Natuurherstel werkt!

De Nederlandse natuur is er slecht aan toe, maar herstel is mogelijk, en herstel gaat als het ware cumulatief. De Zoogdiervereniging gaat na wat er gedaan kan worden voor zoogdieren waarvan sommige soorten hard achteruitgegaan zijn of nog achteruitgaan. Bijvoorbeeld: het konijn.

Konijnen hebben het zwaar. Ze zijn graag in duinen en hogere zandgronden of opgespoten zand in stedelijk gebied. Sinds de jaren ’60 laten zij een grote daling zien. Door virusinfecties nemen ze plaatselijk in aantal af en populaties herstellen zich dan soms maar gedeeltelijk. Na 2014 is een verslechtering te zien en zelfs sprake van een sterke afname. Herstel is moeilijk doordat het leefgebied, zoals de duinen, dichtgroeit door de uitstoot van stikstof. Het open houden van het leefgebied zou voor konijnen kunnen helpen en we moeten met elkaar op zoek naar oplossingen voor virusinfecties.

– Uitgelichte afbeelding: Door Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56330351