Repressieve intolerantie

Citaat. “Ik vraag aan God om Buma, mensen, christenen en kerken naar het juiste pad te leiden”. Aldus de dominee van de Hervormde Kerk in, laten we zeggen, Tholen of Voorthuizen. Hij doelde daarbij op deelname van Buma´s CDA aan een coalitie met het overduidelijk goddeloze D66. De dominee kritiseerde met name het feit dat die coalitie – en dus Buma abortus bleef tolereren, het homohuwelijk overeind liet en erin berustte dat het verbod op godslastering niet effectief werd gehandhaafd. De dominee pleitte ervoor om de doodstraf weer in te voeren, naar Bijbels voorbeeld.

De dominee is hypothetisch. Het bovenstaande is verzonnen. Maar is zoiets ondenkbaar? Een orthodoxe protestantse predikant die zijn geloofsgenoten in de politiek de wacht aanzegt omdat ze zich aan de Ware Leer van het Bijbelse Evangelie te weinig gelegen laat liggen? Ik weet vrij zeker dat elke stap in de richting van een iets ruimere abortuswetgeving gepaard met preken in kerken van behoudende geloofsrichtingen waarin de verantwoordelijke politici in deze geest de wacht wordt aangezegd. Met zulke preken ben ik het uiteraard oneens. Ik vind het gedachtegoed waarin Gods Woord als Stem van het Hoogste Gezag geldt, dat vervolgens in beknellende en beklemmende, vrijheidsbenemende wetgeving wordt omgezet, verwerpelijk en liefdeloos. Het wereldbeeld er achter is niet het mijne.

Maar zou zo´n dominee een gebiedsverbod krijgen? Krijgen kerkgenootschappen waar dit soort opvattingen heersen aandacht in de periodieke rapportage van de Nationale Coördinator Terrorismebeleid en Veiligheid NCTV, het zogeheten Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland DTN, die zojuist weer is verschenen? Ik mag hopen van niet, ik denk ook van niet. Het betreft hier reactionaire opvattingen, tot uiting gebracht in een godsdienstige samenkomst. Zoiets valt wettelijk onder de vrijheid van meningsuiting en van de godsdienstvrijheid. Enige oproep tot geweld is er niet in te ontwaren, het is vooral een gebed aan God om Zijn aanhangers bij de les te houden. Het is onmogelijk te duiden als opruiing of als aanzetten tot terrorisme. Zelfs van aanzetten tot haat is niet echt sprake. Mensen vermanen om hun geloof serieus te nemen is geen uiting tot haat, hoeveel hatelijks er in versies van dat geloof ook verscholen mag liggen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr