Binnendijken barstensvol bijen en andere beestjes

Onderzoek naar de insectenrijkdom op binnendijken maakt steeds duidelijker welke sleutelrol deze ‘slaperdijken’ kunnen vervullen in het agrarisch gebied. Met name solitaire bijen en graslandvlinders bereiken soms duizelingwekkende dichtheden. De resultaten zijn gepubliceerd in het laatste nummer van De Levende Natuur.

Binnendijken hebben een grote potentie als leefgebied voor allerlei insecten. Vanwege de unieke stabiele, warme en droge omstandigheden op dijkhellingen zijn ze aantrekkelijk als voortplantingslocatie en foerageergebied. Bovendien vormen ze lijnen in het uitgestrekte polderlandschap waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen. De ecologische kwaliteit van de individuele dijken loopt echter nogal uiteen. Van sommige dijken is bekend dat ze een rijke flora en fauna hebben, maar het overgrote deel is om verschillende redenen sterk ecologisch verarmd. In het zeekleigebied van de Delta zijn in twee jaar tijd tientallen dijken geïnventariseerd op insecten. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Ze geven aan dat er kansen liggen om met uitgekiend beheer op binnendijken een impuls te geven aan de kwaliteit van het omliggende boerenland.

– Uitgelichte afbeelding: Door Stemonitis – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=755937