Noam Chomsky, Yanis Varoufakis en vele anderen: “Wij willen geen Europa van muren, maar van bruggen”

Vluchtelingen aan de Grieks-Macedonische grens in Idomeni in 2016 (Fotomovimiento.org)
Vluchtelingen aan de Grieks-Macedonische grens in Idomeni in 2016 (Fotomovimiento.org)
Op 22 april vindt in Madrid een grote Europese conferentie plaats, om krachten te bundelen voor een ander Europa. Voor deze conferentie wordt opgeroepen via een Manifest “Bruggen, geen muren”, dat al ondertekend werd door een brede waaier aan krachten: activisten, onderzoekers, leden van politieke partijen, sociale bewegingen, vakbonden, … Lees hier de Nederlandse vertaling van het manifest:

Zestig jaar na het Verdrag van Rome bevindt Europa zich op een kruispunt. Schulden, besnoeiingen, prikkeldraad, het uithollen van de democratie, verlies van volkssoevereiniteit, heimelijke handelsverdragen en politieke beslissingen die tegen de sociale meerderheid ingaan, een buitenlandbeleid met oorlogen, vernielingen en gedwongen migratie als gevolg, systematische aanvallen op de rechten van burgers, in het bijzonder van vrouwen, de werkende klassen, migranten en etnische minderheden.

De elites stellen hun oplossing voor alsof er alleen maar de keuze was tussen enerzijds de neoliberale Europese Unie gesteund op Fort Europa en de wet van de markt, en anderzijds een terugplooien op de nationale identiteiten met uitsluiting en xenofobie als gevolg.

Maar wij trappen niet in deze val. Marktfundamentalisme en xenofoob populisme versterken elkaar, maar het zijn niet de keuzes die de volkeren in Europa nodig hebben. De ware schuldigen voor de crisis moeten aangewezen worden; het zijn degenen die er ook profijt uit halen. We hebben een radicaal ander beleid nodig gebaseerd op de waarden en tradities uit de hoogtepunten van de Europese geschiedenis, daarbij definitief een punt zettend achter de wreedheden van de voorbije eeuw.

In onze samenlevingen is er geen plaats voor vreemdelingenhaat, racisme, seksisme en de afkeer voor verschillen. Integendeel, er is nood aan oplossingen voor de mensen, voor degenen van “beneden”, gebaseerd op mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en een inclusief model van duurzame ontwikkeling met garanties voor gendergelijkheid.

Ooit stond Europa voor de hoop van miljoenen mensen op welzijn, vrijheid en rechten; nu wordt Europa verantwoordelijk geacht voor wijdverspreid gegraai en het vele onrecht dat de bevolking wordt aangedaan. Dit is de voedingsbodem voor een nieuw uiterst-rechts. Hoeft het dan te verbazen dat de verliezers in het globalisatieproces dat gestuurd wordt door de neoliberale EU-elites zich steeds minder aangetrokken voelen tot het Europees project? (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be