De aardverschuiving in migratieland.

Dit artikel is overgenomen met toestemming van de auteur, Vandyke, en verscheen eerder op zijn eigen site.

Van 2002 t/m 2008 840 mensen erbij uit moslimlanden door migratie.

Voor het eerst: cijfers waarbij de klassieke herkomstgroepen westers en niet-westers zijn opgesplitst in EU, overig westers, moslimlanden en overig niet-westers.

Omdat nog steeds veel misverstanden zijn –of zoals u wilt, keihard gelogen wordt – over de werkelijke toename van allochtonen in Nederland door migratie, is het zinvol om een presentatie te geven over het migratiesaldo: het verschil tussen immigratie en emigratie.

 Een verantwoording van de hier gepresenteerde cijfers vindt u aan het einde.

Ik kom tot een vijftal –nieuwe- groepen:

 1. Autochtoon.
 2. EU.
 3. Moslimlanden.
 4. Overig westers (min autochtoon, EU en westerse moslimlanden).
 5. Overig niet-westers (min niet westerse moslimlanden).

 

Grafiek 1 laat de ontwikkeling van de diverse ‘nieuwe’ herkomstgroepen van 1996 t/m 2008 zien. De cijfers over 2009 zijn helaas pas in december beschikbaar.


Liever een grafiek met staafjes?

    Wanneer een lijn onder de nullijn komt betekent dat er minder immigranten waren dan emigranten. Het migratiesaldo was daardoor negatief. De migratiecycli worden gedeeltelijk bepaald door economische factoren: meer immigranten als het goed gaat. Daarnaast speelt wet- en regelgeving een rol. Denk bijvoorbeeld aan de Vreemdelingenwet 2000, de aanscherping van de toelatingseisen en het openstellen van onze grenzen voor nieuwe EU-burgers als Polen. Bij sommige cycli speelt dat veel minder een rol, zoals bij asielmigratie.

De herkomstgroepen uitgelegd:

    In elk van de gepresenteerde jaren vertrekken er meer autochtonen dan dat er weer terug komen en dat geeft een negatief migratiesaldo. ‘Autochtoon’ moet je hier niet verwarren met ‘Nederlander zijn’. Nederlander zijn is een nationaliteitskwestie. Autochtoon ben je doordat je beide ouders in Nederland zijn geboren. Je kunt dus best autochtoon zijn en geen Nederlander. Voorbeeld: een Amerikaan die in Nederland woont en wiens beide ouders hier geboren zijn, is een autochtoon, maar hoeft geen Nederlander te zijn. Ik kom hier nog een keer cijfermatig terug, want het verschil in definitie is belangrijk.

   De migratie met mensen afkomstig uit een EU-land is spectaculair gestegen na 2004. De reden daarvoor is dat de EU toen de grenzen opende voor de nieuwe EU-burgers uit een aantal Oost-Europese landen. Denk bijvoorbeeld aan Polen en Hongaren.

 

    Bij overig westers moet je bedenken dat na 2004 een aantal Oost-Europese landen niet meer in overig westers zitten, maar onder de EU-landen vallen. 

 

   Overig niet-westers heeft de afgelopen jaren veel studenten en kennismigranten opgeleverd. Zie voor details (ook over andere groepen) dit artikel. Niet westerse landen zijn overigens: alle landen in Latijns Amerika, Afrika, en Azië, behalve Japan en Indonesië. De eerste vanwege zijn economische positie en de tweede vanwege het grote aantal Nederlanders van Indische afkomst in Nederland. De overige landen worden tot de westerse gerekend.

   Het migratiesaldo van mensen afkomstig uit moslimlanden vertoont net zo’n spectaculair patroon als dat van EU-landen, alleen dan andersom. In 2002 zette een daling in, die zo sterk was dat die zelfs uitmondde in een negatief migratiesaldo gedurende enkele jaren. Met andere woorden: meer allochtonen met als herkomstgroep een moslimland emigreerden uit Nederland dan er hierheen kwamen. Na 2006 zie je de groene lijn weer omhoog gaan. Een logische verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in de loop van 2006 de Wet Inburgering Buitenland van kracht werd, die immigranten verplichtte eerst een inburgeringsexamen in hun eigen land te behalen voordat ze toestemming kregen om naar Nederland komen. Het is dan logisch dat er een uitsteleffect optreedt: het duurt enige tijd voor mensen het examen behaald hebben, en pas daarna vragen ze een inreisvisum aan. Het is logisch dat er dan na een aanvankelijke daling opnieuw een stijging optreedt. Die stijging zie je in 2008 duidelijk terug. Ik kom hier nog uitgebreid op terug als in de loop van het jaar alle cijfers over 2009 bekend zijn en er wellicht ook analyses zijn van bijvoorbeeld het WODC of het CBS.

   Zoals hierboven al kort genoemd, kende het vreemdelingenbeleid in Nederland één belangrijk keerpunt en dat was het van kracht worden van de Vreemdelingenwet 2000 in de loop van 2001. Daardoor kwamen er strengere procedures op het gebied van asiel, maar werden later ook maatregelen mogelijk die betrekking hadden op andere vormen van immigratie. Zoals bijvoorbeeld het inkomensvereiste en het leeftijdsvereiste voor gezinsmigranten.

De periode tot en met 2001 zie ik dan ook als de vorige eeuw, daarna is een nieuw tijdperk ingetreden. Het is daarom aardig om 2001 eens te vergelijken met 2008.

Tabel 1 geeft die verschillen:


   In 2008 maakten EU-onderdanen 60% uit van het positieve migratiesaldo van 41.000 van alle allochtonen dat jaar. In 2001 was dat nog maar 9% op 63.000. Een ongelooflijk grote verandering. 

Was het saldo in 2001 nog +22,7 duizend voor migranten uit moslimlanden, in 2008 was dat saldo gedaald naar 4,4 duizend. Van 36% naar 11%.

  Tabel 2 geeft nog een andere indeling en dat is de gemiddelde immigratie van 1996 t/m 2001 en van 2002 t/m 2008.

U ziet het goed. In de periode 1996 – 2001 was het gemiddelde voor moslimlanden 21 duizend per jaar. Dat betekent dat er in die zes jaar door migratie in totaal 126 duizend mensen bij kwamen uit moslimlanden. Tel je de overig niet-westers erbij, dan kom je op bijna 200 duizend. Over de hele periode 2002 – 2008 kwamen er netto 840 migranten uit moslimlanden ons land binnen. Er gingen nu eenmaal vrijwel net zoveel mensen weg als dat er kwamen. [update 18/8 11:20; Laatste zin gewijzigd er stond: ‘Er gingen nu eenmaal veel meer migranten uit die landen weg dan er hierheen kwamen‘.]

Dat is geen tsunami, dat is nog geeneens een rimpeling.

Wordt allemaal zonder twijfel vervolgd.

Verantwoording:  alle gegevens zijn afkomstig uit de CBS-tabel  ‘Bevolkingsontwikkeling; herkomstgroepering en generatie’. Om het overzichtelijk te houden heb ik de gegevens uit de tabel in twee groepen gesplitst: westers en niet-westers. U kunt alle gegevens en de berekeningen die ik erop losliet, bekijken in dit Excel-bestand.

Ik dank Johanna Nouri voor haar -vele- kritische opmerkingen op mijn stuk. Het feit dat u tot hier bent gekomen met lezen is aan haar te danken.

11 gedachten over “De aardverschuiving in migratieland.”

 1. Nou, ik weet al zo’n zeventien procent van de bevolking zoniet meer die in het CBS een links elitegenootschap ziet.
  Gelogen, die cijfers, ze zitten in het complot, zullen ze zeggen.
  Het is een denkfout dat de meute voor rationele argumenten te winnen is.

 2. Statistiek is wetenschap, en wetenschap is een linkse hobby. En daarbij, als er maar een zo’n terrorist dit land binnenkomt, dan is dat er een te veel. Laten we een voorbeeld nemen aan Israel en een flinke muur bouwen om ze allemaal buiten te houden. Hebben we gelijk iets om de moslims die al binnen zijn vanaf te gooien, dat mag want dat willen ze zelf allemaal met onze homos doen.

  (Nee, ik meen dit niet, en na dit getypt te hebben ga ik nu snel mijn handen wassen.)

 3. Ik heb helaas een correctie moeten plaatsen:

  Onder tabel 2 laatste zin van het blokje:

  Er gingen nu eenmaal vrijwel net zoveel mensen weg als dat er kwamen. [update 18/8 11:20; Laatste zin gewijzigd er stond: ‘Er gingen nu eenmaal veel meer migranten uit die landen weg dan er hierheen kwamen’.]

 4. Intussen is frankrijk begonnen de verhouding EU/moslim immigratie een beetje recht te strijken met hun missselijkmakende deportaties. Ik werk veel in Roemenie en zie daar met eigen ogen dat daar de Roma’s op vreselijke wijze gediscrimineerd worden, die mensen zijn daar kansloos. Ze hadden dus goede reden om daar weg te willen, plus alle recht.

  Wat moet ik nou denken van een EU die vrije beweging mogelijk maakt en nu enkel de gang van zaken “scherp in de gaten houd”. Wachten ze daar tot er mensen vergast worden of zo?

 5. Heb het idee dat de VVD en zijn afsplitsing de PVV bezig is met een grote vorm van demagogie. Zij beloven immigratie in te zullen perken. Maar gezien de wetgeving en verdragen waar NL zich aan moet houden is het moeilijk om dat te realiseren. Nederland( kabinet in de maak) kan onmogelijk migratie binnen de EU tegenhouden. De grootste groep immigranten waar NL mee te maken heeft zijn mensen uit de nieuwe staten van de EU(Polen, Roemenen en andere Oostblokkers). Beloven kun je het altijd natuurlijk, maar de maatregel zal stranden bij de rechter die zal verwijzen naar de verdragen. Er is zelf een verdrag met Turkije. Dan blijft er nog een groep over voor wie het moeilijker zal worden zou bruin 1 concreet worden, de burgers uit niet EU-landen/ Islamitische landen. De vraag blijft dan wat is een Islamitisch land? Hoe gaat men controleren hoe iemand uit bijvoorbeeld een land als Egypte die zich wil vestigen in NL niet Islamitisch is?

 6. Nee dat zie jij toch echt verkeerd. Het gaat hier over de aardverschuiving in migratieland.

  De tsunami. Je weet wel.

Reacties zijn gesloten.