PVV Den Haag wil dat de gemeente de wet ontduikt

Vanuit het fascistische principe “Eigen volk eerst” eist de PVV-Den Haag dat de Burgemeester en Wethouders de wet overtreden.

De PVV wil van de wethouder weten of de honderden vluchtelingen die straks naar Den Haag toe komen voorrang zullen krijgen op een huurwoning. De huidige wachttijd voor een nieuwe woning is op dit moment twee jaar….
Danielle de Winter: “Het kan en mag niet zo zijn dat Hagenaren, Hagenezen en Scheveningers die vaak al jaren op een wachtlijst staan voor een nieuwe woning de dupe worden. Ouderen die gedwongen worden het verzorgingstehuis te verlaten mogen niet het risico lopen ook nog eens op een wachtlijst te belanden. Als het aan de PVV ligt, gaan de eigen inwoners voor.”

(bron )

Maar wat de PVV wil kan helemaal niet. De gemeente Den Haag heeft net als alle andere gemeente de taak om deze vergunninghouders te huisvesten. Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit is vastgelegd in de Huisvestingswet:

Artikel 60a

Voor de toepassing van het in deze paragraaf bepaalde wordt verstaan onder:

a. verblijfsgerechtigden: vreemdelingen die in Nederland op grond van een asielverzoek rechtmatig verblijf hebben als bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d, van de Vreemdelingenwet 2000 of die houder zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf die voldoet aan de in artikel 29, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 gestelde voorwaarden;
b. taakstelling: het aantal in opvangcentra of op gemeentelijke opvangplaatsen verkerende verblijfsgerechtigden in wier huisvesting per gemeente per kalenderhalfjaar dient te worden voorzien.

Artikel 60b

1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de voorziening in de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling.
2. Behoudens toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 60c, eerste lid, geldt als taakstelling de uitkomst van de toepassing van de formule (a:b) * c, waarin wordt voorgesteld:
– met de letter a:
het aantal inwoners van een gemeente volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waartoe het kalenderhalfjaar, bedoeld bij de letter c, behoort, dan wel het in plaats daarvan op grond van het derde lid vastgestelde aantal;
– met de letter b:
het aantal inwoners van Nederland volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waartoe het kalenderhalfjaar, bedoeld bij de letter c, behoort;
– met de letter c:
het door Onze Minister voor Immigratie en Asiel in de Staatscourant bekendgemaakte totale aantal verblijfsgerechtigden in wier huisvesting in het bij die bekendmaking aan te geven kalenderhalfjaar naar verwachting zal dienen te worden voorzien.
3. Gedeputeerde staten van de betrokken provincie of de betrokken provincies zijn bevoegd het aantal inwoners van een gemeente per 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waartoe het kalenderhalfjaar, bedoeld in het tweede lid bij de letter c, behoort, vast te stellen voor de gemeenten die zijn betrokken bij een wijziging van de gemeentelijke indeling en waarvoor de datum van herindeling is gelegen op 1 januari van laatstbedoeld jaar. Bij deze vaststelling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de inwonertallen van de samenstellende delen van de bij een wijziging van de gemeentelijke indeling betrokken gemeenten. Een vaststelling per 1 januari van het in de eerste volzin eerstbedoelde jaar wordt vóór 1 oktober van dat jaar bekendgemaakt in de Staatscourant.
4. De bekendmaking, bedoeld in het tweede lid bij de letter c, geschiedt ten minste dertien weken voor de aanvang van het kalenderhalfjaar waarop zij betrekking heeft.
5. De met toepassing van de formule, bedoeld in het tweede lid, verkregen uitkomst wordt naar boven afgerond op een geheel getal.

(bron)

Het is makkelijk om feitenvrij op de onderbuik in te spelen. Corebusiness van de PVV. Maar het is slechts loos geschreeuw. Deze eis kan namelijk niet ingewilligd worden. Misschien moet Danielle in het vervolg eerst even de wet lezen voordat ze dit soort domme dingen gaat eisen. Het is natuurlijk puur kiezersbedrog wat ze pleegt. Ze geeft de volgelingen van de PVV het idee dat de gemeente enige zeggenschap heeft in het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

2 gedachten over “PVV Den Haag wil dat de gemeente de wet ontduikt”

  1. Pingback: Ook PVV-Almere wil dat de gemeente de wet ontduikt. | Krapuul

  2. Pingback: Ook PVV Limburg slaat op de “Eigen Volk eerst” trom | Krapuul

Reacties zijn gesloten.