Oproep tot ongehoorzaamheid in het onderwijs

Als zij ze nu tot hem nabij bracht, dat hij ate, zo greep hij haar, en zeide tot haar: Kom, lig bij mij, mijn zuster!
Maar zij zeide tot hem: Niet, mijn broeder, verkracht mij niet, want alzo doet men niet in Israël; doe deze dwaasheid niet.
Want ik, waarhenen zou ik mijn schande brengen? En gij, gij zoudt zijn als een der dwazen in Israël; zo spreek toch nu tot den koning, want hij zal mij van u niet onthouden.
Doch hij wilde naar haar stem niet horen; maar sterker zijnde dan zij, zo verkrachtte hij haar, en lag bij haar.
Daarna haatte haar Amnon met een zeer groten haat; want de haat, waarmede hij haar haatte, was groter dan de liefde, waarmede hij haar had liefgehad; en Amnon zeide tot haar: Maak u op, ga weg.

Leuk voor op school – 2 Samuël 13
Bijbelse verhalen ontregelen. Zeker.
Mijn oma zei altijd: “je zult er geen slechtigheid uit leren.” Dat staat te bezien.

Toch staat er veel in dit stuk waarmee van harte ingestemd zou kunnen worden – het is een schandaal dat onderwijs/educatie alleen nog gezien wordt als iets waar je in de toekomst GELD aan overhoudt. Een zich christelijk noemend schoolbestuurder roept op tot christelijke ongehoorzaamheid tegen de verwoesting van het vormingsidee. En ook met de gedachte dat bijbelse verhalen opvoedende waarde (kunnen) hebben kan ik tot op bepaalde hoogte instemmen.
Maar het water is diep, vrees ik. Te diep?