Duitsers zijn de Neoliberale Dictatuur spuugzat, deel 2

Een meerderheid van de Duitsers is de neoliberale dictatuur meer dan zat. Ruim 60% van de Duitsers is van mening dat Duitsland geen échte democratie is. Drie op de tien Duitsers is van mening dat een échte democratie binnen het kapitalisme niet mogelijk is en één op de drie denkt dat kapitalisme per definitie tot honger en armoede lijdt.

Gisteren wezen we al op een onderzoek van de Vrije Universiteit Berlijn waaruit blijkt dat radicaal- en extreemlinkse denkbeelden onder de Duitse bevolking wijd verbreid zijn.  Met name in het oosten van het land koestert men weinig sympathie voor het kapitalisme: 59% van alle Oostduitsers denkt dat socialisme en communisme sympathieke ideeën zijn. Van de Westduitsers is nog altijd 37%  die mening toegedaan. Verrassend: één op de vijf Duitsers denkt dat het niet mogelijk is het systeem te hervormen.  Deze  groep is van mening dat alleen een revolutie veranderingen kan bewerkstelligen.

In de toekomst van de democratie in Duitsland heeft ruim een kwart van de bevolking weinig vertrouwen: 27% van de geënquêteerden denkt dat Duitsland op weg is een dictatuur te worden. Ronduit verbijsterend noemen de onderzoekers het feit dat slechts 46% van de geënquêteerden het geweldsmonopolie van de staat te allen tijde wil verdedigen. Iets meer dan de helft van de Duitsers vindt dat het gebruik van geweld door anderen dan leger en politie legitiem is.  Duitsers zijn dus blijkbaar een stuk minder gezagsgetrouw dan de rest van de wereld denkt.

De Duitse Groenen blijken overigens brave sukkels te zijn: na CDU/CSU zijn de Groenen het meest gezagsgetrouwe deel van de bevolking.  De aanhang van SPD en Die Linke heeft heel wat minder ontzag voor staat en kapitaal dan de ooit zo radicale aanhang van de Groenen.

De onderzoekers maken overigens een onderscheid tussen radicale en extremistische opvattingen.  Op zich is dat een relevant onderscheid, maar het door de onderzoekers gehanteerde criterium is ietwat merkwaardig. Zij maken het onderscheid afhankelijk van de houding tegenover de Duitse Grondwet en met name tegenover de parlementaire democratie. Een extremist is iemand die de vertegenwoordigende democratie af wil schaffen en vervangen door “echte” democratie.  Strikt genomen zijn degenen die pleiten voor een directe- of raden-democratie  dan per definitie extremistisch, ook al zijn ze verder volstrekt geweldloos. Radicaal zijn degenen die weliswaar  de kapitalistische markteconomie af willen schaffen,  maar niet aan de parlementaire democratie willen tornen. De onderzoekers zijn van mening dat men een dergelijk standpunt weliswaar op goede gronden af kan wijzen, maar dat het niet in strijd is met de Grondwet en derhalve een legitiem politiek standpunt is.

Bronnen:

Persbericht Freie Universität Berlin

Mehr als 60 Prozent bezweifeln Demokratie in Deutschand’ – Zeit-Online

Tevens: Gegen eine offene Gesellschaft – FAZ  Hoe de neoliberale extremisten dit onderzoek opvatten.