De Schijnheiligheid van de Niet-Bestaande Joods-Christelijke Traditie

De Joods-Christelijke cultuur is een mythe, een leugen zelfs, die in stand wordt gehouden door een aantal politici en instanties. Bezijdens de eeuwige tweestrijd tussen de Joodse en Christelijke tradities is er geen ander emotioneel-cultureel aspect dat deze twee rivaliserende doctrines bindt. De meeste mensen die zich ietwat hebben verdiept in de zogenaamde Joods-Christelijke cultuur weten reeds dat de Joden eeuwenlang onderworpen zijn aan de haatgevoelens en genocidale neigingen van bepaalde groepen Christenen. De Christelijke haat jegens Joden is niet iets dat beperkt was tot de Tweede Wereldoorlog. Nee, het gaat terug tot aan Jezus Christus zelf, die de Joden het nageslacht van de duivel noemde.

De Christenen hebben geen boodschap aan de Oude Testament omdat met de komst van Jezus alles veranderde. Het was Jezus die de Sabbat verbrak, en hij was het ook die de overspelige vrouw redde van een Joods stenigingfestijn. De besnijdenissen, het koosjer eten, het verbod op het eten van het zwijn; allemaal zaken die niet meer gelden in het Christendom zoals beschreven in het Nieuwe Testament. De Joods-Christelijke traditie is een tegenstrijdigheid. Men kan niet en Joodse en Christelijke waarden hebben. Er is absoluut geen historische en godsdienstige band tussen het Christendom en Judaïsme. Zolang de Christenen niet aanvangen met besnijdenissen en  stoppen met het onkoosjer verorberen van onreine dieren kan geen socioloog of theoloog het standpunt van een gezamenlijk Joods-Christelijke culuur verdedigen.

In een artikel genaamd Losing Our Moral Umbrella [1] uit 1992 van het Amerikaanse weekblad Newsweek worden diverse geleerden geciteerd die de mythe van de Joods-Christelijke cultuur opblazen. Refererend aan de toenmalige gouverneur van de Amerikaanse staat Mississippi, Kirk Fordici, die verklaarde dat Amerika een Christelijk land is, en de tegenverklaring van de gouverneur van South Carolina, Caroll Campbell, die verklaarde dat vanaf het begin van het land, de Amerikaanse “waarden” zijn gebaseerd geweest op “de Joods-Christelijke erfenis.”:

By invoking this now familiar formula of inclusion, the South Carolinian was politically more correct. But for scholars of American religion, the idea of a single “Judeo-Christian tradition” is a made-in-America myth that many of them no longer regard as valid… “Governor Fordice erred politically by failing to send out the proper linguistic signal,” says Talmudic scholar Jacob Neusner, professor of religious studies at the University of South Florida. “But theologically and historically, there is no such thing as the Judeo-Christian tradition. It’s a secular myth favored by people who are not really believers themselves.” Hunter College sociologist John Murray Cuddihy agrees. “It’s a device created by ecumenist public relations,” says Cuddihy, one that only reveals “the cultural and theological illiteracy of our times. The more orthodox a Jew is and the more orthodox a Christian is, the more likely they are to say, ‘To hell with the Judeo-Christian tradition’.”

Critici van de term en het begrip “Joods-Christelijk” wijzen telkenmale op het feit dat politici deze term gebruiken om de vriendschap van en solidariteit met de Joodse gemeenschap te versterken en te garanderen. Ook wordt vaak verwezen naar de angst van vele politici die anders voor het minste geringste het etiket “antisemiet” krijgen opgeplakt door tegenstanders. Het is dus “safe sailing” als je je als voorstander van de Joods-Christelijke traditie en cultuur voordoet, en het scoort punten bij de Joodse gemeenschap.

De term Joods-Christelijk werd in de afgelopen eeuwen mondjesmaat (vooral in de Verenigde Staten) gebezigd, maar in de huidige populistische verpakking is het terug te voeren naar de Amerikaanse predikant Jerry Falwell. Skipp Porteous, een voormalig evangelisch christelijk predikant die zich bekeerde tot het Jodendom, schrijft hierover:

An increasing number of Christian politicians are employing the term Judeo-Christian in their speeches to general audiences. In the last few years I’ve read variations of the phrase ad nauseum: “Judeo-Christian traditional values”; “Judeo-Christian political effort”; “Judeo-Christian theism”; “Judeo-Christian Republicans”; “Judeo-Christian lifestyle of Bible-believers.”

This curious construct, while not new, gained currency in the early 1980s. At that time, the sectarian rhetoric of the Reverend Jerry Falwell’s Moral Majority alarmed the Jewish community. To ease Jewish concern the Falwell camp began to employ the term Judeo-Christian, saying that, after all, Christianity is based on Judaism. Cynically, the forces of exclusion embraced a terminology of inclusion.

Wijlen Falwell stond tot aan zijn dood bekend als een Christian Zionist. Hij was controversieel in vele aspecten. Zo was hij tegen de mensenrechten activiteiten van Martin Luther Kind (die hij de Civil Wrong Movement noemde), en tegen oplegging van sancties aan het apartheidregime in Zuid Afrika en noemde gaandeweg Nobel Vredesprijswinnaar en Anglicaanse bisschop Desmond Tutu een nepperd inzake zijn representatie van de zwarte mensen van Zuid Afrika. Ook gaf hij de schuld van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 aan een grote groep andersdenkenden, inclusief paganisten, feministen, homofielen en een ieder die de secularisatie van Amerika bevorderden. Deze voorbeeld-Christen, die tientallen miljoenen Amerikanen kon commanderen, zei tijdens een interview dat Muhammad, de profeet van de Islam, een terrorist was. De oprechtheid van zijn latere verontschuldigingen worden in twijfel genomen.

De Joods-Christelijke geest, zoals Falwell die promootte, is ook in Europa gaan spoken. Geert Wilders kreeg steun van de Burke Stichting die belangrijke, strategische en zelfs hand-en spandiensten verleende. (Lees hier meer over de EBS en Wilders en hier over de controversie.) Op het website van de stichting valt te lezen dat ook zij van de Joods-Christelijke geest bezeten zijn:

Veel waarden en normen uit de joods-christelijke en klassiek-humanistische tradities — de twee pijlers onder onze beschaving — zijn ten onrechte terzijde geschoven, sociale verbanden zijn afgebroken en in die leegte van individualisering en anonymisering is de rol van de overheid steeds groter geworden.

Samen met Bart Jan Spruyt, een medeoprichter en voormalig directeur van de Burke Stichting schrijft Wilders in 2006 het verkiezingsprogramma, getiteld Klare Wijn. Een van de speerpunten is dat artikel 1 van de Grondwet moet worden vervangen door een artikel waarin de joods-christelijke en humanistische traditie als de dominante cultuur van Nederland wordt gewaarborgd. Discriminatie zou door het schrappen van artikel 1 en vervanging met zo’n artikel niet langer strafbaar is.

De officiële samenwerking tussen Wilders en de Burke stichting is weliswaar niet meer aan de orde, maar er is nog wel degelijk een band tussen deze extremistische Joods-Christelijke fantasten. In een artikel van Elsevier, gedateerd 15 januari 2010, stelt de afgezant van de ChristenUnie, toenmalig vice-premier van Nederland, André Rouvoet, “dat de joods-christelijke cultuur niet mag worden gebruikt door politici om zich te keren tegen de islam.” Rouvoet, die het gebruik van de joods-christelijke traditie door Wilders als “opportunistisch” bestempelt verdedigt de joods-christelijke cultuur. Elsevier rapporteert:

Volgens de minister… heeft de joods-christelijke cultuur de Nederlandse samenleving waarden gebracht als ‘naastenliefde en opkomen voor minderheden”. “Mijn waarschuwing zou zijn om daar niet selectief in te zijn. Als je je op die traditie beroept, doe het dan ook over de volle breedte en ga niet bepaalde waarden selectief invullen”… Wilders zou volgens Rouvoet “makkelijk” teruggrijpen naar de joods-christelijke traditie om zich te keren tegen de Islamitische traditie. [2]

De Joods-Christelijke traditie bestaat heden in Nederland door de schijnheilige wisselwerking tussen enkele Joodse instanties, bijvoorbeeld de CIDI en enkele rechtse (en in het geval van Wilders, extreem-rechtse) politici.  De andere politici hebben niet de neiging om hier tegen in te gaan, want het eerder genoemde anti-semiet etiket wilt niemand opgeplakt krijgen. En het drukt uiteraard de schuldgevoelens van de Nederlanders die 100.000 Joden uitleverden aan de Duisters tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Joods-Christelijke cultuur was namelijk niet zo’n hot item in pak weg 1938 en 1939. De Nederlandse overheid wilde geen bonje met de Duitse buren, dus de Joden die voor de Nazis naar Nederland vluchtten werden vanaf 15 december 1938 geweigerd en bovendien als ongewenste burgers beschouwd.

Hoe schijnheilig zijn de claimanten van de zogenaamde Joods-Christelijke traditie eigenlijk? Hieronder een verzameling verzen uit het Nieuwe Testament waaruit de wederzijdse haat blijkt vanaf het moment dat Jezus begint te prediken. De vertalingsversie die ik heb gebruikt is de Nieuwe Bijbel Vertaling.

In het evangelie van Johannes is de diplomatie van Jezus volledig buitenboord gegooid. Jezus spaart geen woorden om de Joden als de nazaten van de duivel te bestempelen:

Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’ ‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’ ‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’

Johannes 8, 37-47

Jezus wordt ook geciteerd als zijnde waarschuwer van de perikelen die de onwillige, ongelovige Joden staat te wachten:

Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’

Mattheüs 21,43-4

Het meest duidelijke relaas van Jezus en zijn terechtstelling is te lezen in hoofdstuk 27 van Mattheüs:

Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’ Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’ Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ En heel het volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

Mattheüs 27,22-26

Nadat Jezus was gekruisigd ging de vernedering door de Joden verder:

Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren.

Mattheüs 27,23-44

Hierover spreekt Petrus de Joden later toe op een beschuldigende wijze:

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.

Handelingen, 7,51-2

… Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood…

Handelingen, 2,22-23

Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’

Handelingen, 3,13-5


[1] http://www.newsweek.com/1992/12/06/losing-our-moral-umbrella.html

[2] http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/255828/Rouvoet-Wilders-misbruikt-joodschristelijke-traditie.htm?rss=true

34 gedachten over “De Schijnheiligheid van de Niet-Bestaande Joods-Christelijke Traditie”

 1. Niet dat die man daarvoor nou gekruisigd had moeten worden, maar wat een pedante kwast was die Jezus, als je afgaat op die eerste alinea. Waar haalt-ie het vandaan zeg…

 2. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar Henk en Ingrid hebben mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg?

 3. Overigens denk ik dat we in Nederland van oudsher een meer moslim-christelijke traditie hebben.

 4. neal Schreef:

  De besnijdenissen, het koosjer eten, het verbod op het eten van het zwijn; allemaal zaken die niet meer gelden in het Christendom zoals beschreven in het Nieuwe Testament. .

  Beslissingen van de “vernieuwer” Paulus de Geert Wilders van de jaren 0 …
  Het lijkt er altijd op dat de Duivel een leugenaar stuurt om een profeet’s werk te verkrachten , Paulus bij Jezus (AWS) , Abu Hurira bij Mohammed (SAWS)

 5. GJ_ Schreef:

  Overigens denk ik dat we in Nederland van oudsher een meer moslim-christelijke traditie hebben.

  Oppertunisme is de enige dominante religie in Nederland ..

 6. Niemand kan weten wat jesus christus echt gezegd heeft want alle evangelieën uit het nieuwe testament zijn geschreven na zijn dood, ook zijn ze van de tweede en derde hand (dat is niet echt betrouwbaar). Bovendien heeft men eeuwen na de dood van jesus besloten welke evangelieën in het zogenaamde nieuwe testament zouden komen en welke niet.
  Ook is er geen wetenschappelijk bewijs dat jesus christus uberhaupt bestond.
  Mensen die hun hele leven wijden aan religie zijn dus net als kinderen die nog in sinterklaas geloven.

 7. Goed betoog van Lachman; Misschien mag ik eraan toevoegen dat de J-C traditie een verzinsel is dat goed past in de rij van ‘invented traditions’, zoals beschreven door Eric Hobsbawn en Terence Ranger (ed. 1983): ‘Invented tradition is taken to mean a set of practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or syombolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour by repitition, which automatically implies continuity with the past’.

  Het (schijnbaar) tegenstrijdige fenomeen doet zich nu voor dat de J-C adoratie van niet bestaande duizenden jaren oude waarden, samengaat met een al even idolate verering van Voltaire en de Verlichting, een beweging die nu juist een breuk met de traditionele godsdiensten voorstond en een waarvan de aanhangers maar wat graag het woord ‘achterlijk’ gebruiken als het om de Islam gaat.

  Een lastige spagaat voor die Joods-Christelijke Verlichtingsdenkers.

 8. Ram Schreef:

  Ook is er geen wetenschappelijk bewijs dat jesus christus uberhaupt bestond.
  Mensen die hun hele leven wijden aan religie zijn dus net als kinderen die nog in sinterklaas geloven.

  Ah Wetenschappelijk bewijs , tja , als je je leven wilt beperken tot wat je kan zien en meten is dat natuurlijk een keus … Maar de priesters van de Wetenschapsreligie zijn zo mogelijk nog gekker dan die van de ” Gods religie ” 🙂 Maandag is de ene theorie wáár , dinsdag de andere Woensdag geen van twee … Een van de meest grappige vind ik het geloof in Atomen .. die kan je alleen waarnemen met bepaalde machines die op een bepaalde manier gecalibreerd zijn … Maar hetzelfde geld voor auras met Kirlianfotografie maar dat is dan weer niet wetenschappelijk …. Heb je ooit een atoom gezien ?? Nee , maar je geloof wel wat de priesters van de wetenschapsreligie er over zeggen ( ik persoonlijk geloof dat niets wat we waarnemen echt is …. en dat wij slechts “bestaan” bij gratie van versluieringen van een Waarheid die wij niet kunnen waarnemen omdat het verwijderen van de sluiers het verwijderen van ons bestaan zou betekenen … )

 9. Dank jullie voor de reacties.

  @ Leo Schmit:

  Leo, interessant. Dat ga ik wellicht gebruiken in mijn boek (waarin dit stuk verder wordt uitgewerkt). Dank je voor de tip.

  @ Ram:

  Ik ben het helemaal met je eens dat er geen bewijzen zijn voor het bestaan van J.C. Behalve wetenschappelijke ontbreekt elk spoor van contemporaine feiten waarin bijvoorbeeld zo’n belangrijke claimant van de messiaschap zou zijn vermeld.

  Het frappante is dat het verhaal van de zoon van een andere J.C., Julius Ceasar samen met Cleopatra, genaamd Ceasarion, veel weg heeft van het verhaal van Jezus Christus. De jonge Ceasar heeft zijn jeugd en studie genoten in India. http://en.wikipedia.org/wiki/Caesarion

  @ Al Bakrastani:

  Uiteraard staat het iedereen vrij om ergens in te geloven. Ik geloof in een soort spirituele kracht en zie mijzelf als een soort Hindu Agnost, omdat ik die spirituele kracht niet kan bewijzen danwel als fantasie of onbewijsbaar verklaren.

  Ik geloof niet in de Hindu mythologie waarin allerlei soorten halfgoden in allerlei vormen bestaan. Maar als de Islam mag geloven in Djins en een gevleugelde paard die in een droom naar de Hemel stijgt, en als de Joden/Christenen in Mozes geloven en denken dat de zee zich splijtte voor de Israelieten voor een veilige doorgang, en dat Jehova in een vuurkolom af en toe ten tonele verscheen, dan laat ik iedereen -zelfs de Hindus- in hun waarde.

 10. @ wltr:

  Dank je voor de link, Wltr. Ik kwam die tegen, maar heb er weinig mee gedaan omdat het van een zeer anti-semitische bron komt (de Pakistaanse Dawn).

 11. “De term Joods-Christelijk (is) in de huidige populistische verpakking (…) terug te voeren naar de Amerikaanse predikant Jerry Falwell.”

  …die we natuurlijk allemaal nog kennen van zijn beschuldigingen jegens Tinky Winky van de Teletubbies. :mrgreen:

 12. Er zit trouwens een elementaire fout in je betoog, eentje die niet vreemd is omdat je binnen de “Christenlijke Traditie ” ben opgegroeid :
  Je separeer Jezus van ” De Joden ” terwijl Jezus een Joodse profeet was , als je de andere Joodse Profeten leest zal je zien dat die vaak net zo hard te keer gingen tegen “de Joden” als Jezus zou hebben gedaan … M.A.W . Je benader Jezus niet binnen zijn eigen context , maar naar de later door de volgelingen van Paulus voorgeschreven context … dus maak je van vermaningen van iemand binnen de groep verwensingen van iemand buiten de groep “Jullie zijn een zooitje luie klootzakken ” is iets heel anders wanneer het geschreeuwd word door een coach tijdens een peptalk of als bewering door een journalist …

 13. DarkSkywise Schreef:

  “De term Joods-Christelijk (is) in de huidige populistische verpakking (…) terug te voeren naar de Amerikaanse predikant Jerry Falwell.”
  …die we natuurlijk allemaal nog kennen van zijn beschuldigingen jegens Tinky Winky van de Teletubbies.

  Haha… die man was echt op zijn achterhoofd gevallen, en daarna op zijn voorhoofd.

 14. @ Al Bakrastani:

  Al. met alle respect, maar je bent wel een beetje voorbarig met je conclusie. Ik ben niet in de “Christelijke traditie” opgegroeid. En je onderschat mijn kennis als je denkt dat ik niet weet dat Jezus geen Jood was. Maar hij was geen profeet in mijn beleving, in die van jouw wel, omdat het onderdeel is van de “Moslim traditie” waar jij je nu in bevind.

  Ik kan uiteraard niet een uitgebreid comparative analysis gaan maken of alles van Jezus even breeduit gaan beschrijven. (Een c.a. kun je echter wel vinden in mijn lezing via mijn profiel). Het ging er hier om de mythe van de Joods-Christelijke traditie door te prikken. De verzen waren bonus materiaal dat mij twee uur tijd koste. 😉

 15. Neal , natuurlijk ben je wel in de Christenlijke traditie opgegroeit, ongeacht je geloof of dat van je ouders , dat was/is namelijk de dominante manier waarop Jezus hier in Nederland benaderd word , Paulistische traditie zou eerlijker zijn maar Christenlijk is nu eenmaal het normale taalgebruik . ik zeg nergens dat jij niet weet dat Jezus een Jood was , ik wijs je wat volgens mij een benaderingsfout is … en wijs daarbij op hoe vergelijkbaar die aangehaalde uitspraken zijn met die van eerdere Joodse profeten … Of Jezus nu een rebbe was of een Profeet , of een amalgaam van Joodse , Mitras en Zoarastische Ideeen die onder de naam “Jezus ” tot één geheel zijn gevoegd verminderd die connectie met die traditie niet …

 16. @ Al Bakrastani:

  Begrepen. En toch ben ik het noet mee eens met de stelling dat iemand in de Christelijke traditie opgroeid sec. omdat hij/zij in Nederland leeft.

  Nederland is een seculiere staat, en ik heb op scholen gezeten die helemaal niets met geloven te maken hadden. Ik ben praktisch nooit in een kerk geweest in mijn jeugd, en ik heb weinig Christenen meegemaakt, en heb geloof ik ook nog nooit op de bijbel moeten zweren. Ik ben opgegroeid met Moslims, maar ik was tot voor kort zeer anti-Islam.

  Ik ben er trots op dat ik als mens in Nederland mocht leven zonder te worden aangesproken op mijn huidskleur en mijn geloof. Dat is nu aan het veranderen (oftewel, reeds veranderd), en dat is waarom ik tegen de PVV ben. Dus in weerwoord van jou zou ik willen zeggen dat ik de seculiere karakter van Nederland behouden wil zien. Iedereen mag doen of laten wat hij zij wenst, maar dan moet men iedereen ook in zijn waarde laten. Maar daar is iedereen bij krapuul.nl het over eens, denk ik.

 17. Overigens is het idee “de Joden hebben Jezus vermoord “dat o.a. werd verkondigd door Hitler en de zijnen óók je reinste kul. Als je eventjes in de geschiedenis duikt leer je vrij simpel dat doodstraf door kruisiging in bezet Israel voorbehouden was aan die bezetter : de Romeinen .Als de Joden iemand ter dood brachten – door uitspraak van de raad van farizeeën – geschiedde dat door steniging . Het simpele feit dat Jezus gekruisigd werd is al een indicatie van wie daarvoor “verantwoordelijk ” kan worden geacht .

  Maar dit terzijde ….ben het verder helemaal eens met artikel .

 18. nou nog klein iets : bovenstaand beetje trivia postte ik om maar eens aan te tonen dat men in elke tijd weer nieuwe mythen bedenkt en toepast ( in de jaren 30 was dat dus o.a. dat Joden Christus hadden omgebracht ten einde deels Holocaust te rechtvaardigen ) . Nu is er de mythe van de Joods-Christelijke traditie en de mythe dat elke Moslim gewelddadige Jihadist is

 19. Er is absoluut geen historische en godsdienstige band tussen het Christendom en Judaïsme. Zolang de Christenen niet aanvangen met besnijdenissen en stoppen met het onkoosjer verorberen van onreine dieren kan geen socioloog of theoloog het standpunt van een gezamenlijk Joods-Christelijke culuur verdedigen.

  Dat is veel te kort door de bocht.
  Er zijn tegenwoordig liberale Joodse stromingen die niet meer aan besnijdenis doen. Besnijdenis zoals Joden (en Moslims & Amerikanen) die tegenwoordig bedrijven komt voort uit een besluit enkele eeuwen na Christus. In de tijd van de Joodse profeten was dat namelijk geen complete voorhuidamputatie.

  Kosher eten is iets wat niet alle Joden even strikt doen. De moderne obsessieve Orthodoxe versie van Kosher eten is ook hooguit een paar eeuwen oud. In de bronstijd woonden Israëlieten niet in huizen met twee keukens.

  Zowel Theologen als Sociologen kunnen prima verdedigen dat het Christendom van het Jodendom is afgeleid. Yeshua was een rondreizende prediker en zijn ideeën overlapten voor een groot deel met die van de Farizeeërs. Volgens bepaalde overleveringen hebben Jacobus en zijn volgelingen zich uiteindelijke verzoend met de Farizeeërs, terwijl de volgelingen van leerlingen van Paulus zich uiteindelijk van het Jodendom afkeerde. Voordat Constantijn de Grote de wereld opgescheepte met een Katholieke kerk was het Christendom een bonte verzameling sektes en filosofieën waarvan sommige nog binnen het Jodendom pasten.

  ——————-

  Dat neemt niet weg dat de term Joods-Christelijk een politiek correct zoenoffer is. Sorry, dat we niet meer hebben gedaan om jullie vrijwel uitroeiing te voorkomen. In het vervolg geven we toe dat jullie toch wel een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de Westelijke beschaving.

 20. @ Rik Wessels:

  Geheel eens met je stelling(en).

  @ Sofia van der Linde:

  Wat jij schets is wel leuk en aardig, maar dat doet niet af aan de algehele stelling dat er geen overeenkomsten zijn. Wat er door de eeuwen heen aan- of toegepast en in- of uitgebreid kan me geen snars schelen. Uiteraard is het Christendom van de Jodendom afgeleid, maar daar hoef je geen socioloog of theoloog voor te zijn om dat te begrijpen. Desalniettemin is er een verschil van hemel en aarde tussen die twee geloven. Net als dat er een verschil is tussen hen en die andere Abrahamische geloof: de Islam.

  En correct: JCC is een politiek gemotiveerd zoenoffer.

 21. @#23 Er zijn zeker overeenkomsten en raakvlakken. Er is een reden dat mensen uit streng Calvinistische milieus zich vaak tot het Jodendom aangetrokken voelen. Nederlandse bekeerlingen hebben vaak die achtergrond. Calvinistisch Protestantisme heeft schrift studie en exegese overgenomen uit de Joodse traditie om authentieker Christelijk te worden dan het Katholicisme.

  De ambivalente fascinatie van Protestanten ten opzichte van het Jodendom gaat veel verder terug dan 1945.

 22. @ Sofia van der Linde:

  Tja, Sofia. Nu heb je het over tradities en aanhangsels etc. van latere denominaties/versplinteringen. Zo kan er altijd wel een raakvlak gevonden worden met alles en idereen. Ik heb het over intrinsieke, aan het basis van het geloof staande, en onlosmakelijke overeenkomsten die de twee geloven zouden verbroederen. Ze haten elkaar, maar gedogen elkaar omdat beiden de hoop hebben om eens verlost te zijn van elkaar en alle andersdenkenden.

  De Jood wacht nog met smart op een messiah, en de Christenen hopen op de wederkomst van de Heere J opdat zijn gelovers in zijn koninkrijk moge bestaan.

 23. Mijn eerste reactie ooit op Krapuul, 5 september vorig jaar, ging hierover, dus nog maar eventjes, verkort weergegeven: :
  https://krapuul.nl/nieuws/11897/schandaal-belien-wilders-schakelt-religieuze-fanatici-in/
  De zogenaamde Joods-Christelijke traditie is een leugen, bedacht door protestantse gristenfundamentalisten als `goedmaker’ om na de Holocaust zionisten de hand te reiken.
  Vanaf de kruisiging van Jezus in het jaar 30 tot 1945 is er immers nooit een Joods-Christelijke traditie geweest omdat het Jodendom eeuwenlang door het Christendom is verguisd daar Jezus Christus vlak voor zijn dood een vloek over zijn ras zou hebben uitgesproken: `Zijn (Gods) bloed kome over ons en onze kinderen’.
  De Christelijke wereld, zowel de Kerk van Rome als later de Protestantse Kerk, torst derhalve negentien eeuwen schuld aan vervolging, discriminatie, stigmatisering en uitsluiting van de Joodse gemeenschap in diaspora.
  Men spreekt in het Westen pas van Joods-Christelijke waarden sinds de oprichting van de Joodse Staat Israël in 1948, met hulp van de westerse Geallieerden, en dit doet suggereren of die Joods-Christelijke `beschaving’ er altijd is geweest. Zionistische hardliners zijn niet te beroerd om westerse politici hiermee te chanteren door te eisen dat vanuit dat Joods-Christelijk sentiment, lees: gecreëerd saamhorigheidsgevoel, derhalve ook elke kritiek op Israëlische apartheidspolitiek moet worden aangepakt als zijnde antisemitisme.
  Vanuit dit verbroederingsidee is er een pact ontstaan tussen traditionele, op calvinistische leest geschoeide gristenfundamentalisten in Amerika en het Europa van na de Muur, alsmede de Republikeinse Neoconservatieven in Washington en de Zionistische hardcore in Israël met lobby’s en belangenorganisaties in de USA en de EU.
  Het daadwerkelijk actief belijden van een `Joods-Christelijke’ religie is hierbij inherent aan het hoofddoel: restauratie van Bijbelse waarden als tegenwicht voor vermeende Islamitische dominantie en de verspreiding van een gewaande
  `Islamitische ideologie’ in het zogenaamde Vrije Westen.
  De Islam als externe `vijand’ wordt in één adem genoemd met het zogenaamde `linkse gevaar’ dat door Amerikaanse neocons opnieuw van stal is gehaald als zijnde een interne bedreiging van de Westerse stabiliteit daar `links’ geneigd zou zijn compromissen te zoeken tussen Islam en Christendom.
  Uit US denktanks ontstane social engineers grijpen de angst voor islamisering in het transatlantische Westen aan om korte metten te maken met progressief-pluriforme nieuwlichterij en de vrijzinnig protestantse vrije gedachte, zoals die zich hebben ontwikkeld vanaf begin jaren zestig tot heden in de westerse welvaartsstaten. Daarin past het aanzwengelen van angst voor atheïsme, hedonisme, paganisme alsmede het `liberalisme’ wat bij US neocons dezelfde lading dekt.
  Men gruwt er van breed maatschappelijk geaccepteerde verworvenheden als feminisme, homo-acceptatie, pacifisme, multiculturalisme, naturisme, individualisme, etcetera, noem maar op.
  Tevens houdt de Neocondoctrine een waarschuwing in voor het Vaticaan dat jegens de Islam een gematigder standpunt inneemt, daar Rome lering heeft getrokken uit eeuwenlange suppressie van andersdenkenden.
  De boodschap lijkt te luiden: `Je bent voor òf tegen ons.’
  De talloze recentelijk onthulde schandalen rondom de Rooms Katholieke clerus komen derhalve niet zomaar uit de lucht vallen. (wedden dat zulks ophoudt als de Paus de Joods-Christelijke doctrine van de Zio-Neocons onderschrijft?)

 24. @ Abdul Alhazred:

  Ja, een mooi pleidooi, Abdul. Ik probeer wel altijd mijn stukjes te voorzien van referenties en bronnen omdat ikzelf altijd een beetje huiverig ben voor stukjes die op meningen/opiniesn lijken. Het zal wel allemaal waar zijn, maar zo ben ik dus iemand die weinig tot nooit blogs leest omdat er veelal geen bronnen of ook maar een schijn van mogeljke peer-review bij kan komen kijken.

  Maar inderdaad, ben het met het merendeel van je pleidooi eens.

 25. Neal Lachman Schreef:

  Dat is nu aan het veranderen (oftewel, reeds veranderd), en dat is waarom ik tegen de PVV ben. Dus in weerwoord van jou zou ik willen zeggen dat ik de seculiere karakter van Nederland behouden wil zien. Iedereen mag doen of laten wat hij zij wenst, maar dan moet men iedereen ook in zijn waarde laten.

  Inderdaad, dit is ook mijn standpunt.

 26. De zogenaamde Joods-Christelijke traditie is een leugen, bedacht door protestantse gristenfundamentalisten als `goedmaker’ om na de Holocaust zionisten de hand te reiken.
  Vanaf de kruisiging van Jezus in het jaar 30 tot 1945 is er immers nooit een Joods-Christelijke traditie geweest omdat het Jodendom eeuwenlang door het Christendom is verguisd daar Jezus Christus vlak voor zijn dood een vloek over zijn ras zou hebben uitgesproken: `Zijn (Gods) bloed kome over ons en onze kinderen’.
  De Christelijke wereld, zowel de Kerk van Rome als later de Protestantse Kerk, torst derhalve negentien eeuwen schuld aan vervolging, discriminatie, stigmatisering en uitsluiting van de Joodse gemeenschap in diaspora.
  Men spreekt in het Westen pas van Joods-Christelijke waarden sinds de oprichting van de Joodse Staat Israël in 1948, met hulp van de westerse Geallieerden, en dit doet suggereren of die Joods-Christelijke `beschaving’ er altijd is geweest. Zionistische hardliners zijn niet te beroerd om westerse politici hiermee te chanteren door te eisen dat vanuit dat Joods-Christelijk sentiment, lees: gecreëerd saamhorigheidsgevoel, derhalve ook elke kritiek op Israëlische apartheidspolitiek moet worden aangepakt als zijnde antisemitisme.
  Vanuit dit verbroederingsidee is er een pact ontstaan tussen traditionele, op calvinistische leest geschoeide gristenfundamentalisten in Amerika en het Europa van na de Muur, alsmede de Republikeinse Neoconservatieven in Washington en de Zionistische hardcore in Israël met lobby’s en belangenorganisaties in de USA en de EU.
  Het daadwerkelijk actief belijden van een `Joods-Christelijke’ religie is hierbij inherent aan het hoofddoel: restauratie van Bijbelse waarden als tegenwicht voor vermeende Islamitische dominantie en de verspreiding van een gewaande
  `Islamitische ideologie’ in het zogenaamde Vrije Westen.
  De Islam als externe `vijand’ wordt in één adem genoemd met het zogenaamde `linkse gevaar’ dat door Amerikaanse neocons opnieuw van stal is gehaald als zijnde een interne bedreiging van de Westerse stabiliteit daar `links’ geneigd zou zijn compromissen te zoeken tussen Islam en Christendom.
  Uit US denktanks ontstane social engineers grijpen de angst voor islamisering in het transatlantische Westen aan om korte metten te maken met progressief-pluriforme nieuwlichterij en de vrijzinnig protestantse vrije gedachte, zoals die zich hebben ontwikkeld vanaf begin jaren zestig tot heden in de westerse welvaartsstaten. Daarin past het aanzwengelen van angst voor atheïsme, hedonisme, paganisme alsmede het `liberalisme’ wat bij US neocons dezelfde lading dekt.
  Men gruwt er van breed maatschappelijk geaccepteerde verworvenheden als feminisme, homo-acceptatie, pacifisme, multiculturalisme, naturisme, individualisme, etcetera, noem maar op.
  Tevens houdt de Neocondoctrine een waarschuwing in voor het Vaticaan dat jegens de Islam een gematigder standpunt inneemt, daar Rome lering heeft getrokken uit eeuwenlange suppressie van andersdenkenden.
  De boodschap lijkt te luiden: `Je bent voor òf tegen ons.’
  De talloze recentelijk onthulde schandalen rondom de Rooms Katholieke clerus komen derhalve niet zomaar uit de lucht vallen. (wedden dat zulks ophoudt als de Paus de Joods-Christelijke doctrine van de Zio-Neocons onderschrijft?)

 27. Abdul,

  Wat een -voor het oog- net betoog. Jammer dat het vol staat met ‘netniet’ waarheden. De uitspraak “zijn bloed kome over ons en onze kinderen” is door een ander gedaan. (om maar wat te noemen).

  Ik verwonder mij erover dat iemand met zo’n helder verstand als u pretendeert te bezitten, niet in staat is dergelijke stof voor 100% te onderzoeken. Dan kom je tot ontdekkingen waarvan je het bestaan niet kon voorstellen! Succes!

  En Meneer Lachman, u kan ik adviseren om dit onderwerp bijzonder secuur en nauw te onderzoeken alvorens het te publiceren onder uw eigen naam. Het citaat uit Joh. 8 bovengenoemd: “U kunt mijn woorden niet aanhoren..” is belangrijk eerst te onderzoeken wat de werkelijke oorzaak daarvan is. Er staat ook ergens dat de betekenis van de Bijbel voor de wijzen en verstandigen verborgen is. Welke reden hier achter schuilgaat is ook het onderzoeken waard! En dat het onderwerp leeft kunnen we wel zien aan het aantal en de inhoud van de reacties.

  Groet

 28. @ Polder:

  Je bent wel heel erg selectief. De uitspraak al-dan-niet correct geciteert door Abdul doet niet af aan de kwaliteit van de rest van zijn betoog. Geouwehoer over de rest om het dan als ongeloofwaardig te bestempelen is een laffe daad van een anonieme reaguurder (dat ben jij dus).

  En ik zal publiceren onder mijn eigen naam zolang ik dat wil. En met metafysieke gelul over de verborgen esotherische wijsheid van de Bijbel moet je bij mij niet aankomen. Kom met feiten en niet met zwak gelul. Als je mijn artikel wilt opblazen moet je met valide tegenargumenten komen. Dank je hartelijk.

 29. ik gebruik de uitdrukking judeochristian zelf een enkele keer. dat is tweeledig, eerst is er de vaak adepte instemming van christenen van allerlei slag met OT waarden en de implikaties van hun (integrale) opname in het heilige boek van de kristenen. ten tweede is er de uiteindelijk voortdurende verplaatsing van elementen van joodse kultuur door die kristelijke regionen. zelf denk ik dat dat met reformaties en vervolgingen bvb regelmatig te maken had. verder kun je alfabetisering beter als een gevolg van judaisme dan kristianisme beschouwen, heh die kultuur was er niet allemaal opeens:).

  joodschristelijke traditie is inderdaad een veel absurdere uitdrukking. traditie is meen ik ook een beperkter begrip dan kultuur, aan de andere kant, eindeloos gelitaniseerde boekwerken kun je wel degelijk beschouwn als een “kerktraditie:. verder is het ook judeochristelijke religie als ik me niet vergis.
  daar valt dan iig bij wijze van gedachteexperiment overigens ook islam onder.
  tot zover mijn ‘ahum’ sociologiese bijdrage.

 30. Polder Schreef:

  dat iemand met zo’n helder verstand als u pretendeert te bezitten

  Polder, waar staat dat dan? ❓ 😀

 31. Jerry Falwell heeft er een nieuwe fan bij:

  “Het CDA moet de joods-christelijke cultuur van Nederland en Europa weer ‘volop uitdragen’. Dat schrijft vicepremier Maxime Verhagen (CDA) in een ingezonden stuk in het Katholiek Nieuwsblad van deze week.”

  http://frontpage.fok.nl/nieuws/450020/

Reacties zijn gesloten.