LTO en het lupineverbod

266px-Bluebonnets_en_TexasVorige week maakte Land-en Tuinbouw organisatie LTO kenbaar dat ze het niet eens is met plaatsing van enkele soorten land- en tuinbouwgewassen op de Europese lijst van uitheemse invasieve plantensoorten. De LTO komt met dit bezwaar uiteraard op voor de belangen van haar achterban, ondernemers in de agrarische en tuinbouwsector.

Waarom is er een Europese verordening voor preventie en beheer van invasieve uitheemse soorten?
Het  inzicht groeit wereldwijd dat soortenrijkdom van grote en kleine organismen (biodiversiteit) noodzakelijk is voor gezonde ecosystemen. De aanwezigheid van uitheemse dieren en planten kan aanzienlijke schade opleveren voor deze inheemse biodiversiteit, met mogelijk nadelige gevolgen voor o.a. volksgezondheid en economie. De nieuwe regel die van kracht is per 1 januari 2015 is bedoeld voor herstel en behoud van de inheemse biodiversiteit.

Lupine in Nederland is vooral bestemd voor veevoer.
Het is juist de discussie over duurzaamheid waardoor importeren van buitenlandse soja steeds meer als ongewenst (en onnodig duur) wordt gezien en dat men onderzoek is gestart naar binnenlandse productie van eiwitgewassen. Deze eiwitten zijn voornamelijk bestemd om te verwerken in de mengvoeders voor de veeteelt. Sinds 2010 is er sprake van een gestage groei in het gebruik van landbouwoppervlakten voor soja en lupine. “In 2014 was het areaal niet-bittere lupinen gestegen tot 102 hectare en het areaal sojabonen tot 110 hectare. In 2013 ging het nog om respectievelijk 76 en 33 hectare.

Hoe duurzaam is de lupineteelt in Nederland?
Een (mogelijk) verbod doorkruist dus de huidige ontwikkeling, waaraan land- en tuinbouworganisaties zich verbonden hebben door investeringen en experimenten. Het bezwaar van de LTO is begrijpelijk.
De toepassing van lupine in een “traditionele” monocultuur die slechts rendabel wordt door toevoegen van meststoffen en gebruik van bestrijdingsmiddelen draagt echter niet zo erg veel bij aan de duurzaamheid. (Dit bezwaar geldt mogelijk niet voor de lupine die geteeld wordt voor menselijke consumptie.)  Als daarnaast de lupine als invasieve exoot ook de inheemse biodiversiteit nadelig beïnvloedt is het misschien beter naar andere alternatieven te zoeken.