Niet cultuur maar vooral leefomgeving is verklaring voor jeugdcriminaliteit

Het feit dat jongeren met een migrantenachtergrond vaker een geweldsdelict plegen, komt vooral door de omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze wonen vaker in achterstandswijken waar problemen samenkomen. De oververtegenwoordiging in jeugdcriminaliteit geldt daarbij voor álle migrantenjongeren, ongeacht of ze een Duitse, Poolse of Marokkaanse achtergrond hebben.

Dit komt (opnieuw) naar voren uit het rapport Jeugdcriminaliteit onder migranten van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). De oververtegenwoordiging van migrantenjongeren blijkt geen typisch Nederlands probleem is, dit komt in alle Europese landen voor zo concludeert de studie waaraan dertig landen meededen. Dit is te lezen op de website van het KIS.

Migrantenjongeren zijn in heel Europa oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers. Volgens de onderzoekers, onder wie Majone Steketee van het Verwey-Jonker Instituut, concluderen dat veel verklaringen zowel voor migrantenjongeren als voor autochtone jongeren gelden. Stekelee op de website van KIS:

“Sociale binding, controle en de leefstijl van jongeren hebben bijvoorbeeld dezelfde beschermende of risicovolle invloed op delinquent gedrag. Maar we zien wel dat migrantenjongeren veel meer blootgesteld worden aan risicofactoren doordat ze vaker opgroeien in grootstedelijke achterstandswijken. Ouders hebben daar minder toezicht en doordat ze vaak in kleine huizen wonen hangen jongeren op straat rond waar ze eerder in contact komen met criminaliteit of drugs. Tegelijkertijd komt er uit de resultaten naar voren dat er wel een zekere culturele invloed is. Migrantenjongeren scoren lager op zelfcontrole en hebben vaker een positievere houding ten opzichte van geweld.’

Volgens Stekelee kan een positievere houding ten opzichte van geweld verschillende oorzaken hebben. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Republiek allochtonië