Naar een restauratie van ‘het politieke’

De analyses zijn veelvuldig gemaakt, het klassieke welvaartsmodel stoot op haar grenzen. Hoe is het zover kunnen komen? En is er een uitweg?

Recent antropologisch onderzoek (Tomasello e.a.) toont aan dat om het evolutionair voordeel van langdurige paarvorming te realiseren eerst het natuurlijke geweld moest worden ingetoomd. Voorzichtige afspraken werden gemaakt waardoor vormen van respect ontstonden, gedragscodes, beheersing van de ‘free riders’ en een primitieve taakverdeling. Het was een eerste, spontane samenlevingsvorm, van binnenuit ontstaan. Door objectivering van deze gezamenlijke intentionaliteit werd macht overgedragen naar externe autoriteit, naar een god, een farao, de Wet. Het is tevens de ontstaansgeschiedenis van sacraliteit als een geheel van zinvolle verbanden en norm-creërende waarden dat het ‘oergeweld’ – gezien als universeel deel uitmakend van de ‘menselijke conditie’ – moest intomen. Sacraliteit kon de vorm aannemen van een religie, een ideologie, een levensbeschouwing en was met haar symbolen en rituelen een verbindende factor voor een samenleving.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be