Infrastructuur subsidiëren voor soja voor “onze” veeteelt – Amsterdam doet mee

Het zal niet vaak voorkomen dat we raadsvragen overnemen. De Groene Amsterdammer had een verhaal over Nederlandse particuliere en quango-betrokkenheid bij het slopen van het Amazonewoud in Brazilië. Goed voor “ons bedrijfsleven”.

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de betrokkenheid van de Amsterdamse haven bij sojaroutes in de Amazone

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Op de website van de Groene Amsterdammer werd op 24 april 2018 een uitgebreid onderzoeksartikel gepubliceerd over de Nederlandse betrokkenheid bij de aanleg van de ‘Corredor Norte’. Dit is een infrastructuurproject dat duizenden kilometers amazonewoud zal doorkruisen om soja efficiënter te vervoeren. De Nederlandse betrokkenheid moet zorgen voor meer export en meer omzet voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onderzocht de duurzame beloftes die door het ministerie van Buitenlandse Zaken waren gedaan ten aanzien van de projecten waar Nederland aan bijdraagt. Hierbij werd ontdekt dat de projecten ontbossing, gewapend conflict en landroof in de hand werken.

Ook de Amsterdamse haven is betrokken bij projecten in de Braziliaanse Amazone. Zo werden er strategische plannen voor de Braziliaanse binnenvaart geschreven door de promo-organisatie van de Amsterdamse haven met behulp van subsidies. Het Havenbedrijf Amsterdam verkent de mogelijkheid om de Braziliaanse deelstaat Tocantins te helpen een nieuwe vaarroute te ontwikkelen, waarvoor een 43 kilometer lange rotspartij moet verdwijnen. Deze ingrijpende operatie heeft ook veel invloed op het onderwaterleven, aangezien de rotspartij een belangrijke paaiplaats is voor de vissen. De internationaal projectmanager van het Havenbedrijf Amsterdam Mark Hoolwerf zegt dat de haven zich meer op agribulk zoals soja gaat richten om duurzaamheidsredenen, vanwege het terugdringen van kolen. Agribulk als soja is in de Havenvisie 2030 een belangrijke pijler voor de biobased, circulaire economie.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

Hoe beoordeelt het college de Nederlandse betrokkenheid bij de aanleg van de ‘Corredor Norte’ door het Amazonewoud?
Is er vanuit de gemeente Amsterdam specifieke financiering voor het Havenbedrijf die gebruikt wordt voor projecten in Brazilië? Zo ja, hoeveel en voor welk doel?
Hoe beoordeelt het college de focus van het Havenbedrijf Amsterdam op soja uit het Amazonegebied als duurzaam alternatief voor kolen?
Hoe beoordeelt het college de betrokkenheid van de Amsterdamse haven bij het ontwikkelen van een nieuwe vaarroute waarvoor 43 kilometer aan rotsen moeten verdwijnen?
Heeft het Havenbedrijf in het kader van de ontwikkeling van een ketenbeleid een analyse gemaakt van de maatschappelijke risico’s in de genoemde sojaketen? Zo ja, wat waren de conclusies? Zo nee, waarom niet en gaat het Havenbedrijf alsnog kritisch toetsen of dergelijke projecten passen binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationale ketenverantwoordelijkheid, middels de OESO-richtlijnen en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties?
Kan het college een update geven van de verkenning van het Havenbedrijf rondom de implementatie van richtlijnen voor een ketenbeleid?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)