Topambtenaren: bezuinig op zorg voor kwetsbaarste mensen en verhoog eigen risico

220px-2011_Greece_Uprising
Massale betoging tegen bezuinigingen in Griekenland

Een groep topambtenaren wil dat een volgend kabinet 2, 2 miljard euro bezuinigt op de zorg. De ambtenaren geven toe dat er geen dwingende noodzaak bestaat voor ‘rijksbrede netto-ombuigingen’, maar ze zien op termijn een probleem met de financiering van de zorg. Zonder ingrijpen zullen volgens het CBS de zorguitgaven met 3,4% groeien. Dat is hoger dan de verwachte economische groei. Zorguitgaven leggen daarmee een steeds groter beslag op de overheidsuitgaven waardoor er minder overblijft voor andere sectoren, zoals onderwijs en defensie.

De ambtenaren willen dat het kabinet een aantal hoofdlijnenakkoorden afsluit met de zorgsector. Die zouden er toe moeten leiden dat er efficiënter en doelmatiger gewerkt wordt in de zorg.

Het venijn zit hem echter elders. Als alternatief voor die akkoorden formuleert de ambtelijke commissie een aantal bezuinigingsvoorstellen die voor de meest kwetsbaren in de samenleving  catastrofaal uit zullen pakken. Voorgesteld wordt het verzekerde pakket te verkleinen en het eigen risico met 110 euro te verhogen.

Andere maatregelen zijn beperking van ouderdomsgerelateerde zorg, beperking van het recht op kraamzorg, beëindiging van regionaal vervoer, afschaffing van de vrije voet in de eigen bijdrage Wlz [Wet langdurige zorg] en versnelde beperking van de inzetbaarheid van het pgb voor informele zorg bij bestaande budgethouders

Bron: Zorgvisie