Afghanistan dossier : Naief of visionair

Bijgaand artikel verscheen eerder op de website van GroenLinkser Hans Groen.

En daar zit je dan avonds achter de laptop, ik erger mij  aan de slecht functionerende politiek 24 site, maar de fragmenten, twitters en de nieuwsflitsen op televisie zijn duidelijk. De GroenLinks fractie, met uitzondering van Ineke van Gent, stemt in met de missie in Afghanistan. Ik ben als tegenstander van de missie totaal verbijsterd over het besluit, maar wordt door een wijze tweet uit balans gebracht. “Mensen reageren niet op het besluit maar op de emoties en waardes die erachter verborgen liggen.”

Beleidslijn GroenLinks.
Kijken we naar de stem historie van GroenLinks, dan is dit niet de eerste keer dat GroenLinks instemt met een missie. Ook eerdere missies die duidelijk een militair karakter hadden, meer dan de Afghanistan missie, konden op conditionele steun rekenen. Toen is de partij ook niet ontploft en heb ik niemand gehoord over motie van afkeuring tegen Femke Halsema.

GroenLinks is al een aantal jaren aan het veranderen. Van het bloed zuivere pacifisme van de PSP naar een meer internationaal gerichte politiek, waarbij inzet van defensie niet bij voorbaat wordt uitgesloten. Dit in de overtuiging dat defensieve acties soms wel kunnen leiden tot herstel van de rust. Daarbij heeft de burgerbevolking altijd baat en geeft het de diplomatie hernieuwde kans. Ook vanuit die opvatting is toen de motie ingediend onder het vorige kabinet die opriep tot een civiele politie trainingsmissie. Het staat zelfs in het partijprogramma. Vanuit die optiek kan niemand verbaasd zijn.

Missie.
Maar waar het in het partijprogramma duidelijk gaat om een volledig civiele missie is het huidige besluit dat niet. Het meesturen van voornamelijk militairen en ook nog eens 4 F16 ‘s, maakt het wel erg ongeloofwaardig. Ook de opleidingsduur waarbij de agenten o.a. wordt geleerd te lezen en te schrijven is in mijn opvatting tamelijk naïef. In 18 weken iemand zulke vaardigheden bijbrengen zou een wonder zijn. Daarnaast zal de Taliban zich weinig gelegen liggen aan de beloftes van Rutte. Beloftes die Rutte nooit gestand kan doen omdat wij als Nederland nauwelijks invloed hebben op de lokale situatie. Een situatie die feitelijk een gevechtszone is. Je kan daar garanties geven als jezelf de controle hebt over de situatie. Timmermans van de PVDA heeft op dat punt gelijk. De garanties van Rutte en Rosenthal is een papieren tijger. Ook dat Rosenthal garanties gaat eisen van de Afghaanse regering is vooral retoriek. Een Afghaanse regering die tot op het bot corrupt is en leunt op oorlogszuchtige krijgsheren. Ook de vorige missie in Afghanistan begon als civiele missie. Een wederopbouw waarbij militairen bescherming zouden bieden. Van opbouwen is weinig terecht gekomen. Van vechten des te meer. Het zijn deze en aanverwante punten die ertoe leiden dat vele leden en kiezers sceptisch maken over het succes van de missie. Want waarom zou het deze keer anders zijn? Ik heb het nergens gezien of gelezen. Ook niet in de verklaring van Henk Nijhof en Jolande Sap. Alles leunt op de blauwe ogen van Rutte. Dus dat is wel wat anders dan cynisme.

Politieke realiteit.
In aanloop van het kamerdebat heeft de fractie en het bestuur zich veel moeite getroost om met de achterban in contact te komen. Dat mondde uiteindelijk uit in overleg met de partijraad die in grote meerderheid zich tegen de missie keerden. Ook uit de peilingen bleek dat de achterban, 77%, volledig tegen was. Een duidelijker signaal kon de fractie niet krijgen.

In de dagen daarna kropen GroenLinks en het kabinet naar elkaar toe. Overleg tussen partijen, meer overleg met deskundigen en geleidelijke toezeggingen van het kabinet, trok GroenLinks steeds verder naar een JA toe. Nu is het volkomen terecht zoals Tofik twitterde [dank daarvoor] dat niet populisme, electoraal gewin etc maar de inhoud en argumenten het besluit bepalen. Maar zou de achterban, de volledige 77%, dan niet hebben geoordeeld op basis van inhoud?

De politieke verhoudingen spelen absoluut een rol. Het was een uitgelezen kans om Rutte een politieke bloedneus te slaan. Zijn positie zou ernstig verzwakt worden en zich mogelijk uitbetalen in een sterke linkse 1e kamer. Door in te stemmen met de missie gaat de fractie voorbij aan de uitdrukkelijke wens van haar achterban en de mogelijkheid om dit rechtse kabinet een hak te zetten.

De korte termijn gedachte om Rutte een hak te zetten doet absoluut kortzichtig aan en zou geen afweging mogen zijn bij een belangrijk besluit. Maar de politieke realiteit leert ons ook dat rechtse partijen dit spel graag en goed spelen. Een andere realiteit is dat GroenLinks graag haar ideeën naar de macht wilt brengen. Dat vereist een lange termijn politieke strategie en een achterban die daar volop steun aan geeft. Het negeren van de uitdrukkelijke wens van de achterban om niet akkoord te gaan met de missie, brengt die lange termijn visie in gevaar. Heel simpel gesteld: Zonder leden en kiezers valt er weinig naar de macht te brengen. Dan reduceert GroenLinks weer tot een splinterpartij en is jaren van werk voor niets geweest. Dit soort strategische overwegingen worden op Rechts vaak beter gemaakt dan Links. Soms moet je niet het braafste meisje van de klas willen zijn. Zeker als je bedenkt dat GroenLinks bij de aanvang van de discussie, voldoende ruimte en argumenten had om het voorstel direct af te wijzen. En waarom niet meegegaan met het voorstel van de SP. Hier trainen en opleiden? Er waren dus alternatieven voorhanden.

Wordt de soep over 1 maand heet gegeten? Rutte had goede redenen om het besluit zo vroeg mogelijk te laten vallen. De meeste kiezers beslissen pas in de laatste 2 weken. Wachten was desastreuzer geweest. De waan van de dag kan ons ook zo weer inhalen. 1 fiks schandaal binnen de PVV en de aandacht wordt verlegd. Een PVV die tijdens het debat behoorlijk in zijn hemd stond. Ten eerste had Rutte de PVV niet nodig en Wilders dus alleen maar wanhopig naar vak K kon gebaren en ook de harde oorvijg van Roemer kwam goed aan. Wilders stond er redelijk bleek bij. Absoluut geen winnaar van de avond. De PVV begint langzaam door de mand te vallen. Na alle schandalen en draaikonterij van Wilders maakt zijn positie niet veel beter. Ook de PVDA kon in het debat niet echt overtuigen. Alleen Roemer toonde zich sterk.

Democratie.
Naast een ruime tegenstand onder de GroenLinks achterban is ook onder het Nederlandse electoraat geen meerderheid te vinden voor de missie. Leuk dat Rutte achteraf gaat proberen steun te vinden, maar dat is volgens mij de omgekeerde weg. De kiezer staat nu voor een voldongen feit. Je mag verwachten dat de politiek soms besluiten neemt die ingaan tegen de wens van de bevolking, maar niet op zo’n gevoelig dossier. Democratie is toch vooreerst dat de meerderheid beslist. Te vaak is in het verleden voorgevallen dat omstreden besluiten doorgevoerd werden tegen de wens van de kiezer in. Dat leidde mede tot een afbrokkelend  vertrouwen in de politiek. Iets waar de PVV op vegeteert. En nu maakt GroenLinks dezelfde fout. Hoe vervelend het soms ook is. De kiezer heeft recht op een ‘verkeerd’ besluit. Voor de politiek niet leuk, maar dat betekent dat de bevolking onvoldoende is geinformeerd of betrokken of gewoonweg het bij het juiste einde heeft. Het is namelijk niet zo dat politieke besluiten per definitie de juiste zijn. Of dit besluit juist is, zal de tijd uitwijzen. Ik mag hopen voor GroenLinks van wel. Maar ik vind het wel uiterst merkwaardig dat een fractie die zo hard strijd voor meer directe democratie, zo opzichtig haar eigen achterban te kijk zet. De effecten, opzeggingen, zie ik volop voorbij komen. Ook hier in Midden-Drenthe. Het grappige is dan wel dat tijdens het vorige congres, het voorstel van Femke Halsema voor meer directe democratie bijna werd getorpedeerd door het congres. Het kan verkeren.

Integriteit.
Er is 1 ding waar ik niet aan twijfel. De integriteit van de fractie. Van geen van allen. Hoe vaak heeft U als lezer geen ander besluit voor ogen gehad en bleek u achteraf ernaast te zitten. Hoe vaak is een persoon op zo’n gevoelig punt niet volkomen overtuigt van zijn eigen gelijk? Zo zeer dat elk andere opvatting onwenselijk en onverteerbaar is. Zelfs niet te bevatten. Besluiten zijn een optelsom van emoties, waardes, argumenten en percepties. Dat geldt voor elk persoon. Voor de fractie, het bestuur, de GroenLinks leden en kiezers. Geen enkel persoon is in staat tot een zuiver rationele afweging. Een constante interne strijd tussen een veelvoud van innerlijke overwegingen, beïnvloed door de omgeving en die uiteindelijk in een voor de persoon zelf acceptabele uitkomst leidt. En in die uitkomst geloven wij heilig.

Integriteit is handelen in overeenstemming met je eigen fundamentele waarden. Geloven in waarheid, oprechtheid, gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Zij die besluiten nemen die in hun opvatting in het verlengde liggen van deze waarden, handelen integer. De twitters van Tofik en de DM die ik van Liesbeth van Tongeren mocht ontvangen, sterkt mij in de gedachte dat de fractie vanuit deze waardes heeft gehandeld en besloten. Zo ook Ineke van Gent die tot een andere uitkomst kwam voor haar zelf. Moedig is zij maar ook de fractie om haar die ruimte te geven. Dat onderstreept dat de fractie niet lichtvaardig of vanuit zuiver politiek strategische motieven handelt. De fractieleden die hebben voorgestemd, handelen vanuit hun diepe overtuiging dat dit het juiste besluit is. Een besluit vanuit hun perspectief en hun waarden. Dat mensen over het zelfde onderwerp tot een ander uitkomst komen, is niet meer dan logisch en menselijk.

Vertrouwen in de fractie.
De kracht van GroenLinks is altijd haar vermogen geweest om met afwijkende opvattingen om te kunnen gaan. Daar is altijd ruimte voor geweest. Daarom is de fusie van de verschillende splinterpartijen een succes geworden. Laten we dat succes niet weggooien met moties van afkeuring of het opzeggen van lidmaatschap. Dat vind ik te makkelijk. Het kan toch niet zo zijn dat op grond van 1 besluit, deze fractie op het congres wordt afgeserveerd. Alsof de fractie niet dag in dag uit verschrikkelijk goed werk doet. Ja, ik was boos tijdens mijn twitters. [Al was ik gelukkig niet persoonsgericht.] Zo overtuigd als ik ben van mijn gelijk, zo overtuigd zullen ook de fractieleden zijn van hun gelijk. Daar mag eenieder uiting aan geven. Maar laten we terugkeren naar de inhoud, naar het debat en naar ons vermogen om naar elkaar te luisteren en elkaars opvattingen te respecteren. Ik heb geen vertrouwen in de uitkomst van de missie, maar heb ik nog altijd vertrouwen in de integriteit van de fractie.

“Mensen reageren niet op het besluit maar op de emoties en waardes die erachter verborgen liggen.”

16 gedachten over “Afghanistan dossier : Naief of visionair”

 1. “De korte termijn gedachte om Rutte een hak te zetten doet absoluut kortzichtig aan en zou geen afweging mogen zijn bij een belangrijk besluit. Maar de politieke realiteit leert ons ook dat rechtse partijen dit spel graag en goed spelen.”

  Precies. Juist deze regering verdient geen enkele consideratie op dit punt, en dan gaat GroenLinks ineens onzettend gewetensvol dat stel in de kaart spelen. Om al gauw gewoon weer uitgelachen te worden door rechts, daar ben ik van overtuigd.

 2. Het geld dat ze gaan verspillen in Afghanistan met deze nieuwe missie (schatting: ongeveer een half miljard) konden ze veel liever steken in het hoger onderwijs. Als ze dat zouden doen dan hoefde men niet te gaan bezuinigen op het hoger onderwijs.
  Voor mij heeft GroenLinks het definitief afgedaan, ik zie ze nu als een stel verraders en VVD/CDA shoothondjes en ik hoop dat ze bij de volgende verkiezingen weggevaagd worden.

 3. Veel mensen schijnen te vergeten dat op het moment dat het westen volledig zijn handen aftrekt van afghanistan, de taliban binnen luttele dagen weer heer en meester is. Dan kunnen we ons weer ergeren aan alle fundamentalistische en verwerpelijke opvattingen van de taliban. Ook neemt dan het terrorisme weer toe, omdat de Taliban altijd graag onderdak bood aan terroristen waaronder Bin Laden.

  En daar ging Wilders de fout in. De veiligheid van nederland is gediend bij een veilig afghanistan. Daar profiteren ze in Gouda uiteindelijk ook van.

 4. @ #3
  Al Qaeida is ook actief in landen als Somalie, Yemen, Noord-Arika, Pakistan etc. moeten we al die landen ook gaan aanvallen en bezetten in het kader v.d. ‘war on terror’ ??? Dan blijven we maar bezig.
  Al 9 jaar lang probeert het Westen de Taliban te verslaan maar dat lukt maar niet. De Taliban wordt juist sterker en Afghanistan wordt steeds onveiliger. De Westerse militaire aanwezigheid in Afghanistan is overduidelijk een mislukking gebleken en dat komt niet als een verrassing. De Britten en de Sovjets hadden het geprobeerd in Afghanistan en ze hebben beiden hun tanden stuk gebeten.
  Al Qaeida heeft de V.S. aangevallen, de oorlog in Afghanistan is dus naar mijn mening voornamelijk het probleem v.d. V.S. zelf, Nederland moet zich niet voor het karretje v.d. V.S. spannen. Juist onze militaire aanwezigheid in Afghanistan zorgt ervoor dat NL weer op het doelwitten lijstje van Al Qaeida komt. De NLse aanwezigheid in Afghanistan draagt dus helemaal niet bij aan de veiliheid van NL.
  M.b.t. de fundamentalistische wetten die de Taliban al dan niet zou invoeren als ze weer aan de macht komen, dat is primair een zaak voor de Afghanen zelf. Elk volk heeft in beginsel het recht om zelf hun wetten samen te stellen. Als de Afghanen willen dat de Taliban weer aan de macht komt dan zal dat ook gebeuren. Als ze dat toelaten dan zullen ze ook moeten leven met de consequenties van hun keuze.

 5. @3
  Het verband tussen de taliban van Afghanistan en Gouda ontgaat mij.
  Maar de reageerder is als ik het wel heb lid van GroenLinks en bezit op grond daarvan een Hogere Kennis waar normale mensen nooit bij zullen kunnen.

 6. @#5
  Straatcriminaliteit in Gouda heeft meer te maken met opvoeding en handhaving enerzijds en mogelijkheden voor jongeren om constructief bezig te zijn anderszijds. Dat heeft niets met Islamistische strijders elders in de wereld te maken.

  Moslimjongeren kunnen door militante groepen worden geworven zolang er de indruk bestaat dat het Westen oorlog voert tegen Moslim vokeren en dat de ondrukking van Moslimvolkeren door het Westen wordt aangemoedigd. Die indruk is helaas ten dele terecht. Het Westerse landen steunen dictaturen in het Midden Oosten en voeren oorlogen met Islamitische landen. Rusland voert een koloniale politiek in Tjetjenie die door Westerse landen grotendeels wordt genegeerd.

  Ik wil uiteraard niet dat Nederlandse jongeren zich bij groepen aansluiten die een Theocratisch systeem nastreven, maar helaas zorgt het buitenlandse beleid van onder andere Nederland wel voor een voedingsbodem voor dit soort groepen.

 7. Hans,
  ik denk dat je in grote lijnen gelijk hebt. Ik denk echter niet dat de leden van GL de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in de huidige omstandigheden naast zich neer kunnen leggen.

  Ik ben het om inhoudelijke redenen oneens met het standpunt van de fractie. Jij ook. Ik wil mijn redenen best uiteen zetten. Ik wil het argument dat je dit walgelijke kabinet niet gaat steunen ook best meenemen in de discussie. Maar goed, jij en ik zitten nu eenmaal niet de fractie.

  Het argument van de integriteit van de fractie overtuigt mij niet. Die integriteit inzetten, zoals Sap deed, als argument voor de beslissing, vind ik zelfs een beetje vunzig, neigend naar emo-porno.
  Je bent integer of niet, maar sla jezelf er niet over op de borst, zou ik tegen de fractie willen zeggen.

  Dat er nu, after the fact, niets meer kan worden gezegd door de leden, vind ik eigenlijk nog erger. Deze hele kwestie zou een les moeten zijn voor de partij om de interne partijdemocratie te verbeteren en aan te scherpen. En dan ook juist op inhoudelijke beleidspunten.

  Maar mogen wij als leden volgende week slechts als applausmachine fungeren? Of mogen wij ook nog iets vinden? Nu Jolande Sap al heeft gezegd, in de NRC vandaag, dat ze sowieso niet aftreedt, blijft
  ons eigenlijk niets over. We zijn de facto monddood gemaakt. Dat kan natuurlijk niet. De partij, dat is niet de fractie, dat is de fractie en alle anderen. Het collectief van alle leden, of ze nu voor de partij een functie (mogen) bekleden of niet.

  Er ligt voor mij ook nog een grote ruimte tussen een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen, en gewoon maar gezellig overgaan tot de orde van de dag. Die ruimte zou ik graag als open discussiepodium willen gebruiken, samen met de andere leden.

 8. Nog even wat anders die GL wordt er (mijns inziens niet geheel onterecht) van beschuldigd over lijken te gaan om te laten zien dat ze klaar zijn om te regeren maar maar dat doen ze juist toch niet. Met dat gekunstelde onderscheid tussen politie en militairen kunnen ze altijd zeggen dat ze “onschuldig” zijn mocht het een fiasco worden. Als je echt wat wil voorstellen in de NAVO en in de NL regering dan moet je gewoon bereid zijn om met kanonnen en kruisraketten de democratie te verspreiden en niet met bromsnorren. Dus volgens mij denkt een volgende rechtse regering wel 2 keer na voor ze GL om hulp vraagt alvorens men ten strijde trekt.

 9. jvdheuvel Schreef:

  Ja open discussiepodium en ondertussen die koddebeiers in Kunduz bonnen schrijven voor fietsen zonder licht.

  ” Maar agent , ik heb een zaklamp in de aars van de kameel gestoken , de eerste 3 poepte hij uit en de 4e floepte naar binnen , vééééél te gevaarlijk om die er uit te halen … 🙂

 10. jvdheuvel Schreef:

  Nog even wat anders die GL wordt er (mijns inziens niet geheel onterecht) van beschuldigd over lijken te gaan om te laten zien dat ze klaar zijn om te regeren maar maar dat doen ze juist toch niet. Met dat gekunstelde onderscheid tussen politie en militairen kunnen ze altijd zeggen dat ze “onschuldig” zijn mocht het een fiasco worden. Als je echt wat wil voorstellen in de NAVO en in de NL regering dan moet je gewoon bereid zijn om met kanonnen en kruisraketten de democratie te verspreiden en niet met bromsnorren. Dus volgens mij denkt een volgende rechtse regering wel 2 keer na voor ze GL om hulp vraagt alvorens men ten strijde trekt.

  Ik hou Sap en haar fractiegenoten ( met ééN uitzondering natuurlijk ) medeverantwoordelijk voor elke dode die er door hun voorstemmen valt , t’is jammer dat wij in het kader van de ” anti Wilders eenheid ” zo voorzichtig moeten zijn want ik was al begonnen aan een plaatje van Sap met bloed aan haar handen en daarboven : Van Groen Links naar Groen-Liberaal naar bloedrode Liberaal …

 11. @JvdH, Volgens mij weet je inmiddels wat ik van die missie vind, en wat men met die missie kan doen. 😮

  Op de LinkedIn groep GroenLinks wordt inmiddels gesproken over wat er nu nog moet of kan.
  Veel Groenlinksers zijn woedend, en zoeken nu naar een soort oplossing. De fractie reageert ouderwets arrogant, en wanneer iemand dan inderdaad de moeite neemt terug te schrijven, krijgen de kritische leden te horen dat ze niets begrijpen van de Haagse verhoudingen en dat GL aan haar geloofwaardigheid in Den Haag moet denken.

  Ik vind dat een flutargument, en massa’s GLérs zijn het met me eens. Maar wat nu? Je kan natuurlijk je lidmaatschap opzeggen, maar hoe helpt dat de zaak iets vooruit?

 12. Boze heks Schreef:

  Op de LinkedIn groep GroenLinks wordt inmiddels gesproken over wat er nu nog moet of kan.
  Veel Groenlinksers zijn woedend, en zoeken nu naar een soort oplossing. De fractie reageert ouderwets arrogant, en wanneer iemand dan inderdaad de moeite neemt terug te schrijven, krijgen de kritische leden te horen dat ze niets begrijpen van de Haagse verhoudingen en dat GL aan haar geloofwaardigheid in Den Haag moet denken.
  Ik vind dat een flutargument, en massa’s GLérs zijn het met me eens. Maar wat nu? Je kan natuurlijk je lidmaatschap opzeggen, maar hoe helpt dat de zaak iets vooruit?

  Sap naar huis sturen en Ineke van Gent als fractievoorzitster benoemen ???

 13. Beste Hans Groens je zou ’s een keertje moeten ophouden met deze wierook die voor massa gebruik bedoeld is:

  hans groen Schreef:

  Veel mensen schijnen te vergeten dat op het moment dat het westen volledig zijn handen aftrekt van afghanistan, de taliban binnen luttele dagen weer heer en meester is. Dan kunnen we ons weer ergeren aan alle fundamentalistische en verwerpelijke opvattingen van de taliban.

  Als je consequent wil zijn in je denken en in het oplossen van deze door jou aangegeven probleem, zou je dan niet als eerste aan de deur van de CIA moeten gaan aankloppen en vragen om te onderhandelen over het lot van Taliban?

  Taliban is het product van CIA, toch. Moet je dan niet het probleem met de producent gaan oplossen?

  Daar waar deze oorlog een en al uit strategische overwegingen gevoerd wordt. Kom op, alsjeblieft.

 14. En dan nog is niet officieel vastgesteld dat Osama bin Laden verantwoordelijk was voor de aanslag op TwinTowers, Meer dan een (sterk) vermoeden is er niet. Geen bewijs, geen officiële oorlogsverklaring, maar volgens VS wel voldoende basis voor een oorlogsverklaring, waarbij Bush bondgenoten dwong om voor of tegen te kiezen, en neutraliteit niet werd geaccepteerd. Om (o.a.) Nederlandse deelname aan deze oorlog te verkopen aan het volk wordt dat verpakt in leugens en zg humanitaire doelen. Wat hebben we te vrezen van de Taliban, behalve dan dat ze weinig gewillig zijn om te gehoorzamen aan de VS. Het argument dat wanneer de Taliban weer de baas wordt in Afghanistan het terrorisme toeneemt is verre van overtuigend.
  Helpt enige politie-training al dan niet in GroenLinks- stijl daadwerkelijk de burgers van Afghanistan?
  (Democratie verspreiden? Hoe gaan we dan de burgers in Tunesie en Egypte helpen? trekt de VS haar tig dollars steun aan Moebarak in?)
  Te veel staren naar details leidt tot verlies van zicht op het totaalplaatje. GL lijkt me in eigen kuil te zijn gevallen. Waar is de grote lijn van sociaal-democratie en pacifisme eigenlijk gebleven?

Reacties zijn gesloten.