Een beslissende eerste stap op weg naar een Holocaust

Nooit meer! Deze kreet is gelukkig veelvuldig geuit bij de herdenking van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz door het Rode Leger op 27 januari 75 jaar geleden. De vraag blijft hoe de Holocaust, deze industrieel opgezette vernietiging van mensen, heeft kunnen gebeuren. Veel kleine en wat grotere tussenstappen hebben uiteindelijk tot Auschwitz en andere vernietigingskampen geleid. Maar wat was de eerste stap? Die is vanzelfsprekend belangrijk om de kreet ‘nooit meer’ werkelijk gestalte te kunnen geven. Wat precies de eerste stap is, is moeilijk aan te geven. De eerste stap was niet de bouw van vernietigingskampen, die was aanvankelijk niet gepland door de nazi’s. Maar een van de eerste beslissende stappen is zeker het ontzeggen van rechten aan mensen, aan je naasten, die je zelf als vanzelfsprekend claimt.

Übermensch
Adolf Hitler kwalificeerde in zijn boek Mein Kampf de Germanen als het superieure ras, die vanwege hun wezen als Übermenschen meer rechten hadden dan de andere rassen. Joden en zigeuners behoorden volgens hem tot de meest inferieure rassen. Teneinde een herhaling van de gruwelen van het nazisme te voorkomen heeft de internationale politiek zich direct na WO-II ingezet om het onderscheid tussen mensensoorten in de ban te doen. Daartoe zou een reeks internationale verdragen het juridische raamwerk moeten bieden voor de verspreiding en versterking van de mensenrechten in de wereld. Dat leidde tot acceptatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) door de Verenigde Naties in 1948. En na veel discussies en 35 jaar later kwam de invoering van het huidige artikel 1 van de Nederlandse Grondwet tot stand dat discriminatie verbiedt.

Mensenrechtenverdrag
Deze UVRM is een lichtend baken gebleken bij behoud van democratische rechtsstaten. Een verklaring is evenwel niet juridisch bindend; verdragen zijn dat wel. Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) is deswege van eminent belang. Maar Thierry Baudet wil het College voor Mensenrechten, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens afschaffen. Zo heeft hij heeft in de Tweede Kamer voor een PVV-motie gestemd om het EVRM op te zeggen.


Hiermee is meteen duidelijk dat de PVV in hetzelfde bedje ziek is. Bovendien is het voornaamste programmapunt van de PVV, de de-islamisering van Nederland, in strijd met artikel 1 van de Grondwet, met de vrijheid van meningsuiting, van onderwijs en van godsdienst.

Als politici pogen mensenrechtenverdragen op te zeggen, weet je dat het protofascisten of protonazi’s zijn, dat wil zeggen fascisten of nazi’s in spe. Omdat de definities van fascisme of nazisme niet eensluidend zijn, is het moeilijk hen onverkort als fascisten of nazi’s te brandmerken. Maar wegbereiders zijn ze zeker.

SP-rel
Een dag voor de Holocaustherdenking stapte SP-fractievoorzitter Midden-Groningen Maarten Kluit op onder druk van de SP-leiding omdat hij een tweet gestuurd had waarin hij Baudet beschuldigde een nazi te zijn. Het hangt van de gehanteerde definitie af of je Baudet als nazi kunt kwalificeren. Vanwege een tweet, waarin je je persoonlijke opvattingen en niet een partijstandpunt ventileert, en het misschien nodig vindt om een waarschuwing aan te dikken, is het bizar dat je gedwongen wordt om je positie als politicus op te geven. In ieder geval kun je veilig stellen dat Baudet een protonazi is. Hij wil een eerste stap zetten die kan leiden naar een nieuwe Holocaust.