De PVV wil rassenwetten in Nederland

De PVV is de eerste expliciet racistische partij in de Nederlandse politiek sinds de CD in 1998 uit de Tweede Kamer verdween. Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat een aantal duidelijke voorstellen die tot doel hebben om bepaalde bevolkingsgroepen systematisch te benadelen en achter te stellen.

Ik gebruik de term “racistisch” in de betekenis van raciale discriminatie zoals omschreven in de Conventies van de Verenigde Naties in 1966: “elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven” [1].

Deze definitie maakt geen onderscheid tussen ras en etniciteit omdat deze in praktijk niet bestaat. “Ras” is van oorsprong een term uit de veeteelt. Dierenrassen komen voort uit menselijke fokprogramma’s. “Mensenrassen” en -stammen daarentegen definiëren zichzelf aan de hand van een gedeelde taal en cultuur. Twee groepen mensen die zichzelf als aparte rassen beschouwen hebben dikwijls verwaarloosbare genetische verschillen. De menselijke soort is genetisch gezien weinig divers. Om die reden pleiten bepaalde biologen ook voor het afschaffen van “ras” als wetenschappelijke term.

De PVV keert zich tegen het gelijkprincipe dat in Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is verankerd. Wilders heeft sinds de oprichting van zijn eigen partij gepleit voor het afschaffen van artikel 1 van de Nederlandse grondwet [2]. Hij wil dit vervangen door een artikel over de Nederlandse identiteit.

“In artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur (p.35)” [3]

Dit is op zich niet verrassend, omdat Geert Wilders in het verleden vaker heeft aangegeven dat hij niet vindt dat iedereen voor de wet gelijk moet zijn. In zijn meest recente verkiezingsprogramma is hij hier nog duidelijker over.

Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding ‘Antilliaan’ (p.11)

Geert Wilders wil dus dat iedereen die in Nederland verblijft een etnisch stempel krijgt opgedrukt. Antillianen zijn de enige groep die expliciet wordt genoemd. Wilders zegt helaas niet op basis waarvan iemand de vermelding “Antilliaan” moet krijgen in dit nieuwe etnische register. Antillianen hebben doorgaans alleen de Nederlandse Nationaliteit dus je kan iemand alleen als Antilliaan definiëren op basis van afstamming of geboorteplaats. Dan wordt de volgende vraag tot welke groep een kind behoort die een Antilliaanse ouder heeft en een ouder uit een andere groep. Om mensen permanent etnisch te registreren moet je rassenwetten gaan opstellen en stambomen gaan bijhouden.

Mensen zijn dan niet langer burgers met gelijke rechten. Ze houden op met individuen te zijn die beoordeeld worden op hun daden en vaardigheden. Ze zijn dan in de eerste plaats lid van hun groep. Ze worden op basis van dat stempel beoordeeld en veroordeeld. Dit zal gemengde relaties en huwelijken ontmoedigen, omdat mensen hun kinderen liever niet willen opschepen met een inferieure of onzekere status. Dit zal leiden tot een samenleving waar afstamming de boventoon voert en segregatie de norm is.

Geert Wilders maakt niet duidelijk welke groepen hij naast Antillianen wil definiëren, maar hij verwijst in de rest van zijn programma heel duidelijk naar etnische Marokkanen en Turken.

Wat Geert Wilders voor de Antilliaanse gemeenschap wil, wordt verder in het programma verduidelijkt.

Nederlandse Antillen en Aruba alsnog uit het Koninkrijk (p. 19)

De bevolking van de Nederlandse Antillen heeft zich niet uitgesproken voor volledige onafhankelijkheid. Er is geen meerderheid die het Nederlands Koninkrijk wil verlaten. De Nederlandse Antillen maken al meer dan 350 jaar deel uit van het Nederlandse rijk. Sint Maarten was als laatste gekoloniseerd in 1648 in dat jaar werd de Vrede van Munster getekend en werd Nederland eindelijk als zelfstandige staat door Spanje erkend. De Nederlandse Antillen horen dus van begin af aan al bij Nederland. Niettemin wenst Wilders deze gebieden af te stoten tegen de wens van de bevolking van deze gebieden. Het doel van deze gedwongen en ongewenste onafhankelijkheid wordt al snel duidelijk.

“Criminele Antillianen sturen we terug” (p. 11)

Iedereen die geregistreerd staat als Antilliaan wordt dus uit Nederland verbannen naar de inmiddels afgestoten Antillen als hij of zij onherroepelijk wordt veroordeeld voor een misdrijf.
Hiermee zegt Wilders dat hij Antillianen als groep minder waard vindt dan andere Nederlanders. Anders zou hij ze niet extra hard willen straffen met verbanning. Daarmee zeg je dat je Antillianen eigenlijk helemaal als ongewenst beschouwd anders zou verbanning naar een ander land of een strafkolonie gelden voor iedere misdadiger ongeacht afkomst.

Naast Antillianen beschouwt het PVV verkiezingsprogramma ook Marokkanen en Turken als ongewenste groepen. Vreemd genoeg worden deze etnische groepen doorgaans niet expliciet bij naam genoemd. Turken en Marokkanen worden aangeduid als mensen met een dubbele Nationaliteit. Turken en Marokkanen vormen de grootste etnische groepen die overwegend Moslim zijn in Nederland. Turken kunnen afstand doen van hun tweede nationaliteit maar worden hier door de Nederlandse overheid niet verplicht. De Marokkanen zijn de grootste etnische groep die geen afstand kan doen van hun niet-Nederlandse nationaliteit. De Marokkaanse gemeenschap staat er net als de Antilliaanse gemeenschap bekend om diens probleemjongeren die vaker met de politie in aanraking zouden komen dan jongeren uit andere groepen. Marokkanen worden door grote groepen Nederlanders om die reden als ongewenst gezien.

Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken (p. 11)

Etnische Turken en Marokkanen die onherroepelijk worden veroordeeld voor een misdrijf raken hun nationaliteit kwijt. Vervolgens worden zij uit Nederland gezet. Dat staat letterlijk in het programma.

“Criminelen na bestraffing eruit als zij alleen een verblijfsvergunning hebben of een dubbele nationaliteit (p.15)

Wilders wil mensen met een dubbele nationaliteit echter ook achterstellen als zij zich voor de rest keurig gedragen. Als het aan Wilders ligt dan kunnen al deze mensen zich niet meer verkiesbaar stellen.

Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken. (p.19)

Wat de SGP dus wil voor vrouwen, dat wil de PVV voor Turken, Marokkanen en ander mensen met een dubbele nationaliteit. Deze mensen mogen van de PVV geen macht kunnen uitoefenen. Wilders bewering is onzinnig. Parlementsleden zijn onschendbaar. Turkije en Marokko zouden een groot conflict met Nederland en de rest van de EU veroorzaken als zij (voormalige) Parlementsleden uit andere landen zouden gaan vervolgen. Dat zou Turkije zelfs definitief de kans op EU lidmaatschap kunnen kosten. Een dergelijke botte inmenging in Nederlandse aangelegenheden is nog nooit gebeurd en er is geen reden om aan te nemen dat dit zal gebeuren.

De PVV wil Marokkanen onherroepelijk veroordelen tot een status van tweederangsburgers. Als je namelijk eenmaal Marokkaans staatsburger bent, dan kun je nooit meer van die nationaliteit af. De meeste mensen krijgen die nationaliteit van hun ouders zonder dat zij hier over hebben kunnen beslissen en zonder dat ze hier later ook maar iets aan kunnen doen. Wilders wil die mensen niettemin straffen door hun een carrière in de politiek te ontzeggen. Het is volslagen onrechtvaardig om mensen te straffen om iets waar zij niks aan kunnen doen en wat voor de rest niks zegt over hun kwaliteiten en vaardigheden.

Wilders is mogenlijk zelfs van plan om de volgende generatie Marokkanen helemaal hun burgerschap af te nemen.

Registratie van dubbele nationaliteiten (p.15)
Dubbele nationaliteit stoppen. Wie een andere nationaliteit behoudt, kan geen Nederlander worden (p. 15)

Als je geen Nederlander bent, dan kun je helemaal niet meer stemmen. Naast Marokkanen zouden ook andere groepen van deze regels de dupe worden. Iraniërs en Argentijnen kunnen ook geen afstand doen van hun staatsburgerschap en politieke vluchtelingen evenmin. Hun kinderen zouden dan geen Nederlanders meer zijn. Deze nakomelingen kunnen geen eigen politiek vertegenwoordigers kiezen en kunnen zich niet meer verkiesbaar stellen. Ze worden politiek volledig monddood gemaakt. Na een veroordeling zouden deze nakomelingen worden uitgezet naar een land waar ze nooit hebben gewoond en waarvan ze mogelijk de taal niet eens kennen.

De boodschap van dit programma is heel duidelijk. Nederland moet een systeem invoeren waar afkomst en etnische identiteit alles bepalend zijn. Mensen wordt op die manier hun individualiteit ontnomen. Rassendiscriminatie wordt de norm. Mensen die tot verkeerde groepen behoren, zijn eigenlijk niet welkom in Nederland. Ze hebben geen recht op een politieke stem en als ze de fout ingaan, dan moeten ze uit Nederland worden gezet.

De PVV is een expliciet racistische partij. Een stem op deze partij is een stem tegen het huidige bestel waar een ieder gelijk is voor de wet is en gelijk wordt behandeld in gelijke omstandigheden. Het is een stem tegen individualiteit en beoordeeld worden op eigen prestaties en vaardigheden. Wie willens en wetens deze partij steunt is een racist. Wie willens en wetens met deze partij samenwerkt is eveneens racistisch. Door deze partij macht en invloed te geven, zeg je dat je voor hun programma bent. Als je dit echt niet wilt, verzoek dan Geert Wilders om expliciet deze punten te schrappen uit zijn programma en er publiekelijk afstand van te nemen. Als hij weigert en dat zal hij doen, trek dan je conclusies. Stem niet meer op de PVV en ook niet op partijen die bereid zijn om met de PVV samen te werken. Doe je dat wel, dan verdien je het predicaat racist volledig.

Noten:
1. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1966
2. Geert Wilders, Klare Wijn, 2006 http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=410
3. Geert Wilders, Partij voor de Vrijheid, De agenda van hoop en optimisme een tijd om te kiezen PVV 2010-2015 http://www.pvv.nl/index.php/visie/verkiezingsprogramma.html
Alle hierop volgende citaten komen ook uit dit document.

19 gedachten over “De PVV wil rassenwetten in Nederland”

 1. Geweldig artikel!
  Extra info: Juridische analyse uitspraken Wilders -> link: http://www.art1.nl/artikel/7706-Juridische_analyse_uitspraken_Wilders
  Het gehele (PDF) document is op de site van art.1 te downloaden.
  “De uitlatingen hebben een schadelijke impact op een hele bevolkingsgroep die vanwege haar religie wordt neergezet als een vermeend gevaar voor de Nederlandse samenleving. Dit wekt de indruk van discriminatie.”
  “Naast zijn uitlatingen over de islam doen Wilders en de PVV dikwijls voorstellen die in strijd zijn met grondwettelijke rechten zoals vrijheid van godsdienst (artikel 6) en vrijheid van onderwijs (artikel 23).”
  “Door zich bij herhaling zeer negatief uit te laten over de islam, creëert Wilders een buitengewoon negatief beeld van een religie en de mensen die de islam belijden of die ermee worden geassocieerd. Dit kan leiden tot discriminatie en krenking van menselijke waardigheid van moslims en tot angstgevoelens jegens hen.”

 2. Ethnische registratie is maar de eerste stap naar ethnische zuivering.
  SGP is de bondgenoot van PVV in deze alsmede de hele Nederlandse regering die de stichting Wilders gedoogt.

 3. Past dit in het plan?

  Eerst het vertrouwen wekken van de Nederlanders met bejaardenbeleid, zorg, dieren, belastingverlagingen harder rijden en afschaffen rookverbod.
  Daarna moeten we bevolkingsgroepen tegen elkaar op gaan zetten met valse argumenten. Als je het maar vaak genoeg herhaald, geloven de mensen het vanzelf. (We worden overspoeld door een tsunami van Islam. Link Islam en vrouwenbesnijdenis aan elkaar en maak duidelijk dat als je een dubbel paspoort hebt dat je niet te vertrouwen bent, ondermijn het geloof in de rechterlijke macht,enz.)
  Er zullen protesten komen vanuit het buitenland, dus we moeten ons afwenden van de wereld buiten Nederland.

  Daarna gaan ze weren uit openbare gelegenheden zoals gemeentehuizen en andere overheidsfuncties.
  Volgende stap is het verbieden van gebedshuizen en andere plaatsen waar ze samenkomen.
  We moeten proberen om een etnische registratie krijgen op onze identiteitskaart.
  Dan kunnen we zeggen van die en die groep maken rotzooi in de bioscoop, dus met die achtergrond mag je niet meer in de bioscoop , een park of het strand.

  Als bepaalde groepen overdadig misdrijven plegen in winkels, kunnen we ze ook weigeren in winkels. Kunnen ze alleen nog in hun eigen winkels kopen.
  Maar je moet ze wel kunnen herkennen, dus misschien kunnen we ze een merkteken laten dragen.
  En we gaan ze extra belasten, bijv. kleding (vodden) en satellietschotels. De meeste zullen dan wel vertrokken zijn.
  En ja, de groep die niet vertrekt…… daarvoor moeten we op zoek naar een definitieve oplossing.

 4. Deze definitie maakt geen onderscheid tussen ras en etniciteit omdat deze in praktijk niet bestaat. “Ras” is van oorsprong een term uit de veeteelt.

  Sterker nog, in de taxonomie (de wetenschap die zich bezig houdt met alle plantjes en beestjes de juiste naam te geven) is de term “ras” eigenlijk al sinds Linnaeus (1707-1778) in onbruik omdat het voor veel te veel classificatienivo’s wordt/werd gebuikt…. van “het menselijk ras” (wat zowel op de familie Hominidae, het genus Homo, de soort Homo sapiens en de ondersoort Homo sapiens sapiens kan slaan) tot en met kweekvariëteiten (“cultivars”) bij bloemen en planten, wat nog lager dan de ondersoorten in de reeks staat.

  Officieel zegt “ras” dus eigenlijk helemaal niets en je had het voordat de definities wat meer werden gelijkgetrokken desnoods nog als verdediging in een rechtszaak kunnen gebruiken. 😛 (“Nee Edelachtbare, dit kan nooit racisme zijn, want ‘ras’ heeft geen officiële eenduidige betekenis.”)

  Twee groepen mensen die zichzelf als aparte rassen beschouwen hebben dikwijls verwaarloosbare genetische verschillen.

  Het grappige is dat binnen het negroïde “ras” de diversiteit veel groter is dan alle andere “rassen” bij elkaar… twee personen afkomstig van practisch naast elkaar wonende Afrikaanse stammen verschillen onderling genetisch meestal nog meer dan (ik noem maar iets) een Koreaan en een Zweed.

  Ga je op basis daarvan indelen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen uitkomen op 80 negroïde “rassen” en 1 “overig”. :mrgreen:

 5. “‘Wie willens en wetens deze partij steunt is een racist. Wie willens en wetens met deze partij samenwerkt is eveneens racistisch. Door deze partij macht en invloed te geven, zeg je dat je voor hun programma bent”‘ zegt Sofia.

  En dan kun je de krant of de tv niet zien of het gaat over een “diner” en hoe een rechtbank gewraakt wordt omdat die een van de jokkebrokken geen proces wegens meineed aandoet. Het is allemaal PR [een misleidend woord voor propaganda] om ons te doen geloven dat we in een beschaafd land wonen. Waarin de vrijemeningsuiting op een dinertje een rechtzaak tot een wellus nietus kibbelarijtje degradeerd. Terwijl het hierover zou moeten gaan: NJB-redacteur Inge van der Vlies, hoogleraar staats- en bestuursrecht zegt:
  dinsdag 28 juli 2009, 13:54 uur
  Mogen staten opkomen tegen discriminerende uitingen en daartoe de vrijheid van meningsuiting beperken, binnen de waarden van de democratie?
  In België en Nederland wordt in de wet bepaald dat haat zaaien verboden is. Of het zaaien van haat zich in een bepaald geval voordoet, moet de nationale rechter uitmaken. In België heeft de overheid meer maatregelen getroffen. De Belgische rechter heeft geoordeeld dat het systematisch en voortdurend discrimineren en criminaliseren van immigranten, onder andere in het verkiezingsprogramma van het Front National, leidt tot grote maatschappelijke onrust. Het Europese Hof overweegt dat bestrijden van discriminatie, conform een aanbeveling van het Comité van Ministers, van het grootste belang is. Welk grondrecht ligt zo onder vuur als de gelijkwaardigheid van mensen? Op politici, zoals in dit geval, rust een speciale verantwoordelijkheid om het openbare debat verstandig te voeren. Die plicht vloeit voort uit de principiële kant van hun positie: zij zijn geroepen de democratie te dienen. Daardoor hebben hun woorden meer betekenis, zij maken nieuws. Hun meningen hebben een grote impact. Zij streven er bovendien naar om hun uitlatingen uiteindelijk om te zetten in daden. Lees verder: http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2009/07/28/uitspraak-35-straf-voor-een-politicus-die-de-islamisering-aanviel/#comment-923

 6. Sjuul van Dissel Schreef:

  zij zijn geroepen de democratie te dienen.

  Onze ministers beschouwen hun positie meer als elitair, uitverkoren waar ze ongenaakbaar van alles kunnen uitspoken. Weer een mentaliteitskwestie: ze fungeren als superbazen en dus niet als volksdienaren.

 7. #5 Jo, heb je voorinzage van een nieuwe versie van het PVV-programma of is er een andere bron?

 8. Andreas Schreef:

  #5 Jo, heb je voorinzage van een nieuwe versie van het PVV-programma of is er een andere bron?

  Ik heb het PVV programma alleen vertaald in een begrijpelijk verhaal. Er een beetje lijn ingebracht. Want we zien steeds alleen maar de losse onderdelen.

 9. Sjuul van Dissel Schreef:

  Of het zaaien van haat zich in een bepaald geval voordoet, moet de nationale rechter uitmaken.

  Maar alleen als het openbaar ministerie er een zaak in ziet. De rechter is onafhankelijk en mag dus niet de aanklager zijn.

  In deze zaak gaat het fout aflopen waardoor GW weer een rechtvaardiging krijgt van zijn foute gedrag.

 10. ik kan nog een aanvulling maken op de ” facebookpage” Geert Wilders IFA freinds staat.
  : Geert Wilders’ 10-Point Plan to Save the West:

  punt 5: 5. Expel criminal foreigners and criminals with dual nationality, after denationalization, and send them back to their Arab countries. Likewise, expel all those who incite to a “violent jihad”.

  http://www.facebook.com/note.php?note_id=119777284743161

 11. Dagelijks valt te zien dat Wilders ongelijk krijgt. Maar helaas zijn aanhangers willen dat niet zien. Die vinden dat nog steeds alle moslims gelijk staan met terroristen. En een moslima die een hoofddoek draagt, die treitert ons, door die religie aan te hangen. Nooit geweten dat er zoveel randdebielen zijn, werkelijk ik blijf me erover verbazen. Ik mag hopen dat vanavond er genoeg mensen zijn die heel goed laten merken dat er voor dit soort lui geen plaats is op de dam. En voor Geertje die lafhartig met zijn bewakers komt helemaal niet. Ga maar de zwarte weduwe haar graf, of zoiets.

 12. “Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken. (p.19)

  en

  “” Een dergelijke botte inmenging in Nederlandse aangelegenheden is nog nooit gebeurd en er is geen reden om aan te nemen dat dit zal gebeuren.”

  Eh,volgens mij is dat op dit moment aan de hand met ene Tweede Kamerlid Wilders, die daar zo voor waarschuwt. Waar ligt zijn loyaliteit? Bij Israël, bij de VS of toch bij Nederland? Ik vraag het me heel vaak af.

 13. Keira Schreef:

  Waar ligt zijn loyaliteit? Bij Israël, bij de VS of toch bij Nederland? Ik vraag het me heel vaak af.

  Bij wie het meeste doneert. Heel simpel.

 14. Sofia van der Linde Schreef:

  Keira Schreef:
  Waar ligt zijn loyaliteit? Bij Israël, bij de VS of toch bij Nederland? Ik vraag het me heel vaak af.
  Bij wie het meeste doneert. Heel simpel.

  Dus we hebben nu in Nederland weer een primeur in de Tweede Kamer – politieke partij op betaling met politieke standpunten op betaling.

  “Wie biedt meer?”

 15. Ach dat soort corruptie was in het regententijdperk heel normaal.

Reacties zijn gesloten.