17 februari wordt de petitie #dullaertmoetblijven aangeboden

Aanstaande woensdag wordt om 15:00 uur de petitie die inmiddels door bijna 40.000 mensen ondertekend is aan de vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer aangeboden.
Dit meldt de initiatiefneemster Marieke Lenting in een email aan de ondertekenaars en op de website van de de petitie.

Om die 40.000 en liefst natuurlijk meer te halen blijft het

belangrijk dat de petitie door zoveel mogelijk mensen wordt ondersteund. U heeft de petitie gelukkig al ondertekend. Laat de stem van het volk horen. Daarom vraag ik u de petitie bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Dat kan zijn familie, vrienden, collega’s, begeleiders, ouders etc.

Tot slot: Als u lid van een politieke partij bent, verzoek ik u uw partij en/of Kamerleden te vragen óók de herbenoeming van de heer Dullaert te ondersteunen.

In de aanbiedingsbrief (pdf) die de handtekeningen van de petitie vergezeld maken de initiatiefneemster en een aantal betrokkenen duidelijk wat zij en de medeondertekenaars beogen.

Enige passages uit de brief:

De Nationale ombudsman heeft nagelaten om zijn besluit, het vertrek van de heer Dullaert, naar behoren te onderbouwen. Hij heeft nagelaten om zijn belangenafweging ook voor de burgers en allen die de afgelopen jaren intensief met de heer Dullaert hebben gewerkt inzichtelijk te maken. Bovendien kleven aan het besluit van de Nationale ombudsman formele gebreken, zoals het passeren van de ondernemingsraad, hetgeen leidt tot onrust binnen de organisatie van de Nationale Ombudsman, waardoor het functioneren van het instituut naar verwachting te lijden zal hebben.

De heer Dullaert heeft aangeboden de positie van Kinderombudsman waar te nemen om de continuïteit van deze zeer belangrijke functie te waarborgen zowel op nationaal als op internationaal niveau. Dit laatste is gezien zijn voorzitterschap van het Europese Koepel van ombudsmannen ook belangrijk.

In tegenstelling tot wat door de Nationale ombudsman wordt gesuggereerd, is er geen wettelijk recht van de Nationale ombudsman om de aanbeveling aan uw Kamer voor een nieuwe Kinderombudsman (zoals bedoeld in de wet) te beperken tot personen, niet zijnde de zittende Kinderombudsman. De Wet Nationale ombudsman stelt nadrukkelijk dat u als Tweede Kamer een zittende Kinderombudsman kunt voordragen voor een herbenoeming. In dat geval is een voordracht van de Nationale Ombudsman niet nodig, zie hiervoor artikel 9, lid 3, Wet Nationale Ombudsman.

Ten gevolge van de beslotenheid van het overleg binnen de Vaste commissie Binnenlandse Zaken moeten wij ons een beeld vormen met behulp van de media.

Vanuit de media ontstaat het beeld dat uw Commissie niet akkoord kon gaan met een herbenoeming van een jaar en dat u herbenoeming voor de periode van 5 jaar voor uw commissie de enige optie was. Wat de motieven zijn achter dit besluit kunnen wij dan ook slechts raden.

Het lijkt aannemelijk dat de onafhankelijkheid van de Kinderombudsman, zoals in de wet geregeld, in de procedure voor de benoeming van de Kinderombudsman onvoldoende is geborgd. De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was om de Kinderombudsman zelfstandig te positioneren. Om die reden is de opdracht aan de Kinderombudsman, in tegenstelling met de opdrachten van andere substituten, in de wet vastgelegd.

Met dit schrijven verzoeken wij u akkoord te gaan met het aanbod van de zittende Kinderombudsman, de heer Dullaert, om hem als waarnemer aan te stellen voor tenminste een jaar, maar bevelen wij aan om die waarneming te laten voortduren tot na de evaluatie van de Wet Nationale Ombudsman en pas daarna een nieuwe Kinderombudsman aan te stellen.

Duidelijke woorden en een duidelijke vraag. Aan de vaste Kamercommissie de taak om de schade die mede door hun toedoen is ontstaan zo snel mogelijk te herstellen.

Lees ook:
Marc Dullaert, rots in de branding voor kinderen , moet blijven
Op naar de 20.000 en meer handtekeningen #dullaertmoetblijven
Dus toch de VVD die Marc Dullaert wil lozen
Ombudsman Van Zutphen breekt zelf zijn geloofwaardigheid af