Een dag van vreugde, een dag van strijd

Ach… Nederland…

Een dag is ’t van vreugde
Een dag is ’t van strijd.
Een dag aan ’t ontwaken der volk’ren gewijd
Een dag van verzet voor geknechten!
Zij leggen gereedschap en werkpak aan kant
En donderend klinkt het door stad en door land:
Ten strijd voor uw heiligste rechten!
Eén dag zijn we vrij, de eerste van Mei
En juichen in weerwil van lijden en tranen
Het krijgsgeluk is met onz’ arbeiders vanen!

Wij vieren hem vrolijk,
Wij vieren hem blij,
Den dag van herleving den eersten van Mei.
Wij scheurden van lauwheid en logen het net
Bezield door den machtigen geest van verzet!
In ieder land zijn wij strijdvaardig!
Vereend in den geest op ’t arbeidersfeest
Aanschouwen door wolken van lijden en tranen
Wie in ’t zonlicht der zegepraal d’arbeiders vanen!


De Stem des Volks