Naastenliefde: een open brief aan Klaas Dijkhoff, VVD

Tilburg, woensdag 19 september 2018

Mijnheer Dijkhoff,

Bijna had u het voor elkaar. Bijna had u me op het verkeerde been. Bijna had u me in de tamelijk onmogelijke positie gebracht dat ik openlijke steun aan een initiatief van u had behoren te geven. Ik doel op uw Open Brief aan bisschop Eijk (1) waarin u aankondigde nu toch eindelijk uit de Rooms-Katholieke Kerk te stappen. Want inderdaad: wat een fatsoenlijk, vrijheidslievend en liefdevol mens in die criminele organisatie doet, is mij in toenemende mate een raadsel. En zelfs al twijfel ik aan uw fatsoen en aan uw liefde voor zowel de vrijheid als voor uw naaste, zo’n stap – mist goed gemotiveerd – kan toch verwelkoming verdienen, eventueel van kritische kanttekening voorzien. Niet dus.

Ik dacht toen ik las van uw stap dat u ertoe gekomen was vanwege wat er de laatste tijd bekend is geworden aan misbruikpraktijken in de Rooms-Katholieke Kerk en het toedekken daarvan door bisschoppen en andere geestelijken. Kort ervoor was in het nieuws dat dit ook in Nederland op grootschalige en systematische wijze is gebeurd, met een meerderheid aan verantwoordelijke geestelijken die aan dat toedekken minstens had meegewerkt. En ik dacht, ja, ik had liever dat een geloofwaardiger iemand dit onderwerp aankaart en er een publieke kerkverlating mee motiveert. Maar de stap op zich verdient een welkom… als dat de reden was geweest.

Maar toen las ik uw onderbouwing! Tot mijn verbijstering zegt u in uw afscheidsbrief aan de bisschop helemaal niets over het georganiseerde, grootschalige en van hogerhand gefaciliteerde seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Niets! Precies datgene dat die kerk tot een georganiseerd misdaadsyndicaat maakt, met talloze kinderen door de decennia heen als slachtoffer… precies dat laat u onbesproken. U stipt aan dat “priesters die geliefd zijn door hun parochie ineens worden vervangen door vreemden omdat die strenger in de leer zijn”. U rept nergens van priesters die worden vervangen omdat ze met hun misbruik iets te veel in de gaten begonnen te lopen, en daarom werden overgeplaatst – een veel voorkomende manier om kindermisbruikende geestelijken uit de wind te houden.

Wat is dan wel uw motivatie? U stapt uit de kerk als reactie op een uitspraak van de bisschop waarin die u verkeerd citeert, in uw wereldbeeld mogelijkerwijs een groter vergrijp dan kinderverkrachting. U stapt uit de kerk omdat u de liefdevolle benadering die u daar ooit hebt geleerd, in die kerk niet meer terugvindt. U stapt uit de kerk en schetst daarin een beeld van uzelf dat met die kerk zou contrasteren. “Ik leef mijn leven met en voor anderen”, zo schrijft u. “Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin. Waarbij in mijn geval de liefde voor mijn naasten zelfs geen concurrentie kent in de liefde voor God.” Naastenliefde! Hoe durft u het woord in de mond te nemen?

Is het niet uw partij, met u aan het hoofd, die keer op keer aanstuurt op het genadeloos deporteren van kwetsbare vluchtelingenkinderen? Als het aan u had gelegen, en aan uw partijgenoot staatssecretaris Harbers en aan uw partijgenoot Rutte, dan zaten Lili en Howick nu in een Armeens weeshuis, in een land waar ze de taal niet spreken, verstoken van vrienden en bekenden. Als het aan u ligt, dan ondergaan andere kinderen in soortgelijke positie eenzelfde of nog aanzienlijk ernstiger lot. U vindt zelfs het uitzetten van vluchtelingkinderen naar Afghanistan niet in strijd met die ‘naastenliefde’. En u weigert medewerking aan ook maar de geringste verruiming van het Kinderpardon, zodat bijna alle – duurbetaalde! – aanvragen om voor dat pardon in aanmerking te komen, worden afgewezen, met deportatie van betreffende kinderen als beoogd vervolg. Naastenliefde?

Naastenliefde? Zelfs de infame bisschop waar u tegen fulmineert, kan u ongetwijfeld de relevante bijbelteksten, de uitspraken van de bijbelfiguur Jezus over het helpen van kwetsbare mensen en noem maar op, oplepelen. ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Ooit overwogen uzelf op te sluiten in vreemdelingendetentie, om uzelf vervolgens door de marechaussee in een vliegtuig te laten proppen om u er in Afghanistan uit te gooien? Hoe kunt u, wat u uzelf niet aan wilt doen, dan onaangedaan anderen wel aan willen doen? Hoezo, naastenliefde?

Nu maakt u in eigen persoon het plan bekend om mensen die een strafbaar feit plegen, dubbel zo zwaar te straffen als ze in een zogeheten ‘probleemwijk’ wonen. Nu denk ik dat plaatsen waar u en uw geestverwanten en partijgenoten plegen te wonen, voor de kwalificatie ‘probleemwijk’ meer in aanmerking komen dan de wijken vol door hun armoede al teveel gestrafte mensen waar u op doelt. U stimuleert de hebzucht onder het mom van ‘eigen initiatief’, en u spreekt van naastenliefde. De voorvechters van het asociale beleid dat u voorstaat – waarmee de inkomensverschillen verder groeien, de rijken en grote ondernemers met belastingvoordeel worden aangemoedigd in juist hun meest asociale neigingen, een beleid waarmee hebzucht dus wordt beloond – plegen te wonen in villawijken voor de steenrijken. Daar wonen ook degenen die van dit beleid profiteren. Zulke wijken kun je probleemwijken noemen. Ze behoren te worden opgeruimd, omgebouwd door krakers waarbij de woonruimte ter beschikking dient te komen aan mensen die nu in tenten of bouwvallen wonen, of het nu dakloze vluchtelingen zijn of studenten voor wie nog steeds geen kamer beschikbaar is terwijl het academisch jaar al weken bezig is. Maar dat bedoelt u overduidelijk niet. Dat zou immers een vorm van naastenliefde impliceren die u overduidelijk niet eigen is.

U doelt op “parallelle samenlevingen waarin mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun vierde geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.” Iets in mij zegt dat dit niet gaat om een ultra-protestants dorp op Tholen, in de Gelderse Vallei of de Noordelijke Veluwe. Al was het maar omdat daar Nederlands – althans een op zichzelf welluidende zestiende eeuwse variant ervan – daar de voertaal is. Het AD vat uw plan als volgt samen: Dijkhoff “wil dat het kabinet wijken selecteert waar meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en de criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau laag ligt.”(2)

U doelt dus op wijken waar veel arme mensen, veel migranten en hun nakomelingen wonen. U suggereert hier een verband tussen criminaliteit, migratieachtergrond en reactionaire opvattingen over de gelijkheid tussen man en vrouw. U maakt hier van migranten – van ‘niet-westerse’ migranten, om precies te zijn – criminelen en fundamentalisten. U doet hiermee aan hatelijke racistische stereotypering van hele bevolkingsgroepen. En puur het feit dat je in zo’n zogeheten ‘probleemwijk’ woont, zou dan ook nog reden zijn om iemand twee keer zo hoge boetes te geven als die door rood rijdt? Is in uw wereldbeeld armoede strafbaar? Of zelfs maar verwijtbaar? En geldt dat in uw wereldbeeld ook voor een ‘niet-westerse afkomst’ – oftewel, want daar komt het op neer, op een donkere huidskleur?

Uw voorstel straft mensen direct of indirect omdat ze arm zijn, een migrantenafkomst hebben, een donkere huidskleur hebben. U schept aldus wijken met twee verschillende soorten strafoplegging. En criterium voor dat verschil is de bevolkingssamenstelling van die wijken. Segregatie van staatswege, op etnische basis. Naastenliefde? Voor u klaarblijkelijk een zeer beperkt begrip, dat buiten werking gesteld wordt zodra de naaste minder dan een ton bij elkaar heeft gestolen, zodra de naaste van een andere herkomst, huidskleur en achtergrond is dan de door u geprefereerde witte, ‘Nederlandse’ en ‘Westerse’ achtergrond.

Uw praatjes over uzelf als persoon die naastenliefde boven alles stelt zijn precies dat: praatjes. Voze praatjes. Ik verwerp, net als u, de Rooms-Katholieke Kerk. Maar er zijn tal van oprechte katholieken die een stuk meer van naastenliefde hebben begrepen dan u. Ze zitten in de verkeerde club. Maar ze hebben het hart op de goede plek. Nergens blijkt dat dit ook geldt voor u.

Maar ik denk dat ik u wel snap. De naasten die u liefheeft, zijn de kiezers. En dan vooral de kiezers die nu achter uw rechtstreekse rivalen Geert Wilders en Thierry Baudet aan hollen. U bent die kiezers graag ter wille, wat u wil ze achter uw partij hebben staan. Dus maakt u van de VVD steeds duidelijker de derde grote extreem-rechtse, naar fascisme neigende partij van Nederland. U doet dat samen met VVD-premier Rutte volgens wie we ‘hard moeten zijn tegen mensen zonder verblijfsrecht’,(3) alsof het niet Rutte en de VVD zelf is die dat verblijfsrecht steeds verder in helpt perken. U doet dat samen met een minister Blok die suggereert dat de uitsluiting van ‘vreemden’ in onze genen geprogrammeerd is (4) (en nee, excuses niet aanvaard wat mij betreft).

U bouwt een land vol hekken en bewakingscamera’s. U bouwt een land vol vertrapte arme mensen tegen wie de rijken, uw ‘vrindjes’ en kiezers, zich beveiligen in hun en uw villawijken. U deporteert wie u kwijt wil, u straft dubbel wie het al moeilijk heeft, en beloont uw rijke supporters met belastingvoordeel. En over wat de R.K. Kerk boven alles tot criminele organisatie helpt maken, zwijgt u discreet, zelfs in uw afscheidsbrief. En u spreekt over naastenliefde. Als schaamte voor u nog tot uw repertoire behoort, dan is het daarvoor nu het moment. Ik reken wat dat betreft echter nergens op, en zal u bejegenen als de vijand van de medemenselijkheid bejegenen die u blijkens uw opstelling overduidelijk wilt zijn.

Zonder enige hoogachting,

Peter Storm

Noten:
1 Klaas Dijkhoff, “Monseigneur” VVD.nl, 17 september 2018

2 Tobias den Hartog & Jan Hoedeman, “VVD: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard aanpakken AD, 19 september 2018

3 “Reacties op uitzetten Lili en Hodith (gesloten)”, nu.nl, 7 september 2018

4 “Minister Blok: mensen uit culturen leven niet vreedzaam samen”, NOS, 18 juli 2018