Gezegende dauwtrap

Hemelvaartsdag, een officieel vrije dag als christelijke feestdag. De basis ervoor is te vinden in Handelingen 1:6-11:

Eens kwamen zij bij hem en vroegen hem: Heer, zult gij in dezen tijd het koninkrijk over Israel weer oprichten?
Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te kennen die de Vader vrijmachtig bepaald heeft;
maar gij zult, wanneer de Heilige Geest op u komt, kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, geheel Judea en Samarie, ja, tot het uiteinde der aarde.
Zo sprekend, steeg hij, terwijl zij het zagen, omhoog, en een wolk onttrok hem aan hun ogen.
Toen zij nog naar den hemel staarden, terwijl hij opvoer, daar stonden twee mannen in blinkende klederen bij hen,
die zeiden: Galileers, wat staat gij naar den hemel op te zien? Deze Jezus, die van u heengegaan en ten hemel gevaren is, zal op dezelfde wijze waarop gij hem ten hemel hebt zien gaan terugkomen.

De christelijke feestdagen liggen onder vuur – van lui die nadrukkelijk belijden dat zij niet belijden maar die graag verkondigen dat anderen die dagen onder vuur nemen. Een vreemde situatie. Meer mensen zullen waarschijnlijk gaan dauwtrappen dan dat ze ter kerke gaan, hoewel het een het ander niet uitsluit, de zon gaat in Nederland vroeg genoeg op vandaag.
Er valt ook niet te redeneren. Vraagt men aan iemand die stampvoetend “onze joods-christelijke cultuur” (jaja) staat te verdedigen, wat Pasen, Hemelvaart of Pinksteren inhoudt, dan krijgt men zoiets te horen als “ik houd mij niet met sprookjesboeken bezig”. Maar het onbekende moet wel verdedigd worden tegen de Dreiging door de Ander. Een treurige zaak. Ik had niet gedacht dat wij ons pakweg veertig jaar na de rode jaren met zulke gevaarlijke beuzelarijen zouden moeten bezighouden.

Dauwtrappen is voor mij jarenlang tochten in de vroege ochtend in Waterland geweest, in de hoop baltsende kemphanen te zien. Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Misschien is Hemelvaartsdag al te laat in het jaar en misschien – bedenk ik nu – is de vroege ochtend niet de gelegenheid om het baltsen waar te nemen. Waarschijnlijk heb ik wel eens kemphanen gezien, maar niet kampend, en dan is het moeilijk op een afstand de vogel te onderscheiden van andere weide- of waadvogels. Het filmpje speelt in het Lauwersmeergebied.

Gezegende Hemelvaartsdag!