Bouwen maar jongens, roept de VVD tegen de VVD

Stichting Duinbehoud over de nieuwste plannen om strand en duin bloot te stellen aan de terreur van Lekker Veel Geld Verdienen voor VVD-vrindjes:

De nieuwe beleidslijn is een sectoraal document, waarin alleen wordt aangegeven waar, vanuit de kustveiligheid, welke randvoorwaarden moeten worden gesteld, aan bebouwing in de kustzone. Daarbij wordt het overige beleid zoals: ruimtelijke ordening, natuur, cultuurhistorie, buiten beschouwing gelaten. Wat het Kabinet betreft, kan nu puur en alleen vanuit veiligheid geredeneerd, op veel meer plaatsen langs de kust gebouwd worden. Het Kabinet roept: bouwen maar jongens!

Verder lezen.