Land van Ons haakt aan bij Voedselpark Amsterdam

Burgercoöperatie Land van Ons, voegt zich bij het lokale initiatief van Voedselpark Amsterdam om de Lutkemeerpolder groen te houden. Voedselpark startte zeer onlangs een crowdfunding campagne, waarbij meer dan 2000 Amsterdammers al 150.000 euro bijeenbrachten. Samen hebben de partijen voldoende financiële draagkracht om de grond van de gemeente te kopen tegen een marktconforme prijs.

Oproep

Land van Ons en de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam vragen de Gemeenteraad om deze groene kans te grijpen en de huidige bestemming van de vruchtbare kleigrond om te zetten naar landbouwgrond. Voor de korte termijn vragen partijen de gemeenteraad om direct te stoppen met de graafwerkzaamheden in de polder. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2021 gestart en worden mogelijk in het voorjaar van 2022 weer opgestart. Land van Ons en Voedselpark vragen de gemeente nadrukkelijk om eerst de tijd te nemen om hun voorstel te overwegen voordat er verdere schade wordt aangebracht aan de prachtige kleigrond en haar biodiversiteit. Op de enige plek waar goede landbouwgrond te vinden is, direct naast de stad. Als de koop een feit wordt, kunnen Amsterdammers mee gaan denken, doen en meebeslissen over de verdere invulling.

Wat ging eraan vooraf?

In 2003 werd de vruchtbare kleigrond voorbestemd om een bedrijventerrein te worden. Tot nu toe werd er niet ontwikkeld, maar sinds 2018 zijn er weer plannen om er distributiecentra te bouwen. Duizenden Amsterdammers tekenden voor behoud van de polder en platform Behoud Lutkemeer organiseerde talloze protestacties. Een belangrijke kandidaat Ahold trok zich dit najaar terug. De aanleiding om de campagne Voedselpark Amsterdam te lanceren. De verwachting is dat de beoogde 1 miljoen euro in de komende weken wordt opgebracht door de Amsterdamse gemeenschap.

Bestuursvoorzitter Franke Remerie van Land van Ons: “Met elkaar ergens eigenaar van zijn en dus medeverantwoordelijk, haalt het beste in mensen naar boven. De coöperatieve gedachte verbindt mensen uit alle lagen met elkaar en dat is zeker voor een stad als Amsterdam met z’n enorme diversiteit en eigenwijsheid belangrijk.”

Alies Fernhout namens Voedselpark Amsterdam: “Met het aanhaken van Land van Ons is het verhaal rond: het draagvlak en de draagkracht. Dit is een plan voor de toekomst, gemeente omarm Voedselpark Amsterdam.”

Achtergrondinformatie

Over de partijen

Land van Ons is een landelijk opererende coöperatie met ruim 18.000 deelnemers, waarvan bijna 2000 uit Amsterdam. De organisatie draait volledig op het talent van de deelnemers uit alle lagen en beroepsgroepen van de bevolking. Bijzonder is dat elke deelnemer, los van zijn of haar financiële participatie in de coöperatie 1 stem heeft. De coöperatie richt zich uitsluitend op de aankoop van landbouwgrond om daar natuurinclusief te boeren. Met als doel de landschappelijke waarde en de biodiversiteit op het perceel te vergroten. De coöperatie draait volledig op eigen kracht en is financieel gezond . Behalve herstel van landschap en biodiversiteit onderneemt de coöperatie activiteiten op het vlak van nieuwe teelten in de landbouw, educatie, onderzoek en het verkorten van de voedselketen, zodat een producent een betere prijs voor z’n product kan krijgen.

Voedselpark Amsterdam is de ambitie van een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Die het klimaat en daarmee het welzijn van mens en natuur voorop willen stellen. Al ruim 2000 burgers hebben sinds 24 januari gedoneerd aan de crowdfunding . Initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam zijn Behoud Lutkemeer, Voedsel Anders, Food Council MRA, Toekomstboeren, Slow Food Amsterdam en Stichting Grond van Bestaan.

Stichting Grond van Bestaan heeft de doelstelling om grond vrij te kopen en deze via community landtrusts beschikbaar te stellen aan de gemeenschap. Daarvoor innoveert op het gebied van eigenaarschap, financiering en zeggenschap samen met lokale gemeenschappen. Grond van Bestaan neemt gronden voor de zeven generaties duurzaam in beheer namens gemeenschappen. Stichting Grond van Bestaan heeft een anbi status en zamelt de donaties in en beheert de rekening waar de donaties op binnenkomen.

Waar ligt de Lutkemeerpolder. Een Amsterdamse polder aan de rand van de stad, tussen Schiphol en de stad. De Lutkemeerpolder is een aantrekkelijk uitloopgebied voor Amsterdam met mogelijkheden om kleinschalige initiatieven voor de teelt van groente, fruit, bloemen en noten een plek te geven. Een groene ruimte voor educatie aan jeugd en volwassenen, de laatste plek binnen de ring om de kloof tussen stad en platteland te verkleinen. Met aandacht voor betaalbaar gezond voedsel, waar elk talent en ondernemerschap welkom is, mits het ten dienste staat van het beleefbaar maken van deze groene ruimte. De teelt, verwerking en bereiding van voedsel versterkt het lokale ondernemerschap, mits de inwoners van de stad serieus worden genomen in hun initiatiefkracht. Dat is een belangrijke reden voor Land van Ons en Voedselpark Amsterdam om de grond te kopen van de gemeente.