Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld

De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna zeventig procent afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel.

Cijfers per provincie schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de scholekster en kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en de daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van. Op vrijdag 30 oktober overhandigen organisaties het nieuwe overzicht van de cijfers van boerenlandvogels aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

– Lees verder bij Natuurbericht