Schaarse eenden afknallen in Zuid-Holland goedgekeurd door Staten

Op woensdag 8 november bleek er geen meerderheid in Provinciale Staten Zuid-Holland te zijn die zich schaarde achter een motie om niet akkoord te gaan met het faunabeheerplan smient waarin wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 6500 smienten af te schieten. Een brief van 28 natuurorganisaties en oproepen van meer dan 10.000 burgers bleken niet voldoende te zijn om de Statenleden te overtuigen zich tegen het afschotplan uit te spreken. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is hier erg teleurgesteld over en vreest dat het afschot de toekomst van de smient in gevaar brengt.
(…)
De smientaantallen gaan namelijk zowel op landelijk als provinciaal niveau achteruit en het voorgenomen maximale afschot van maximaal 6500 smienten per jaar ligt fors hoger dan het gemiddelde afschot van de afgelopen jaren. De staat van instandhouding van de smient is momenteel dan ook al op basis van wetenschappelijk onderzoek als “matig ongunstig” beoordeeld. Ook brengt het afschot risico’s met zich mee voor de smienten in natuurgebieden die speciaal voor hen zijn aangewezen omdat niet wordt uitgesloten dat vlak naast deze natuurgebieden afschot plaatsvindt. De enorme respons op de actie “laat de smient niet schieten” laat zien dat deze zorgen breed gedeeld worden in de samenleving.

– De Milieufederatie Zuid-Holland, aan wie dit bericht ontleend, overweegt juridische stappen, mogelijk samen met andere organisaties.