Laat het volk maar weg bij democratie

Democratie stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), ‘volk’ en κρατέω (krateo), ‘heersen, regeren’ en betekent dus letterlijk ‘volksheerschappij’. Beroemd is de omschrijving door Abraham Lincoln: een regering van het volk, door het volk, voor het volk. Prachtig allemaal. Maar impliciet zit in deze opvattingen de gedachte dat we weten wat een volk is. En daar komt een probleem om de hoek kijken.

Populisme

De problematische kant wordt duidelijk wanneer we luisteren naar wat populisten over democratie te berde brengen. Een populist heeft ook iets met volk. Populisme komt van het Latijnse ‘populus’, wat ‘volk’ betekent, net als het Griekse dèmos dus. Wat is het verschil dan tussen een democraat en een populist? Populisten zeggen in naam van (een deel van) het volk te spreken. Ze ageren vaak – niet in alle gevallen – tegen de elite, die een eigen agenda heeft. Als voorbeeld neem ik Thierry Baudet.

Hoezeer de politieke elite ook verkondigt dat de EU in het algemeen belang is – velen zien er niet veel meer in dan een baantjesmachine van een gesloten, zelfgenoegzame kaste.

Deze Baudet meent:

Het Europees Parlement kan onmogelijk democratisch zijn. Want er bestaat geen Europees volk.
Zonder nationaal gevoel ontstaat verwarring over hoe de wet moet worden uitgelegd. Over welke omgangsvormen gelden en welke cultuur leidend is.

Hij meent dat omgangsvormen en cultuur een volk definiëren. Het doet er niet toe dat er in Nederland witte en zwarte mensen wonen, verschillende godsdiensten worden aangehangen, sommige families hier al eeuwenlang verblijven en andere pas zijn gearriveerd. Zij vormen met zijn allen het Nederlandse volk. Dat schijnt vanzelfsprekend.

Jan Marijnissen, weliswaar geen populist maar niet vies van wat populisme zo nu en dan, schrijft:

Europa is geen land, het is geen natie waarmee mensen zich kunnen identificeren, een plek waar ze zich begrepen voelen. Ze hebben er gewoon niets mee.
De praktische democratie is tot in haar vezels verbonden met de natiestaat. Zij is op dat niveau bevochten, net als de sociale rechten en de sociale zekerheid.

Hij vertelt het wat genuanceerder dan Baudet, maar Marijnissen veronderstelt dat een identificatie nodig is met een land om democratie praktisch gestalte te kunnen geven.

Identificatie? Dan is het gemakkelijk om Máxima te hulp te roepen:

Volgens Máxima bestaat de Nederlandse identiteit niet, net zo min als de Nederlander en de Argentijn. Om iemands identiteit zijn geen hekken te plaatsen, vindt de prinses.

Tirannie

Democraten geloven daarentegen in een systeem dat kiezers zo goed mogelijk vertegenwoordigt. Er bestaat niet zoiets als een ‘volkswil’; altijd bestaan er verschillende opvattingen.

Democratie is niet zonder gevaar. Uiteindelijk houdt democratie de wil in van minimaal 50 procent (+ 1 stem) van een bevolking. Daarbij kan tirannie optreden, het onterecht opleggen van de wil van de meerderheid aan een minderheid. De idee van de tirannie van de meerderheid is afkomstig van de Franse politiek filosoof Alexis de Tocqueville.

Eerder (Populisme en referenda zijn twee handen op een buik, reactie #11) merkte ik op:

Dat referenda het ultieme middel van democratie zijn, is de misleidingstruc bij uitstek van de populist. Democratie houdt uiteindelijk bestuur door het volk in, maar het is een vergissing te menen dat democratie de directe uitdrukking van de volkswil is. Democratie is een ingenieus systeem met tal van waarborgen voor onder andere minderheden, opdat hun rechten niet door een toevallige meerderheid verdrukt worden. Populisten zijn degenen die propageren dat het systeem van waarborgen niet nodig is en dat een wens van het volk op een willekeurig moment onmiddellijk gerealiseerd moet worden.

De notie van een ingenieus systeem van waarborgen voor minderheden is hierbij belangrijk.

Systematische waarborg

In een staat met een vrij uniforme bevolking – qua afstamming, qua religie, qua cultuur – kunnen ‘vanzelfsprekende’ regels een volksdeel onderdrukken. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was het toch volstrekt normaal dat in de democratische VS van Amerika negers achterin de bus moesten zitten. Het is een volslagen willekeurig voorbeeld. Tal van andere voorbeelden zijn er te geven.

Het ‘volk’ dat een veronderstelde identiteit en eenheid vertegenwoordigt, blijkt eerder een middel – hoogstwaarschijnlijk onbewust – om onderdrukking te legitimeren dan een noodzakelijke voorwaarde voor democratie. Een manier om juist evenwichtige verdeling van macht en tegenmacht te ontwikkelen is een multiculturele staat waarin er geen ‘vanzelfsprekende’ meerderheid door een bepaalde ‘cultuur’ of ‘volk’ bestaat. Zo beschouwd voldoet de vorming van een federaal Europa aan de voorwaarden voor versterking van democratie. Natuurlijk klinkt het voor de eerste keer vreemd in de oren: een sterke democratie hangt niet af van de notie van een volk, het werkt zelfs contraproductief. Integendeel, het gaat om een bevolking in een gebied die bepaalde gezamenlijke belangen heeft. Dat kan gaan om milieu, vestigingsvrijheid, één munt of tal van andere zaken. Die bevolking, die uit verschillende volkeren kan bestaan, moet zich juist bewust zijn van de kracht van de multiculturele democratie. Dat biedt een systematische waarborg tegen onderdrukking van een bepaalde bevolkingsgroep, omdat ieder bevolkingsdeel zich zal realiseren dat het in een natuurlijke minderheidspositie verkeert.

34 gedachten over “Laat het volk maar weg bij democratie”

 1. Inderdaad, in een democratie beslist de meerderheid, met in achtneming van de rechten van minderheden.Totzover zijn Sjaak en ik het eens

  Die rechten zijn vastgelegd in de grondwet en om die te veranderen is een 2/3 meerderheid nodig. Dat is een vrij sterke garantie. Het is dan ook hoogstnoodzakelijk dat de burger het recht krijgt om bij twijfel de wet- en regelgeving voor te leggen aan de rechter, om die te laten toetsen aan de grondwet.

  Dat recht heeft de burger in Nederland nu niet.

  Sjaak wil dolgraag een federaal Europa en verzint allerlei argumenten om dat plausibel te maken. Nu heeft hij dus de multiculturele superstaat verzonnen als oplossing, omdat zo bijvoorbeeld de Grieken tegenwicht kunnen bieden aan de Nederlanders.

  Helaas voor Sjaak heeft de Griekse bevolking hetzelfde probleem als de Nederlandse bevolking, alleen in veel grotere mate. En dat probleem vindt zijn oorzaak in de sociaal-economische structuur.

  Op de keeper beschouwd denkt Sjaak, als hij de oplossing zoekt in vermeende culturele tegenstellingen, niet anders dan de gemiddelde PVV-er.. Alleen willen PVV-ers er graag een probleem van maken en Sjaak de oplossing.

  In beide gevallen gaat het om bruin gedachtengoed.

 2. Zie hier een rake omschrijving van ‘het volk’, althans van de Nederlanders:
  http://renekoeman.blogspot.nl/2013/01/de-nederlander.html
  En kijk ook maar even hier:
  http://sammiesaul.nl/
  Zulk plebs kán men niet laten meebeslissen over grote-mensen zaken.
  De democratie is volgens mij dan ook niets meer dan een dictatuur van een kleine machtige elite die de overgrote meerderheid slechts de illusie laat iets te vertellen te hebben en er verder voor zorgt dat het niet al teveel inzicht verwerft over haar werkelijke lot.
  Een farce dus om iets heel weerzinwekkkends aan het oog te onttrekken.
  Niets meer dan dat.

 3. @3 Wat jij schrijft heeft betrekking op de huidige democratie. En ook naar mijn mening wordt er te weinig aan gedaan om de burger goed te informeren, zodat deze weloverwogen beslissingen kan nemen. Dat geldt zowel mbt het onderwijs als de actuele transparentie inzake de uitoefening van de macht en de achterliggende belangen.

  Het is niet omdat ik zo’n hoge pet op heb van mijn medemensen, of dat het nu geboren Nederlanders zijn of dat ze hun wortels elders hebben, dat ik toch een voorstander ben van de democratie.

  Er is gewoon geen andere optie om de uitoefening van de macht aan controle te onderwerpen.

  Dus in plaats dat je je medeburgers verrot scheldt, kun je beter proberen de juiste toon te treffen en met rationele argumenten komen, om zo gezamelijk een stapje voorwaarts te doen.

  Toegegeven: ik heb het daar ook moeilijk mee.

 4. @3, Wie denkt dat de media geen ander doel hebben dan mensen naar waarheid te informeren leeft in een sprookjeswereld. Daarnaast is het plebs zelf ook schuldig aan haar lot want men is ontzettend gemakzuchtig: de Telegraaf en SBS hebben meer belangstelling dan bijvoorbeeld VPRO’s ‘Tegenlicht” en men zou ook zelf eens op zoek kunnen gaan op internet naar wat er te vinden is over zaken waar de media hier niet over berichten en zelfs stelselmatig zwijgen.
  En ik ben het met je eens dat er geen andere optie is maar wat nou als die macht zich niet wenst te laten controleren?
  Wat dat laatste betreft: als ik zie hoe die ‘medeburgers’ zich veelal gedragen….wil ker dood nog niet eens in de buurt van gevonden worden.
  Nederlanders? Praat me er niet van.

 5. @4 Hopelijk bedoel je niet dat ik in sprookjeswereld leef, want dan zou je moeten uitleggen waar dat uit blijkt.

  Daarbij zou je uit jouw tekst kunnen lezen dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat die macht zich WEL wenst te laten controleren. Dat lijkt me pas een sprookjeswereld: dat is niet zo en dat is nog nooit zo geweest.

  Wat nou?
  Tja, goede raad is duur….

 6. @1 Harm,

  Jammer dat je nog steeds niet weet wat bruin gedachtengoed behelst.

  @2 Ralph,

  Democratie is voor veel kiezers een kwestie van vertrouwen en een goede gok. Als je kunt beredeneren: veel werklozen = teveel buitenlanders, dan zou je eigenlijk je scholingskosten moeten terugkrijgen.

 7. @6 Het is je blijkbaar ontgaan dat de kern van mijn betoog juist is, dat JIJ blijkbaar nog steeds niet weet wat bruin gedachtengoed behelst.

  WELLUS – NIETUS – WELLUS – NIETUS.

  Zo, dat was het dan weer, wat deze discussie betreft.

 8. Sjaak meent dat de democratie niet zonder gevaar is, omdat de meerderheid op onterechte wijze haar wil kan opleggen aan een minderheid. Bedoeld wordt duidelijk een etnische of “nationale” (duitse, nederlandse, griekse, joodse, moslim, gekleurde) minderheid. Hij wil een Europese federale staat, waarin geen enkele etnische of nationale groepering de overhand heeft, om een “evenwichtige verdeling van macht en tegenmacht te ontwikkelen”.

  ”Het gaat om een bevolking in een gebied die bepaalde gezamenlijke belangen heeft”, waarbij deze gezamelijke belangen bepalend zijn voor het stemgedrag (neem ik aan), maar tegelijkertijd MOET deze bevolking “zich juist bewust zijn van de kracht van de multiculturele democratie”.

  En Sjaak vervolgt:”Dat biedt een systematische waarborg tegen onderdrukking van een bepaalde bevolkingsgroep, omdat ieder bevolkingsdeel zich zal realiseren dat het in een natuurlijke minderheidspositie verkeert.”

  Als ik het goed begrijp, wordt dus de “evenwichtige verdeling van macht en tegenmacht“ bereikt door een democratisch proces waarbij de Duitsers, de Nederlanders, de Grieken etc. de “partijen” zijn (of zelfs de Basken, de Cataloniers, de Friezen en de Hamburgers etc.) en als op deze wijze een besluit is genomen, en Brussel brengt het ten uitvoer,

  en dan legt iedereen zich daabij neer, “omdat ieder bevolkingsdeel zich zal realiseren dat het in een natuurlijke minderheidspositie verkeert”.

  Echt waar?

  Terwijl ik dit opschrijf zit ik wat ongelovig naar mijn eigen tekst te kijken, maar het moet wel kloppen, want woorden als socialisme of liberalisme kom ik in het hele verhaal niet tegen.

  Of zoiets goed afloopt is maar de vraag. In het voormalig Joegoslavie, waar de Serven zich meester hadden gemaakt van de bestuurlijke bovenlaag, liep het duidelijk verkeerd af. Misschien dat Sjaak zou tegenwerpen dat het in de VS wel goed gaat, maar de VS lijken me toch niet het beste voorbeeld van een land dat zijn minderheden respecteert.

  En zou dit nu echt betekenen dat daarmee een einde komt aan de discriminatie van minderheidsgroepen, zoals joden, moslims en kleurlingen? Of komt daaraan een einde door de oprichting van een internationale moslim-partij, een zionistisch front, de black panters en de europese ouderenpartij, als vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsdelen?

  En het socialisme? Het socialisme is passe, einde van de geschiedenis.

  Als dit commentaar wat verwart klinkt, dan komt dat omdat Sjaak me in verwarring heeft gebracht, ik geeft het toe. Ik kan er geen chocola van maken.

  Dat zal wel komen omdat ik niet weet wat bruin gedachtengoed behelst.

 9. Tja, democratie.
  Momenteel is onze democratie de dictatuur van de meerderheid.
  Er wordt veel te weinig rekening gehouden met minderheden.
  En omdat die minderheden te weinig gehoord worden binnen de huidige machtsverhoudingen is referenda een goed aanvullend systeem.
  Nou kun je denken, als je maar op Europees niveau kunt komen is de democratie beter gewaarborgd.
  Maar dan kun je zelfs het omgekeerde krijgen van wat je wil bereiken.
  Want er zal steeds minder rekening gehouden worden met minderheden ( stellen in een grote bevolking in aantal steeds minder voor ).
  Immers het huidige machtsdenken is inherent aan neo-liberalisme.
  En dat komt steeds verder weg van de burger.
  Ik vraag mij af, waarom is de auteur zo optimistisch over Europa.
  Waarop baseert hij dit ?

 10. “Of zoiets goed afloopt is maar de vraag. In het voormalig Joegoslavie, waar de Serven zich meester hadden gemaakt van de bestuurlijke bovenlaag, liep het duidelijk verkeerd af ”

  Bedoel je dat Tito een Serviër was?
  Net als Rutte een Nederlander is?

 11. @8 Harm,

  In ieder geval heb je een goede samenvatting gemaakt en die niet als stropop gebruikt. Dat waardeer ik.

  Of het democratisch proces uitpakt zoals ik veronderstel, is afwachten. Het is een hypothese. Er zijn geen voorbeelden van vergelijkbare federaties. India lijkt er misschien nog het meest op, maar dat is een ontwikkelingsland met daaraan verbonden problemen.

  Ik heb beargumenteerd dat het democratisch systeem wordt versterkt. Niet dat het verzwakt of zelfs onmogelijk is, zoals ezel Baudet denkt. In een Europese federatie worden niet alle problemen opgelost; het zou aanmatigend zijn te denken dat discriminatie er stopt.

  In een federatief Europa neem je in ieder geval clubjes als de PVV, Vlaams Belang, Front National en dergelijke de wind uit de zeilen. Ieder van die clubjes stelt in het grote Europese geheel zo goed als niets meer voor.

  Wat mogelijk is als socialisme, moet in mijn optiek in een democratische setting opereren. De focus op democratie sec is gelegd vanwege de immer beperkte ruimte in een blog. Het is niet mogelijk alle factoren mee te nemen.

  @9 Theo,

  Optimistisch? Eerder is het een geval van gebrek aan beter.

 12. Nog ver voor dat deze utopistische verhandelingen hier werden neergelegd, hebben de neoliberalen de nut van Europa sterk ingezien en in het naspoor van de almachtige banken en financiële instellingen de macht in deze Internationale structuur overgenomen.

  Indien je over Europa spreekt, heb je dan in wezen over een structuur die reeds als een Kasteel of Burg door de neoliberalen ingenomen is.

  Je verhaal is mooi, maar hoe ga je de reeds bestaande neoliberale situatie en structuur gaan veranderen?

 13. @11 Sjaak Scheele.

  In een federatief Europa neem je in ieder geval clubjes als de PVV, Vlaams Belang, Front National en dergelijke de wind uit de zeilen.
  Ieder van die clubjes stelt in het grote Europese geheel zo goed als niets meer voor.

  Eens.

  Maar het omgekeerde kan ook het geval zijn.
  Dan kunnen socialisten ook niets meer voorstellen in het geheel.
  Ook maar niet meer serieus nemen ?
  U begeeft zich op zeer gevaarlijk terrein.
  Vooral in deze neo-liberale tijd.

  Dit schrijven maakt mij veel duidelijk.
  U bent een idealist ( op zich niets mis mee ), die de werkelijkheid niet onder ogen wil zien.
  We leven nu eenmaal in een neo-liberaal tijdperk.

 14. @12 nexus,

  “hoe ga je de reeds bestaande neoliberale situatie en structuur veranderen?”

  Ik ben nog niet uitgeschreven. (Deo volente).

  @14 Theo,

  Echte socialisten zijn internationaal georiënteerd. Die hebben geen problemen met Europese structuren. Misschien sommige pseudo-socialisten wel, maar daarvoor zijn ze dan ook pseudo’s.

 15. @11 Sjaak, dank je wel voor het compliment. Overigens probeer ik om nooit drogredenen, of simplificaties die slechts op het eerste gezicht logisch zijn, te gebruiken. Het zou dan ook prettig zijn als je eens zou beginnen ook een adekwaat antwoord te geven op mijn kritiek.

  En nogmaals bedankt, want die samenvatting heeft me de nodige moeite gekost. Ik vond (en vind) het verhaal niet echt duidelijk. Nu weet ik tenminste dat ik op het goede spoor zit. Via de anderen kom ik weer bij jou terecht:

  @10 Nee, ik bedoel dat wanneer het economische en bestuurlijke zwaartepunt in Noord- en Zuid-Holland ligt, dit er makkelijk toe kan leiden dat de burgermeester van Groningen daar ook vandaan komt. Als ik het goed begrijp heeft iets dergelijks zich afgespeeld in het voormalig Joegoslavie.

  Maar als ik Sjaak goed begrijp wil hij de huidige nationale structuren grotendeels laten bestaan, inclusief de politieke partijen, maar dezen (de politieke partijen) veroordelen tot (nationale) kleinschaligheid. Zijn Europa kent daarenten wel een centraal gezag en de uniformiteit zou betrekking hebben op de wet- en regelgeving.

  (@12+@14) De socialisten (net als “de bruinen”) moeten in zijn optiek in deze (in zijn optiek) democratische setting opereren. Het bedrijfsleven natuurlijk niet, want dat moet kunnen concurreren met China (of vergis ik me nou Sjaak? Ik wil tenslotte geen stropoppen gebruiken).

  Daarbij MOET de bevolking zich bewust zijn van de kracht van de multiculturele democratie, vindt Sjaak. De vraag is alleen of de bevolking zich niet bovenal bewust zal worden van de machteloosheid, waar ze door deze versplintering, sterker nog dan voorheen, toe gedoemd is. MOETEN en bewustzijn gaan nou eenmaal niet samen, dat is min of meer hezelfde als het bevel om niet aan een roze olifant te denken.

  En dan heb je nog een “technisch” probleem. Hoe wil je voorkomen dat de socialisten en de “bruinen” zich internationaal organiseren? De versplintering die bestaat hangt nu samen (behalve met taal en culturele achtergrond) met de verschillen per land in wet- en regelgeving. Als die eenmaal uniform is, is de impuls om tot een supernationale organisatie te komen evenredig groter. Wil je dat verbieden?

  Maar mijn grootste bezwaar is dat het huidige economische en maatschappelijke model helemaal niet ter discussie wordt gesteld. Integendeel: het is de onuitgesproken bedoeling om dit nog sterker te verankeren door de verdeling van macht en tegenmacht te organiseren langs etnisch/nationalistische scheidslijnen. Het gaat om een liberaal/kapitalistisch uitgangspunt met een bruine organisatievorm.

  In het plan van Sjaak wordt, om te voorkomen dat een etnische of nationale groep of cultuur te dominant zou zijn, de macht, weliswaar getrapt, nagenoeg geheel in handen gelegd van een centrale regering en heeft het bedrijfsleven vrij spel, terwijl de nationale/etnische groepen feitelijk tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat is goed beschouwd “italiaans fascisme” pur sang.

  Nou is het zeker niet mijn bedoeling om Sjaak aan de schandpaal te nagelen als fascist, want ik ben er nagenoeg zeker van dat hij dat niet is. Maar ik stel wel, dat het plan getuigd van naief idealisme gekoppeld aan onvergeeflijke onnadenkendheid,

 16. @8 Harm,

  “Als ik het goed begrijp, wordt dus de ‘evenwichtige verdeling van macht en tegenmacht’ bereikt door een democratisch proces waarbij de Duitsers, de Nederlanders, de Grieken etc. de “partijen” zijn (of zelfs de Basken, de Cataloniers, de Friezen en de Hamburgers etc.) en als op deze wijze een besluit is genomen, en Brussel brengt het ten uitvoer.”

  Dit stukje had ik niet aandachtig genoeg gelezen. Je bedoelt dat Duitsers, Nederlanders, etc. op zich partijen zouden vormen. Dat neem je blijkbaar letterlijk. Dat ik er overheen heb gelezen, komt waarschijnlijk omdat het de grootst mogelijke onzin is. Natuurlijk blijven de huidige politieke verdelingen in conservatieven, sociaaldemocraten, liberalen, linksen en nog wat klein grut van kracht.

  In Europa zal echter de culturele component (door een land gevoed) wat sterker zal zijn dan in cultureel meer uniforme landen. Dat houdt in dat naast het sociaal-economische aspect, ook culturele aspecten behoorlijk meespelen in het politieke proces. Die verschillende culturen zorgen ervoor dat minder snel een bepaalde cultuur wordt onderdrukt, want voor iedere cultuur geldt dat het volgende slachtoffer de eigen cultuur kan zijn.

 17. @17:

  [ . Die verschillende culturen zorgen ervoor dat minder snel een bepaalde cultuur wordt onderdrukt, want voor iedere cultuur geldt dat het volgende slachtoffer de eigen cultuur kan zijn.]

  Geloof je dat zelf?

 18. @17 sjaax = Sjaak Scheele?

  Ik heb er anders duidelijk aan toegevoegd:

  “Terwijl ik dit opschrijf zit ik wat ongelovig naar mijn eigen tekst te kijken, maar het moet wel kloppen, want woorden als socialisme of liberalisme kom ik in het hele verhaal niet tegen.”

  Ik weet helaas geen enkele manier om nog nadrukkelijker om tegenspraak te vragen. Ik heb me overigens al eens vaker afgevraagd of jij eigenlijk wel goed leest, cq begrijpt, wat ik schrijf.

  Maar goed, puntje bij het paaltje genomen wil je eigenlijk niets, behalve een Europees parlement, (vermoedelijk) met grotere bevoegdheden en je verwacht dat zo klein rechts gemarginaliseerd zal worden, want de

  “verschillende culturen zorgen ervoor dat minder snel een bepaalde cultuur wordt onderdrukt, want voor iedere cultuur geldt dat het volgende slachtoffer de eigen cultuur kan zijn.”

  Betekent dat nu dat de Nederlanders het wel uit hun hoofd zullen laten om iets tegen de Bulgaren, Roemenen en de Grieken in te brengen, omdat ze (de Nederlanders) getalsmatig in de minderheid zijn?

  Of zullen de Roemenen en Hongaren het wel uit hun hoofd laten om de Roma’s slecht te behandelen omdat ze anders zelf de lul zijn?

  Omdat de bevolking zich bewust MOET zijn van de kracht van de multiculturele democratie?(zie @16)

  En extreem-rechts (xenofobie, vijandschapsbeeld, meer repressie) zou zich niet op Europees nivo weten te organiseren?

  Laat me niet lachen! De “veiligheidsindustrie” is onvoorstelbaar groot en daar wordt meer geld verdient dan in welke andere tak van industrie ook, met uitzondering van de “geldindustrie” misschien. Extreem rechts zal kleiner zijn, maar zich effectiever weten te organiseren dan dat zootje anarchisten en socialisten (waar ik toe behoor)

  Het mooie van teksten als: “iedereen is gelijk voor de wet”, is nu juist dat mensen dat soort teksten WEL op zichzelf betrekken en zo’n tekst dus volmondig zullen beamen. Die kunnen je dan in een mooie rechtsvorm gieten en dat levert daadwerkelijk bescherming op.

  Maar je zult altijd prompt meemaken, dat als je de regel ook toepast een groot deel van de bevolking verontwaardigd reageert, want iedereen heeft recht op de naleving van de mensenrechten,

  behalve misdadigers natuurlijk.

  Denk daar nu eens GOED over na realiseer je, dat het vaak nog niet eens de domsten zijn die instemmen met (vrij abstracte) rechtsregels, zonder dat de feitelijke werking tot hun bewustzijn doordringt. Dit ten goede en ten kwade.

  Mijn commentaar inzake het bruine gedachtengoed neem ik terug natuurlijk (sorry!), maar voor het overige graag terug naar @1

  Het enige dat zin heeft is het uitbouwen van de rechtsbescherming. Daarbij gaat het dus niet om de repressieve functie van de wet, maar om de waarborgen die ze biedt. Die rechtsbescherming moet minder een symbolische zijn en vooral meer praktische toepasbaarheid krijgen, onder andere door verbetering van de aanroepbaarheid.

  En wat dat federale Europa betreft: voorlopig even liever niet of zo min mogelijk.
  Eerst meer democratie, om te beginnen in Nederland

 19. @18 Le Roi,

  Dat geloof ik inderdaad. Nederland wordt regelmatig op de vingers getikt door internationale organisaties als de Raad van Europa of VN-comités inzake mensenrechten (link). In een federale staat kan Nederland nog wat meer onder druk worden gezet om zich aan de verdragen te houden. Nu duurt het vaak eeuwen voordat Nederland wetten of regels aanpast.

  @19 Harm,

  Nogmaals excuus voor het slecht lezen.

  Je veronderstelt dat extreem-rechts zich effectiever weet te organiseren op Europees niveau, want de ‘veiligheidsindustrie’ heeft sterke belangen. Die belangen zijn er wel, maar waarom zouden die sterker worden in een federatie? Ik denk dat een van de bestaansgronden van rechts wegvalt: de ideologie van het ‘eigen’ volk heeft veel minder impact.

  “En wat dat federale Europa betreft: voorlopig even liever niet of zo min mogelijk. Eerst meer democratie, om te beginnen in Nederland.”

  Zo werkt het niet. De huidige, vrij ondemocratisch ingestelde EU bepaalt meer en meer zaken voor Nederland. Ik betoogde nu juist dat een meer federatieve opzet van de EU en democratie elkaar versterken.

  Verder geldt wat ik onder #15 aan Theo schreef.

 20. @Sjaak, dank je wel voor het antwoord, dat deze keer inderdaad wel to the point is.

  Ik denk dat je wel gelijk hebt dat de ideologie van “eigen volk eerst” minder impact zal hebben, maar ik betwijfel of dat veel invloed zal hebben op de discriminatie van minderheden. Daarvoor in de plaats komen dan andere topics, zoals “de criminaliteit”, illegale immigratie blijft natuurlijk een topic, terrorisme etc, enfin, kijk naar de VS. Feitelijk hetzelfde liedje, alleen minder herkenbaar.

  En reken er op, dat extreem rechts gesponserd zal worden om de aandacht op dat soort topics gevestigd te houden, allen vooraan de Telegraaf

  Als het doel werkelijk de verbetering van de rechtspositie van minderheden is, dan denk ik dat mijn strategie vruchtbaarder is. Misschien zelfs wel de enig vruchtbare. Enfin, zelf wijs je erop dat Nederland regelmatig op de vingers getikt wordt door internationale organisaties als de Raad van Europa of VN-comités inzake mensenrechten (goede link!!). Ik citeer:

  ”In andere landen kunnen rechters de politici daarnaast terechtwijzen omdat ze verdragen schenden. In Nederland kan dat ook, maar daar houden we niet van. We vrezen al snel een claimcultuur.”

  Hoezo “In Nederland kan dat ook, maar daar houden we niet van”? Dat suggereett min of meer dat de rechters niet willen meewerken, maar daar geloof ik niets van. Nee, Nederland bemoeilijkt de toegang tot de rechterlijke macht inzake dit soort vragen op alle mogelijke manieren.

  Hoe Nederland in een federale staat nog wat meer onder druk worden gezet kan worden om zich aan de verdragen te houden blijft volledig in het duister

  Als argument voor een federaal Europa faalt de rechtspositie van minderheden volledig, want de grootste voedingsbodem voor xenofobe (xenofobistische?) sentimenten ligt altijd nog in de economische omstandigheden.

  Het is volstrekt logisch dat de Grieken en de Portugezen (en veel Nederlanders) te hoop lopen tegen “Europa”, omdat het “Europa” is, of de Europese regelgeving, die ze de bezuinigingen door de strot wil duwen. Nogmaals: de Griekse bevolking heeft hetzelfde probleem als de Nederlandse bevolking, alleen in veel grotere mate. En dat probleem vindt zijn oorzaak in de sociaal-economische structuur.

  Nu zijn die bezuinigingen nog niet eens het punt, in aanmerking genomen dat je nu eenmaal niet meer kunt consumeren dan je produceert. Waar het wel om gaat is dat er niets wordt gedaan aan de mechanismes die die overconsumptie hebben veroorzaakt. En ik geloof er niets van dat de democratisering van Europa, in casu het Europees parlement, daar iets aan zal veranderen. Dat verandert pas als de bevolking weigert om het spel nog langer mee te spelen.

  Wil het bedrijfsleven, de banken en de politiek etc. graag een verenigd Europa? Zeker weten. Geen probleem, mijn tegenstand is niet van principiele aard.
  MAAR ZO NIET en dat is wel van principiele aard.

  En dat gaat Den Haag niet voor ons bereiken, en het Europees Parlement nog veel minder, dat moeten we toch echt zelf doen. Zit daar een element in van populisme? Ja zeker! Maar terwijl het populisme dat tegen “buitenlanders” is gericht volstrekt onaanvaardbaar is, geldt dat in dit geval niet.

  Staken dus. En Europa? Nee dank U, tenzij……

  En links – en daarmee bedoel ik niet de PvdA, want die zijn van alles, behalve links- heeft zich weer eens de kaas van het brood laten eten door Wilders en consorten. Ben ik nu -en naar mijn mening op goede gronden- tegen verdere afdracht van bevoegdheden aan “Brussel”, dan lijkt het net alsof ik een medestander ben van Wilders.

  En daar heb ik gruwelijk de pest aan.

  (scrollen koning, scrollen in plaats van dansen)

 21. @21 Ik betrap mezelf erop dat ik ergens grote onzin heb geschreven.
  Ik hoop dat iemand me terecht zal wijzen.

 22. Ja ik lees dit soort lange reacties eigenlijk alleen als ik het vermoeden heb dat ik er mee in juridische problemen kan komen.

 23. @22: Harm

  Als je inlogt kan je je reactie veranderen.

  Aan scrollen heb ik de pest hoor, wat een lappen tekst.

 24. @23 En, heb je het al voorgelegd aan je advokaat?

  @24 Heb ik geprobeerd, maar dat lukte niet. Iets met koekjes enzo.
  Laat maar, ik ben niet zo bang om voor soms voor lul te staan. Dat hoort er gewoon bij.

  Heb je liever dat ik het de volgende keer in 3 delen doe?

 25. @25 nee maar ik heb wel eens iemand meegemaakt die schreef hier wekenlang enorme verhalen over politici aan lantaarnpalen hangen en ik las het niet en toen ik het eens begon te lezen schrok ik me rot.

 26. Overigens niet in wordpress kunnen inloggen. Is dat iets nieuws? Dagelijks logt een miljard mensen probleemloos in.

 27. Computer opnieuw opgestart, geen torrent ingeschakeld, skype er af gegooid, alleen maar puur en alleen Firefox gebruikt, en dan toch:

  NURCaptcha ERROR: Er is een probleem met uw antwoord: Het antwoordveld was leeg.

  Welk antwoordveld? Ik heb alle (2) hokkies ingevuld.

  Nog een keer geprobeerd, andere boodschap: ERROR: error

  Laat maar, ik zit hier gewoon gewoon wat aan te klooien voor de lol. Als ik nou bezig was om mijn hele hebben en houen over te maken via de bank…..

 28. @26 O, daar hoef je bij niet bang voor te zijn hoor. Als ik de molotovcocktails aan loop te vullen, dan hang ik dat niet aan de grote klok.

 29. Goede argumentatie van Harm. Sjaak is goed te lezen uit idealistisch oogpunt. Indien wij mensen allemaal als Sjaak zouden denken, zaten we reeds in het Paradijs.

  De praktijk is dat alles wat in Europees verband wordt gedaan, valt meteen in handen van de huidige neoliberalen. Europa heeft een pluspunt in de zin van dat de Europese Hof is niet gediend door chauvinistisch-protectieve houding van afzonderlijke landen:

  “Nee, Nederland bemoeilijkt de toegang tot de rechterlijke macht inzake dit soort vragen op alle mogelijke manieren.”

  Dan hebben de mensen een iets sterker middel dan een gewoon Ombudsman (discussiepartner) – naar de Europese Hof stappen om de protectie die Nederlandse machthebbers genieten aan te spreken.

  Doch principieel zou dit alleen als complementair beschouwd moeten worden want zoals Harm goed zei:

  “Eerst meer democratie, om te beginnen in Nederland”

  Pas dan komt Europa met haar rechtsbescherming voor de burgers die dat in eigen land niet (volledig) kunnen genieten.

 30. Aangezien ik me er dankzij Nexus en Sjaak de Scheele er bewust van geworden ben dat vergelijkingen met het verleden niet geschuwd hoeven te worden,

  maar dat het integendeel nuttig en zinvol is om lessen te trekken uit het verleden,

  hoef ik ook niet meer te aarzelen om te onthullen waar Sjaak de Scheele zijn inspiratie voor een verenigd Europa vandaan heeft gehaald:

  http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_f%C3%BCr_europ%C3%A4ische_Wirtschaftsplanung_und_Gro%C3%9Fraumwirtschaft

 31. @32 Die vergelijking gaat niet op. Deze vereniging uit 1939 was het logische gevolg van de heerschapij plannen van de nazis. Dus van (gedwongen) vereniging naar een economische eenheid. Bij de EU zal het omgekeerd moeten gaan. Van economische eenheid naar (vrijwillige) vereniging.

 32. @33Cornelis, idd mechanistische vergelijkingen snijden geen hout. Heb reeds meerdere malen aangegeven dat de intentie is die het meest belangrijk is in deze zak.

  Net als met de term – allochtoon. Indien door wetenschappers voor (niet xenofoob, niet racistisch, niet discriminatief) onderzoek gebruikt is er geen vuiltje aan het lucht.

  Zodra door xenofoben en racisten, maaskantjes, PVV, Wilders enz. binnen de frame van en xenofobe samenleving gebruikt en in de mond genomen krijgt het woord allochtoon een hele andere betekenis.

Reacties zijn gesloten.