Doorbraak naar een andere samenleving

Van onderop in actie

Veel mensen denken dat ze alleen staan in deze wereld en dat onrecht een gegeven is. Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering wél mogelijk is, verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die opkomen voor belangen die voor iedereen waardevol zijn. Op die manier levert Doorbraak een bijdrage aan – hopelijk – succesvol verzet tegen kapitalisme en voor meer gelijkheid en vrijheid op alle fronten. Daarbij plaatsen we ons in een brede traditie van strijd en solidariteit van onderop, die – in al haar diversiteit – door de eeuwen heen en in alle continenten bestaan heeft.

De sociale, politieke en economische realiteit waarin we leven, is op vele fronten onrechtvaardig en onwaardig. De kapitalistische en patriarchale samenleving wordt grotendeels gekenmerkt door onevenwichtige machtsrelaties: tussen rijk en arm, mannen en vrouwen, baas en arbeider, wit en zwart, “gezonde”, “normale” mensen en mensen met een fysieke of geestelijke beproeving, “autochtoon” en “allochtoon”, enzovoorts. Op basis van dit soort onderscheidingen wordt wereldwijd een overgroot deel van de mensen stelselmatig onderdrukt en uitgebuit. Dat is de realiteit waar Doorbraak zich tegen verzet. Wij keren ons tegen al deze scheve en onrechtvaardige machtsverhoudingen, door ze – zowel in hun samenhang als afzonderlijk – actief ter discussie te stellen en te bestrijden.

De bewegingen van strijd en solidariteit vragen voortdurend om nieuwe ideeën en inzichten, om nieuwe manieren waarop organisatie en sociale strijd vorm gegeven kunnen worden, passend bij de samenleving zoals die nu is.1 Wij staan niet voor het herhalen van de politiek van 1917, 1936, 1968, 1980, of welke tijd dan ook, maar voor een radicale politiek in de 21ste eeuw. Wij denken dat het dagelijks leven, en daarmee ook het verzet tegen deze op onrechtvaardige machtsrelaties gefundeerde realiteit, van onderop georganiseerd kan en moet worden. Wij proberen een nieuwe invulling te geven aan politieke basisconcepten die voor ons van waarde zijn, zoals “vrijheid”, “gelijkheid” en “democratie”. Deze tekst vormt een momentopname van de lopende discussie binnen Doorbraak over onze uitgangspunten.

Een andere wereld is niet alleen mogelijk, een andere wereld is noodzakelijk.

A. Wat is er mis en waar willen we naar toe?

1. Gelijkheid: collectivisatie van productiemiddelen en gelijke bijdrage in politieke besluitvorming

Van onderop in actie

“Gelijkheid” hoort weer bovenaan de politieke agenda. De liberale rechtsstaat houdt ons weliswaar voor dat we allen gelijk zijn, maar tegelijkertijd wordt de huidige samenleving op vele fronten nog altijd gekenmerkt door een onoverbrugbare en nog altijd groeiende sociale ongelijkheid. Dat kan omdat gelijkheid uitsluitend wordt gedefinieerd in de burgerlijke, holle termen van het gelijke “recht”.

“Gelijkheid” is niet verenigbaar met, maar eerder tegengesteld aan homogeniteit en uniformiteit. Met andere woorden: dat we allen gelijk zijn, wil niet zeggen dat we allen hetzelfde zouden zijn of moeten zijn – integendeel! “Gelijkheid” betekent allereerst een waardig bestaan voor iedereen, en niet slechts de formele of juridische mogelijkheid of kans daartoe. Dat wil zeggen dat de hierboven beschreven, op onderdrukking en uitbuiting gebaseerde machtsrelaties teniet moeten worden gedaan. Deze verhoudingen, die schuilgaan achter de inhoudelijk lege gelijkheidsbeginselen van het (neo)-liberalisme, zullen moeten worden geconfronteerd met een radicaal andere visie op gelijkheid: een gedeelde eis voor waardigheid.

Doorbraak bestrijdt daarom het racisme en patriarchaat, dat diep in onze samenleving geworteld is en dat zich in zeer uiteenlopende vormen manifesteert, soms heel bedekt en onderhuids, soms ook heel uitdrukkelijk. Werkelijke gelijkheid kan alleen bestaan in een samenleving die politiek van onderaf en decentraal is georganiseerd (zie punt 3), en die iedereen in staat stelt een gelijke bijdrage te leveren aan politieke besluitvorming en sociale organisatie – ongeacht leeftijd, huidskleur, gender, afkomst, enzovoorts.

Mensenrechten zijn vaak een beperkte uitkomst van strijd van onderop. Die rechten kunnen minderheden beschermen tegen een onderdrukkende meerderheid. Maar van alleen formele, burgerlijke “rechten” kunnen we niet eten! Dat we op papier allemaal het recht hebben op voldoende eten en een dak boven ons hoofd – met andere woorden op een waardig bestaan – betekent in de praktijk niet dat we dat ook allemaal hebben.

Doorbraak is een anti-kapitalistische organisatie die een radicaal andere wereldeconomie nastreeft. Niet langer is het eigendomsrecht van enkele economische dictators, die de maatschappij onteigenen, belangrijker dan de belangen en behoeften van iedereen. Het eigendom van de heersende klasse zal herverdeeld moeten worden, en alle productiemiddelen moeten worden gecollectiviseerd. Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dat ieders levensbehoeften kunnen worden bevredigd. Voeding, water, kleding, woongelegenheid, goed onderwijs, kunstzinnige vorming, goede zorg, energievoorziening en communicatiemiddelen moeten voor iedereen gelijkelijk en vrij toegankelijk zijn.

2. Vrijheid: nooit individueel, altijd maatschappelijk

Vrijheid en gelijkheid vooronderstellen elkaar. Alleen in een samenleving waar iedereen vrij is, kan sprake zijn van gelijkheid – en andersom. Net zoals het geval is met gelijkheid, hebben we echter niets aan de formele, ‘papieren’ vrijheid die de liberale ideologie van de heersende klasse ons voorhoudt. We moeten daarom kritisch vragen blijven stellen bij het begrip “vrijheid”. “Vrijheid” is op zichzelf helemaal niets, zolang het zich niet ergens toe verhoudt. Vrijheid is nooit een individuele aangelegenheid, maar altijd maatschappelijk. Vrijheid is niet zozeer een formele mogelijkheid om ongehinderd iets te kunnen of mogen doen of zeggen wat men maar wil, zoals rechts het vaak voorstelt. Nee, het is gelegen in het handelen zélf. Oftewel: vrijheid is niet zozeer iets dat men kan “hebben”, kan “beschermen” of “behouden”, maar is iets dat men moet “doen”.

Vrijheid begint bij een gedegen begrip en kennis van de eigen situatie; bij bewustzijn, zowel collectief als individueel. Vrijheid veronderstelt een volledige zelfbeschikking, vrije verplaatsing of vestiging van mensen en dieren, de politieke ruimte en kennis om bewuste politieke keuzen te maken. Vrijheid vooronderstelt de doorbraak van scheidslijnen tussen mensen, en een samenleving waarin geen ruimte is voor enige vorm van uitbuiting en onderdrukking.

Deze scheidslijnen, uitbuiting en onderdrukking worden mede gecreëerd en in stand gehouden door repressieve instituties en organisatiestructuren. Doorbraak streeft daarom de ontbinding na van de natiestaat, dus de opheffing van grenzen en de omverwerping van de controlestaat. Hiërarchie en politieke overheersing zijn per definitie onverenigbaar met ieder vrijheidsbeginsel. Het verwerven van staatsmacht kan daarom nooit een middel zijn om een waarlijk vrije en gelijke samenleving te realiseren. Maar: vrijheid moet wél georganiseerd worden, we hebben vormen van vrijheid nodig. “Vrijheid” is voorbij de willekeur, de vrijblijvendheid en passiviteit die hier te vaak mee geassocieerd worden. Het is met andere woorden in de politieke organisatie en het conflict zélf, waarin we ruimte zien voor vrijheid om gerealiseerd te worden – niet daarbuiten.

3. Democratie: decentraal en van onderop

Er is op de hele wereld vrijwel geen staat te vinden die zichzelf niet als “democratisch” betitelt. Toch hebben velen van ons erg weinig macht over ons eigen leven. Doorbraak pleit voor een radicaal ander begrip van “democratie”, waar de macht bij de mensen zelf ligt.

Van onderop in actie

Gecentraliseerd bestuur is direct tegengesteld aan democratie. Er is niet één “volk” met één belang, maar politiek bestaat uit vele stemmen samen. Politiek is geen “autonome sfeer”, die als het ware buiten of los van ons alledaagse leven staat. Maar zoals de onderdrukking en ongelijkheid waartegen wij strijden zich op het meest alledaagse niveau manifesteren, zo kan ook de strijd hiertegen slechts een onlosmakelijk deel zijn van onze dagelijkse leefomgeving en -ervaring. Democratische politiek is met andere woorden een alledaagse aangelegenheid, die direct verbonden is met hoe we wonen, werken, eten, delen en strijden.

Doorbraak staat daarom voor democratie van onderop, gebaseerd op straat- en wijkbijeenkomsten en bijeenkomsten van arbeiders op werkvloeren, zoals in fabrieken, kantoren, winkels, zorg- en onderwijsinstellingen. Op deze algemene bijeenkomsten kunnen alle betrokkenen meepraten en meebeslissen. De gemeenschap heeft beschikking en zeggenschap over de productiemiddelen en diensten in de omgeving. Democratische besluitvorming vindt altijd zo decentraal mogelijk plaats. Wij nemen het politieke initiatief terug naar de basis van ons dagelijkse leven.

Om te voorkomen dat gemeenschappen in zichzelf keren en om een afkeer van de buitenwereld tegen te gaan moet deze decentralisatie van macht verbonden zijn met een grenzeloze wereldwijde solidariteit en samenwerking. Die krijgt vorm in overkoepelende confederale politieke structuren op regionaal of uiteindelijk zelfs mondiaal niveau. De afgevaardigden die hier bij elkaar komen, verwoorden het standpunt van hun algemene bijeenkomst, niet hun persoonlijke visie en zij zijn per direct terugroepbaar.

4. Tegen het kapitalisme: tegen uitbuiting, onderdrukking en uitputting

Wij zijn principieel tegen het wereldwijde politieke, economische en sociale systeem dat we kapitalisme noemen. Dat systeem draait om enerzijds het winststreven en het privébezit van de productiemiddelen, en anderzijds de disciplinering en noodgedwongen loonarbeid en onbetaalde arbeid van de onderklasse. Het kapitalisme is een systeem van uitbuiting, gebaseerd op onderdrukking. Het is geen abstract systeem, maar een stelsel van concrete machtsverhoudingen tussen alle mensen onderling. Dat stelsel wordt via onze omgang met elkaar dagelijks gereproduceerd, en is zodoende voortdurend in beweging. Aan de basis van kapitalisme zit het de baas spelen van een kleine groep mensen over andere mensen en de natuur. Een kleine groep claimt het eigendom van de maatschappelijke productiemiddelen en ontzegt daarmee de toegang ertoe voor de meerderheid. Daardoor zijn de meeste mensen afhankelijk van loon of uitkering voor zichzelf en met wie ze hun leven delen.

De stabiliteit van het kapitalisme is volledig afhankelijk van een steeds verdergaande economische groei. Die groei wordt aangejaagd door een oneindige concurrentiestrijd tussen kapitalisten onderling en tussen kapitalisten en arbeiders. Al eeuwenlang probeert de ene kapitalist de andere slimmer af te zijn door de mensen die in ruil voor geld het werk voor hen verrichten steeds meer te laten produceren ten opzichte van hoeveel geld ze er voor moeten neerleggen, zodat hun producten andere uit de markt prijzen. Continu jagen kapitalisten de arbeidsproductiviteit op door mensen harder, langer en efficiënter te laten werken. Maar arbeiders verzetten zich op allerlei manieren, alleen of samen. Deze voortdurende strijd is de motor voor veranderingen in het kapitalisme. In het huidige kapitalisme hebben veel arbeiders de ideologie verinnerlijkt om “het beste uit zichzelf” te halen, een lat die steeds hoger ligt. Want niet alleen kunnen we niet samen de inhoud van ons werk bepalen, maar ook wordt de welvaart die we samen creëren niet gedeeld. Die is handen van een kleine klasse van topmanagers, directeuren en aandeelhouders die meer en meer kapitaal verzamelen. De ongelijkheid is immens en is de laatste jaren enorm gegroeid.

Om te zorgen dat er genoeg arbeiders zijn die het werk kunnen verrichten wordt er, vaak onbetaald in het gezinsleven, enorm veel werk gedaan om hen klaar te stomen voor de volgende werkdag. Van een bevriend luisterend oor of therapie en sporten om je hoofd leeg te maken tot goed eten en slapen. Maar ook de opvoeding en opleiding van de komende generatie arbeiders. Steeds meer van ons leven staat in dienst van kapitalistische productie.

In het oog springend zijn natuurlijk ook de consequenties voor het milieu. Het onophoudelijke streven naar maximale groei leidt onvermijdelijk tot productiemethoden die zo goedkoop mogelijk zijn, en daarom zeer schadelijke gevolgen hebben voor de natuur. Alles van waarde verwordt door kapitalistische ogen tot grondstoffen met alleen een prijs. Deze problemen staan nooit op zichzelf, maar hebben ook op mondiale schaal sterke economische en sociale gevolgen. Klimaatsverandering, ontbossing en andere ecologische problemen treffen wereldwijd vooral de armere delen van de bevolking. Natuur en mens worden als exploiteerbare productiebronnen uitgebuit en leeggezogen, om een onhoudbaar economisch systeem van overproductie en -consumptie overeind te kunnen houden. Veel problemen waar wij ons mee geconfronteerd zien – van klimaatverandering tot slavernij, van de bio-industrie tot hongersnood en van armoede tot consumentisme – volgen uit hetzelfde principe dat essentieel is voor het kapitalisme: de noodzaak tot maximale uitputting van alles dat tot grondstoffen of tot bron van arbeid gereduceerd kan worden. De binnen het kapitalisme gesuggereerde scheiding tussen mens en natuur is dus ook op het vlak van haar directe consequenties fictief.

Dat heeft ook immense gevolgen voor ons eigen dagelijkse leven. Voortdurend worden we bestookt met advertenties die ons vertellen wat we moeten kopen. Vanaf onze kinderjaren worden we klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, geconditioneerd tot ideale “werknemer”. “Nut”, “winst” en geldelijke waarde worden ons opgedrongen als universele maatstaf. De markt voor antidepressiva, therapieën en zelfhulpboekjes groeit ondertussen gestaag: zelfs in de noodzaak om de consument in deze vervreemdende samenleving overeind te houden heeft het kapitalisme een afzetmarkt gevonden. Kapitalisme is geenszins gebaseerd op een evenwicht tussen vraag en aanbod, zoals haar voorstanders doorgaans betogen, maar op de dwang tot vraag door de makers van het “aanbod”.

Doorbraak staat voor een ecologisch duurzame wereld waarin goederen zoveel mogelijk lokaal worden geproduceerd naar de behoeften van de gemeenschap. Alleen zo kan een economie gevormd worden die natuur, producent en consument niet slechts als uitputbare en dresseerbare bron kan zien. Anti-kapitalisme is een strijd tegen zowel een economisch systeem als ook tegen een bepaalde manier van denken. Het is de strijd tegen uitbuiting en uitputting, maar ook tegen de manier waarop alles en iedereen als een potentieel object hiertoe wordt gezien. We weten dat er ook zonder kapitalisme uitbuiting, onderdrukking en uitputting kan zijn. Het is niet genoeg om alleen geen kapitalisme meer te hebben, maar wel noodzakelijk. We willen niet een ander soort kapitalisme, maar geen kapitalisme!

B. Hoe komen we van hier naar daar?

5. Organisatie en macht

Om de samenleving te veranderen hebben we als beweging tegenover de macht van het geld en het geweld meer macht van onderop nodig. Wij en alle andere mensen met wie we ons samen willen organiseren voor een andere wereld, hebben die macht over het algemeen juist niet: wij zijn migranten, arbeiders, bezitslozen, precairen, enzovoorts. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van de vele ‘minderheden’ die op basis van afkomst, gender of klasse worden onderdrukt en uitgebuit – die machteloos zijn en worden gehouden. Maar samen zijn we sterk genoeg om grote veranderingen af te kunnen dwingen. We moeten dus mensen bij elkaar brengen en structuren opbouwen om samen te kunnen vechten voor onze belangen en onze visie op een andere samenleving. Doorbraak past heel bewust organisatiestrategieën toe, die we uitgebreid uitproberen, bediscussiëren, evalueren en zoveel mogelijk delen met andere linkse bewegingen en organisaties. Het opbouwen van een beweging is een proces van lange adem en gebeurt stap voor stap. We willen voor zover mogelijk planmatig en strategisch werken, want we willen concrete verbeteringen bereiken.

We organiseren mensen niet alleen binnen Doorbraak, maar ook in strijdbare belangenorganisaties die vechten voor een beperkter deel van onze doelen. Organiseren doen we door goed te luisteren naar wat mensen willen bereiken. We beginnen waar mensen op dat moment klaar voor zijn, uitgaande van onze eigen ervaring en omgeving, maar nooit zonder het belang van een wereldwijde strijd uit het oog te verliezen. We leren van elkaar te leren en voeren samen ons plan uit om te winnen.

We moeten politieke keuzen maken waar we onze beperkte tijd en energie inzetten. We kiezen ervoor om tijd te maken voor strijd, ook al maakt de maatschappij dat ons soms moeilijk. Daarom richten we ons vooral op mensen die aan de ene kant het meest vermalen worden in dit systeem van machts- en welvaartsongelijkheid, maar aan de andere kant de potentie hebben om succesvol terug te kunnen vechten. Als we zo verbeteringen weten af te dwingen, dan heeft dat ook voor mensen die het minder slecht hebben een positief en motiverend effect.

6. Ondogmatisch en zelfkritisch

Doorbraak laat zich actief inspireren door verschillende tradities die strijden of streden voor een feministisch socialisme van onderop, maar legt zich niet vast op een specifieke richting of stroming daarbinnen. Zo hebben we een sterke affiniteit met communistische en anarchistische ideeën, en zijn we tegelijkertijd ook gemotiveerd door eigen ervaringen in de strijd of de formulering van nieuwe perspectieven, zonder die direct ideologisch in te willen kaderen. Door op deze manier te werken is het mogelijk om een organisatie te vormen waar mensen vanuit verschillende herkomst en politieke achtergronden gezamenlijk een weg kunnen inslaan die past in de realiteit waar we vandaag de dag mee van doen hebben. Ook wat betreft de middelen die we aangrijpen, willen we ons niet tot een strikt repertoire beperken. Het gaat erom de juiste middelen op het juiste moment en op de goede manier in te zetten. Deze activiteiten moeten aansluiten bij wat onze beweging op dat moment sterker kan maken en niet bij wat we nu eenmaal gewend zijn te doen, waar we een subculturele identiteit aan ontlenen of wat we simpelweg het spannendst vinden.

Van onderop in actie

Om zo’n nieuwe stroming in gang te zetten is het belangrijk om open te staan voor inhoudelijke kritiek. We voelen ons vrij om opbouwende kritiek en feedback te geven op de linkse beweging in zijn algemeenheid. Wij streven ernaar om, zover het kan, onze idealen in het hier en nu in onze politieke praktijk te verwezenlijken. Daarnaast probeert Doorbraak bestaande linkse kaders te doorbreken en controversiële thema’s op de agenda te plaatsen. Zo spreken wij ons altijd openlijk uit tegen alle vormen van religieus fundamentalisme, zij het christelijk, islamitisch of anderszins. Ook laten we door onze praktijk zien dat wij niet alleen strijden tegen “Nederlands rechts” of “wit rechts”, maar voeren we evengoed actie tegen andere rechtse groeperingen. In anti-kapitalistische kringen benadrukken we dat ongelijkheid meer oorzaken en consequenties heeft dan alleen economische: denk aan het patriarchaat. De anti-racistische en feministische beweging moet wat ons betreft aan de andere kant niet vergeten dat ook in die politieke strijd sociaal-economische verschillen en belangen nooit uit het oog moeten worden verloren.

Doorbraak wil voorop lopen in de strijd en initiatief nemen. Maar wij zien onszelf nadrukkelijk niet als een elite-organisatie die de touwtjes in handen moet nemen en mensen vertelt wat ze moeten doen. Een linkse beweging van deze tijd moet veelzijdig en kritisch zijn, ondogmatisch en vernieuwend. We zoeken waar nodig en mogelijk dan ook zoveel mogelijk de samenwerking met gelijkgestemde organisaties en personen, maar gaan ook onze eigen weg: we willen toegankelijk zijn voor iedereen, maar niet dwangmatig breed. Openheid, (zelf)kritiek en anti-autoritarisme zijn daarbij onze kernprincipes.

7. Verandering

Het is niet voldoende ons te richten op het veranderen van het individuele bewustzijn van mensen, zoals veel maatschappijkritische organisaties proberen te doen. We moeten ons met name richten op het veranderen van de maatschappij. We beginnen dicht bij huis, maar ons perspectief is wereldwijd. Individueel “bewust consumeren” heeft alleen zin als ook alle manieren van produceren en alle arbeidsomstandigheden mens- en milieuvriendelijk (duurzaam) worden. Met andere woorden: alleen als collectief bewustzijn gepaard gaat met een radicale omkering van alle machts-, eigendoms- en productieverhoudingen, zien wij mogelijkheden om tot een daadwerkelijk andere samenleving te komen.

De realisering van die andere samenleving zal hoe dan ook gepaard gaan met conflict. De eerste taak voor een linkse tegenbeweging is daarom te zorgen dat zij dat conflict aankan en aandurft. Dat begint met het creëren en verwerven van voldoende kennis, ervaring en politieke tegen-macht. Dat doen we door te organiseren van onderop, in solidariteit met anderen die strijden, vanuit een internationalistisch perspectief. We moeten niet alleen de strijd aangaan, we kunnen het ook!

Doorbraak

Dit stuk is eerder verschenen op de website van Doorbraak.eu

34 gedachten over “Doorbraak naar een andere samenleving”

 1. doorbraak heeft mn anarchistische sympaty, maar collectiviteit van productiemiddelen heeft bewezen tot concentratiekampen te leiden zie rusland en china.

  kleinschalige produktie, menselijke maat.
  afschaffing van grote bureaucratische dwangsystemen,

  hierin past een basis inkomen voor iedereen
  hierin passen zzpers.

 2. “collectiviteit van productiemiddelen heeft bewezen tot concentratiekampen te leiden zie rusland en china. ” prive eigendom heeft bewezen tot concentratiekampen / doodseskaders / Rassenmoord te leiden zie , Duitsland , Italië , Portugal , Griekenland , Argentinië , USA , Chili , Liberia , ect ect ect

 3. Prima initiatief om middels deze website tot een discussie te komen.

  Er valt natuurlijk heel veel over te zeggen, meer dan passend is in een korte reactie. Ik beperkme hier tot twee opmerkingen, een punt dat sterk mijn goedkeuring kan wegdragen en één dat ik door en door foutief vind.

  Goed: “vrijheid” is op zichzelf helemaal niets, zolang het zich niet ergens toe verhoudt.

  Fout: alle productiemiddelen moeten worden gecollectiviseerd.

 4. Wel als prive eigendom oorlog, concentratiekampen, doodseskaders, massamoorden, veroorzaken dan wordt het
  hoogtijd dat we dat afschaffen,

  Geen eigen huis meer, geen eigen auto meer, het salaris wat je ontvangt delen met iemand die minder heeft dan jouw.

  Goed idee.

 5. 5- Joke
  Juist ja, het gaat om het eigendom van de produktiemiddelen.
  Maar het eerlijk delen van die produktiemiddelen-werelwijd
  zou voor velen van ons in de zogenaamde-rijke-westersewereld wel eens zeer nadelig kunnen uitpakken.

 6. Hoezo? Het gaat om het bezit van (landbouw)grond, fabrieken en bedrijven en zo. Zo nadelig is het voor de meesten niet als dat collectief bezit zou zijn. Je zou bv. de energievoorziening zo kunnen organiseren dat het gratis wordt, huizen worden veel goedkoper en je krijgt eindelijk eens wat winstdeling bij het bedrijf waar je werkt (maar nu als partner).

 7. 7-Joke.
  Landbouw, fabrieken en bedrijven tot collectief bezit maken
  wordt in de communistische heil-staat Cuba ook langzaam
  maar zeker losgelaten.
  Op papier klinkt het mooi……energie gratis….huizen goed koper, en winstdeling in een bedrijf ( maar nu als partner )

  De wereld draait helaas anders dan ik en U het willen.
  De Chinees, Braziliaan, Indier, en nog veel meer inwoners in het Verre-Oosten snoepen steeds een grotere hap weg
  uit de wereld economie.
  En al deze landen hebben kapitalistische-regeringen.
  Ook China.

 8. @8: Wat wil je daarmee zeggen, met je verwijzing naar Cuba, waardeer je dat negatief of positief? Streeft Cuba volgens jou naar kapitalisme, enkel omdat het mogelijk wordt gemaakt je eigen boerderij te bezitten? Hier bij ons zijn banken recentelijk genationaliseerd, maar dat wil nog niet zeggen dat we op weg zijn naar een communistisch systeem….

  En wat bedoel je in vredesnaam met “De Chinees, Braziliaan, Indier, en nog veel meer inwoners in het Verre-Oosten snoepen steeds een grotere hap weg uit de wereld economie.”? Zie je de economie als een tastbaar ‘ding’ of zo? Vrijwel alle basisbenodigdheden zijn niet schaars – dat is enkel een idee wat gepromoot wordt door degenen die er een hoge prijs voor willen rekenen.

  Waarom zo bang om iets van je welvaart te verliezen, alsof je dan onmiddellijk tot de bedelstaf zou vervallen? Binnen een eerlijk systeem, met voorzieningen als een basisinkomen e.d., is dat trouwens onmogelijk. Binnen het kapitalistische systeem, dat een menselijk wezen beschouwt als een wandelende schuldbekentenis, kan het wel degelijk. Ik krijg, net als Al Bakrastani, toch een beetje de indruk dat je steeds roept dat het niet kan omdat je het gewoon niet wil.

  Het enige enge aan de alternatieven voor het kapitalistische systeem is, dat degenen die het in praktijk willen brengen nogal eens in de pan gehakt worden door hun tegenstanders. Als het echter om een breed gedragen initiatief zou gaan, wat bovendien heel zichtbaar is, is de kans dat dat gebeurt een stuk kleiner.

 9. ach Joke , Jocgem is een Kannietist … heel zielig maar waar .. ziet alleen wat Niet Kan .. is voor mogelijkheden blind , een soort diepe politieke depressie … word op zijn eiland vast “mainit ang ulo mukha ” genoemd ..

 10. 9- Joke
  Wens je samen met AL heel veel geluk met de strijd voor een
  doorbraak naar een andere samenleving.

  Heb alleen heel veel medelijden met al die boeren wiens grond wordt afgepakt.

 11. Als je gezond realisme flauw “kannietisme” gaat noemen maak je iedere zinvolle discussie onmogelijk. Of je het nou leuk vindt of niet in dromen is veel meer mogelijk dan in de realiteit.

 12. @ nog een PvdA aanhangende kannietist , Gezond realisme noem je dat , vooroverbuigen en je laten nemen door de bazen dát is de houding van Jocgem . Er zijn door de geschiedenis altijd veel van jullie type “Realisten ” geweest , wanneer degene die wel in een betere eerlijkere wereld geloven zich er wat van hadden aangetrokken stonden we nu nóg met onze pet in de handen bij de poort wanneer meneer de directeur langskwam en werkte we 60 uur in 6 dagen of meer .. Tot we er dood bij neer zouden vallen ..
  want een 40 urige werkweek , het kon niet
  op je 65e stoppen met werk , het kon niet
  minium loon , , het kon niet
  onderwijs voor arbeiderskinderen , het kon niet

  Als we jullie Sociaal Democraten door laten gaan is de tijd dat dingen wél konden straks een verhaal om onze kinderen te vertellen . Als ze sávonds niet te moe zijn van een hele dag in de fabriek werken ….

  allemaal dankzij de verraderszooi van de PvdA

 13. @13 Och jeetje, nu is het weer allemaal de schuld van de PvdA. We leven in een van de beste landen ter wereld om in te leven maar er deugt allemaal niets van volgens de eeuwig verongelijkten. Nederlanders, ze lopen de godganse dag te klagen en te tieren, ze hebben het daarmee zo druk dat ze de prachtige realiteit om zich heen niet eens meer kunnen zien. Verwende nesten zijn het.

 14. @11: Er wordt geen grond afgepakt van boeren. De leus van de Russische revolutie was nota bene ‘Land aan de boeren, fabrieken aan de arbeiders’. (Op een gegeven moment begon Lenin zich te ermee bemoeien en daarmee kwam iedere ontwikkeling tot stilstand, maar daar heb ik het dus niet over.) Het gaat niet zozeer om bezit van iets, maar om zeggenschap erover.
  Maar ik begrijp dat jij liever blijft staan toekijken hoe je pensioen verdampt – alsof socialisme daar een grotere bedreiging voor zou vormen dan kapitalisme.

 15. we Leefden !!! in een van de beste landen , dankzij allerlei uitverkopend Neo-liberaal PvdA tuig is dat al lang niet meer zo , de enige reden dat we het op een stel punten nog redelijk doen in vergelijkingen is het feit dat andere Sociaal Democratiese partijen al even bereid waren water als wijn te accepteren , zolang er maar commisariaatjes of leuke grootverdien baantjes tegenover stonden .. En de PvdA stemmer ?? die trapt overal in ….

 16. 15-Joke,
  K’zou U willen aanraden om Uw eigen schrijven in 7-Joke-Mizee eens goed telezen, Het gaat om ( landbouw )
  grond, fabrieken, en bedrijven als dat collectief bezit zou zijn.
  > het bovenstaade zijn Uw woorden <

  13-AL,
  Hoe de 40 urige werkweek tot stand is gekomen, denk mede
  door de PvdA, net zo als in 1948 Willem-Drees de sociale
  voorzieningen invoerde. Wat aan iedere Nederlander een
  AOW verschafte. Willem -Drees was van de PvdA, maar ik neem aan dat U dat ook wel weet. Ja toch?

 17. De sociale voorzieningen zijn tot stand gekomen dankzij de eisen van de bevolking en de vakbonden , Drees was wel genoodzaakt daarmee akkoord te gaan . er stonden ook toen ter linkerzijde ook mensen men diepere eisen , aangezien het Bernard en zijn Sociaal Democratische vrienden niet gelukt was állé communisten in het laatste oorlogsjaar aan de Nazi’s te verraden … meteen daarna is men ook begonnen te pretenderen Links te zijn en echt links en haar vakbond te saboteren en verdacht te maken … Later lukte het met propaganda en volksverlakkerij te doen lijken of alles bij Drees en de PvdA vandaan kwam .. Juist die PvdA die later alles weer ging afbouwen in innige omarming met de VVD , zodra het volk in slaap gesust was … Zo nu kan je nu weer gaan zaniken over strokarton en hoe door arbeiderseisen de fabrieken gesloten werden …

  Daarom moet de productie ook niet in de handen van het kapitaal , die snijden liever een arm af dan met die hand iets te geven !!

 18. 18-AL,
  Daarom moet de productie ook niet in handen van het
  Kapitaal, die snijden liever een arm af dan met die hand iets
  te geven.

  Wel, ik ga het mijn 3 kinderen, en mijn jongere broer die in
  Nederland nog steeds werkzaam zijn, in het Kapitalistische bedrijfs-leven vertellen dat ze goed op hun armen moeten
  letten.

 19. Natuurlijk Jochem , alles letterlijk opvatten ……. Want komentaar op het kapitaal , daar hebben PvdA scabs nooit tegen gekund ..

  http://youtu.be/5iAIM02kv0g

  Een vraag die al lang word gesteld “aan welke kant sta je ”
  Van de PvdA scabs weten we het nu wel : Aan de kant van het Kapitaal …..

 20. 21-AL
  Ben vroeger zelf lid geweest van de CPN. Heb een halfjaar
  mijn zegeltjes geplakt. In die tijd ontdekte ik dat er geen enkele ware communist bestond. Alleen maar keiharde habbelisten.
  Op uw vraag aan welke kant ik sta….Ik sta aan de kant waar ik het meeste geld kan ontvangen, Aan de zelfde kant als U dus!

 21. “Op uw vraag aan welke kant ik sta….Ik sta aan de kant waar ik het meeste geld kan ontvangen ” Yep , verbaasd me niets de typische PvdAr ….

  En nog te beroerd om anderen net zo vroeg , net zoveel AOW te laten vangen als hem , of Jongeren bij gelijk werk gelijk loon te laten betalen ,,

  Insinueren dat ik ook aan die kant staat betekend dat u uw eigen Neo-liberale levensvisie ook aan anderen toedicht .. geen wonder dat u zo een hopeloze kannietist bent …

 22. Joke, ergens vraag je waarom jocgem zo bang is iets van de welvaart te verliezen. Volgens mij is dat angst, angst die succesvol is aangepraat door politici, media en buren en vrienden. Iedereen is bang dat hij in moet leveren en raad eens wat we al jaren doen? Precies, inleveren. Alleen wordt dat dan gebracht als ‘redding van de natie!’.

  Maar gewoon wat meer delen als je heel veel hebt met mensen die veel minder hebben, dat is zo absurd en zo bedreigend, dat mensen op tilt slaan.

  Het antwoord op aan welke kant iemand staat is ook wel in die trant. Ik hoef helemaal niet het meeste dat mogelijk is te vangen. Als ik maar genoeg heb om van te leven en af en toe iets leuks te doen, een boek te kopen, een ritje met de auto te maken. Ik sta niet negatief tegenover een basisinkomen, krijgen die ondergewaardeerde huismoeders ook eens een eigen inkomen.

  Het is al lang duidelijk, je telt pas mee voor de meeste mensen als je scheppen met geld verdient. Op welke manier, dat maakt op zich niet uit. En zo zijn we in de wereld van vandaag terecht gekomen.

  Ow en die domme vergelijkingen van de diverse (ex-) communistische staten is natuurlijk flauwekul. Die waren net zo min communistisch in de ware zin van het woord als het Westen. Ook in die landen waren er een paar happy few die zich ten koste van de anderen verrijkten. Niks communistisch aan. Foute naam voor verkeerd systeem, kapitalisme voor kleine groep was dat.

 23. 23-AL,
  En nog te beroerd om anderen net zo vroeg net zo veel AOW
  te laten vangen dan hem.
  Weet U wanneer ik met AOW mocht gaan? Wel dat was 5 jaar geleden toen ik 65 werd. Ontvang een alleen staand AOW van ongeveer 1041 euro in de maand plus een aanvullend pensioentje uit de metaal (PME ) van 314 euro.
  Samen 1355 euro in de maand. Betaal aan zieken fonds priemie 293 euro in de maand, Woon buiten de EU.

  Over het minium loon van jongeren hebben we al dikwijls
  over gesproken, maar k’wil het nog wel eens herhalen,
  iedere jongere gun ik het zelfde loon bij gelijk werk, dan hun oudere colega’s

 24. @23 en dankzij uw partij , het konniet anders mogen uw jongere ex collega’s tot hun 67e of later doorwerken ,

  En uw dure verplichte ziekenfonds komt voort uit het buitenlandertje pesten . dat u de zelfde services daar veel goedkoper zou kunnen krijgen doet er niet toe ..

  In Marokko val je met die zelfde “verplichte verzekering “onder het “Ambtenaren Ziekenfonds ” maar waar de ambtenaren 85 Euro /850 Dirham betalen betaal je als AOWr / WAO’r 293 Euro .. aan de Nederlandse verzekering …

 25. 26-AL,
  langer door werken is toch democratisch beslist?

  Dure ziekenfonds komt volgens U voort uit het buitenlandertje
  pesten.
  Weet U dat ze hier alleen nog maar mensen verzekeren tot 60
  jaar? Hier lopen genoeg Nederlanders onverzekerd rond, om dat ze hier ook niet de verzekering kunnen betalen. De Nederlandse staat verplicht niemand om een verzekering te nemen in NL

  PS. Langer door werken is democratisch beslist.

 26. Ik kan zien dat u al lang daar op uw eiland zit … De Nederlandse staat verplicht Marokkaanse en Turkse ex werknemers ( AOW en WAO ) zich via de Nederlandse verzekering te verzekeren , anders geen uitkering ..

 27. En Democratisch beslist dat langer doorwerken ?? Neen meneer Jocgem , er waren partijen gekozen die beloofd hadden dat niet te doen .. Maar ik weet dat het voor een PvdAr heel normaal is wanneer de partij waarop je stemt het één beloofd en het ander doet …. PvdA doet niets anders

 28. @17 (jocgem): Nee, dat is niet met elkaar in tegenspraak. Het land wordt de boer niet afgepakt, hij (m/v) blijft gewoon boer. Op Cuba bleven de boeren ook hun oude stiel uitoefenen, alleen de grootgrondbezitters werden verjaagd. Probeer je voor te stellen dat iedereen gewoon loon naar werken krijgt en geen extra winst opstrijkt omdat-ie toevallig iets ‘bezit’. Maar dat hoeft ook niet, want alles wat je nodig hebt is voorhanden. En luister ajb. ook even naar deze oude indiaan (sorry, native american):
  “My reason teaches me that land cannot be sold. The Great Spirit gave it to his children to live upon. So long as they occupy and cultivate it, they have a right to the soil. Nothing can be sold but such things as can be carried away” –Black Hawk
  Grond, arbeid en kapitaal zijn niet produceerbaar, er is een bepaalde hoeveelheid van en that’s it. Het kan dus nooit een waarde hebben zoals goederen en diensten die hebben.

  Maar jij wil dus gewoon zoveel mogelijk geld opstrijken, zeg je in #22. Zeg dat dan gewoon, in plaats van met het paniekverhaal aan te komen dat er mensen zullen verarmen. Maar je leeft van een AOWtje en wordt geplukt waar je bij staat. Dat is dus wèl *eigen* geld, zeg maar, daar heb je zelf voor gespaard. Nou wil de ironie dat je daar in een niet-kapitalistisch (maar socialistisch o.i.d.) systeem niet voor zou hoeven vrezen – maar onder een kapitalistisch wèl. Over afpakken gesproken – je handelt dus eigenlijk niet eens in je eigen belang…

  @24 (Keira): Ja, dat is waar. Ik hoor al mijn hele volwassen leven, dat is bijna 30 jaar, dat we eventjes de broekriem aan moeten halen en door de zure appel heenbijten. Toch schijnen we ondertussen en hoogconjunctuur beleefd te hebben, al is de inflatie gigantisch. Mensen hebben een heel, heel vals bewustzijn, gezien het feit dat ze daar steeds weer mee instemmen, vooral bij degenen die er niets bij te winnen hebben. Ja, en dat enorme materialisme – ook vreselijk. (Stan van Houcke schreef laatst, nadat hij had gehoord dat de mensen op de Abruzzen niet graag aan hun vroegere armoede herinnerd werden, dat wij arme mensen als onmensen zijn gaan beschouwen – zo erg is het zelfs.)

  @27 / @28: Zelfs mensen zonder bron van inkomsten zijn verplicht zorgverzekering op te hoesten. Maar ik las vandaag dat dat per 2014 gaat veranderen.

 29. 28-AL,
  Als een Nederlander gaat emigreren dan is het verplicht om
  je bij de gemeente te laten uitschrijven. De algemene
  volksverzekering houd dan op. U kunt dit over al navragen.
  Ook kun je vrij stelling van het betalen van belastind aan vragen te Heerlen, wat je ook zonder meer krijgt.
  Tjonge, tjonge, wat zou ik blij zijn als de Nederlandse Overheid mij de algemene ziekte-kostenverzekering, net zo als bij Turken en Marokkanen verplichte.

 30. 29-AL,
  In tegenstelling tot wat in het verkiezingsprogramma staat
  verhoogt ook de SP de AOW-leeftijd.
  De oudedagsvoorziening wordt van af 2015 inkomens
  afhankelijk voor 65 en 66 jarigen en in 2025 gaat de AOW
  leeftijd voor iedereen omhoog naar 67.

  Dus het komt meer voor dat een partij waar op je stemt het een beloofd en het andere doet.

 31. 33- AL,
  Wim Kan heeft in zijn oudejaars speech al een gezegt……
  democratie is, we mogen om de 4jaar stemmen en de andere
  dag lees ik in de krant wat ik niet wil.

  Leve onze democratie.
  Jocgem.

Reacties zijn gesloten.