kunnen beroepen, anders zou het écht een zootje worden.

  Dit houdt overigens niet in dat een minister maar raak kan discretioneren alsof je met een dobbelsteen gooit… Rita Verdonk (wereldkampioen discretionaire bevoegdheid toepassen) heeft ooit een corrigerende tik van de rechter gekregen omdat ze wel érg willekeurig bezig was.

 34. Klaas van K Schreef:

  @28: Ik heb geen bewijs, zoals ik al zij: het beeld ontstaat bij mij.. Wel even goed lezen he.
  Heb jij trouwens bewijs voor het tegendeel of bral je gewoon met de rest mee?

  Klaas van K. Een dag of tien geleden ging jij hier met slachtofferige plichtplegingen en groots zielig vertoon voorgoed als een dramaqueen weg! Omdat het fatsóen op Krapuul je niet aanstond!! Haha, 😆
  Nu al weer terug? Je zet jezelf daarmee wel aardig voor joker hoor, je recht op een partijtje meeblazen heb je dunkt me verkwanseld hier. Je bent gewoon een ordinaire draaideur-fatsoenstrol. Of moest je soms terugkomen van je ziobaas? Hoewel ik je geen ongemak mag toewensen vanwege de regels hoop ik hoop dat je je je schéél ergert aan het fatsoensgehalte hier.

 35. Curaçao moet Mauro een soort van politiek asiel verlenen, vindt de voorzitter van het parlement: http://www.telegraaf.nl/binnenland/10829630/___Curaao_moet_Mauro_opnemen___.html

  en:

  90% ChristenUnie stemmers steunt wetsvoorstel “gewortelde” asielkinderen: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2011/10/31/R361.htm

  en:

  Als Mauro in Duitsland had gezeten, had hij nu een verblijfsvergunning gekregen: http://www.duitslandweb.nl/actueel/uitgelicht/2011/10/in-duitsland-mag-minderjarige-asielzoeker-mauro-blijven.html (Nee, hij kan niet alsnog naar Duitsland, omdat je wegens de Overeenkomst van Dublin maar in één land asiel kunt aanvragen.)

 36. Verdonk wil duidelijk nog even van zich laten horen voordat we er achter komen dat zij in het begin een cruciale rol in het verhaal heeft gespeeld.
  Oeps, sorry, te laat, daar waren we dus al achter. 😈

 37. DarkSkywise Schreef:

  Deze is bv erg opvallend: Mauro komt (volgens het relaas) op 11-jarige leeftijd in 2003, dwz. in november of december naar Nederland, verblijft een half jaar bij zijn zus en vraagt in 2003 asiel aan. Euh… hoeveel maanden heeft 2003? 18?

  In het feitenrelaas wordt gesproken over augustus/september 2002. Tot maart 2003 is dit dus maximaal 8 maanden. Geen discrepantie dus.

 38. @50: DarkSkywise:

  Zekers, maar wat een goorheid om hulpverleners en advocaten te betichten van valshe motieven om Mauro te willen helpen : ze willen hun subsidies hebben enzo. Zou me helemaal niks verbazen als er een nieuw beleid aan zit te komen, en zij ergens een dure baan als directoire gaat krijgen, het COA ofzo? Of dat Mauro mag blijven van het CDA in ruil voor een aantal eisen van de PVV die dan ook het smoelwerk niet verliest. Zogenaamd. En dit de dag voor de stemming in de Tweede Kamer. Dat heeft een reden deze zwartmakerij, en ze weet er méér van. kan dat mens svp weer in haar TON terugkruipen???

 39. Klaas van K Schreef:

  In het feitenrelaas wordt gesproken over augustus/september 2002.

  Nee. In het CDA-feitenrelaas staat:

  – Mauro Manuel, geboren 12/11/1992, kwam in 2003, dus op 11-jarige leeftijd,
  als alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) naar Nederland. Zijn
  oudere zus en enkele broers waren toen al in Nederland.

  – Mauro verblijft vervolgens een half jaar illegaal bij zijn zus, die hem daarna bij
  de politie brengt en hem daar achterlaat.

  – Mauro vraagt vervolgens, in 2003, asiel aan.

  http://download.omroep.nl/nos/docs/311011_feitenrelaas_mauro.pdf

  Doe nou ‘es lezen voordat je wat schrijft. 😛

  Augustus/september 2002 is wat *ik* heb teruggerekend, in het CDA-kamerstuk staat 2003 en “dus” 11 jaar = half november t/m eind december 2003 (mits die 11 jaar klopt. Ik heb zo mijn twijfels bij die “dus”). Minimaal een half jaar later vraagt hij in 2003 asiel aan. Dat kan dus niet, vooral omdat hij eerst ook nog 3 maanden bij een tijdelijk pleeggezin heeft gezeten. Bovendien zeggen alle andere bronnen 2002 en 9 of 10 jaar.

 40. Ik lees zojuist dat Ivar Asjes, de parlementsvoorzitter van Curacao, aan Mauro en zijn familie een verblijfsvergunning aanbiedt. Klasse! Ik zou het aannemen Mauro: Je hebt daar dezelfde MBO-opleidingen (in het Nederlands) Je vader kan er een baan vinden, je broertje kan er volgend jaar naar een nederlandstalige kleuterschool, Je moeder kan er in de supermarkt alles vinden wat ze in Eindhoven ook koopt, als Nederland voetbalt kun je het op tv volgen en NIEMAND kijkt daar vreemd op van een zwarte jongen met witte ouders. Bijna iedereen spreekt en verstaat nederlands en als je je er voor openstelt leer je ook zo papiamento. En het is altijd lekker weer.
  Voor mij werd Curacao (sorry,ik kan de cedille niet vinden ) te klein toen ik jouw leeftijd had (het heeft de oppervlakte van de provincie Utrecht, maar hierin is een klein eilandje groot(s)!

 41. @52 De valse motieven is een voordehandliggend argument. Het inzicht dat een mbo-er geen brief kan schrijven is opmerkelijk. een mbo diploma geeft namelijk toegang tot het hbo. (hbo is weer nodig voor een studie-visum)

 42. Mooi overzicht. Waar ik mij aan irriteer is dat het steeds meer om cijfers en procedures gaat en dat er door velen compleet voorbij wordt gegaan aan het menselijke en pedagogische aspect van het verhaal!
  Laten we daar eens wat meer naar kijken.
  Hoe zou jij het hebben gevonden als je op je 9e naar een vreemd land wordt gestuurd, waar je na een kort verblijf bij je zus vervolgens te vondeling wordt gelegd op een politie bureau. Je vervolgens bij twee gastgezinnen wordt geplaatst en je de nodige verhoren moet ondergaan met veel verschillende mensen, bij veel verschillende instanties.

  Uiteindelijk lijkt het er op dat Mauro ondanks de stressfactoren zich goed weet aan te passen in Nederland. Hij weet met hulp van zijn pleegouders voor elkaar te krijgen om ondanks het zwaard dat boven zijn hoofd zweeft een redelijk normaal leven op te bouwen.

  Na 8 jaar is Mauro met recht wat mij betreft een Nederlander geworden. Laat nu menselijkheid boven regels gaan en geef hem een verblijfsvergunning. Hij heeft in zijn jonge leven meer dan genoeg meegemaakt lijkt mij zo.
  Hem nu terug sturen zou deze jongen, maar ieder andere jongere ook, kunnen doen breken met alle gevolgen van dien.
  Door hem nu een verblijfsvergunning te geven kan hij zelf beschikken over wat hij wil. Blijft hij hier, dan is hij meer dan welkom wat mij betreft. Misschien kiest hij er zelfs wel voor als hij het in vrijheid kan, om ook nog iets voor zijn moederland te gaan doen.. maar hoe dan ook, het kan dan in vrijheid.

  Alleen door het verstrekken van een verblijfsvergunning komt er eindelijk na al die jaren rust en balans in het leven van deze jongere. Ik walg van het uitvechten van politieke zaken over de rug van deze jongen. Laten we menselijkheid altijd verkiezen boven wetten en regels aub.
  Als we daar voor gaan, dan geven we meteen een pardon aan die groep die kleiner is dan 100 kinderen en jongeren.

  De nieuwe wetten zijn gericht op veel kortere procedures, en dat vind ik ook prima, In alle duidelijkheid en openheid word binnen een paar weken tot maanden je status bekeken en kom je niet in aanmerking dan ga je terug. Dat is spannend voor kinderen en jongeren, maar niet schadelijk.

 43. nada niente Schreef:

  Curacao (sorry,ik kan de cedille niet vinden )

  Op de meeste toetsenborden: typ een apostrof (‘) en daarna een c, resultaat: ç

 44. @64
  Als er geen handtekening van Mauro onderstaat, dan geloof ik dat het AD wel een punt heeft.

 45. ER zit blijkbaar wel een adder onder het gras: Volgens de regels van de IND moet elke buitenlandse student die hier op een studievisum komt studeren een zogeheten bewustverklaring ondertekenen. Met het ondertekenen van deze bewustverklaring geeft de student aan dat hij ‘weet dat hij over een tijdje Nederland weer moet verlaten’, zo staat op de site van de IND. Het CDA biedt volgens oppositiepartijen PvdA en D66 de Angolese jongen Mauro Manuel geen oplossing door te stellen dat hij de aanvraag voor een studievisum in Nederland moet kunnen afwachten. Tweede Kamerlid Hans Spekman van de PvdA en zijn D66-collega Gerard Schouw verweten dinsdag het CDA vooral bezig te zijn eigen problemen in de regeringsfractie op te lossen.Het CDA lost zo iets op voor zichzelf en niet voor Mauro”, aldus Spekman. Volgens Schouw blijft voor Mauro de onduidelijkheid of hij op grond van een studievisum kan blijven.

 46. En we hebben weer een update: o.a. diverse Kamerstukken ingevoegd (dankjewel NOS voor het lekken!) 😛

  Opvallend is het herhaaldelijk en steeds opnieuw aandringen door het CDA op het voorál toekennen van een verblijfsvergunning – tot ze zich opeens achter Leers schaarden.

  Ook opvallend: op 19 november 2009 verwijt Albayrak het pleeggezin “te lang” (in de stukken spreekt ze van “ruim 2½ jaar”) te hebben gewacht met het aanvragen van een art.8 EVRM-verblijfsvergunning. Is ze hier vergeten dat Hirsch Ballin op dat moment pas 3 maanden geleden heeft gezegd niet te zullen discretioneren – en zijzelf pas 2½ week geleden?

  Lijkt me toch behoorlijk logisch dat iemand geen nieuwe verblijfsprocedure start als er mogelijk een verblijfsvergunning onderweg is. 😛

 47. Het boeit het CDA ook echt niks dat ze volgende week nog maar 8 zetels in de peilingen hebben he? 😛

  Toch heb ik zo maar het gevoel dat er nog iets heel sensationeels aanzit aan te komen, à la “Paus excommuniceert alle katholieke Kamerleden die tegen art.8 EVRM-verblijfsvergunning Mauro hebben gestemd.” Allemaal dus goed blijven opletten!

 48. [ De kritische CDA’ers Ad Koppejan en Kathleen Ferrier stemden in lijn met hun fractie tegen de moties.]

  Gatverdamme.

 49. Wat een circus. Vergelijk dat eens met de vlotte, geruisloze wijze waarop een schimmige figuur als Valery Lunev (een Anders Breivik-connectie!) aan het Nederlanderschap kon komen.

 50. DarkSkywise Schreef:

  Het boeit het CDA ook echt niks dat ze volgende week nog maar 8 zetels in de peilingen hebben he?

  Optimist 😉
  Opzig is er niet veel veranderd ten opzichte van vorige week, behalve dat Koppejan en Ferrier zichzelf hebben verloochend. En dat de belangrijkste motie nog in stemming moet komen, namelijk die van het studievisum

 51. Kathleen Ferrier twiet zich suf dat “Mauro kan blijven”, maar op de een of andere manier wordt ze niet erg serieus genomen. (Goh, hoe zou dat nou komen?)

  Haar uitleg:http://www.cda.nl/ferrier/Actueel/Nieuws/2011/11/44/Mauro_kan_blijven.aspx

  en:

  De “brief van Mauro”, een reconstructie: http://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/01/wie-schreef-de-brief-van-mauro-een-reconstructie/

  en:

  Wie kan hier meer over vertellen?
  https://krapuul.nl/shrtnws/56370/oproep-adoptie-mauro-mislukt-door-blunder-adoptieburo-wie-weet-meer/

 52. Zo, dat zal een keer tijd worden! 😮

  Waarschijnlijk dachten ze bij het ministerie “Tja, er staat nu toch al van alles over die uitspraak bij Krapuul online, dan kunnen wij het net zo goed óók publiceren.” 😛

 53. Peter Middendorp over het briefje dat Bleker aan Mauro toeschoof tijdens P&W: “Ik dreef Bleker in een hoekje en zei: dat was niet mooi, Henk!

  en:

  Eén van de “tientallen miljoenen” (lees: 400? 70? 10?) Mauro’s waar de PVV zo bang voor is: de 21-jarige Patricio Dos Santos uit Roosendaal. Al 10 jaar in Nederland, helemaal geïntegreerd, druk bezig met zijn opleiding, maar moet toch weg. 😐 http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/9810891/Ook-Patricio-%2821%29-uit-Roosendaal-wil-niet-terug-naar-Angola.ece

 54. Kleine update: aantal ietwat vage data minder vaag of zelfs helemaal precies gemaakt (weer een rechtbankdocument gevonden dus) + links toegevoegd

 55. Wat ik nog graag zou willen hebben (de laatste keer dat ik zoiets postte kwam jvdh met dat enorme googledocsding, dus het heeft zeker nut het hier te melden) is de volledige originele uitspraak van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch (sector kanton) van 9 september 2003 waar de Stichting Nidos tot tijdelijk voogdes is benoemd (staat waarschijnlijk onder personen-en familierecht). Heb helaas geen zaak- of LJN-nummer, heb het daarom ook nog niet kunnen vinden (alleen verwijzingen naar die uitspraak, maar de documenten waar die verwijzingen instaan heb ik al). Is mogelijk ergens als .pdf “aangehecht”.

  Volgens mij staan hier namelijk preciezere data in over Mauro’s komst naar NL, wanneer hij bij de eerste tijdelijke pleegfamilie kwam (±mei 2003) en wanneer de IND die eerste brief heeft geschreven (ook ±mei 2003). Ik heb het nu teruggerekend aan de hand van andere data, maar het blijft een beetje nattevingerwerk.

  Andere onvolledige data:
  — —— 2005: Er wordt een klacht ingediend: waarom duurt de afhandeling zo lang?
  — april 2008: De Dienst Terugkeer en Vertrek start het terugkeertraject op.
  — —— 2008: Mauro krijgt een wekelijkse meldplicht opgelegd (mogelijk april of november)
  — juli 2009: De Angolese autoriteiten zeggen een noodpaspoort toe.

  Internet-detectiefjes, leef je uit!

 56. mensen met GEEN leven hebben weer een reden om te leven

  besteed je aandacht aan wat nuttigs
  niet aan mauro

  allemaal onnodige kosten en belastingcentjes worden lekker verbruikt voor een persoon
  beetje jammer allemaal en wel zaterdag kijken naar The Voice Of Holland he …

  nederland wordt wakker !!!

 57. TheCarcass Schreef:

  nederland wordt wakker !!!

  Dat is meestal zo rond deze tijd (of iets vroeger).

  Maar daar hoef je heus niet zo bij te schreeuwen, ze zijn immers al wakker.

 58. Update: 1 t/m 8 november toegevoegd + nog wat andere dingetjes.

  De petitie heeft inmiddels 68.198 ondertekeningen, maar er kunnen nog meer bij!

 59. Teruggekeerde Angolese zusjes wachten nog steeds op hun moeder

  De zusjes Amalia (17) and Tucha (19) hebben vijf jaar in Nederland gewoond. Ze zijn in 2005 naar Nederland gevlucht nadat hun vader door leden van een afscheidingsbeweging werd vermoord en Tucha (toen 13) door hen werd verkracht.

  Vorig jaar moesten ze terugkeren naar hun vaderland. “Midden in de nacht kwamen politiemannen onze slaapkamer binnen. Ze zeiden: pak je spullen. Ze pakten ons beet en zetten ons op het vliegtuig. Vijf mensen gingen met ons mee, ik weet niet wie zij waren. Ik kon alleen maar huilen.”

  Het Rode Kruis heeft al een tijd geleden beloofd om hun verwanten op te sporen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. “Ze zeggen steeds dat we moeten wachten en nog eens wachten, omdat anderen ook moeten wachten. We weten niet eens of onze moeder nog in leven is.”

  meer: http://www.rnw.nl/nederlands/article/uitgezette-asielzoekers-pakken-leven-angola-weer-op

  NB: Nederland mag alleen minderjarigen uitzetten als ze met hun familie kunnen worden herenigd. Of die familie daadwerkelijk te vinden is, doet er kennelijk niet toe. 😐

 60. Mauro heeft al 2 jaar geen contact meer met moeder

  Volgens minister Gerd “Paco en Taco” Leers is er sprake van een “bestaande relatie” en zou Mauro’s moeder nog steeds in Luanda verblijven. Volgens insiders klopt dit niet en heeft hij al twee jaar geen enkel contact meer. (N.B. dit was ook een punt in de door Mauro gewonnen beroepszaak: de meervoudige rechtbank vond dat het niet aan Mauro was om te bewijzen dat zijn moeder hem niet zou opvangen, maar aan de NL Staat dat zij dat wél zou doen. )

  zie verder: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/8804/De-kwestie-Mauro/article/detail/3036047/2011/11/16/Mauro-heeft-al-2-jaar-geen-contact-met-zijn-moeder.dhtml

 61. …en weer een kleine update gedaan. Let vooral op de “megascoop” in de media dat Mauro sinds begin 2010 een Angolees paspoort zou hebben, terwijl al meer dan 2 jaar bekend was dat dat paspoort was toegezegd (wat al meer dan een maand hier op Krapuul te vinden was).

 62. Ik wil het hebben over hoe het komt dat onze overheid telkens in onze ogen met
  dat soort gevallen faalt.
  Ik heb hieronder een opsomming gemaakt van waar zich de knelpunten bevinden.

  _Nederland heeft verdagen ondertekend dat zij niet zomaar jeugdige mogen terug sturen,
  zonder paspoort met de zelfde vliegtuig terug mag gewoonweg niet.
  _De verdeeldheid in de tweedekamer over dat soort gevallen helpt ook niet mee om duidelijk
  naar buiten over te komen.
  _De gemeentes die naast de centrale overheid een eigen beleid op na houden voor
  zowel asielzoeker en overheid in het nadeel (hoe goed de bedoeling ook is).
  _Het telkens weer opnieuw procederen geeft geen duidelijkheid voor dat soort gevallen
  en het kost de gemeenschap bakken met geld.

  Grtz Rob..

 63. Ik weet het niet waarom het allemaal verschrikkelijk lang moet duren, het is voor beide partijen
  niet bevorderlijk.
  Ik vermoed dat de regelgeving en internationale afspraken over deze gevallen behoorlijk
  kritisch in elkaar steken.
  Om iedere jeugdige asielzoeker zonder paspoort een definitieve verblijf status te geven
  vindt ik te ver gaan.
  Je kunt ook kiezen eer hij volwassen is naar het land van herkomst te sturen met een zak duiten.
  Maar dan moet je als overheid heel duidelijk overkomen naar de jeugdige asielzoeker en
  en zijn pleegouders (de laatste gaat zich toch verbinden aan een kind wat normaal is).
  En ik denk dat onze staatse apparaat (met de huidige politieke verdeeldheid) niet in
  staat is om dat op te lossen.
  Deze gevallen zullen wij in de toekomst altijd hebben.

  Grtz Rob…

 64. @90 “Nederland heeft verdagen ondertekend dat zij niet zomaar jeugdige mogen terug sturen, zonder paspoort met de zelfde vliegtuig terug mag gewoonweg niet.”

  Niet volledig, we mogen geen minderjarigen terugsturen als o.a. a) er een asielprocedure loopt of door een rechter is beslist dat het kind (voorlopig) mag blijven, b) als niet zeker is dat er in het land van herkomst adequate opvang is (daarom hebben we o.a. in Angola weeshuizen neergezet; helaas blijken teruggestuurde kinderen nog liever te gaan zwerven of onderdak te zoeken bij mensen die amper familie zijn dan in zo’n weeshuis terecht te komen), c) als het land van herkomst niet meewerkt en d) als er sprake is van medische gronden.

  “Het telkens weer opnieuw procederen geeft geen duidelijkheid voor dat soort gevallen en het kost de gemeenschap bakken met geld.”

  Daar is helaas heel wat internetflauwekul over in omloop en eigenlijk is niet eens bekend of er bij asielzaken echt zoveel meer wordt “gestapeld” dan bij andere zaken. Als je het oneens bent met de uitspraak van een rechter of er is nieuw bewijs of er zijn veranderde omstandigheden mag je het in NL altijd hogerop zoeken of een nieuwe procedure aanspannen. Het zou erg onrechtvaardig (en tegen de grondwet!) zijn als we asielzoekers daarvan zouden uitsluiten.

  De enige reden die ik kan bedenken waarom asielzoekers sneller naar de rechter stappen is omdat ze al één beroepsmogelijkheid minder hebben. Bij afwijzing door de IND kun je daar namelijk geen bezwaar aantekenen, maar moet je meteen door naar de rechter.

  @92 “Ik weet het niet waarom het allemaal verschrikkelijk lang moet duren, het is voor beide partijen niet bevorderlijk. Ik vermoed dat de regelgeving en internationale afspraken over deze gevallen behoorlijk kritisch in elkaar steken.”

  De IND heeft een erg groot personeelsverloop en het gebeurt regelmatig dat een dossier drie of meer keer wordt doorgegeven voordat er na een paar jaar eindelijk iemand mee aan de slag gaat – en dan nog wordt er erg vaak geraffeld. (Je hoort vaak van rechters dat er bv een deugdelijke motivering ontbreekt.) Daarnaast hebben asielzaken bij de rechtbank niet zo’n enorme prioriteit en kunnen daar rustig wéér een jaar of meer blijven liggen. Ja, dat moet beslist sneller, maar dat ligt niet aan de betreffende asielzoeker.

  “Om iedere jeugdige asielzoeker zonder paspoort een definitieve verblijf status te geven vind ik te ver gaan.”

  Dat is niemand van plan, dus daar hoef je niet bang voor te zijn. 😉

Reacties zijn gesloten.