Τραγούδια της Ελλάδας: Mauthausen

Tragoedia tis Elladas: Liederen van Griekenland.
Lang, lang geleden, toen xenofobie even geen deugd was in Nederland, had godbetert Radio Veronica, de zeezender, een programma met ongeveer deze titel (Tragoedi i Ellada, Griekenland zingt). Wat is er allemaal misgegaan? Misschien was het ook maar een kort intermezzo van betrekkelijke beschaving.

In 1974 werd in de Duitse openbaarheid de democratie in Griekenland gerespecteerd en gevierd, en hoorde/zag men een lied over wat de bezetting inhield op de televisie. Maria Farandouri (meestal getranslitereerd als Farantouri) met Andonis (Antonis), gedirigeerd door Mikis Theodorakis. Het kon weer, in oktober 1974, in Griekenland, na ruim zeven jaar militaire dictatuur.

En de zes balladen over Mauthausen, gevolgd door de Farandouri-cyclus