Babette van de NOS leutert om hun tendentieuze hete brij heen

Op twitter vroeg Robert Keizer aan Babette olde Hanhof van de NOS of zij het artikel NOS: gebrek aan sociale huurwoningen is te wijten aan vluchtelingen van Pyt van der Galiën had gelezen.
Babette vroeg naar een link en kwam met een reactie die om verder commentaar vraagt.


In het artikel staan inderdaad tal van oorzaken die verklaren waarom er een tekort aan sociale huurwoningen is. Tekorten die niet nieuw zijn maar waarvan men sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wist dat ze zouden ontstaan. Grootschalige renovatie, sloop- en nieuwbouwprojecten zorgden er voor dat voordat er hooguit één sociale huurwoning terugkwam, er minstens drie verdwenen. Daar tegenover staat dat de vraag naar die woningen nauwelijks tot niet gedaald is. Verkoop van woningen uit dit segment is helemaal desastreus, deze woningen verdwijnen uit de voorraad en worden nooit meer aangevuld.
Ook het scheefwonen en de geringe doorstroom zijn problemen die al decennia spelen.

Neem nu de gemeente Amsterdam. In de afgelopen 15 jaar is daar de mutatiegraad bijna gehalveerd.
Verhuringen corporatiewoningen tm 2013 via WoningNet

Zoals Pyt ook al bepleitte zijn al die factoren de oorzaak van de schaarste, het is niet alleen tendentieus om vluchtelingen als oorzaak te benoemen, het is ronduit haatzaaiend.


Het eerste deel klopt en is ook logisch. Als er een ernstig tekort aan sociale huurwoningen is en zeker aan woningen voor alleenstaanden, dan kan je als gemeente niet of moeilijk voldoen aan de taakstelling. Maar opnieuw geldt ook hier dat dit niet te wijten valt aan de vluchtelingen die hier naartoe komen en erkend worden, maar aan het tekort. Ook de vluchtelingen zijn de dupe van die schaarste, zij moeten langer in een AZC verblijven.

Het tweede deel is klinkklare onzin. Gewone burgers krijgen nooit urgentie. Urgentie wordt toegewezen als er iets ongewoons aan de hand is. En dat gebeurt dan ook zoals nota bene in het artikel wordt aangegeven.

Daarnaast speelt dat statushouders niet de enige voorrangsgroep is op de woningmarkt. Er zijn ook nog mensen met een medische indicatie of mensen die moeten verhuizen door stadsvernieuwing. Tel daarbij mensen met psychische problemen, ex-gedetineerden, gehandicapten en ouderen die vanuit instellingen verhuizen naar sociale huurhuizen en iedereen begrijpt dat er dan grote spanningen in die markt ontstaan, laat een woordvoerder van Aedes weten.

Er komen meer vluchtelingen naar Nederland en omdat er oorlog in hun land is, mogen ze vaker (voorlopig) blijven.
Gevolg is dat de wachttijd voor iedereen die op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, oploopt

Uit deze opmerking van de gemeente meent de NOS de kop te moeten destilleren, “Huurwoningen schaarser door meer vluchtelingen”, een kop die als tekst meerdere malen in de journaals herhaald werd, een kop die iets suggereert wat niet waar is. Een kop die de toch al voortwoekerende vreemdelingenhaat alleen maar voedt. De kop had moeten zijn: “Doorgeslagen liberalisering van de woningmarkt leidt tot ernstige tekorten in het sociale huursegment en lange wachtlijsten.”