Heimans en Thijsse, pioniers van natuurstudie en natuurbescherming

Eli Heimans is in de nacht van 21 op 22 juli 1914, in een hotelkamer tijdens excursie in de Eifel, overleden – hij is slechts 53 geworden. Omdat het honderd jaar geleden is, is 2014 uitgeroepen tot Heimansjaar. Er is een grote kans dat u dit ontgaan is. Niet eens alleen omdat hij ‘in de schaduw van Jac. P. Thijsse’ verkeert, de naam die als het ware in een adem met de zijne genoemd wordt. Thijsse is minder vergeten dan Heimans, maar of deze naam nu actief gekoesterd wordt in een nationaal collectief historisch geheugen betwijfel ik eigenlijk.

De Heimans & Thijssestichting heeft ter gelegenheid van het Heimansjaar een mooi rijk geïllustreerd – zoals het hoort – boekje uitgegeven, geschreven door Marga Coesèl, die in geschrifte hoofdzakelijk het erfdeel van beide heren uitdraagt. U kunt hier zien of u het wilt bestellen. Heimans heeft genoeg werken die alleen op zijn naam staan geschreven, waaronder twee jeugdboeken, wandelgidsen voor de schooljeugd en een boek over de streek die zijn speciale voorliefde had, het Krijtland in Zuid-Limburg. Hier, in Epen, is de Heimansgroeve naar hem genoemd, het natuurmonument Het Bovenste Bos, sinds 1961.

In 1893 maakt hij kennis met collega-onderwijzer en “natuursporter” (een woord dat hij zelf geïntroduceerd heeft) Thijsse, blijkbaar doordat zij dicht bij elkaar woonden. Er volgde, mede door de inzet van de directeur van dierentuin Artis, Coenraad Kerbert, een samenwerking op het gebied van beschrijving van inheemse flora en fauna. Het resulteerde in de vermaarde reeks Van vlinders, bloemen en vogels (1894), In sloot en plas (1895), Door het rietland (1896), Hei en dennen (1897), In de duinen (1899) en In het bosch (1901). Los hiervan, want toegespitst op een enkel gebied, en tot voor kort moeilijk vindbaar is hun boek over het Amsterdamse Vondelpark, dat inmiddels heruitgegeven is, maar (helaas, moet ik toch zeggen) alleen gedigitaliseerd. Zijn eerste wandelboekjes waren geïnspireerd op het Sarphatipark, een naar verhouding nogal klein park dat een groot stadsgebied bedient. Hier is inmiddels een pad naar hem vernoemd. Ook Hei en dennen is online te lezen en wordt gerubriceerd als jeugdliteratuur. Dat is zeker na ruim een eeuw nogal te relativeren. De boekjes waren bedoeld voor het natuuronderwijs op school maar de inhoud gaat dit doel te boven. Ze werden in brede kring enthousiast ontvangen.

Heimans en Thijsse waren onderwijzers. Universitaire studie was in die tijden niet weggelegd voor de mindere standen. Als onderwijzer koesterden zij het idee om er met de klas op uit te gaan en stadse bleekneusjes de roep van de koekoek, de leeuwerik, de tortel of de nachtegaal te doen horen. Het doen kennismaken met de natuur werd als veredelend voor de ziel gezien, een verrijking van het leven. Over dit streven, dat nauw verweven is met de arbeidersbeweging in brede zin, wordt juist in Nederlandse historische kringen nu wegwerpend gedaan in termen als ‘beschavingsoffensief’. Hierover een andere keer.

Vooral aan Heimans dankt Nederland het tijdschrift voor natuursport, De Levende Natuur, in 1896 opgericht door Heimans, Thijsse en collega-onderwijzer Jaspers Jr. Voorts was hij betrokken bij de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (1905), die weer voortkwam uit de eerder opgerichte Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (1901), aangevuld en ondersteund door vertegenwoordigers van de hogere standen. Of het in die kringen zeker virulente antisemitisme een rol speelde bij het feit dat hij niet in het bestuur gekozen werd zullen we niet kunnen achterhalen.

Gegeven zijn inzet voor onderwijsvernieuwing, verbetering van de positie van onderwijzend personeel en bij de popularisering van veldbiologie en natuurbescherming zou hij een eigen lemma moeten hebben bij het Biografisch Woordenboek van Socialisme en Arbeidersbeweging (BWSA). Ik stel met verbazing vast dat dit er (nog) niet is.

[Onvoltooid Verleden, 2014]

*
Elders heb ik de anarchisten B.P. van der Voo en J.J. Hof als pioniers in de natuursport beschreven. Zij zijn niet zo bekend als Heimans en Thijsse. Wat je opschrijft onthoud je meestal niet, dus bij de vraag of natuur “links is” heb ik de sociaal-democraat Leefmans over het hoofd gezien, benevens Henri Polak (de man van de Weerstandskas), Rinke Tolman, Kees Hana en meer mensen.
Natuurbeschouwing is een ideaal en ook in dit verband klopt wat Mulisch zei: links heeft idealen, rechts heeft belangen. De een ziet een landschap met mooie planten en (verstopt want schuw voor de mens) interessante dieren er in, de ander ziet de mogelijkheid om geld te verdienen aan het asfalteren voor een snelweg of een vliegveld.

Dit jaar is het 75 jaar geleden – wat zeg ik, 8 januari was het om precies te zijn – dat Jac. P. Thijsse (Ko) overleed, nog net bezweken en verzwakt in de hongerwinter. Reden om een biografie uit te geven en er wordt naar ik begrijp aan gewerkt (over die door Sietzo Dijkhuizen ben ik maar zeer matig tevreden). Marga Coesèl doet wel aan bronnenuitgave maar aan een biografie waagt zij zich blijkbaar niet.
In afwachting van het later te verschijnen werk kan men het deeltje in de Heimans & Thijssereeks van de KNNV lezen, voor een flink deel gebaseerd op de bronnenuitgave van Coesèl (Wanhoop nooit aan vooruitgang, en rijk geïllustreerd. De schrijver beklemtoont terecht de rol van Thijsse als schrijver, literator mogen we ook zeggen, een rol (die ook Heimans past) die niet tot opname in een Canon geleid heeft. Verkadeplaatjes, dat is toch te ordinair (dat vond Thijsse eigenlijk in het begin ook).

– Dik van der Meulen, Jac. P. Thijsse – natuurbeschermer en schrijver. Amsterdam/Zeist: Heimans en THijssestichting/KNNV Uitgeverij, 2018. 95p. €12,95