TTIP heeft nu reeds impact op algemeen belang en democratie

De verwachting dat het TTIP-vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU er zal komen heeft op voorhand reeds invloed op nieuwe wettelijke regelgeving. Het algemeen belang en democratische keuzes worden zo ondermijnd, nog voor het TTIP is goedgekeurd, aldus watchdogorganisaties Corporate Europe Observatory en LobbyControl.

In het rapport Dangerous Regulatory Duet: How transatlantic regulatory cooperation under TTIP will allow bureaucrats and big business to attack the public interest stellen de organisaties Corporate Europe Observatory en LobbyControl dat het TTIP-vrijhandelsakkoord wel degelijk zal leiden tot laksere regelgeving.

Beide organisaties volgende de werking van de Europese Commissie al jaren op de voet. Het hoofdstuk in het TTIP-akkoord dat handelt over samenwerking op vlak van regelgeving tussen de VS en de EU zal de mogelijkheid van verkozen volksvertegenwoordigers om maatregelen te nemen in het algemeen belang ernstig inperken.

Dat gaat van het versoepelen van milieunormen, tot het verlenen van hulp aan grote bedrijven om aan controle te ontsnappen. Wetgeving die de privacy moet garanderen zal dan omzeild kunnen worden en lobbyisten krijgen met het TTIP volledig vrij spel om het wetgevend proces op alle vlakken te beïnvloeden.

Volgens hun rapport heeft TTIP echter al een negatieve impact nog voor het akkoord in werking treedt. Het blijkt immers dat reeds wordt geanticipeerd op het akkoord om nieuwe regelgeving in het algemeen belang tegen te houden of in te perken. Zo blijkt dat de EU nu reeds op allerlei vlakken nieuwe regels op maat van het komende akkoord schrijft.

De ‘regelgevende samenwerking’ van het TTIP-akkoord zal alle vormen van bestaande handelsbegrenzende normen systematisch ontmantelen en verhinderen dat nog nieuwe regels goedgekeurd worden. Dat zal op twee manieren gebeuren:

  • nieuwe regels die handelsactiviteiten zouden kunnen belemmeren zullen onder het TTIP-regime aan omslachtige en tijdrovende procedures onderworpen worden;
  • bedrijven krijgen het recht om unilateraal zeer hoge schadevergoedingen te eisen voor nieuwe regels die in het algemeen belang zijn maar ingaan tegen hun specifieke commerciële belangen.
  • In de praktijk zal dit ontradend werken op initiatieven voor nieuwe regelgeving. Het gaat dan onder meer over milieunormen, veiligheid op het werk, openbare gezondheid en voedselveiligheid. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

    Via:: dewereldmorgen.be