Nederlandse landbouwbodem zo goed als levenloos en uitgeput

Vier jaar bodemonderzoek binnen het publiek-private samenwerkingsprogramma ‘Duurzame bodem’ wijst uit dat de landbouwbodem in Nederland uitgeput raakt. Er is behoefte aan een nieuwe vorm van bodembeheer met meer aandacht voor de structuur en stimulering van het bodemleven.

De bodem raakt uitgeput door de manier waarop in Nederland landbouw bedreven wordt. De grootste problemen zijn de verdichting van de ondergrond door structuurbederf, de daling van het organischestofgehalte in de bodem en de achteruitgang van de bodemgezondheid.

Onderzoekers constateren dat de landbouwbodem de laatste zeventig jaar vooral behandeld is als dood substraat. De productie van de gewassen wordt grotendeels aangestuurd met kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en intensieve grondbewerking. De negatieve effecten daarvan hebben hun weerslag op de bodemkwaliteit.

Verder lezen bij de bron.